Denník N

Ďalší kraj sa rúti do problémov s autobusmi. Aj s kontroverzným právnikom

Slovenské autobusy Arriva FOTO - TASR
Slovenské autobusy Arriva FOTO – TASR

Po problémoch so súťažami na prímestskú autobusovú dopravu v Banskobystrickej, Žilinskej, Trnavskej i Bratislavskej župe sa do zložitej situácie dostávajú aj v Košiciach. Vybratie nového dopravcu načas bude malým zázrakom.

Dokáže aspoň jeden slovenský región vybrať poskytovateľa prímestskej autobusovej dopravy bez porušenia zákonov, paralyzujúcich námietok či dokonca obmedzovania prímestských spojov? Po aktuálnych komplikáciách s nedostatkom vodičov nového dopravcu v Bratislave a starších ťažkostiach so súťažami v ďalších župách si aktuálne na problémy zarába aj Košický samosprávny kraj pod vedením Rastislava Trnku. Župa si napriek rok a štvrť trvajúcim prípravám vyhradila na tender napokon len pár týždňov. Ukončiť takéto náročné verejné obstarávanie v takom krátkom čase by bolo naozaj výnimočným počinom.

Obstarávanie v časovej tiesni

V Košickej župe pritom roky vedia, že nové zmluvy na prímestskú autobusovú dopravu bolo potrebné vysúťažiť najneskôr v priebehu roka 2021. Od 1. januára 2022 už totiž musia v tomto kraji jazdiť dopravcovia podľa nových zmlúv.

Aj keď zámer vyhlásiť súťaž nových dopravcov oznamoval kraj ešte v auguste 2020, predbežné oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií bolo napokon zverejnené až koncom októbra 2021. Ide o fázu, ktorej cieľom je príprava tendra a informovanie potenciálnych dopravcov o zámere župy uskutočniť súťaž. Samotný tender kraj oznámil vo vestníku len pár dní na to – 18. novembra. Súťažiť sa má o poskytovanie prímestskej autobusovej dopravy v oboch častiach kraja (oblasti Východ a Západ) v celkovej hodnote viac ako 456 miliónov eur bez DPH. Až v tomto oznámení župa uviedla detaily, podľa ktorých môžu dopravcovia začať pripravovať svoje cenové ponuky do súťaže.

Obálky s ponukami sa majú otvárať už 15. decembra. To znamená, že od vyhlásenia verejného obstarávania po otváranie obálok neubehne ani len jeden mesiac. Na tak významný tender s reálnym dosahom pre celý kraj v hodnote takmer pol miliardy eur je to podľa nás nesmierne krátka lehota.

Pre župu pritom nejde o náhly, neočakávaný tender. Na jeho kvalitnú prípravu mala niekoľko rokov. Dokonca aj mimoriadne pandemické podmienky, ktoré mohli mať teoretický dopad na lehoty a prípravu súťaže, trvajú už druhý rok a nie sú niečím novým.

Práve pandémiou župa vzniknutý sklz vysvetľuje. „Keďže prieskumy a predpoklady o ďalšom vývoji vychádzali z údajov pred pandémiou, rozsah a charakter dopravných služieb museli byť v priebehu roka niekoľkokrát upravené podľa zmeneného vývoja dopravného dopytu cestujúcich,“ napísala nám hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková. Meškanie podľa nej súvisí aj s výpadkami tržieb a následnou aktualizáciou nákladov, koordináciou s Prešovským samosprávnym krajom, s ktorým plánujú vytvoriť spoločný integrovaný dopravný systém, či so zmenami legislatívy.

Známy advokát

So súťažou pomáha košickej župe advokátska kancelária JUDr. Michala Miškoviča, ktorú si na tento účel objednala koncom augusta 2021 (teda len štyri mesiace pred skončením zmlúv so súčasnými dopravcami). Ide o advokáta, ktorý sa stal po voľbách v roku 2020 poradcom vtedajšieho ministra financií Eduarda Hegera, a ktorý začal vo veľkom poskytovať právne služby pre štát (Ministerstvo životného prostredia, TIPOS, Slovenský pozemkový fond). Heger po kritike vlani spoluprácu s Miškovičom ukončil. Po kontrole zmlúv medzi jeho právnickou firmou a štátnymi subjektami Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) dokonca postúpil svoje zistenia orgánom činným v trestnom konaní.

