Denník N

Súdna rada SR – odpočet

V minulosti bola často Súdna rada SR kritizovaná pre jej pasivitu (neozvanie sa, keď sa ozvať malo), netransparentnosť, nevykonávanie kontroly rotácie členov výberových komisií, príp. uzatváranie tzv. kartelových dohôd medzi niektorými členmi Súdnej rady. Verejne jej boli vyčítané aj iné neduhy . Častokrát sme počúvali verejnú kritiku na fungovanie Súdnej rady, ja si pamätám  veľa rozhovorov bývalého člena Súdnej rady Mgr. Žilinčíka. Nebol však jediný, ktorý fungovanie Súdnej rady verejne kritizoval.

Po nástupe pani ministerky Kolíkovej, ktorá ústavnoprávne zbavila Súdnu radu SR nezávislosti, sme často zvykli počúvať, že noví ľudia v Súdnej rade nastavili  sudcom zrkadlo.

Nuž, tak teraz pootočme to zrkadlo na aktuálnu situáciu a bilancujme, máme čo.

Takto pred rokom sme adresovali predsedovi Súdnej rady SR Jánovi Mazákovi otvorený list sudcov, v ktorom sme mu vyčítali najmä to, že prekročil právomoci predsedu Súdnej rady SR, keď bez vedomia a súhlasu Súdnej rady SR zaslal na hlavičkovom papieri Súdnej rady SR oficiálny list európskej sudcovskej organizácii, v ktorom  svoje subjektívne stanovisko vydával za stanovisko kolektívneho orgánu, a v ktorom hrubo osočil sudcu Slovenskej republiky.

V nadväznosti na túto udalosť som sa ako účastníčka konferencie Európskej asociácie sudcov v máji 2021,  s účasťou zástupcov sudcov asi 30 štátov, dozvedela verejným prejavom zahraničných zástupcov, že odpoveď, ktorá prišla do zahraničia od predsedu Súdnej rady a MS SR v tejto veci, bola verejne ohodnotená, citujem ako „veľmi neslušná.“ Kto pozná jazyk  európskych inštitúcií, vie dekódovať, že nešlo o nedorozumenie, či nedopatrenie, išlo o faux pas. Išlo o obraz slovenskej justície v zahraničí. Hanba na sto zím.

Rok sa s rokom spojil, a veľa sa toho nezmenilo, čo sa týka prekročenia právomoci. V uplynulých týždňoch sa vo verejnom priestore objavili hodnotiace úsudky predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka a členky Súdnej rady SR Kataríny Javorčíkovej, o tom, že hodnotiace komisie už pracujú lepšie, že už nie je falošná kolegialita. Problém však spočíva v tom, že žiaden oficiálny výstup v tomto smere na pôde Súdnej rady predložený a schválený nebol, a teda v danom prípade sa jedná len o subjektívne názory dvoch osôb, a nie oficiálne stanovisko Súdnej rady SR.

Čo sa týka transparentnosti, dávam do pozornosti verejnosti, že prejednanie vážnych tém verejného záujmu sa presúva z verejného priestoru do neverejného, využívajúc inštitút tzv. pracovných stretnutí.

Členka Súdnej rady SR volená sudcami p. Kosová pravidelne informuje sudcov o témach a o progrese diania na Súdnej rade. V nedávnej komunikácii sa objavila myšlienka od politického nominanta v Súdnej rade, či by nebolo načim uzniesť sa na neinformovaní o bodoch na  Súdnej rade SR, kým neverejné pracovné stretnutia nevyriešia nastolenú tému.  Diskusiu k danej téme spustil projekt Duševného zdravia sudcov, o ktorom som už písala. Či je toto cesta k otvorenosti a verejnej kontrole,  posúďte sami.

Čo sa týka rotácie osôb vo výberových komisiách, toto už aktuálne nie je téma dňa. Pretože už rotujú tí, ktorí rotovať majú.

Dovolím si podotknúť, že je paradoxom, pokiaľ Európska asociácia sudcov skonštatuje, že niektoré prvky justičnej reformy sa vzďaľujú európskym štandardom, pričom na čele Súdnej rady sedí človek, ktorý na Súdnom dvore pracoval, a pod ktorého vedením nebola Súdna rada schopná odsúhlasiť apel na kompetentné autority, aby sme sa k európskym štandardom vrátili.

