Denník N

Problémy samosprávnych krajov v obstarávaní prímestskej autobusovej dopravy nevyrieši viac kompetencií, ale kompetentnosť

Pre úspešné verejné obstarávanie a následne funkčnú prímestskú verejnú dopravu je kľúčové, aby boli veľké územia rozčlenené na menšie funkčné celky, v súťažných podkladoch bola definovaná nová sieť liniek a atraktívny interval, vytvorený súťažný vzorový plán obehov vozidiel, jednoznačne určený a vyžadovaný štandard hodný 21. storočia a poskytnutý dostatočný čas. Nesmie sa stať, že predmet súťaže bude definovaný pôvodnými cestovnými poriadkami, územia budú príliš veľké a štandardy budú kopírovať trend minulého storočia, len preto, že väčšina dopravcov to, tak má nastavené a bude podcenený čas na obstaranie a začiatok realizácie. Tendre vo verejnej doprave zaviedlo nariadenie EK z roku 2007. Po takmer 15 rokoch by sme už nemuseli opakovať chyby z minulosti, na to je ale potrebné zvládnuť proces od začiatku

Verejné súťaže v prímestskej autobusovej doprave sú v poslednej dobe veľkou témou, tak odbornej ako aj laickej verejnosti.  Na úvod je potrebné povedať, že aktuálna situácia v oblasti prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji je hlavne z pohľadu cestujúcej verejnosti neudržateľná a doplácajú na to tí najzraniteľnejší, ktorí sú na ňu veľa krát odkázaní! Kraje sú objednávatelia služieb vo verejnom záujme a prvom rade zodpovedajú za dostupnosť verejnej dopravy. Súčasná situácia v Bratislavskom kraji je, že nie je dostupná verejná doprava.

Po „začiatku“ poskytovania prímestskej autobusovej dopravy v Bratislave novým dopravcom sa roztrhlo vrece s príhodnými výhovorkami typu, kto za čo môže a hľadanie vinníkov u druhých, koľko bolo námietok a ako dlho trvalo obstarávanie, nemohli sme nepodpísať zmluvu, nedostatok či nebodaj neochota vodičov, alebo iné perly, ktoré v skutočnosti nie sú príčinou a míňajú ju veľkým oblúkom.

Práve priebeh tendra na prímestskú dopravu v Bratislave a následný podpis zmluvy s nepripraveným dopravcom je príčinou, prečo je prímestská doprava v kraji s najväčšou mobilitou, len občasník. Prvý problém je, že súťaž bola vyhlásená pre Bratislavský kraj ako celok, čo je extrémne veľké územie. Súťaž na taký rozsah mala trvať od vyhlásenia po realizáciu, len 19 mesiacov, pričom od vyhodnotenia ponúk ostávalo na revízne postupy a spustenie ostrej prevádzky, len 7 mesiacov. Tu sa dostávame k druhému problému, evidentný nedostatok času od samého začiatku, ktorý spolu v kombinácii s veľkosťou funkčného celku spôsobil absolútnu zmluvnú nepripravenosť BSK a nového dopravcu Arriva. Celkom isto sa toto nedá nazvať včasnou ani perfektnou súťažou. Tieto dve hrubé chyby Bratislavského kraja boli zavŕšené treťou, ktorá zásadne zúžila možnosti kraja a spôsobila dnešný kolaps prímestskej dopravy, a to podpis zmluvy s nepripraveným dopravcom a nepochopiteľné vydanie dopravných licencií. Nie nemuseli ju podpísať. Pred podpisom tejto zmluvy a pred vydaním licencií mal kraj niekoľko možností, ako v spolupráci s víťazným uchádzačom, pôvodným dopravcom, bratislavským dopravným podnikom a ďalšími dopravcami v regióne nájsť a zazmluvniť núdzové riešenie do doby plnej pripravenosti Arrivy. To je aj odpoveď na ďalšiu používanú výhovorku, že pôvodný dopravca by núdzové riešenie neprijal a trval by na dlhodobej zmluve. Nie netrval, nie je zákonná možnosť, ako ju podpísať a nikto príčetný by nezákonný záväzok nepodpísal a kraj má naviac silné zákonné možnosti. Slovak Lines by prijal zmluvu na akúkoľvek dobu do dvoch rokov, ani by kraj nemusel využívať inštitút nariadenia, je to obchod. Úspech a cena ťažších rokovaní je priamo úmerná rozsahu možností, ktoré sa ponúkajú. BSK mali vďaka zákonu a nariadeniu EK, víťaznému uchádzačovi, pôvodnému uchádzačovi, silnému domácemu dopravnému podniku a dostatočnému počtu menších dopravcov celý rad možností. Stačila správna stratégia a kompetentný prístup.

