Denník N

O daniaroch – otvorene – cez dáta

Finančná správa otvorila prístup k jej finančným dátam prostredníctvom nového portálu s otvorenými údajmi. Takto sa napr. starostovia či poslanci takmer okamžite dozvedia dátové novinky o podielových daniach či výbere DPH. Portál bol postavený na základoch – zdrojových kódoch podobného projektu bratislavského magistrátu. Okrem dát sú k dispozícii aj viaceré zaujímavé a prehľadné vizualizácie.

Kvalitné a odborne spracovávané dáta umožňujú štátu robiť informovanejšie a efektívnejšie rozhodnutia, vyhodnocovať svoje aktivity, rýchlejšie a adresnejšie reagovať na potreby svojich obyvateľov, čo vo výsledku môže znamenať úsporu verejných financií pri zvyšovaní kvality života.

Dáta predstavujú pre obyvateľov štátu zdroj informácií o výkone ekonomiky, vďaka čomu môžu vyvodzovať potrebnú zodpovednosť voči ich voleným zástupcom. Pre podnikateľský a mimovládny sektor môžu dáta predstavovať prostriedok skvalitňovania poskytovaných služieb. A v neposlednom rade dáta stransparentňujú a zefektívňujú riadenie vecí verejných.

Toto platí vo všeobecnosti ku všetkým dátam, no obzvlášť o dátach pochádzajúcich z prostredia našich daňových a colných úradov.

V zahraničí sú už „OPEN DATA“ normálnou súčasťou inštitúcii, no na Slovensku ide skôr o ojedinele výnimky. Tam sú na portál pripojené rôzne aplikácie či vizualizácie, ktoré sa stali súčasťou modernej dátovej vedy. Aj preto novovzniknutý portál finančnej správy „https://opendata.financnasprava.sk/“ je v tejto oblasti nielen silný komunikačný kanál, ale aj vec, ktorá posunie Slovensko, rezort financií a finančnú správu smerom na západ.

Základná myšlienka otvorených údajov je vždy otvorenosť – transparentnosť – kontrola. A toto je presne niečo, ako sa dá chápať tento portál z prostredia štátnych financií. Financie sú dôležité pre každú činnosť a transparentne financie sú žiadaným produktom ľudí, inštitúcii a aj štátu. Aj týmto portálom sa zvýši možnosť kontroly a predísť tak historickým „nepekným“ veciam, s ktorými si verejnosť finančnú správu spája.

A kontrola v tejto oblasti môže byť – resp. musí byť na prvom mieste. Lebo kontrola z pohľadu, že ako sa nám darí vyberať dane a cla a teda vyberať peniaze priamo smeruje k tomu, že či máme dosť peňazí na fungovanie tohto štátu. Pritom už je všeobecne známe, že aká je daňová medzera na Slovensku.  Preto cez tento portál môže verejnosť pozerať ako sa darí (či nedarí) medzeru znižovať.

Podľa verejných informácií Open Data finančnej správy obsahuje takmer 150 datasetov, ktoré sú zverejnené v štruktúrovanej forme. Takáto forma umožňuje aj ich hromadné strojové spracovanie. Dáta sú rozdelené do 8 tematických kategórií akými sú Daňové a colné príjmy, Nedoplatky, Poskytovanie informácií, Výkon správy daní, Výkon správy cla, Daňová kontrola, Finančná správa a Očkovacia prémia.

V rámci zverejnených datasetov je cítiť dôraz na rôznorodosť, použiteľnosťaktuálnosť. Rôznorodosť je vidieť v tom, že hneď na začiatku sprístupnili údaje za 8 oblasti, ktoré pokrývajú naozaj aj rôznorodosť finančnej správy.

Použiteľnosť ukazuje na to, že dátoví analytici, novinári môžu vidieť ako sa vyvíjali a vyvíjajú financie štátu a vedia o tomto informovať aj svojich čitateľov, či priamo kontrolovať daniarov. A politickí predstavitelia (starostovia, primátori, župani či poslanci) vidia aké financie do štátu plynu a koľko peňazí majú na svoje aktivity, reformy či inovácie. No tiež je to ich zrkadlo aj v prípade rôznych legislatívnych či podlegislatívnych zmien.

