Denník N

Prirodzený spôsob učenia sa cudzieho jazyka a odborných predmetov s metódou CLIL a programom Erasmus+

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zorganizovala 4. – 5. novembra 2021 v Bratislave medzinárodný seminár na tému Inovácie s CLIL – Content and Language Integrated Learning. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu prebiehal seminár online. V rámci tohto tematického seminára sa podarilo spojiť učiteľov z trinástich európskych krajín, ktorí mohli zdieľať svoje skúsenosti s metódou CLIL a s Erasmus+.

prof. PaedDr. S. Pokrivčáková, PhD.

Prístup CLIL bol vo vzdelávaní zavedený v roku 1994 s cieľom, aby sa študenti učili odborný predmet a cudzí jazyk súčasne. Počas seminára priblížila používanie metódou CLIL na Slovensku profesorka PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. z Trnavskej univerzity v Trnave. Táto metóda bola na Slovensku zavedená v roku 2001 v rámci projektu financovaného z programu Socrates – Comenius, predchodcu dnešného Erasmus+. Jej techniky sa postupne rozšírili a aktuálne fungujú pre študentov od základnej školy až po vysokoškolské vzdelávanie.

Mnoho informácií je dnes vďaka internetu ľahko dostupných. Súčasná generácia mladých vyrastá na sociálnych sieťach a youtuberoch či zahraničnej kinematografii, anglické pojmy sú pre nich takmer tak bežné ako materinský jazyk. Učitelia preto hľadajú spôsoby, ktoré urobia vyučovanie zaujímavejším nielen pre žiakov, ale aj samotných učiteľov. Metóda CLIL sa postupne stáva aj na slovenských školách prirodzeným spôsobom učenia sa cudzieho jazyka a odborného predmetu. Dokáže zatraktívniť vyučovanie a u žiakov rozvíja viac zručností ako štandardná výučba, napr. sociálne zručnosti, kritické myslenie a pod. Viac o využívaní metódy CLIL na slovenských školách predstavili rečníčky seminára: Mgr. Mariana Bátovská zo Základnej školy na ul. sv. Michala 42 v Leviciach, PaedDr. Viviána Bieliková z osemročného Gymnázia A. Vrábla v Leviciach a Mgr. Ivana Bučkuliaková zo Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline.

Mgr. M. Bátovská

M. Bátovská predstavila projekt ich školy v rámci kľúčovej akcie KA1 zameraný na vzdelávanie učiteľov. Jeho súčasťou bolo vypracovanie metodiky environmentálnej výchovy použiteľnej aj pre iné krajiny. Ako učiteľka anglického jazyka z praxe vníma, že učiteľ nemusí byť výnimočne jazykovo zručný, aby vedel vhodne implementovať prvky CLIL do vyučovacieho procesu. Ako príklad spomenula kolegyňu biológie, ktorá k výučbe fotosyntézy použila anglickú pieseň a video. Žiaci si tak zábavnou a prirodzenou formou rozšírili slovnú zásobu z cudzieho jazyka a naučili sa novú tému v odbornom predmete.

PaedDr. V. Bieliková

V. Bieliková využíva metódu CLIL vo vyučovaní hudobnej výchovy. Klasická hudobná výchova žiakov príliš nepriťahuje, keďže je často mimo ich hlavných záujmov – počítačov a športu. Angličtina sa pre ňu stala prostriedkom, vďaka ktorému sa o hudbu žiaci začínajú zaujímať. Cez kvízy, zaujímavé videá, projekty a rôzne iné aktivity sa dozvedia informácie nielen o významných osobnostiach, ale aj o dobe, v ktorej žili a tvorili. A tieto informácie následne vedia zúročiť napríklad na hodinách dejepisu. „Nie sú z nich hudobní experti, no pre všeobecný rozhľad to je veľmi dôležité. Vedia hudbu cítiť a počúvať. Navštevujú operné a baletné predstavenia, výstavy v galériách, o ktorých robia projekty v angličtine a rozširujú si obzory. Baví ich napríklad upravovať slovenské ľudové piesne do rôznych rapov. Detí to baví, lebo sa neučíme, ale hráme sa s hudbou,“ hovorí Bieliková.

„Erasmus+ projekty sme na začiatku využívali iba pre najlepších angličtinárov. No teraz to ani zďaleka nie je tak. Sú pre všetkých. Prv, než žiaci prídu do tímu, píšu motivačný list. Téma je tá, ktorá ich musí primárne zaujímať. Pre základnú komunikáciu stačí aj priemerná znalosť angličtiny. Tú si práve môžu zlepšiť počas pobytu v zahraničí, keď si v rodine, v ktorej sú ubytovaní, uvedomia, že sa s jej členmi mohli viac a lepšie porozprávať,“ dodáva Bieliková.

Mgr. I. Bučkuliaková

Na stredných odborných školách je motivácia používať metódu CLIL opačná. „Angličtina ako taká našich žiakov príliš nezaujíma. Zaujímajú ich skôr odborné predmety, ktoré súvisia s ich profesiou. Teda informácie a veci, s ktorými chcú robiť v praxi. U nás sú to napríklad geodézia, pozemné staviteľstvo, architektúra a pod. Takže keď sa angličtina zakomponuje do odborných predmetov, tak to vnímajú ako užitočné a lepšie využiteľné v praxi. A vtedy ich učenie angličtiny začne baviť,“ hovorí Ivana Bučkuliaková.

Podobné tematické semináre sa konajú pravidelne. Ich cieľom je dať účastníkom príležitosť podeliť sa o svoje skúsenosti a objaviť nové prístupy v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. A zároveň pomôcť k sieťovaniu a nadväzovaniu nových projektových kontaktov Erasmus+. Aktuálna ponuka týchto seminárov je uverejnená na stránkach programu Erasmus+.

Teraz najčítanejšie