Dnešné hasenie problémov prizvaním bývalého dopravcu Slovak Lines, divoké nábory vodičov bez zázemia, dávanie ostentatívnych ultimát a vymáhanie „drakonických sankcií“ bohužiaľ situáciu nezmení a (ne)cestujúcim to je platné, ako ….. . Nepredpokladám, že akýkoľvek väčší dopravcovia sa budú chcieť pod svojom menom podieľať na tomto zlyhaní a subdodávky budú, len marginálne. Slovak Lines a prípadne iní dopravcovia budú úplne pochopiteľne požadovať vlastné licencie a vlastnú zmluvu na núdzové obdobie maximálne dvoch rokov. Takéto riešenie je možné, no vyžaduje si veľmi dôkladný, strategický a profesionálny prístup, čo po predvedenom výkone kraja nie je možné očakávať.

Dôsledok týchto zlých rozhodnutí BSK dnes bohužiaľ znáša cestujúca verejnosť naprieč krajinou. Problém sa prelieva do iných krajov a regiónov kde Arriva „plní“ službu verejnej dopravy. Na východe a v Trnavskom kraji sú zaznamenané prvé výpadky spojov, na Liptove a Orave došlo k výmenám autobusov zn. staré za nové. Tie lepšie odišli smer Bratislava a v ostatných regiónoch začali jazdiť tie, čo sa nedajú nazvať inak, ako zbernými surovinami. Tieto okolnosti budú umocnene zimnou sezónou, ktorá je náročnejšia na používanú techniku.

Preto nie kompetencie, ale kompetentnosť je tým správnym slovom, ktoré má vyjadriť to, čo potrebujú samosprávne kraje. Chcem upozorniť vedenie BSK, ak sa spoliehate na to, že situáciu zastabilizuje súčasný lockdown, príchod ukrajinských vodičov, blížiace sa sviatky a útlm dopravných výkonov, tak sa veľmi mýlite. Je potrebné začať okamžite riadiť situáciu, prijímať rozhodnutia a zabezpečiť verejnú dopravu do regiónov, ste za to plne zodpovední.

Argumentácia:  

