Denník N

Začal sa jeden z najdôležitejších diplomatických týždňov za posledné roky

English text below

Včerajšou večerou v Ženeve medzi americkými a ruskými predstaviteľmi sa začal jeden z najdôležitejších diplomatických týždňov za posledné roky.

Už dlhší čas sa medzi Iránom na jednej strane a Ruskom, Čínou a západnými mocnosťami na strane druhej konajú rozhovory o obnovení Iránskej jadrovej dohody, od ktorej jednostranne odstúpila administratíva Donalda Trumpa. Zameriavajú sa najmä na to, aké konkrétne sankcie na Irán zo strany USA musia byť zrušené, ako sa ich zrušenie verifikuje a aké kroky v jadrovom programe musí učiniť Irán, aby dosiahol dodržiavanie dohody s ostatnými mocnosťami. Tieto rozhovory sa uskutočňujú zhruba 60 kilometrov od miesta, kde píšem tento text.

V týchto chvíľach rokujú predstavitelia Ruska a USA v Ženeve. Ich rozhovory sa týkajú situácie okolo Ukrajiny a širšej bezpečnostnej situácie v Európe. Rusi deklarovali, že žiadajú právne záruky nerozširovania NATO a aliančných vojsk, základní a techniky ďalej na východ. Američania považujú právo Ukrajiny alebo iných suverénnych štátov požadovať budúcu účasť v NATO za nezrušiteľné. Významný prelom v rokovaniach sa neočakáva, USA deklarovali, že sú ochotní rokovať o recipročnom obmedzení rozmiestnenia rakiet a vojenských cvičení na kontinente. Šéf americkej diplomacie ruskému prezidentovi odkázal, že si musí vybrať medzi dvoma cestami: cestou diplomacie a dialógu a cestou konfrontácie, ktorá so sebou prinesie pre Rusko vážne následky.

V stredu prebehnú rokovania medzi Ruskom a NATO v Bruseli, vo štvrtok rokovania Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe vo Viedni, ktorým bude predsedať Poľsko.

Páčil sa vám príspevok? Ak áno, dajte prosím follow na moju facebookovú stránku. Ďakujem veľmi pekne. Zmeniť našu krajinu môžeme len spoločne.

 

One of the most important diplomatic weeks in recent years began last night in Geneva between American and Russian officials.
Talks have been going on for a long time between Iran, on the one side, and Russia, China and the Western powers, on the other, to renew Iran’s nuclear agreement, from which the Donald Trump administration has unilaterally withdrawn. In particular, they focus on what specific sanctions against Iran by the United States must be lifted, how their lifting is verified, and what steps Iran must take in the nuclear program to reach compliance with the agreement with the other powers. These conversations take place about 60 kilometers from where I write this text.

Russia and the US are currently negotiating in Geneva. Their talks concern the situation around Ukraine and the wider security situation in Europe. The Russians have declared that they are demanding legal guarantees of non-proliferation of NATO and Allied troops, bases and technical equipment further east. The Americans consider the right of Ukraine or other sovereign states to demand future membership in NATO to be irrevocable. A major breakthrough in the negotiations is not expected, the US has declared its willingness to negotiate a reciprocal restriction on the deployment of missiles and military exercises on the continent. The chief of American diplomacy has told the Russian president that he must choose between two paths: a path of diplomacy and dialogue and a path of confrontation that will have serious consequences for Russia.

Negotiations between Russia and NATO will take place in Brussels on Wednesday, and a meeting of the Organization for Security and Cooperation in Europe in Vienna, chaired by Poland, on Thursday.

Teraz najčítanejšie

Jakub Feltovič

Jakub Feltovič sa narodil v roku 1994 v Prešove. Prispieva blogmi o domácej i svetovej politike, medzinárodných vzťahoch, ekonomike, vede a klimatickej kríze. Usiluje sa o úspešnejšie, modernejšie, prodemokratické a proeurópske Slovensko bez klamúcich a nečestných politikov, karieristov, oportunistov, nezodpovedných populistov a nebezpečných extrémistov. Zasadzuje sa o rozvoj stredopravého politického spektra a kresťanskej demokracie. Zasadzuje sa o budovanie modernej, jednotnej, spravodlivej a ekonomicky, hospodársky i vojensky silnej a sociálne solidárnej Európskej únie. Jakub Feltovič was born in 1994 in Prešov. He contributes blogs on domestic and world politics, international relations, the economy, science and the climate crisis. He strives for a more successful, modern, pro-democratic and pro-European Slovakia without deceptive and dishonest politicians, careerists, opportunists, irresponsible populists and dangerous extremists. He advocates the development of the center-right political spectrum and Christian democracy. He advocates the building of a modern, united, just and economically and militarily strong and socially cohesive European Union.