Denník N

Za judášsky groš ? Je tu ešte niekto, komu na Slovensku záleží ?

V čom môžeme byť rovnocenným partnerom pre USA ? Potrebujú našich vojakov ? Potrebujú naše zbrane ? Nie, ale potrebujú naše územie.

Popri iných „proslovenských“ krokoch našej vlády (uprednostňovanie zahraničných obchodníkov a likvidácii domácich živnostníkov), je na stole zmluva, ktorou sa vzdáme suverenity nad časťou svojho územia. V prospech iného štátu.

Zmluva je údajne obojstranne výhodná. S návrhom jej znenia sa môžeme všetci oboznámiť, https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/786 môžeme si urobiť názor o jej „výhodnosti“.  Medzirezortné pripomienkové konanie prebieha, keďže ide o dôležitú otázku, počas najväčších sviatkov. Presne v tomto období minulý rok došlo k prelomovým zmenám ústavy a   začalo pripomienkové konanie o oklieštení nezávislosti advokácie odňatím disciplinárnej právomoci nad advokátmi.

Príkladov  na „férový“ spôsob komunikácie  tejto garnitúry s verejnosťou, by sme našli veľmi veľa.

Ministri obrany a zahraničných vecí na tlačovej besede informovali, že ide  len o neškodné odovzdanie dvoch letísk do užívania americkej armáde, ktorá do nich za oplátku investuje cca stomiliónov dolárov ( v pôvodne zverejnenom blogu som uvádzala sumu stotisíc  dolárov, (tento údaj opravujem ). Fíha.

Dve vojenské letiská sa podľa návrhu zmluvy vyjmú spod jurisdikcie nášho štátu, prestanú byť jeho suverénnym územím a budú podliehať americkým zákonom. Len na chvíľku, predbežne na 10 + 1 rok.

Ale naozaj ide len o neškodné odovzdanie dvoch letísk ? Nižšie citujem len niektoré pasáže z návrhu dohody, možno vás upútajú natoľko, aby ste si ju pozreli aj sami.

„Pri plnom rešpektovaní suverenity a zákonov Slovenskej republiky sú ozbrojené sily USA oprávnené operačne riadiť dohodnuté zariadenia a priestory na účely prístupu a používania ozbrojenými silami USA, dodávateľmi USA, závislými osobami a inými podľa vzájomnej dohody na návštevy, výcvik, cvičenia, manévre, tranzit, podporné a súvisiace činnosti, dopĺňanie paliva do lietadiel, tankovanie plavidiel, pristátie a predletovú prípravu lietadiel, dočasnú údržbu vozidiel, plavidiel a lietadiel, ubytovanie personálu, spojenie, rozmiestňovanie síl a materiálu, predsunuté rozmiestňovanie zariadení, zásob a materiálu, činnosti v oblasti bezpečnostnej pomoci a spolupráce, spoločné a kombinované výcvikové činnosti, humanitárne činnosti a činnosti súvisiace s odstraňovaním následkov katastrof, operácie krízového manažmentu, výstavbu na podporu vzájomne dohodnutých činností a na iné účely..“ 

„Na podporu týchto činností a účelov Slovenská republika oprávňuje ozbrojené sily USA vykonávať kontrolu vstupu do dohodnutých zariadení a priestorov alebo ich častí, ktoré boli poskytnuté na výhradné použitie ozbrojenými silami USA, a koordinovať vstup so slovenskými orgánmi do dohodnutých zariadení a priestorov spoločne používaných ozbrojenými silami USA a Ozbrojenými silami SR na účely bezpečnosti a ochrany;..“

Slovenský výkonný zástupca na žiadosť sprostredkuje zabezpečenie dočasného prístupu a použitia zo strany ozbrojených síl USA a dodávateľov USA verejných pozemkov a zariadení (vrátane ciest, prístavov a letísk), ktoré nie sú súčasťou dohodnutého zariadenia a priestoru, vrátane tých, ktoré sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou Slovenska, miestnych samosprávnych krajov alebo miestnych samospráv a súkromných pozemkov a zariadení (vrátane ciest, prístavov a letísk) na použitie na podporu ozbrojených síl USA. Toto sprostredkovanie sa vykoná bez toho, aby ozbrojeným silám USA alebo dodávateľom USA vznikli náklady.

Slovenská republika poskytne, bez nájomného alebo podobných nákladov pre ozbrojené sily USA, všetky dohodnuté zariadenia a priestory vrátane tých, ktoré spoločne používajú ozbrojené sily USA a Ozbrojené sily SR.

