Denník N

Rekonštrukcia parku na Sadovej – navyšovanie ceny prác, rok trvajúca rekonštrukcia a rozpačitý dojem

Po najrôznejších peripetiách bol v máji 2015 otvorený zrekonštruovaný park na Sadovej ulici. Rekonštrukcia parčíka medzi okresným súdom Bratislava III a obytným domom o rozlohe 1100m2 trvala presne jeden rok. Čo nás tu teda čaká?

Za posledné dva roky sa na územní mestskej časti Nové Mesto rozbehla rekonštrukcia viacerých verejných priestorov. Týchto 1100msom si vybral na ilustráciu všetkého dobrého i zlého čo sa spája s revitalizáciami našich parkov či oddychových zón.

Byrokratické pozadie projektu
Tento neveľký zelený priestor sa nachádza neďaleko rekreačného areálu Nová doba, medzi budovou súdu a obytnými domami. Ohraničený je tiež hlučnou Vajnorskou ulicou s električkami a intenzívnou automobilovou dopravou. Pred rekonštrukciou tu bola predovšetkým rozsiahla trávnatá plocha, tienená vzrastlými stromami, niekoľko lavičiek a okraj parku na Osadnej lemoval rad kontajnerov. Súčasťou bolo niekoľko odpadkových košov, poštová schánka a zrušený telefónny automat s reklamnou plochou.

Stav z roku 2012. Zdroj: Maps.google.com
Stav z roku 2012.
Zdroj: Maps.google.com

Začiatkom roku 2014 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na revitalizáciu parku na Sadovej. 14.5.2014 podpísala Mestská časť Nové Mesto zmluvu so spoločnosťou Construction s.r.o. v hodnote 89 542,29 eur. Za túto sumu mali byť v parku v priebehu 4 mesiacov zrealizované búracie práce, sadovnícke práce, stavebné práce, inštalovaná fontána za 9549,4 eur vybudovanie bezbariérovych priechodov, vyznačenie priechodov pre chodcov a reorganizácia parkovacích miest na Sadove ulicij. Práce však v termíne neboli ukončené.

V decembri 2014, 3 mesiace po nedodržanom zmluvnom ukončení prác a napriek zmluvnej klauzule o nemennosti sumy za dielo, spísala MČ Nové Mesto so stavebníkom dodatok. Ten zrušil povinnosť vybudovať osem parkovacích miest, už nerátal s vybudovaním chodníka súbežne s Vajnorskou, došlo k zmene typu svietidiel s tým, že nebolo možné skôr dodať svietidlá na stavbu a zmene technológie fontány. Celkovo sa tak cena za dielo znížila na 80483,12 eur a dielo malo byť odovzdané do 22.12.2014. Následne stavebník zaslal samospráve faktúru so splatnosťou 5.1.2015.

Napriek tomu nebol projekt ani v januári dokončený a park bol naďalej rozostavaný približne do polovice mája 2015. Nedodržanie pôvodného termínu i termínu zo zmluvného dodatku zhodnotil starosta Kusý v liste , ktorý bol vylepený na okolitých bránach. Zdržanie spôsobilo nevhodné osvetlenie (objednať sa malo iné) a predražené kontajnerové stojisko.

Navýšenie ceny prác o 20%
Tu sa však byrokratický úvod nekončí, pretože sa na stránke novomestskej samosprávy objavila nová zmluva v súvislosti s parčíkom na Sadovej. Predmetom mali byť: “práce spočívajúce v odvoze a uskladnení vybúraných hmôt (sute) vzniknutých pri výstavbe diela…”. Cena za prácu bola stanovená na 17 885,72 eur, pričom termín vykonania prác stanovený nebol a zmluva bola podpísaná 1.6.2015. Súvisiaca faktúra bola zaslaná dňa 22.6.2015 so splatnosťou 2.7.2015.

Táto nová zmluva vyvoláva pochybnosti, lebo:

  • súčasťou pôvodnej zmluvy z 14.5.2014 boli prostriedky na odstránenie odpadu spolu s premiestnením zeminy a sute celkovo za 1651.25 eur. Táto suma bola aj vyúčtovaná.
  • sa dňa 1.6.2015 žiadna suť v priestore parčíka na Sadovej nenachádzala. Kde bola dva mesiace po jej odvoze z parčíka?
Stav z 22.5.2015
Stav z 27.5.2015