  1. Veľkosť funkčného územia a nedostatok času: rozsah prímestskej dopravy v BSK je zhruba 14,5 mil. kilometrov ročne, 300 vozidiel, 400 vodičov a k tomu prislúchajúce zázemie.  Nerozdeliť tento obrí rozsah na menšie funkčné celky bola veľká chyba. Už počas verejného obstarávania sa ukazovalo, že to bude náročne odsúťažiť a priam nemožné zrealizovať bez veľkého zlyhania. Prvý plán na otváranie ponúk bol jún 2020, reálne sa však ponuky otvárali až vo februári 2021, teda 8 mesiacov po termíne. Veľké množstvo otázok uchádzačov a námietok zodpovedalo zbytočnej megasúťaže. Na záver absurdne vajatavý prístup Arrivy k podpisu zmluvy (na posledný deň) opodstatnil všetky predošlé pochybnosti.
  2. Zmluva s nepripraveným víťazom súťaže, spoločnosťou Arriva: Podpis zmluvy bol povestný posledný klinec. Pred podpisom takejto vážnej zmluvy sa vykonáva kontrola stavu pripravenosti plniť zmluvu. Je úplným základom preukázanie plnenia zmluvy zoznamom nasadených vozidiel (EČV, STK/TK), zoznamom nasadených vodičov (menný zoznam a platné osvedčenia) a predložením nastavených obehov vozidiel a cestovných poriadkov. Všetky tieto a ďalšie podklady boli potrebné aj k vydaniu dopravných licencií! Na toto je samozrejme nutné myslieť už počas prípravy verejného obstarávania. Zákon 343/2015 Z. z. na to myslí, podľa § 56 ods. 12 Verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy vyžadovať v rámci poskytnutia súčinnosti preukázanie alebo splnenie osobitných zmluvných podmienok. Podcenenie tejto situácie, podpísanie zmluvy a vydanie licencií nepripravenej Arrive zo strany BSK je doslova fatálne zlyhanie. Mali všetky nástroje a možnosti tomu zabrániť.      
  3. Nie, nemuseli podpísať tú zmluvu: Argument, že zmluvu museli podpísať je obyčajné klamstvo a nie je to pravda. Podpísať zmluvu, pri ktorej nie je istota jej riadneho plnenia či skôr istota riadneho neplnenia zmluvy, sa slušne okomentovať nedá. Zákon 343/2015 Z. z. myslí aj na takúto situáciu, podľa § 56 ods. 2, 3, 4, 5, 6, 7 vždy platí, že verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr v deň podľa príslušného odseku (šestnásty deň alebo jedenásty deň). Zákon neuvádza najneskôr ani dokedy. Preto tvrdenie o tom, že museli podpísať zmluvu je klamstvo a výhovorka. Nie nemuseli a nemali.     
  4. Núdzový režim na riešenie situácie: V prípade prerušenia poskytovania služieb alebo bezprostredného rizika vzniku takejto situácie, (napríklad nový dopravca nie je pripravený riadene plniť zmluvu) nastupuje núdzové riešenie podľa nariadenia EK 1370/2007, článok 5, ods. 5 príslušný orgán môže prijať núdzové opatrenie. Toto núdzové opatrenie má podobu priameho zadania vo verejnom záujme alebo požiadavky poskytovania určitých záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme… Zadanie alebo predĺženie zmluvy o službách vo verejnom záujme núdzovým opatrením alebo udelenie tejto zmluvy nepresiahne dva roky. Nariadenie EK 1370/2007 je implementované do našej legislatívy, zákona o cestnej doprave 56/2012 Z. z.. Poslednou novelou tohto zákona sa doplnil § 21a, ktorý túto možnosť priamo rieši. Na zmluvu uzatvorenú v núdzovom režime za nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní 343/2015 Z. z. § 1 ods. 2 písm. ae). Nie je podstatná príčina, buď je alebo nie je zabezpečená verejná doprava. Preto zmluvu s pôvodným dopravcom BSK mohla predĺžiť, a v nejakej časti aj mala.
  5. Neprijatie núdzového riešenia zo strany dopravcov: možnosti BSK sú aj vďaka novele zákona o cestnej doprave § 21a ods. 1. písm. c) a následne ods. 3 až 6 veľmi silné. Rozhodnutie BSK o nariadení núdzového opatrenia by naviac nemalo odkladný účinok. Vymožiteľnosť nariadenia vykonávať verejnú dopravu v núdzovom režime je zahrnutá v správnych deliktoch zákon o cestnej doprave. Dopravcovia by sa na núdzovom režime dohodli dobrovoľne, ani by to nenechali zájsť až do nariadenia vykonávať dopravu. Je to obchod . Teda aj tu platí, že možnosti a kompetencie mali, stačilo konať kompetentne a v záujme cestujúcej verejnosti.

Teraz najčítanejšie

Tomáš Mišovič

Analytik ÚHP, odborný konzultant v oblasti verejných investícií, dopravy a zmluvnej agendy FIDIC