Rozmiestnený materiál ozbrojených síl USA a zariadenia alebo ich časti určené na skladovanie takéhoto rozmiestneného materiálu budú využité výlučne na použitie ozbrojenými silami USA. Ozbrojené sily USA budú mať výlučnú kontrolu nad prístupom k takémuto rozmiestnenému materiálu, jeho používaním a nakladaním s ním a budú mať neobmedzené právo kedykoľvek takýto rozmiestnený materiál vyviezť z územia Slovenskej republiky.

Ozbrojené sily USA a dodávatelia USA budú operačne riadiť skladovacie zariadenia uvedené v odseku 1 tohto článku v záležitostiach týkajúcich sa rozmiestnenia a skladovania rozmiestneného materiálu vrátane dodania, správy, kontroly, používania, údržby a vyvezenia takéhoto rozmiestneného materiálu. Lietadlá, vozidlá a plavidlá prevádzkované ozbrojenými silami USA alebo pre ne, majú prístup na letiská a vnútrozemské prístavy Slovenska a na ďalšie miesta podľa dohody na účely dodania, skladovania a údržby rozmiestneného materiálu ozbrojených síl USA na území Slovenskej republiky a jeho vyvezenia z územia Slovenskej republiky.

V súlade s NATO SOFA nebude Slovenská republika požadovať pasy alebo víza na vstup na územie a výstup z územia Slovenska pre príslušníkov ozbrojených síl, ktorí sú držiteľmi požadovaného preukazu totožnosti a platného rozkazu na presun. Okrem toho Slovenská republika nebude požadovať víza na vstup na územie alebo výstup z územia Slovenskej republiky pre príslušníkov civilnej zložky, závislé osoby a dodávateľov USA, ktorí sú držiteľmi platného cestovného pasu a identifikačného preukazu Ministerstva obrany USA, rozkazu na presun alebo poverenia vydaného príslušným orgánom Spojených štátov potvrdzujúcich ich status.  

Ozbrojené sily USA, dodávatelia USA a závislé osoby sú vyňaté z predpisov upravujúcich registráciu a kontrolu cudzincov. Ich pobyt na území Slovenskej republiky sa považuje za prechodný pobyt. Na žiadosť orgánov ozbrojených síl USA vydajú slovenské orgány týmto osobám bezplatné potvrdenie o pobyte.

Lietadlá, plavidlá a vozidlá prevádzkované ozbrojenými silami USA, alebo výlučne pre ne môžu vstupovať na územie Slovenskej republiky, odchádzať z neho a voľne sa na ňom pohybovať pri dodržiavaní príslušných pravidiel bezpečnosti a premávky. Do týchto lietadiel, plavidiel a vozidiel sa nesmie nastupovať ani nepodliehajú prehliadke bez súhlasu Spojených štátov.

V úzkej koordinácii s príslušnými slovenskými orgánmi a s uznaním, že Slovenská republika má na svojom území výsostné právomoci v oblasti presadzovania práva, môžu ozbrojené sily USA povoliť využitie vojenskej polície ozbrojených síl USA na udržanie disciplíny a poriadku voči ozbrojeným silám USA v komunitách neďaleko vojenských zariadení a priestorov, v ktorých sa nachádzajú ozbrojené sily USA.

Príslušníci ozbrojených síl USA vrátane civilnej zložky sú vyňatí z konaní o občianskoprávnu náhradu škody alebo o uloženie správnej pokuty, ktoré vyplývajú z konania alebo opomenutia týchto osôb pri výkone ich služobných povinností. Takéto nároky môžu byť predložené a posudzované v konaní pred príslušnými slovenskými orgánmi v súlade s ustanoveniami článku VIII NATO SOFA.

Pokiaľ ide o dane z pridanej hodnoty (DPH), dane z predaja, dane z používania, spotrebné dane alebo podobné alebo nástupnícke dane, udelí sa výnimka na nadobudnutie materiálu, zásob, služieb, vybavenia a iného majetku v rámci Slovenskej republiky ozbrojenými silami USA alebo určených pre ozbrojené sily USA

Príslušníci ozbrojených síl USA, závislé osoby a dodávatelia USA môžu dovážať svoje osobné veci, nábytok, jedno (1) súkromné motorové vozidlo na osobu staršiu ako osemnásť (18) rokov a ďalší tovar, okrem strelných zbraní, určený na ich osobné alebo domáce použitie alebo spotrebu bez cla a daní počas ich pridelenia na územie Slovenskej republiky…

Oslobodenia pri dovoze palív, tabakových výrobkov a alkoholických nápojov sa obmedzia množstevnými limitmi podľa vzájomnej dohody.