Inými slovami. Novomestská samospráva podpísala zmluvu so stavebníkom, ktorý ponúkol najnižšiu cenu. Ten sa v zmluve zaviazal, že “v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovená ako pevná a pre daný rozsah diela nebude nikdy menená” (čl. 5 odsek 1.1.). Následne došlo k zníženiu ceny prác na 80483,12 eur z dôvodu nerealizovania časti prác a v júni 2015 sa objavila nová samostatná zmluva, ktorá zvýšila cenu prác o 17885 eur, lebo: “…projektová dokumentácia a rozpočet predpokladali skládku vybúraných hmôt do vzdialenosti 3km. Nakoľko sa však vo vybúraných hmotách nachádzal asfalt a asfaltové prímesi, čo projektant nemohol predpokladať, pričom tieto sú považované za nebezpečný odpad,…” (citát zo zmluvy o odvoze odpadu, Preambula bod 3.). Neskôr sa dozvieme, že vhodná skládka je umiestnená vo vzdialenosti cca 11 km.

Novomestská samospráva na seba preberá stratu súkromného stavebníka
Ako mohol stavebník nevedieť o prítomnosti asfaltu a asfaltových zmesí, keď ich odstránenie uviedol vo svojej cenovej ponuke? Ako nemohol stavebník vedieť o vzdialenosti 11 km k skládke odpadu, keď má Bratislava jedinú skládku pracujúcu s asfaltom?

Novomestský úrad nechal stavebníka niekoľkonásobne ohýbať zmluvu, úrad nevyhlásil na likvidáciu sute verejné obstarávanie, ktoré mohlo ušetriť verejné prostriedky Novomešťanov a ktorého by sa mohol zúčastniť napríklad aj jeho vlastný EkoPodnik. Namiesto toho priamym rokovaním vybral pôvodného stavebníka a rozhodol sa použiť finančné zdroje Novomešťanov na vykrytie jeho podnikateľskej straty, ktorú si spôsobil pravdepodobne vlastnou nedbanlivosťou pri spisovaní cenovej ponuky, ktorá ako najnižšia zvíťazila vo verejnom obstarávaní.
Cena za park preto nebola ani 89 542.29 eur, ani 80483.12 eur, ale 98368.84 eur a mňa by zaujímalo ako by sa spoločnosť Construction s.r.o. umiestnila s touto finálnou sumou v rámci pôvodného verejného obstarávania a či by bola aj tak najlacnejšia.

Prejdime však k samotnému parku
Nový parčík má oproti pôvodnému stavu viacero plusov. V rámci rekonštrukcie parku bola upravená a vysadená nová zeleň čím sa, aj napriek jej úbytku z pohľadu plochy, docielil lepší dojem. Vysadená bola nová tráva a aj drobná kvetinová výsadba, pribudli stromy v kvetináčoch popri Vajnorskej. Kontajnerove stojisko dostalo svoju samostatnú klietku, ktorá časom obrastie popínavou zeleňou a lepšie tak zapadne do prostredia parku. Pochvalu si zaslúži aj výber dlažby. Je osviežujúce vidieť konečne niečo iné ako klasickú zámkovú dlažbu. Príjemne pôsobí aj použitie okruhliakov na oddenie chodníka od zelene. Na záver možno ešte oceniť bezbariérové nájazdy na chodníky, hoci toto by malo byť bežnou súčasťou každého projektu.

Parčíku by sa dalo však vytknúť viacero vecí. Je škoda, že priestor parku viac nenadväzuje na priestor ďalšieho parku a ihriska Osadná – Rešetková, ktorý je vzdialený len pár krokov a bol práve zrekonštruovaný. Nedomyslené ostali aj niektoré pešie ťahy a nie je umožnené voľné križovanie parčíku. Ani “umelecká” inštalácia z kameňov uprostred chodníka nie je najšťastnejšia. Je škoda, že neboli dokončené priechody pre chodcov, a tak sú vstupy do parku často zahradené parkujúcimi autami.

Auto blokujúce peší ťah do parčíku na Sadovej
Auto blokujúce peší ťah do parčíku na Sadovej

Ďalšie mínus je, že kontajner okresného súdu na komunálny odpad nebol zahrnutý do nového kontajnerového stojiska a ostal stáť len tak bezprízorne na chodníku. Veľmi nešťastné je riešenie osvetlenia. Staré lampy ostali a pribudli nové. Výsledkom je rad rôznorodých pouličných svietidiel, ktoré v noci svietia s intenzitou hodnou nočného futbalového zápasu na neďalekých Pasienkoch. Nepochopiteľné je aj oddelenie zatrávnenej plochy nízkym plôtikom. Nie je jasné prečo tam je plôtik umiestnený ani aký účel má táto ohradená plocha bez vstupu plniť. Človek si vie predstaviť mnoho zaujímavých aktivít, ktoré by sa dali v takomto zelenom priestore robiť, v skutočnosti sa tu však po rekonštrukcií mnoho toho robiť nedá. Výsledný dojem z rekonštrukcie je tak celkom rozpačitý.

