Denník N

Paradox trávenia voľného času na dôchodku

Ako je to s trávením voľného času na dôchodku? A je vôbec aktívne trávenie voľného času na dôchodku dôležité? Známym faktom je, že najväčší vplyv na prežívanie dôchodku majú zdravie a ekonomické faktory. V posledných desaťročiach sa zlepšovaním zdravotnej starostlivosti a zvyšovaním dlhovekosti pozornosť zameriava aj na menej sledované faktory. Medzi tieto faktory patrí aj aktívne trávenie voľného času a tak sa táto téma dostáva viac do centra pozornosti nielen u výskumníkov, ale tiež u samotných dôchodcov.

Voľný čas je dôležitou súčasťou nášho života v každom veku. Predstavuje sféru osobnej slobody a individuálnej voľby, keď jednotlivec môže robiť to, čo sám uzná za vhodné. Ja napríklad vo voľnom čase rada čítam, kamarát sa bicykluje a známy vyráža za cestovateľskými zážitkami. Voľný čas sa teda týka prevažne nás všetkých a zároveň je aj veľmi individuálny.

Všetci sme už veľakrát počuli, že aktívne trávenie voľného času prináša so sebou viacero výhod. A obzvlášť to platí pre starší vek. Množstvo výskumov ukázalo, že starší ľudia, ktorí žijú aktívnejšie v porovnaní so svojimi rovesníkmi, pociťujú vyššiu osobnú pohodu a životnú spokojnosť. Aktívny život im navyše prináša aj lepšie mentálne, fyzické a kognitívne zdravie. Voľnočasové aktivity pôsobia zároveň ako prevencia proti sociálnej izolácii, či ako pomoc pri strate člena rodiny, alebo priateľov [2]. Rôzne aktivity ako šport, cestovanie, kultúrne aktivity, čítanie kníh, lúštenie krížoviek, či práca okolo domu sú navyše nápomocným faktorom aj počas odchodu do dôchodku – o čom hovoria aj samotní dôchodcovia pri spomínaní si na toto obdobie [3]. Tieto výpovede dôchodcov sú v súlade s tým, k čomu dospeli aj dlhodobé štúdie, ktoré zistili, že voľnočasové aktivity sú centrálnym faktorom, ktorý vysvetľuje úspešnosť zvládania prechodu do dôchodku [4]. Samotný prechod do dôchodku môže byť náročným procesom, pretože prináša so sebou zmeny, ktoré súvisia nielen so stratou príjmu, či zaužívaného spôsobu života, ale aj zmeny v sociálnom statuse, zmeny životného štýlu, zmeny v okruhu priateľov a známych, či zmeny sociálnych rolí. Toto všetko môže človek pri prechode na dôchodok prežívať aj negatívne a voľnočasové aktivity môžu pomáhať preklenúť tento prechod.

Človek na dôchodku získava viac voľného času a s vekom sa zvyšuje aj pozitívny efekt voľnočasových aktivít. Potvrdilo sa to pri zisťovaní vzťahu medzi aktívnym trávením voľného času a kvality života u dôchodcov z 11 krajín Európy. Tento vzťah je silnejší, čím je dôchodca starší. Inak povedané, aktívni dôchodcovia majú vyššiu kvalitu života než neaktívni dôchodcovia a so stúpajúcim vekom dôchodcov sa tento rozdiel zväčšuje [4].

S nástupom na dôchodok a so stúpajúcim vekom sa zvyšujú aj obmedzenia, ktoré bránia účasti na aktivitách a môžu mať rôzne príčiny. Ak ste na dôchodku, máte vyšší vek, nižší príjem a horší zdravotný stav, tak sa znižujú vaše príležitosti pre aktívne trávenie voľného času. Možno už nevládzete športovať a platiť si vstupné/členské do športových či kultúrnych inštitúcií. Možno už na to ani veľmi nemáte chuť. A keď sa ešte presťahujete z mesta na dedinu, je obmedzená aj dostupnosť niektorých aktivít pre vás. To všetko sú obmedzenia pre aktívne trávenie voľného času.

Ako je tu už naznačené, paradoxom je, že starší ľudia, ktorí môžu mať viac úžitku z aktívneho trávenia voľného času, zažívajú viac obmedzení, než mladší ľudia a preto ich účasť na voľnočasových aktivitách klesá. To znamená, že nemôžu využiť naplno benefity voľnočasových aktivít, s čím následne súvisí aj znižovanie výhod týchto aktivít (spomínaných v úvode) pre ich život.

Riešením sa zdá byť nájdenie spôsobu, ako sa vyrovnať s obmedzeniami, ktoré bránia seniorom aktívne tráviť ich voľný čas. Tieto obmedzenia majú viacero rovín. Je tu napríklad rovina zdravotného stavu človeka, rovina dostupnosti aktivít, či rovina obmedzení v súvislosti s vekom. S tým si my ako psychológovia neporadíme. Vieme sa však zamerať na samotného človeka a pracovať s kognitívnymi a behaviorálnymi stratégiami, čo znamená využiť stratégie smerované na zmenu myslenia a správania [5]. Napríklad je možné pracovať s organizáciou času, či zmenou harmonogramu iných aktivít. Hľadanie alternatív množstva času/frekvencie účasti na aktivitách môže byť tiež spôsobom, ako sa aktivít nevzdať aj napriek obmedzeniam. V rámci poklesu či nedostatku financií na voľnočasové aktivity sa môžeme zamerať na možnosti človeka pre zlepšenie jeho finančnej situácie (v niektorých prípadoch je výsledkom voľnočasových aktivít produkt, ktorý môže byť predajný), alebo ho nasmerovať na aktivity finančne menej náročné. Vhodnou môže byť aj zmena ašpirácií u dôchodcu, alebo orientovanie sa na získanie nových zručností. Všetky tieto stratégie môžu zachovať aj napriek obmedzeniam aktívnejšie trávenie voľného času a tým aj pohodu dôchodcu.

Dôchodkový vek a psychologické súvislosti je dôležité skúmať, pretože to môže skvalitniť život v staršom veku. Preto sa aj na našom ústave venujeme posledné štyri roky téme psychologických aspektov adaptácie na dôchodok v grante VEGA MŠ SR a SAV 2/0048/18 pod vedením prof. Halamu. Ale o tom niekedy nabudúce…

Lucia Kočišová

Zdroje:

  1. Chorvát. I. (2011). Voľný čas na Slovensku v sociologickej perspektíve. In. Chorvát, I. (Ed.). Voľnočasové aktivity obyvateľov Slovenska. Poznatky z aktuálnych výskumov. ISBN 978-80-85544-68-8 10-99
  2. Kridahl, L. (2014). Retirement and leisure: a longitudinal study using Swedish data. Vienna Yearbook of Population Research, 12, 141–168.
  3. Záhorcová, L., Halama, P., Škrobáková, Ž., Bintliff, A.V., Navarová, S. (2021). Qualitative analysis of transition from work to retirement among Slovak retirees. Current Psychology, 40, 1531–1545.
  4. Nimrod, G., Shrira, A. (2014). The paradox of leisure in later life. Journals of Gerontology: Social sciencies, 2016, Vol. 71, No. 1, 106-111
  5. Jackson, E. L., Scott, D. (1999). Constraints to leisure. In Jackson, E. L., Burton, T. L. (Eds.), Leisure studies: Prospects for the twenty-first century (pp. 299-321). State College, PA: Venture Publishing, Inc.

Ilustračný obrázok: Vlad Ssargu: unsplash.com

Teraz najčítanejšie