Ozbrojené sily USA môžu na území Slovenskej republiky na vzájomne dohodnutých miestach zriadiť vojenské služobné predajne, predajne potravín a iné predajne, otvoriť stravovacie zariadenia, spoločenské a vzdelávacie centrá a služobné rekreačné priestory na využívanie príslušníkmi ozbrojených síl USA, závislými osobami a iným oprávneným personálom podľa vzájomnej dohody.

Spojené štáty môžu zriadiť, udržiavať a prevádzkovať vojenské poštové úrady na účely vyberania, prepravy a dodávania poštových zásielok, ako aj poskytovania súvisiacich poštových služieb pre ozbrojené sily USA, závislé osoby a dodávateľov USA.

Ozbrojené sily USA a organizácie vykonávajúce činnosti vojenskej služby uvedené v článkoch 21 a 22 tejto Dohody môžu prijímať a zamestnávať závislé osoby, ako aj osoby oprávnené zamestnať sa na území Slovenskej republiky a môžu týchto zamestnancov spravovať v súlade s týmto článkom….  Podmienky zamestnania budú stanovené ozbrojenými silami USA a príslušnými organizáciami v súlade s platnými zákonmi a predpismi USA..

Ozbrojené sily USA môžu uzavrieť zmluvu na dodanie akéhokoľvek materiálu, zásob, vybavenia a služieb (vrátane výstavby), ktorej plnenie má byť vykonané na území Slovenskej republiky, a to bez obmedzenia výberu zhotoviteľa, dodávateľa alebo osoby poskytujúcej takýto materiál, zásoby, vybavenie alebo služby. Zmluvy sa dojednávajú, uzatvárajú a spravujú v súlade so zákonmi a predpismi USA.

Strany uznávajú, že pre ozbrojené sily USA môže byť nevyhnutné používať rádiové spektrum. Spojené štáty môžu prevádzkovať svoje vlastné telekomunikačné systémy..

Ak zariadenie ozbrojených síl USA alebo dodávateľov USA  spôsobuje škodlivé rušenie pri prevádzke zariadenia na území Slovenskej republiky, ozbrojené sily USA a slovenské orgány urýchlene konzultujú s cieľom zmierniť takéto rušenie, pričom zohľadnia prevádzkové aspekty.“

Ešte stále si myslíte, že sa jedná o dohodu  o  dvoch letiskách na Slovensku ?  Nie, v rámci dohody sprístupňujeme USA celé územie Slovenska, nielen na presuny vojakov, ich techniky, bezplatne im dávame do užívania všetky štátne, ale aj súkromné budovy, priestory, ktoré budú potrebovať.

Vytvára sa obrovský priestor aj pre „biznis“. Bezcolný dovoz rôzneho tovaru, vrátane tabaku a alkoholu je určite lákavý a „obchodníkom“ (politikom) pri prečítaní vyššie uvedeného už zažiarili oči. Ale bude tu konkurencia aj pre naše predajne, gastro sektor. Nezabudlo sa ani na poštové a telekomunikačné služby.

Zlatým klincom programu je, že o tom, že nám za túto veľkorysú ponuku USA niečo zaplatia v dohode nie je ani zmienka, podrobnejšie informácie nájdete v materiály doložka vybraných vplyvov.

Verejnosť bola členmi vlády informovaná o sume cca stomiliónov dolárov! V dohode by ste márne hľadali miesto, ktoré sa týka toho, čo USA dajú Slovensku. Nie je tam spomenutý ani jeden dolár. Spomína sa, že môžu budovať  a stavať v priestoroch, aby ich prispôsobili tomu, čo potrebujú oni. A ešte im máme byť za takéto výdavky vďační a to bude akože pre nás. Ale koľko to vlastne bude, nevieme. Pokiaľ som pôvodne písala o sume stotisíc, jej „vypustenie“ ako spoľahlivej informácie mohlo súvisieť práve s tým, že v dohode samotnej o výške odplaty za toto užívanie nie je ani zmienka. Vo vládou predloženom materiály, v doložke vplyvov sa uvádza, že peniaze budú investované v rámci programu vlády USA „EDI“, na základe ktorého sa má investovať cca 100 miliónov dolárov.