S týmto ale súvisí aj aktuálnosť, kedy práve napr. údaje z daní z príjmu fyzických osôb 1 mesiac staré ukazujú koľko peňazí do obce pritečie a či je to viac ako očakávali a môžu opraviť o jeden chodník či školu viac. Podobne je na tom aj predstaviteľ štátu, ak vidí, že sa na DPH či iných daniach viac/menej vyberie, vie koľko peňazí má na zlepšenie kvality života verejnosti.

Okrem dát sú k dispozícii aj viaceré zaujímavé vizualizácie. Z prehľadných grafov sa ľudia môžu dozvedieť ako sa darí finančnej správe vyberať dane a clo, získajú jednoduchý prehľad o nedoplatkoch, či exekúciách, ale aj o daňových kontrolách. Nájdu tu tiež graficky spracované údaje o prevodoch podielu dane z príjmu fyzických osôb do rozpočtov obcí alebo VÚC za jednotlivé mesiace s možnosťami jednoduchých filtrácií až na úroveň jednotlivých obcí.

Pozn.: Ako príklad je DPFO pre Hlavné mesto SR Bratislavu

V rámci hrubých výnosov daní a cla či plnenia príjmov rozpočtu sú k dispozícii ukazovatele z konca októbra tohto roka. Podobne je to aj s tržbami zo systému e-kasy, ktoré sú k dispozícii v členení za samosprávne kraje či podľa SK NACE2 – kódu pokladníc.

V súvislosti s týmito dátami a osobitne pri tejto COVID-19 dobe sú extrémne dôležité a zaujímavé aktuálne údaje z e-kasy v členení podľa krajov a SK NACE2. Z nich vie jasne a rýchlo odborná a laická verejnosť zistiť situáciu či dopady opatrení na tržby. A takto aj   a na jeho možnosti.

Pozn.: Celková suma tržieb zaevidovaných v systéme e-kasa podľa SK NACE2-kódu pokladníc v jednotlivých mesiacoch. Údaje zahŕňajú tržby online aj virtuálnych registračných pokladníc. Zdrojom sú údaje zaevidované v systéme e-kasa. V grafe sú zobrazené tržby za TOP10 SK NACE2

V rámci transparentného portálu verejnosť nájde aj údaje o účastníkoch očkovacej prémie (lotérie) či ako sa vyvíjal počet výhercov. Verejnosť sa môže podrobne pozrieť na to, kedy sa najviac ľudia do lotérie registrovali či ktoré vekové skupiny tvorili v jednotlivé dni jadro registrácií alebo z ktorých krajoch pochádzali. Toto môže zaujať najmä ľudí pracujúci v online prostredí, reklame či propagácii.

Súčasťou portálu je aj jednoduché API rozhranie, ktoré najmä užívatelia API magistrátu hlavného mesta Bratislavy dôverne poznajú. Cez toto aplikačné programové rozhranie sa údaje – aj celý portál sprístupňuje vývojárom aplikácií. Takto si môže jednoducho naprogramovať vlastné riešenie a toto napr. integrovať do vlastnej webstránky, aplikácie alebo softvéru. Tu využitie vidíme napr. na VÚC či obciach, ktoré takto vedia na svojich portáloch vizualizovať vývoj podielových daní.

Tento portál je určite veľkým a silným krokom k transparentnosti rezortu financií a finančnej správy a k možnostiam zapojenia občianskej spoločnosti do vecí verejných. Toto je určite správna cesta k zlepšeniu reputácie tejto dôležitej inštitúcie a aj jej prechodu do tretieho tisícročia. Takto nielen tejto inštitúcii, ale aj transparentnosti na Slovensku svitá na lepšie časy. A k tomu, aby sa rozhodovalo aj s prihliadnutím – prihliadaním na údaje.

Teraz najčítanejšie

Inštitút dátových politík

Inštitút dátových politík (IDP) je nezávislý analytický inštitút, ktorého cieľom je na základe dát poskytovať objektívne informácie a odporúčania. Blogy a komentáre prezentujú názory autorov a Inštitútu dátových politík (IDP), ktoré nemusia nutne odzrkadľovať oficiálne názory ich zamestnávateľov.