S expresnou súťažou na dopravcu prímestskej autobusovej dopravy za takmer pol miliardy pomáha Košickej župe známy advokát Michal Miškovič.

Miškovič sa už podieľal aj na obstarávaní dopravcov v dvoch ďalších krajoch. Pre Žilinskú župu vedenú bývalou podpredsedníčkou parlamentu za OĽaNO Erikou Jurinovú zabezpečoval dve samostatné obstarávania v roku 2019. Obe napadol ÚVO pre ich nezákonnosť (tutu).  Odvolací orgán (Rada ÚVO) rozhodnutia zatiaľ nepotvrdil. Spoluprácu s Miškovičom medzitým pre podozrenia z poskytnutia nepravdivých informácii ukončila aj Jurinová.

Ten istý advokát poskytoval minulý rok služby pri obstarávaní autobusovej dopravy aj Trnavskej župe. Koncom roka 2020 župa obstarala dopravcu pre jeden zo svojich regiónov (Trnavy a okolia) formou priameho rokovacieho konania, ktorý obstarávateľovi umožňuje za splnenia veľmi striktných podmienok uzavrieť zmluvu s vybraným dopravcom priamo, bez verejnej súťaže. Aj Trnavská župa odôvodnila tento výnimočný postup tým, že sa dostala do časovej tiesne v dôsledku pandémie COVID-19.

Postup župy z vlastnej iniciatívy preskúmal ÚVO, podľa ktorého takýmto vylúčením súťaže župa porušila zákon o verejnom obstarávaní. Rada ÚVO koncom októbra 2021 s odvolaním sa na európsku judikatúru a prax potvrdila závery prvostupňového orgánu. Skonštatovala, že vplyv pandémie na trh nie je mimoriadnou udalosťou v tom zmysle, že by šlo o náhle vzniknutú udalosť, ktorej následky je nevyhnutné okamžite riešiť, ale že v danom prípade ide o pretrvávajúci stav (prítomnosť pandémie COVID-19).

To znamená, že medzi časovou tiesňou, do ktorej sa župa dostala a pandémiou neexistuje žiadny priamy vzťah. Župa pri zadávaní zákazky podcenila čas potrebný na obstaranie predmetu zákazky a skutočným dôvodom na použitie priameho rokovacieho konania bola práve neschopnosť obstarať dopravné služby v dôsledku časovej tiesne, do ktorej sa ale župa dostala aj svojím vlastným pričinením. Podľa ÚVO bolo povinnosťou župy vyhlásiť verejnú súťaž v dostatočnom časovom predstihu pred ukončením platnosti zmluvy s poskytovateľom dopravných služieb. Advokát Miškovič nám dodatočne poslal stanovisko, v ktorom tvrdí, že o možných dôsledkoch priameho rokovacieho konania bola Trnavská župa informovaná a o tomto postupe nerozhodla jeho advokátska kancelária, ale župa. Rozhodnutie ÚVO je právoplatné, trnavská župa už avizovala, že sa pre neho obráti na súd.

Krízové scenáre

Pravdepodobne aj vzhľadom na tieto skúsenosti sa Košický kraj k priamemu rokovaciemu konaniu neodhodlal. Problematický trnavský tender, zabezpečovaný ich spoločným advokátom, však u Trnku obhajujú. „Vďaka postupu, ktorý TTSK zvolil, kraj zabezpečil úsporu vo výške 77 centov na kilometer, čo pri ročnom počte najazdených niekoľko miliónoch kilometroch predstavuje výraznú úsporu verejných zdrojov,“ tvrdí hovorkyňa košického župana Terezková. Zároveň zdôrazňuje, že k problémom môže viesť aj riadne verejné obstarávanie. „Napríklad Bratislavský samosprávny kraj má v súčasnosti problém zabezpečiť dopravnú obslužnosť tretiny autobusových spojov,“ pripomína.