To už síce znie lepšie, ale. Táto investícia je politickým rozhodnutím iného štátu a má sa čerpať od septembra 2022. Už raz bola táto investícia politickým rozhodnutím zo strany predchádzajúceho prezidenta Trumpa stopnutá ( peniaze údajne potreboval na stavbu múru s Mexikom). Vyčerpať sa má počas nasledujúcich 5 rokov po schválení kongresom. Ďalšie politické rozhodnutie mimo dosahu Slovenska.

Priamo v texte dohody žiaden záväzok USA voči nám nenájdete. Ak by bola vyššia suma realitou, jedná sa aj tak len o sumu 10 miliónov dolárov ročne, za ktorú prenechávame k dispozícii celé územie Slovenska. Uvedomuje si vôbec niekto, aké je Slovensko malé. A aké malé sa musí javiť niekomu, kto sa narodil a žije v USA ?

Prirodzene určité slabučké a skôr formálne miesto na zašepkanie slovenského názoru zo strany nášho parlamentu a vlády nám zostáva. Vlády, ktorá môže byť ako súčasný minister obrany, ktorý vlastných občanov nazýva opicami. A to, že nám bude veľkoryso ponechané oklieštené právo (spolu)rozhodovať nad naším vlastným územím, propagujú ministri ako úžasnú výhodu.

Veď to právo nám prirodzene patrí a my máme byť vďační za to, že nám niekto veľkoryso ponúkol, aby sme sa ho vzdali. Inak už pred dvoma mesiacmi mi jeden z klientov povedal, že na Sliači sú Američania. No a, asi tam ako členovia NATO plnia spoločne s nami nejaké úlohy. Alebo  je uzavretie zmluvy len formalitou ?

Z týchto letísk, lebo lietadlom priveziete na územie nekontrolovane čokoľvek,  budú mať vstup na naše územie osoby, ktoré nebudú podliehať doterajším administratívnym postupom, teda povoleniu od našich úradov a ich kontrole. Americká polícia bude mať dokonca určité právomoci na vyvodzovanie disciplíny aj mimo tohto územia, na miestach, ktoré sú od neho „neďaleko“. Čo je na Slovensku neďaleko?

Neviem, aká je rozloha letísk, ktoré sa v závere dohody spomínajú ( Kuchyňa a Sliač) v m2, ale   protihodnota len za tieto dve plochy vo výške (investície)  stomilión  dolárov, ktoré nemáme garantované, je pre niektorých šok. Takýto smiešny peniaz na rekonštrukciu nevieme zaplatiť z našich vlastných peňazí, ak ju potrebujeme ? Spomeňte si za aké čiastky sme nakupovali  zbrane od toho istého štátu, ktorý si robí nároky na naše územie. Spomeňme si, koľko sme rozdávali občanom v očkovacej lotérii a koľko sa minie na neužitočné veci inde a to za jeden jediný rok!!!

Pozrite si, akú cenu zaplatíte, ak si chcete kúpiť obyčajný byt v Bratislave.

Podľa navrhovaného textu dohody sa úplne vzdávame užívania dvoch letísk, ale potenciálne sprístupňujeme celé územie Slovenskej republiky, vrátane súkromného majetku občanov.

Prečo by mali cudzinci, ktorí si u nás mienia presadzovať primárne svoje vlastné záujmy, brať ohľad na naše územie, veď to nie je ich domov. To je náš domov. Naša príroda, naše ekologické hrozby. Áno, budú dodržiavať naše zákony. Vieme v akom stave nám tu nechala spriatelená armáda územia, v ktorých sa  dočasne zdržiavala.

Ale Američania sú predsa iní, ako boli vojaci bývalého Sovietskeho zväzu. Akí naozaj sú zistíte, keď sa  podrobnejšie pozriete na to, čo zostalo v iných krajinách po odchode americkej armády.

O tom, že sa podpisom takejto zmluvy staneme terčom pre iný štát, ktorý si tiež stráži svoje geopolitické záujmy, ani nemusíme hovoriť. Lebo keď si ruská strana prečíta zmluvu, ktorú sme uzatvorili s USA, musí dospieť k jednoznačnému záveru, že sme sa stali územím USA. Rusi totiž neuveria propagande, ktorá je podsúvaná občanom Slovenska politikmi spolupracujúcimi  s USA.

Viesť ničivé vojny a roznecovať konflikty na cudzom území je lákavé. Vaša rodina, vaše deti, vaša domovina, vaše domy, závody, príroda zostanú nedotknuté. Rozvráti sa cudzia krajina. A keď ju budú chcieť vybudovať, vaše firmy si na tom opäť zarobia. USA vždy roznecovali a viedli vojenské konflikty na cudzích územiach.

