Denník N

Posledná šanca pre pani ministerku spravodlivosti

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, LL.M., sudkyňa Krajského súdu v Bratislave

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky

Mária Kolíková

 

V Bratislave, dňa 21.11.2021

Vaše číslo: 02005/2021/10

 

VEC: Odpoveď na vyjadrenie zo dňa 18.11.2021.

Vážená pani ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Mária Kolíková,

ďakujem Vám za zaslanie Vášho vyjadrenia k mojej predžalobnej výzve doručenej Vám dňa 8.novembra 2021 vo veci Vašich vyjadrení vyslovených v Rádiu Expres dňa 4.novembra 2021, ktorými ste vyslovili hodnotiace úsudky z pozície ministerky spravodlivosti vo vzťahu k sudcom, ktorí sú kritikmi Vami pripraveného legislatívneho návrh tzv. súdnej mapy.

Dovoľujem si podotknúť, že vo Vašom vyjadrení ste opomenuli uviesť Váš racionálny úsudok a faktický základ vo vzťahu k Vášmu verejnému hodnotiacemu úsudku o tom, že aj skorumpovaní sudcovia sa bránia novej súdnej mape.

Z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj z vnútroštátnej judikatúry vyplýva, že hodnotiaci úsudok vyjadruje subjektívny názor svojho autora, ktorý k danému faktu zaujíma určitý postoj tak, že ho hodnotí z hľadiska správnosti a prijateľnosti a to na základe vlastných (subjektívnych) kritérií. Hodnotiaci úsudok preto nemožno akokoľvek dokazovať, je však nutné skúmať, či sa zakladá na pravdivej informácii, či forma jeho verejnej prezentácie je primeraná a či zásah do osobnostných práv je nevyhnutným sprievodným javom výkonu kritiky, tzn. či primárnym cieľom kritiky nie je hanobenie a zneuctenie danej osoby.

Hoci nie je možné preukazovať pravdivosť názoru, resp. hodnotiaceho úsudku, aj názor či hodnotiaci úsudok môže byť excesom a nemusí byť v súlade so slobodou prejavu – a to najmä vtedy, keď hodnotiaci úsudok nemá žiadny faktický (skutkový) základ, od ktorého by sa odvíjal.

Podľa § 30 odsek 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v záujme záruky nezávislosti a nestrannosti výkonu sudcovskej funkcie je sudca povinný najmä

  1. a) presadzovať a obhajovať nezávislosť súdnictva a jeho dobrú povesť,
  2. b) odmietnuť akýkoľvek zásah, nátlak, vplyv alebo žiadosť, ktorých cieľom by mohlo byť ohrozenie nezávislosti súdnictva.

Konajúc v súlade s vyššie uvedenými zákonnými povinnosťami sudcu si dovolím uviesť, že prostriedok, ktorý ste zvolili na verejnú obhajobu Vášho legislatívneho návrhu, spočíval vo Vašom verejnom vyhlásení  všeobecného hodnotiaceho úsudku o tom, že sa bránia aj  skorumpovaní sudcovia, vykonanom v špičke vysielacieho času v rádiu s celoslovenskou pôsobnosťou, k aktuálne rezonujúcej téme verejného záujmu – organizácia súdnictva, ktorým ste  verejne vyslovili oficiálny názor ministerky spravodlivosti o profesionálnom živote sudcov, ktorí vzniesli námietky k návrhu súdnej mapy. Takýto prostriedok nemôže naplniť cieľ nadobudnutia dôvery verejnosti v súdnu moc, práve naopak.

Z Vášho verejného vyjadrenia vyplýva, že motiváciou Vášho vyjadrenia nie je vysporiadať sa s vecnými argumentami kritiky súdnej mapy, ale uviesť Váš subjektívny názor na sudcov, ktorí s návrhom nesúhlasia. Čiže vaša argumentácia smeruje k osobám sudcov – kritikov, a nie k meritu veci.

Verejná kritika môže na jednej strane značne prispieť kritizovanej justičnej veci, avšak neopodstatnená a nepravdivá kritika môže neskutočne zdevastovať dôveru v súdnictvo.

Rada by som Vás touto cestou zdvorilo požiadala, aby ste uviedli, ktorí sudcovia podpísaní pod pripomienkami vznesenými v legislatívnom procese proti súdnej mape a podpísaní pod Otvorený list sudcov, sú podľa Vášho názoru a vedomostí skorumpovaní.

Poznamenávam, že Vaše verejné  vyjadrenia ku kritikom súdnej mapy sú spôsobilé vyvolať odstrašujúci účinok u sudcov, ktorí by v budúcnosti chceli vo verejnom záujem realizovať slobodu prejavu sudcu k témam fungovania súdneho systému,  čo je na ujmu demokratickej spoločnosti.

Záverom si dovoľujem poukázať na skutočnosť, že keďže Váš hodnotiaci úsudok bol vyslovený verejne, je vo verejnom záujme, aby ste verejným tlačovým vyhlásením Váš hodnotiaci úsudok vysvetlili.

Pokiaľ tak neučiníte do 30.novembra 2021, pristúpim k podaniu žaloby na ochranu osobnosti a na ochranu slobody prejavu sudcu.

S úctou,

Dana Jelinková Dudzíková

 

Teraz najčítanejšie