Denník N

Je ešte čas na nápravu…

V súčasnosti sa skončilo 10 ročné funkčné obdobie predsedu Protimonopolného úradu SR (PMÚ), politického nominanta strany Most-HID. V tomto prípade zo strany politikov nebola ani snaha predstierať férový výber vhodného kandidáta na túto inštitúciu.

Momentálne prebieha proces výberu nového šéfa.

PMÚ je prierezovým regulátorom pre problematiku ochrany hospodárskej súťaže. Súťažné orgány sa prioritne zameriavajú a postihujú konania podnikateľov, ktoré sú v rozpore s pravidlami súťaže (najmä kartelové dohody a zneužívania dominantného postavenia).

Uvedené priority potvrdzuje samotná Zmluva o fungovaní EÚ, ako základný právny dokument únie, obsahujúca pravidlá, ktorých cieľom je ochrana trhu pred obmedzovaním hospodárskej súťaže formou protisúťažných praktík (čl. 101 – dohody obmedzujúce súťaž a čl. 102 – zneužívanie dominantného postavenia).

Dôvodom je, že takéto praktiky výrazným spôsobom poškodzujú spoločný trh, ekonomiku, predražujú spotrebiteľom a zákazníkom tovary a služby. Existencia protisúťažných praktík má devastačný vplyv na jednotlivé odvetvia a oblasti hospodárstva, poškodzuje podnikateľské prostredie a spotrebiteľskú obec. To je aj príčinou, prečo sú tieto praktiky štandardne predmetom tvrdých pokút a sankcii nielen zo strany Komisie EÚ, ale aj  súťažných orgánov vo svete.

Je verejným tajomstvom, že Slovensko má problém najmä s férovými verejnými obstarávaniami. Je pomerne náročné nájsť čisté tendre bez podozrení z kartelov a manipulácií verejných zákaziek. Dôvodné bolo teda očakávať, že kandidát na predsedu súťažnej inštitúcie v rámci koncepcie predstaví verejnosti návrhy zlepšenia tejto kľúčovej agendy súťažného orgánu. Verejnou objednávkou totiž dlhodobo zostáva zintenzívnenie odhaľovania a sankcionovania protisúťažných praktík.

Kandidát sa však koncentruje na úplne iné oblasti, a to na technikálie súvisiace s posudzovaním koncentrácií cez potrebu skrátenia lehôt konania a predkladania menšieho rozsahu údajov. Pri pochopení existujúceho komplexu fungovania kontroly koncentrácií môže táto skutočnosť naopak spôsobiť výrazne negatívne dopady na konečný cieľ, ktorým majú byť kvalitné výstupy regulátora.

Koncentrácie sa posudzujú ex ante, teda úrad ich schvaľuje vopred a tak takéto transakcie nespôsobujú reálnu ujmu spotrebiteľom a nepoškodzujú odvetvia. Za posledných 10 rokov PMÚ nevydal žiadne zákazové rozhodnutie vo veci koncentrácií.  Zvyčajne sa jednalo o štandardné transakcie z rôznych oblastí hospodárstva. Naviac reakcie z trhu nenasvedčujú aktuálnu potrebu riešiť existujúci stav.

Taktiež je otázne akcentovanie potreby zintenzívnenia dohľadu nad protisúťažným konaním orgánov verejnej správy zo strany kandidáta, nakoľko nie je verejne známy problém resp. problémy,  ktoré by vyvolávala protisúťažná činnosť zo strany verejnej správy. Jedná sa skôr o minoritnú a nie kľúčovú agendu regulátora. K štandardným slovným spojeniam o posilnení kapacít a transparentnosti uvádzaných v koncepcii nie je dôvod sa vyjadrovať.

Kandidát sa podľa CV problematikou hospodárskej súťaže ani okrajovo nezaoberal a podľa dostupných zdrojov sa ani nikdy verejne k danej problematike nevyjadroval. Je tiež trochu paradoxné, že kandidát na šéfa súťažnej inštitúcie bude súťažiť sám so sebou o tento post.

Aj na slovenské pomery je unikátom, že kandidát v súčasnosti zastáva pozíciu predsedu Úradu priemyselného vlastníctva, kde bol dosadený niečo pred viac ako rokom. A teraz sa uchádza o iný predsednícky post, a to na PMÚ. Uvedená skutočnosť znižuje dôveryhodnosť reálneho záujmu kandidáta o problematiku ochrany hospodárskej súťaže, pričom nie je zrejmá ani motivácia tejto fluktuácie.

Je na mieste obava, že sa začína písať ďalší smutný príbeh nezvládnutej personálnej politiky štátu a  miesto zrušenia tohto „výberového konania“ a vyhlásenia konkurzu nanovo sa opäť musíme zmieriť s politickou nomináciou. Sme schopní sa vôbec niekedy poučiť napriek skutočnosti, že už máme dostatok skúseností, že takto to nefunguje?

Teraz najčítanejšie