Denník N

Ursula von der Layer, prečo aj ja?

Povinné očkovanie, lekárska etika, informovaný súhlas, nuremberg code a pápežove slová: “Nebezpečenstvo je, keď existuje superveľmoc, ktorá diktuje ekonomické, kultúrne a sociálne správanie ostatným krajinám.”

Európska únia počas Covidovej doby spravidla hovorí v príjemne zaguľatených frázach, ktoré upokojujú, pretože slová sa správne a uhľadene vyberajú.

Pritom v EÚ nevládne komunistický režim, ale spôsob ako so slovami zaobchádzajú jej predstavitelia, poznajú len tí, ktorí ako antikomunisti a demokrati dlhodobo zakúsili komunistickú totalitnú propagandu. Aj preto slová, ktoré nachádzam v článku Charty základných práv EÚ, mi pripomínajú prvky pragmatického despotizmu Európskej únie, najmä ak sa pozriem na definíciu 52. článku.

Článok 52,  občanom únie “výhražne” oznamuje, že práva a slobody Charty možno obmedziť, ak sú takéto obmedzenia potrebné a skutočne zodpovedajú cieľom všeobecného záujmu uznaného Úniou.

Aj preto na základe tejto znalosti Ursula von der Leyen, mimochodom absolventka lekárskej fakulty v Hannoveri, odkázala, že každý členský štát EÚ by mal svojim občanom vynútiť očkovanie.

V tomto  videu na EU debates, nepriamo povedala, aby sa 500 miliónov občanov Európskej únie rozhádalo v rámci potrebnej diskusie“, keďže musíme, potenciálne premýšľať o povinnom očkovaní”.

Pripomínam, že Uršula nepovedala pre starších a najrizikovejších, ako teraz diskutujeme na Slovensku, ale pre všetkých občanov EÚ vrátane malých detí.

Je úplne jasné, že v súčasnej ťažkej dobe sa pri týchto politických slovách najvyššej predstaviteľky, hromadí veľa nečakaných a zložitých etických dilem týkajúcich sa diskusie ohľadom lekárskej etiky, informovaného súhlasu, ako aj súvislosti s prvým a deviatym článkom Norimberského kódexu.

Lekárska etika

V každom prípade, ak sa pozriem na lekársku etiku, je pochopiteľné , že ju nemôžem rozpitvávať mudrovaním a filozofovaním bez jasného normatívneho smerovania. Je to príliš citlivá oblasť, ktorej každé nahlodávanie, môže viesť k nedozerným následkom. Preto na zamyslenie uvediem pár príkladov, nad ktorými hľadám odpovede.

Lekárska etika vychádza zo zásad, súvisiacich s vnútornou mravnosťou medicíny:

  • Človek má svoju inherentnú dôstojnosť preto, že je človekom.
  • Záujmy a blaho ľudskej bytosti sú nadradené záujmu spoločnosti
  • Človeka je nutné vždy rešpektovať v jeho celosti, vo všetkých vzájomne previazaných fyzických, psychických, sociálnych dimenziách.

Vo svojom liste o tolerancii, osvietenský filozof John Locke napísal :

” keď muž zanedbá starostlivosť o svoju dušu“ alebo „zanedbá starostlivosť o svoje zdravie“, úrady nemajú právo do neho zasahovať. „Žiadneho muža nemožno nútiť, aby bol… zdravý,“.

Ak by som Lockovu vetu prirovnal k slovám Ursuly von der Leyen,  potom by som mohol povedať:

“Sám Boh nezachráni ľudí proti ich vôli, ale tam, kde Boh zlyháva , Európska únia nezlyhá a uspeje. Tam, kde Všemohúci Boh sa bojí vkročiť, brzdený maličkosťami ľudskej vôle, ľudským právom riadiť svoju vlastnú dušu a telo, tam ho 100% nahradí socialistická byrokracia Európskej únie.”

Informovaný súhlas

V rámci covidového očkovania sme sa stretli s tlačivom informovaného súhlasu.  Vo všetkých vakcinačných centrách sa často formálne prikladali formuláre pripravené na podpis tak, akoby išlo o niečo celkom jednoduché a samozrejmé. Trúfam si napísať, že správne získanie súhlasu je najťažšia oblasť, ktorá sa pri povinnom očkovaní proti koronavírusu zanedbávala pri 1,2,3 očkovaní a predpokladám, opäť zanedbá aj pri povinnom.