Čo sa týka dehonestujúcich vyjadrení vo verejnom živote na sudcov, nečakajte na pomoc Súdnej rady SR. Už dávno tu nie je v tomto ohľade pre sudcov. Pokiaľ Súdna rada SR nezakročí voči verejným osočeniam sudcovského stavu, aj od ministerky spravodlivosti, nečudo, že ktokoľvek si kopne.

Všimla som si, že politická nekultúra z verejného života sa prenáša aj na pôdu Súdnej rady SR. Mám na mysli osobný útok za vecnú dovolenú kritiku aktuálnej situácie. Už sa kritizovať nemôže. Útok na osobu, ktorá ma mandát stoviek sudcov, je útokom a vyjadrením nerešpektu sudcom, ktorí svojho zástupcu zvolili.

Viete o tom, že v Čechách musí každý sudca uviesť verejne, či bol členom komunistickej strany? Nevzťahuje sa na to GDPR. A strana konania môže z tohto dôvodu vzniesť námietku zaujatosti. Častokrát si na to  spomeniem. Najmä pri označení slovenských justičných „Reformátorov 21.storočia“.

Najnovšie pán predseda Súdnej rady vyjadril verejne svoje predstavy o budúcich osobách, ktoré majú v Súdnej rade sedieť ako zástupcovia sudcov. Bez tieňov minulosti, skôr mladšie ročníky si želá, napriek tomu, že sám takýmito parametrami nedisponuje.

Tak, aby sme si ujasnili teritóriá, sudcovská voľba je sudcovská voľba. Zástupcovia sudcov tiež nevznášajú podmienky a predstavy, koho by mali politici do Súdnej rady posadiť. Evokuje to nutkavú potrebu mať dianie, osoby a vyjadrenia  pod absolútnou kontrolou. Lenže takto to v 21.storočí v normálnej demokracii nefunguje.

Známy je tiež dvojaký meter  vedenia Súdnej rady SR vo vzťahu k verejnému vystupovaniu sudcov. Niektorým sa prepáči účasť v politickej skupine, či dokonca sa schvaľuje,  rovnako je vysoká miera tolerancie k verejným  vyjadreniam vybraných sudcov k politickým stranám, iným sa zas ostentatívne dvíha varovný prst za vypracovanie právnej analýzy.

Osobitnou kapitolou sú verejné politické vyjadrenia predsedu Súdnej rady SR. Áno, predseda Súdnej rady SR nie je sudcom, to je fakt, ale to neznamená, že nie je žiadúca zdržanlivosť a sebadisciplína v politickom komentovaní, a to v záujme zachovania zdania svojprávnosti Súdnej rady SR v očiach verejnosti.

Dnes pán predseda Súdnej rady vystúpil z frankofónnej platformy sudcov, ktorú sme založili na podporu vzdelania sudcov aj za účelom zabezpečenia budúcich kandidátov do európskych štruktúr. Dôvodom jeho vystúpenia sú, ako tvrdí, moje útoky  a moje verejné vyjadrenia na jeho osobu. Jednalo sa najmä (ale nielen) o verejnú kritiku toho, že ako predseda Súdnej rady neurobil nič, ale že vôbec nič, aby sprecizoval trestný čin ohýbania práva, aby sme sa vrátili k európskym štandardom,  a zároveň aj o kritiku toho, že na popud pani ministerky spravodlivosti na základe jej vystúpenia na pôde Súdnej rady SR, sa Súdna rada neváha podieľať na obchádzaní zákona o legislatívnych pravidlách. Podľa mňa sa jedná o zlý príklad verejnosti. V očiach iných však zrejme platí veta „nehľaď na proces, dôležitý je výsledok.“

Moji kolegovia tiež bilancovali. Nech sa páči, stojí to za prečítanie a pozretie.

https://sudnamoc.sk/spinave-hry-jana-mazaka-pokracuju/

https://www.youtube.com/watch?v=HBwmJ9pDPFU

 

 

Teraz najčítanejšie