Ťažko sa mi akceptujú hlasy obhajcov výhodnosti ponúknutej dohody pre Slovenskú republiku, keď vidím, akú smiešnu protihodnotu nám ponúkla strana, ktorá sa chce dostať na naše územie. V dohode nie je uvedená ŽIADNA.

Pre mňa je samotný návrh takejto zmluvy  absolútne ponižujúci.

A to sa naša vláda a prezidentka tvária ako najväčší priatelia USA. Priateľom by ste takéto nevýhodné a ponižujúce podmienky neponúkli.

My sme aj bez podpisu dohody členom Severoatlantickej aliancie, ktorá nie je len o USA. A aj s USA už máme bilaterálnu zmluvu.

Na tomto mieste aktualizujem svoj príspevok v reakcii čitateľov na odvolanie sa na to, že sme členom NATO a kritizovanie podpisu zmluvy ide proti našim záujmom a nahráva záujmom Ruska. Nesúhlasím. Sme súčasťou armády NATO, ktorá ako obranný vojenský blok viacerých štátov sleduje iné ciele, ako armáda jedného jediného štátu, ktorá primárne sleduje štátne záujmy vlastného štátu. A ako každá armáda slúži primárne na ich  obranu. Existencia NATO, členstvá štátov v NATO, nie sú pevne vytesané do kameňa a nemusia trvať navždy. Donald Trump ukázal, že štátne záujmy sa môžu dostať do rozporu so záujmami a prístupom k  NATO. 

Ak by jedna strán dohody hypoteticky v priebehu jej trvania prestala byť členom NATO, my sme už veľkoryso poskytli celé územie svojho štátu na presadzovanie záujmov iného štátu, ktoré bezpochyby reprezentuje jeho armáda. Nezabúdajme, že použitie armády, účel jej použitia aj investície do nej, sú politickým rozhodnutím iného štátu. Nie naším, nie rozhodnutím NATO. Naše záujmy sa môžu zhodovať, ale nebudú sa musieť zhodovať.

Podľa spôsobu, akým naši reprezentanti nakladajú so záujmami našich občanov, ako ich obraňujú, si nerobím ilúzie o osude dohody a teda aj o osude nášho štátu.

Pripomínam len, že Slovenská republika už neraz podpísala pre ňu „výhodné“ zmluvy.

Len za  rozdávanie  fotografií členov vládnej garnitúry, ktorí stáli za podpisom dohôd s nacistickým Nemeckom, súčasný slovenský štát vyvodzuje trestnoprávnu zodpovednosť. Za obrázky Jozefa Tisa sa stíha ako za extrémizmus. Členovia vlády boli súdení, odsúdení a aj popravení, za zradu slovenských štátnych záujmov. Prirodzene v čase, kedy zradu páchali, si to neuvedomovali. Lenže táto zrada nestála len ich vlastný život, ale životy miliónov ľudí.

Zrada štátnych záujmov je rovnaká v 20. ako aj v 21. storočí. Len sa vymenili mená a tváre protagonistov.

Ale možno ešte sú na Slovensku ľudia schopní a ochotní premýšľať.  Možno sú štátne orgány ešte schopné chrániť záujmy štátu. Možno je generálna prokuratúra schopná zareagovať aj na ohrozenie suverenity našej republiky.

A možno ani nie. Ani Judáš zase až tak veľa nepýtal za zradu vlastného priateľa a za jeho život.

 

Teraz najčítanejšie

Viktória Hellenbart

Smelo môžem napísať, že sa celý život venujem právu, hoci som pôvodne chcela robiť všetko okrem práva, a najviac zo všetkého som túžila byť veterinárom, ale veci sa vyvinuli inak. Od júla 2001 mám samostatnú advokátsku prax v Lučenci a som teda celý život "vidieckym advokátom". Láska k prírodným vedám ma od začiatku viedla k porovnávaniu a hľadaniu prírodných zákonov v práve. Napriek, a verím, že len "zatiaľ"prevažujúcim skúsenostiam, som si istá, že morálne zákony v spoločnosti sú rovnako nemenné a neporušiteľné ako zákony prírodné. Gravitačný zákon nie je neporušiteľný v tom, že nemožno jednoducho vyskočiť z 12. poschodia, ale následky jeho porušenia sa dostavia a tie sa už ignorujú ťažšie. A rovnako fungujú zákony morálne, možno ich porušiť, ale následky sa dostavia a v tomto prípade ich pocítime všetci..