Pritom chápem, že málokedy spoločnosť dospeje k dokonalosti so získaním súhlasu, najmä pri povinnom očkovaní.  Práve preto, slobodu súhlasu možno spochybňovať najmä u ľudí ktorí:

  • bezhranične dôverujú svojmu lekárovi, alebo u tých,
  • ktorí sa boja prejaviť lekárovi nedôveru,
  • u  “covidovo-zdeptaných” ľudí ktorí sa nevyznajú v záplave protichodných covidových diskusií.

V rámci povinného očkovania preto vznikne otázka, či by informácie a prípadný súhlas s očkovaním mal so starším človekom, trpiacim na rôzne choroby diskutovať lekár, ktorý je zainteresovaný na povinnom očkovaní.  Ak sa získa súhlas od takejto osoby vo vakcinačnom centre , bude to naozaj v poriadku?

Súhlas založený v tomto prípade na neetickom povinnom princípe,  neurobí z neho okamžite očkovanie založené na etickom princípe. Zodpovednosť v tomto ohľade bude preto ležať len na slovenskej vláde, ktorá povinné očkovanie prikáže a nie na človeku, ktorý ho bude musieť proti svojej vôľi absolvovať, aby neriskoval postih.

Norimberský kódex

Pre veľa ľudí evokuje povinné očkovanie vakcínou v šesť-mesačných intervaloch nový, lekársky nepreverený experiment, s neznámym vplyvom na zdravie človeka v dlhodobom horizonte.

Vyvstáva preto zákonitá otázka, či na takéto povinné očkovanie sa nemôže nazerať aj v súlade s Norimberským kódexom, ktorý trvá na tom, že na lekársky zásah musí byť udelený dobrovoľný súhlas.

V rámci Norimberského kódexu bola naformulovaná jasná a nekompromisná formulácia týkajúca sa informovaného súhlasu v čl. 1 a 9 nasledovne:

čl.1 : Dobrovoľný súhlas ľudského subjektu je absolútne nevyhnutný.

  • To znamená, že osoba, ktorej sa povinné očkovanie týka, musí byť právne spôsobilá na súhlas, musí byť v takom postavení, aby bola schopná vyjadriť slobodu voľby, bez uplatnenia akéhokoľvek prvku násilia, podvodu, klamu, hrozby, ľsti alebo iného zákerného spôsobu prinútenia a nátlaku; a musí mať dostatočné znalosti a porozumenie týkajúce sa podkladov celej záležitosti, aby mohla urobiť pochopené a zasvätené rozhodnutie.
  • Táto posledná podmienka vyžaduje, aby pred súhlasom s povinným očkovaním a kladným písomným rozhodnutím, bola zdravá osoba oboznámená s podstatou, trvaním a účelom experimentu povinného očkovania; s metódami a spôsobmi, ktorými sa bude vykonávať; so všetkými nepríjemnosťami a rizikami, ktoré sa dôvodne dajú očakávať, ako aj s účinkami na jeho zdravie a jeho podstatu, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku účasti na danom experimente dlhodobého povinného očkovania

čl. 9 V priebehu experimentu by mal mať ľudský subjekt možnosť slobodne ukončiť experiment, ak dosiahne taký fyzický alebo duševný stav, v ktorom sa mu zdá nemožným v experimente pokračovať.

Varovanie pápeža

Európska únia by mala rešpektovať rozhodnutie každej krajiny k povinnému očkovaniu všetkých osôb podľa toho, ako je v tej ktorej krajine spoločnosť štruktúrovaná. Európska únia by nemala ostatné krajiny zjednocovať podľa pochabého správania a vzoru Rakúska, Nemecka či Grécka.

V roku 2014 vo svojom vystúpení v Bruseli, Pápež varoval pred „utopením našej identity v medzinárodnej vláde“ pričom dodal:

„Nebezpečenstvo je, keď existuje superveľmoc, ktorá diktuje ekonomické, kultúrne a sociálne správanie ostatným krajinám.”

A ja k pápežovým slovám pridávam:

“Nebezpečenstvo sa spustilo, keď Ursula von der Leyen, nerozbehla diskusiu k povinnému očkovaniu najzraniteľnejších, ale všetkých občanov EÚ.”

Teraz najčítanejšie

Ján Španko

Základom úspechu sú ľudia, ktorí pomáhajú realizovať víziu lepšieho života a nezabúdajú: “Neonacizmus, komunizmus, neo-marxizmus, populizmus a  EU ľavicový liberalizmus v Európe stále prinášajú zvrátené myšlienky  a keď zlyháme, potom sa ponoríme do priepasti nového temného ľavicového veku. ”