Snaha o výber nového dopravcu na poslednú chvíľu dostáva Košickú župu pod veľký tlak. Riadne verejné obstarávanie by totiž už mohla stihnúť ukončiť len pri veľmi optimistickom vývoji. Aj to iba za predpokladu, že žiaden z uchádzačov neuplatní námietky v tendri, čo by súťaž predĺžilo do ďalšieho roku.

Košická župa nám v zaslanom stanovisku uviedla viaceré možné scenáre zabezpečenia dopravy v prípade, ak tender do konca roka ukončiť nestihne. Ani jeden z nich pritom nie je bez rizík.

Prvým scenárom je prikázanie dopravcom jazdiť formou takzvaného predbežného opatrenia, ktoré by bolo vydané (zrejme) v konaní o udelení dopravnej licencie. Predbežné opatrenie je však možné použiť len do skončenia samotného správneho konania, a to v nevyhnutnom rozsahu a na zabezpečenie účelu konania. Ide teda o právne sporné a len krátkodobé riešenie dopravnej situácie na pár dní až týždňov počas trvania správneho konania.

V druhom scenári je župa pripravená využiť aj osobitný inštitút písomného príkazu župana v zmysle zákona o hospodárskej mobilizácii, ktorým by dopravcom určil povinnosť poskytovať prepravu. Opäť ide o veľmi sporne uplatniteľný inštitút, keďže zákon tento príkaz umožňuje použiť len v čase krízovej situácie, keď je vyhlásený výnimočný alebo núdzový stav.

Je pritom veľmi otázne, či je v právnom štáte prípustné používať výnimočné inštitúty krízového režimu pre riešenie problémov vyvolaných časovou tiesňou na strane verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ by musel vedieť v prvom rade preukázať, že sa do časovej tiesne nedostal vlastným pochybením. Toto zatiaľ z krokov, ktoré župa pri príprave súťaže vykonala, nevyplýva. Samotný príkaz župana je pritom tiež len časovo obmedzený maximálne na obdobie trvania núdzového stavu a župe by to pomohlo s dopravou len na krátke obdobie.

Zmluva bez súťaže?

Domnievame sa preto, že Košická župa sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude snažiť využiť tretiu možnosť, ktorú priniesla novela zákona o cestnej doprave. Zákon síce v mimoriadnych prípadoch (jedným z nich je aj neukončenie obstarávania načas) pripúšťa možnosť uzatvoriť zmluvu s dopravcom bez súťaže na maximálne dvojročné obdobie, avšak aj tento inštitút je prípustné aplikovať len v situáciách, ktoré objektívne verejný obstarávateľ sám nezavinil. To znamená, že ak sa dostal do časového sklzu s ukončením súťaže vlastným pričinením, nie je možné týmto núdzovým opatrením naprávať jeho vlastné pochybenia.

V opačnom prípade by zákon o cestnej doprave nepriamo novelizoval iný predpis, zákon o verejnom obstarávaní, a umožňoval neprípustné výnimky z pravidiel verejného obstarávania. Samo o sebe by to znamenalo rozpor zákona s Ústavou SR a európskym právom a judikatúrou. To by už bol priestor aj pre zásah zo strany Európskej komisie pre nesúlad národného práva s právom EÚ.

V Košickom kraji preto stoja pred nezávideniahodnou úlohou – ako zabezpečiť autobusovú dopravu v súlade s existujúcimi pravidlami. Čas sa kráti a skúsenosti z iných krajov ukazujú, do akej komplikovanej situácie sa vedenie župy môže dostať. Ani to by však nemalo byť dôvodom na riskovanie neplatnosti nových zmlúv tým, že pri ich uzatváraní župa poruší pravidlá verejného obstarávania.

Peter Demčák

Ak sa chcete o priebežnej situácii ohľadom súťaží na prímestskú dopravu vo všetkých krajoch dozvedieť viac, prečítajte si aj náš nedávny blog: Župy pri súťažiach na prímestskú dopravu riskujú neplatnosť zmlúv

Tento blog vznikol s podporou Fondu pre transparentné Slovensko, ktorý spravuje Nadácia Pontis. Ak považujete kontrolu hospodárenia žúp, miest a obcí za dôležitú, podporte prosím našu prácu aj Vy. Ďakujeme!

 

Teraz najčítanejšie