Denník N

Americké vojenské základne sú nezmysel

Včera večer sa v RTVS štátny tajomník ministerstva obrany jednoznačne verejne vyjadril, že obavy z toho, že USA si budú môcť na základe dohody zriadiť vojenské základne, sú neopodstatnené. Veď predmetom dohody sú len dve letiská.

Tento výrok nie je len odpoveďou oponentom, ktorý znenie navrhovanej zmluvy chápu inak.

Naznačuje občanom, že aj ministerstvo obrany, teda aj vláda, je proti tomu, aby tu americké základne boli. Z toho budeme vychádzať, to znamená, že sa zhodnú s tými, ktorí sú proti základniam, takže jediný problém je len rôzny výklad navrhovanej zmluvy.

V úvodných slávnostných prehláseniach (preambule) sa v návrhu dohody,  dočítate takéto vzletné myšlienky

„potvrdzujúc, že prítomnosť ozbrojených síl Spojených štátov („USA“) v euroatlantickom priestore prispieva k posilneniu bezpečnosti a stability Slovenskej republiky a regiónu, 

usudzujúc, že sa ozbrojené sily USA, ich závislé osoby a dodávatelia USA môžu nachádzať na území Slovenskej republiky a že účelom tohto pôsobenia ozbrojených síl USA na území Slovenskej republiky je posilniť úsilie Strán o podporu mieru a bezpečnosti v oblastiach spoločného záujmu a prospechu a podieľať sa na spoločnom úsilí v oblasti obrany.“

Ak prítomnosť amerických vojakov posilní mier, máme to podľa ministerstva obrany, ktoré zo zákona háji záujmy SR, vykladať tak, že sa podľa dohody má jednať o odovzdanie dvoch letísk a to je všetko. Armáda má právo na tieto letiská navoziť čokoľvek: Jadrové, chemické a biologické zbrane a materiály samozrejme nenavozia, lebo to  zakazujú medzinárodné dohovory. Ale nebude tu mať základňu. Tieto materiály asi budú len v zamknutých skladoch. Otázkou potom  je, prečo sa v úvode dohovoru hovorí o prítomnosti ozbrojených síl a závislých osôb a dodávateľov na našom území, lebo to logicky vyvoláva dojem,  že sem nielen pricestujú, ale sa tu aj budú zdržiavať.  Bizarné je aj konštatovanie zmluvných strán, že usudzujú, že sa tu ozbrojené sily a závislé osoby môžu nachádzať. Fíha. 

Možno by pomohlo, keby si USA spočítali svojich vojakov, či im náhodou nejakí nechýbajú, a či sa náhodou nezatúlali na Slovensko.

Sama zmluva definuje pojem ozbrojené sily takto :

Pojem „Ozbrojené sily USA“ zahŕňa silovú a civilnú zložku, ako aj celý majetok, úradné informácie USA, vybavenie a materiál (vrátane vozidiel, plavidiel a lietadiel prevádzkovaných Spojenými štátmi alebo pre Spojené štáty) ozbrojených síl USA nachádzajúci sa na území Slovenskej republiky.

Pojem závislé osoby, ktorých prítomnosť na Slovensku prispeje k posilneniu mieru,  má rovnaký význam ako je uvedený v článku I odseku 1 písm. c) NATO SOFA a zahŕňa aj rodinného príslušníka člena ozbrojených síl alebo civilnej zložky.

NAOZAJ SA zaväzujeme ODOVZDAŤ LEN DVE LETISKÁ ?

Čítajme zmluvu :

„Pojem „Dohodnuté zariadenia a priestory“ zahŕňa zariadenia a priestory na území Slovenskej republiky uvedené v prílohe A  k tejto Dohode (teda Sliač, Kuchyňa) a také ďalšie zariadenia a priestory na území Slovenskej republiky, ktoré môže Slovenská republika poskytnúť v budúcnosti na základe vzájomnej dohody, a ku ktorým majú ozbrojené sily USA, dodávatelia USA, závislé osoby a ďalšie osoby podľa vzájomnej dohody prístup a sú oprávnené ich používať podľa tejto Dohody.

Slovenský výkonný zástupca na žiadosť sprostredkuje zabezpečenie dočasného prístupu a použitia zo strany ozbrojených síl USA a dodávateľov USA:

  • verejných pozemkov a zariadení (vrátane ciest, prístavov a letísk), ktoré nie sú súčasťou dohodnutého zariadenia a priestoru, vrátane tých, ktoré sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou Slovenska, miestnych samosprávnych krajov alebo miestnych samospráv a
  • súkromných pozemkov a zariadení (vrátane ciest, prístavov a letísk) na použitie na podporu ozbrojených síl USA. 

A čo sa na území Slovenska, na mieste, ktoré rozhodne nebude vojenskou základňou, podľa návrhu zmluvy bude diať ?

