Denník N

Otvorená výzva poslancom Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

Radi by sme touto cestou upriamili Vašu pozornosť na niekoľko okolností, ktoré v zmysle platnej legislatívy predstavujú vážne dôvody pre vypísanie krajského referenda o odvolaní Ing. Mgr. Mariana Kotlebu (ďalej len „Marian Kotleba“) z funkcie predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Pripomíname Vám, že zastupiteľstvo samosprávneho kraja je v  zmysle § 15 písm. b) zákona 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov povinné vypísať referendum o odvolaní predsedu, ak tento hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti predsedu, a tým vznikajú vážne nedostatky v správe samosprávneho kraja. Pri objektívnom hodnotení správy Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len „BBSK“) môžeme vychádzať z dokumentu Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja 2007 – 2013 (ďalej len „PHSR“) schváleného Zastupiteľstvom BBSK, ktorý formuluje ciele v prioritných oblasti rozvoja v samosprávnom kraji, ktorých dosahovaním je poverené vedenie samosprávneho kraja. Na Úrad BBSK bola zo strany občianskeho združenia Quo vadis, o. z. (ďalej len „občianske združenie“) zaslaná v súlade so Zákonom 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám žiadosť o odpočet plnenia PHSR, na ktorú občianske združenie dostalo celkom nesúvisiacu a irelevantnú odpoveď o pripravovaní novej verzie PHSR. O plnení cieľov vo všetkých prioritných oblastiach v PHSR je tak možné získať informácie len sprostredkovane, metódou ankety adresovanej poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja, starostom obcí a štátnym zamestnancom. Medzi oslovenými osobami existuje konsenzus o bezprecedentnom zanedbávaní povinností súčasného vedenia BBSK v takmer každej z prioritných oblastí, a to vrátane spolupráce so zastupiteľstvom, transparentnosti nakladania s finančným prostriedkami, hospodárenia Banskobystrickej regionálnej správy ciest či zvyšovania zamestnanosti v BBSK a zvyšovania životnej úrovne obyvateľov BBSK. Tieto postoje sú v súlade s verejnosti dostupnými informáciami o finančnej strate BBSK zapríčinenej diletantským zanedbávaním investícií do kraja a ideologickým odmietaním čerpať zdroje z kohéznych fondov EÚ. Podľa informácií občianskeho združenia samosprávny kraj následkom Kotlebovej politiky len doteraz prišiel o približne 19 miliónov eur a v prípade, že Kotleba zotrvá vo funkcii predsedu, sa táto suma môže navýšiť o ďalších 139 miliónov eur.

Na otázku občianskeho združenia o opatreniach realizovaných v záujme zlepšenia vzťahov medzi Rómami a majoritou, čo je zároveň jednou z najdôležitejších prioritných oblastí definovaných v PHSR, Úrad BBSK reagoval jednoduchým vyjadrením o tom, že na Úrade BBSK sa nerozlišuje medzi Rómami a väčšinovým obyvateľstvom. Toto vyjadrenie je nielen v priamom rozpore s dlhodobým štandardom xenofóbnej rétoriky Mariana Kotlebu namierenej proti rómskej menšine, ale tiež s motívom boja proti „cigánskemu extrémizmu“, ktorý bol Kotlebom rozsiahlo využívaný v jeho predvolebnej kampani. Je tak zrejmé, že problém so začlenením marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti nebude vo funkčnom období Mariana Kotlebu nijakým spôsobom riešený a nebude ani považovaný za zasluhujúci si akúkoľvek pozornosť predsedu, s výnimkou situácií, kedy bude možné ho opätovne zneužiť na získanie politického kapitálu.

Vzhľadom na v súčasnosti dostupné dôkazy o hrubom zanedbávaní úloh súvisiacich s rozvojom samosprávneho kraja, a predovšetkým so stratou dostupných financií z kohéznych fondov Európskej únie, považujeme za nespochybniteľný fakt, že Marian Kotleba pácha rozsiahle a potenciálne nenapraviteľné škody v hospodárstve Banskobystrického samosprávneho kraja, čím v dlhodobom horizonte paralyzuje hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj v kraji a ohrozuje samotnú udržateľnosť kraja ako samosprávnej jednotky. Tento fakt je sám osebe dôvodom pre vypísanie referenda o odvolaní Mariana Kotlebu z funkcie predsedu, a to aj v prípade, ak by sme nevzali do úvahy správanie, ktoré vzhľadom na jeho ideologické zaradenie považujeme za nezlučiteľné so zastávaním verejnej funkcie v Slovenskej republike.

Doterajšie politické pôsobenie Mariana Kotlebu bolo charakteristické napĺňaním spoločenskej objednávky časti spoločnosti na reprezentáciu extrémne pravicových postojov, a to prostredníctvom snahy naviazať na historickú skúsenosť Slovenska s totalitným režimom vojnovej Slovenskej republiky. Toto sa prejavilo vo vedúcej úlohe Mariana Kotlebu v strane Slovenská pospolitosť, ktorá bola v roku 2006 rozpustená Najvyšším súdom SR z dôvodu nezlučiteľnosti jej nepokryte fašistického volebného programu s Ústavou SR. V súčasnosti platný program Ľudovej strany Naše Slovensko a kultúra pôsobenia Mariana Kotlebu na Úrade BBSK je dôkazom toho, že zatiaľ, čo Kotlebovo verejné vystupovanie sa drží vágne v hraniciach legality, metódy jeho politického marketingu naďalej vychádzajú z ideológie extrémnej pravice. Túto tendenciu ilustruje obzvlášť:

  1. záľuba Mariana Kotlebu v odkazoch na symboliku používanú vojnovou Slovenskou republikou a zneužívanie verejných prostriedkov na šírenie antisemitizmu,
  2. rutinné používanie ľudáckeho pozdravu „na stráž“ členmi strany Mariana Kotlebu v priestoroch Úradu BBSK a titulovanie Mariana Kotlebu pojmom „Vodca“,
  3. využívanie xenofóbie ako nástroja politickej súťaže,
  4. vykresľovanie Slovenska ako exkluzívne kresťanskej krajiny a Slovákov ako výlučne ľudí bielej farby pleti,
  5. vedúca úloha Kotlebu pri organizovaní pochodov vedúcich k odmietaniu medzinárodných záväzkov Slovenska v oblasti ochrany ľudských práv a k odmietaniu členstva Slovenska v Európskej únii,
  6. používanie rétoriky podnecujúcej nenávisť voči rómskej menšine,
  7. podnecovanie nenávisti voči moslimom a šírenie strachu z údajnej „islamizácie“ Európy zo strany utečencov,
  8. nepriateľský prístup voči entitám občianskej spoločnosti,
  9. samovoľné marenie prístupu umeleckých súborov k zdrojom schváleným Ministerstvom kultúry SR s odôvodnením pripomínajúcim postoje fašistických vlád 20. storočia k tzv. „dekadentnému umeniu“ (Entartete Kunst),
  10. nepriateľstvo voči LGBTI ľuďom a ich označovanie ako „sexuálnych deviantov“.

 

Tieto epizódy zodpovedajú nielen neúcte k demokratickej tradícii deklarovanej preambulou Ústavy SR, sú predovšetkým cielene kladenou prekážkou v snahe Slovenska vyrovnať sa so svojou minulosťou a s bolestivým dedičstvom zločinov proti ľudskosti, ktoré boli spáchané vojnovou Slovenskou republikou ako historicky prvým národným slovenským štátom. Je logicky nemožné, aby extrémistický politik, ktorý spôsobmi opísanými vyššie využíva Úrad BBSK ako platformu pre zavádzanie praktík známych z totalitnej minulosti Slovenska do verejného života, navonok reprezentoval samosprávnu jednotku liberálnodemokratickej krajiny, čo vzhľadom na povinnosti opísané v odsekoch 2) a 3) § 16 zákona 302/2001 Z.z. považujeme za ďalší pádny argument v prospech vypísania referenda o odvolaní Mariana Kotlebu z funkcie predsedu BBSK.

Práve ideologické zaťaženie doterajšieho výkonu mandátu Mariana Kotlebu má, okrem následkov pre zákonnosť jeho ďalšieho zotrvania vo funkcii, kľúčový význam pre hodnotenie charakteru Mariana Kotlebu a teda miery, do akej je morálne spôsobilý zastávať akýkoľvek verejný úrad. Kotlebov dôraz na kultivovanie politickej kultúry pripomínajúcej totalitný systém doteraz vyústil do absurdnej politickej avantgardy v prostredí BBSK, pre ktorú sú charakteristickými nepokryté pohŕdanie občianskou spoločnosťou a kontrolou zo strany občanov BBSK, personálne čistky medzi zamestnancami BBSK a ich nahrádzanie blízkymi osobami, samoúčelný exhibicionizmus a vytváranie kultu osobnosti. Ako spoločensky angažovaní občania a republikáni nemôžeme tieto momenty vnímať inak, ako prejavy bezcharakternej, narcistickej osobnosti s diskutabilnou emocionálnou inteligenciou a s vysoko cynickou predstavou o civilizačnom a právnom smerovaní jeho krajiny. Skutočnosť, že človek Kotlebových kvalít disponuje občianskym mandátom a aj kvôli doterajšej nečinnosti zastupiteľstva BBSK ho naďalej môže zneužívať, považujeme za v súčasnosti najvážnejšie sprofanovanie princípu zastupiteľskej demokracie na Slovensku. Povinnosť podniknúť všetky dostupné kroky, ktoré môžu viesť k odvolaniu Mariana Kotlebu, Vám preto nevyplýva len z Vášho mandátu ako poslanca zastupiteľstva BBSK, ale tiež z lojality voči Ústave SR, ktorú ste deklarovali pri zložení poslaneckého sľubu, a zo záväzku chrániť dôveru občanov SR v demokratický systém pred každým, kto ju oslabuje v takej miere, ako v súčasnosti Marian Kotleba.

Naším záverom je, že, vzhľadom na okolnosti opísané vyššie, Marian Kotleba vážne zlyhal pri plnení povinností, ktoré mu vyplývajú v zmysle zákona 302/2001 Z.z. ako predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja a nechce a nemôže tento stav napraviť. Ako občania liberálnodemokratickej Slovenskej republiky a Európskej únie a odvolávajúc sa na čl. 1 Ústavy SR si preto dovoľujeme Vás požiadať, aby ste si splnili Vašu povinnosť v zmysle § 15 písm. b) zákona 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a podali v pléne zastupiteľstva BBSK návrh na vypísanie referenda o odvolaní Mariana Kotlebu z funkcie predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Ďakujeme Vám za Vašu prácu pre Banskobystrický samosprávny kraj a želáme Vám pri ďalšom výkone Vašej funkcie všetko najlepšie.

S pozdravom,

občania Banskobystrického samosprávneho kraja a Slovenskej republiky.

Teraz najčítanejšie