„Pri plnom rešpektovaní suverenity a zákonov Slovenskej republiky sú ozbrojené sily USA oprávnené operačne riadiť dohodnuté zariadenia a priestory na účely prístupu a používania ozbrojenými silami USA, dodávateľmi USA, závislými osobami a inými podľa vzájomnej dohody na návštevy, výcvik, cvičenia, manévre, tranzit, podporné a súvisiace činnosti, dopĺňanie paliva do lietadiel, tankovanie plavidiel, pristátie a predletovú prípravu lietadiel, dočasnú údržbu vozidiel, plavidiel a lietadiel, ubytovanie personálu, spojenie, rozmiestňovanie síl a materiálu, predsunuté rozmiestňovanie zariadení, zásob a materiálu, činnosti v oblasti bezpečnostnej pomoci a spolupráce, spoločné a kombinované výcvikové činnosti, humanitárne činnosti a činnosti súvisiace s odstraňovaním následkov katastrof, operácie krízového manažmentu, výstavbu na podporu vzájomne dohodnutých činností a na iné účely, na ktorých sa Strany alebo ich výkonní zástupcovia môžu dohodnúť, vrátane tých, ktoré sa vykonávajú v rámci Severoatlantickej zmluvy.

Lietadlá, vozidlá a plavidlá prevádzkované ozbrojenými silami USA alebo pre ne, majú prístup na letiská a vnútrozemské prístavy Slovenska a na ďalšie miesta podľa dohody na účely dodania, skladovania a údržby rozmiestneného materiálu ozbrojených síl USA na území Slovenskej republiky a jeho vyvezenia z územia Slovenskej republiky.

Všetky tieto budovy, stavby a sústavy postavené ozbrojenými silami USA sa stanú vlastníctvom Slovenska bezprostredne po ich postavení, no budú používané ozbrojenými silami USA, pokým ich tie budú potrebovať.“

Stavby, montované stavby, vojenská technika, zásoby, materiál, vojaci, ich rodinní príslušníci a iní civilní zamestnanci, určite nie sú vojenskou základňou, tak ako ju ponímajú všade na svete. To je len prítomnosť amerických ozbrojených síl, ktorá nám tu zaručí mier.

Čo s autami, ktoré tu budú Američania používať ? Čítajte návrh zmluvy:

„Na žiadosť orgánov ozbrojených síl USA vydajú slovenské orgány bezplatne poznávacie značky pre služobné, netaktické vozidlá a civilné poznávacie značky, ktoré sa nebudú odlišovať od poznávacích značiek vydaných slovenským obyvateľom, pre súkromné motorové vozidlá príslušníkov ozbrojených síl, dodávateľov USA a závislé osoby.“

A keďže tu nebudú mať základňu, zmluva myslí aj na zachovanie komfortu, na ktorý sú Američania zvyknutí doma:

„Príslušníci ozbrojených síl USA, závislé osoby a dodávatelia USA môžu dovážať svoje osobné veci, nábytok, jedno (1) súkromné motorové vozidlo na osobu staršiu ako osemnásť (18) rokov a ďalší tovar, okrem strelných zbraní, určený na ich osobné alebo domáce použitie alebo spotrebu bez cla a daní počas ich pridelenia na územie Slovenskej republiky.

Oslobodenia pri dovoze palív, tabakových výrobkov a alkoholických nápojov sa obmedzia množstevnými limitmi podľa vzájomnej dohody.“

A keďže tu nebudú mať Američania základne, v zmluve sa dohodlo:

„Ozbrojené sily USA môžu na území Slovenskej republiky na vzájomne dohodnutých miestach zriadiť vojenské služobné predajne, predajne potravín a iné predajne, otvoriť stravovacie zariadenia, spoločenské a vzdelávacie centrá a služobné rekreačné priestory na využívanie príslušníkmi ozbrojených síl USA, závislými osobami a iným oprávneným personálom podľa vzájomnej dohody.“

Možno chcú Američania premeniť dve vojenské letiská na zábavné a nákupné centrá, aquaparky a fitká.

Pán štátny tajomník, to je bez debaty, určite sa nejedná o vojenské základne. Alebo  by  bolo celkom fér, keby ste s ľuďmi, ktorí tu žijú, majú rodiny a je to ich domov, jednali na rovinu. Hlavne ak sa vám skladáme na váš platík.

 

 

 

 

 

Teraz najčítanejšie

Viktória Hellenbart

Smelo môžem napísať, že sa celý život venujem právu, hoci som pôvodne chcela robiť všetko okrem práva, a najviac zo všetkého som túžila byť veterinárom, ale veci sa vyvinuli inak. Od júla 2001 mám samostatnú advokátsku prax v Lučenci a som teda celý život "vidieckym advokátom". Láska k prírodným vedám ma od začiatku viedla k porovnávaniu a hľadaniu prírodných zákonov v práve. Napriek, a verím, že len "zatiaľ"prevažujúcim skúsenostiam, som si istá, že morálne zákony v spoločnosti sú rovnako nemenné a neporušiteľné ako zákony prírodné. Gravitačný zákon nie je neporušiteľný v tom, že nemožno jednoducho vyskočiť z 12. poschodia, ale následky jeho porušenia sa dostavia a tie sa už ignorujú ťažšie. A rovnako fungujú zákony morálne, možno ich porušiť, ale následky sa dostavia a v tomto prípade ich pocítime všetci..