Záver
Celkovo je parčík na Sadovej ukážkou preťahovania sa medzi súkromným stavebníkom a novomestskou samosprávou na čo doplatili najmä miestni obyvatelia, ktorých táto relatívne jednoduchá stavba rok obťažovala. Dobré dojmy striedajú otázne či nezaujímavé riešenia, ktoré spôsobujú, že parčík bude pravdepodobne využívaný podobne intenzívne ako to bolo pred rekoštrukciou za takmer 100 000 eur. Dodatkovanie či spisovanie novej zmluvy priamym rokovaním však spôsobujú pochybnosti o schopnosti novomestskej samosprávy organizačne zvládnuť rekonštrukciu parčíka o rozlohe 1100m2 a to včas (stavba trvala od 14.5.2014 do 22.6.2015) a zodpovedne z pohľadu verejných zdrojov (cena nakoniec vyskočila o 8826.55 eur na celkovo 98368.84 eur).

Hrubé práce na parčíku sú však dokončené a v prípade odstránenia pôvodného osvetlenia, výsadby hustých kríkov či inej zelene na odhlučnenie ruchu Vajnorskej, premene prázdnej zelenej plochy na detské ihrisko či výbeh pre psy a doplnení priechodov pre chodcov by mohlo byť toto miesto atraktívnym premostením medzi ihriskom Nová doba a zrekonštruovaným parkom na Osadnej.
Celkové hodnotenie: 6/10

Pozitíva:

– obnova zelene

– obnova verejného priestoru, miesta pre oddych a posedenie

– vytvorenie bezbariérových nájazdov na chodníky

– snaha o estetické riešenie kontajnerového stojiska

– zaujímavé detaily čo sa týka materiálu a prvkov – pomáha odlíšiteľnosti a rozpoznateľnosti daného priestoru

Negatíva:

– absencia čitateľného konceptu, jasne definovaných aktivít a využití priestoru

– nedefinované priestory bez využitia (ohradený, uzavretý veľký priestor parku)

– zložité zmluvné vzťahy, ktoré nakoniec navýšili cenu pakru

– realizácia trvala jeden celý rok

– nedoriešené pešie ťahy

– jeden kontajner umiestnený mimo vybudovaného kontajnerového stojiska

– nevyznačenie priechodov pre chodcov v prístupových cestách k parku

– premnoženie prvkov mestského mobiliáru – množstvo a viacero druhov pouličných lámp

– chýbajúce prepojenie na zrekonštruovaný priestor Rešetkova-Osadná

 

FOTOGALÉRIA
Pozitívne stránky parku na Sadovej

V rámci rekonštrukcie parku došlo k významnej revitalizácií zelene čím sa, aj napriek jej úbytku z pohľadu plochy, docielil lepší dojem.
V rámci rekonštrukcie parku došlo k významnej revitalizácií zelene čím sa, aj napriek jej úbytku z pohľadu plochy, docielil lepší dojem.

 

Kontajnerove stojisko dostalo svoju samostatnú klietku, ktorej masívnosť by mal v budúcnosti kompenzovať popínavé rastliny. Stojisko je uzamknuté a tak už nebudú zdrojom odpadu.
Kontajnerove stojisko dostalo svoju samostatnú klietku, ktorej masívnosť by mal v budúcnosti kompenzovať popínavé rastliny. Stojisko je uzamknuté a tak už nebudú zdrojom odpadu.

 

Pochvalu si zaslúži výber dlažby, ktorá je originálna (pôsobí vkusným dojmom). Kamene vhodne do seba zapadajú a vytvárajú rovnú plochu čo ocenia najmä mamičky s kočíkmi.
Pochvalu si zaslúži výber dlažby, ktorá je originálna (pôsobí vkusným dojmom). Kamene vhodne do seba zapadajú a vytvárajú rovnú plochu čo ocenia najmä mamičky s kočíkmi.

 

Drobný detail, ktorý zlepšuje dojem z parku tvoria kamene, ktoré sú vyskladané popri chodníkoch. Príjemne ich oddeľujú od ploch zelene či od plôtika.
Drobný detail, ktorý zlepšuje dojem z parku tvoria kamene, ktoré sú vyskladané popri chodníkoch. Príjemne ich oddeľujú od ploch zelene či od plôtika.

 

Na záver možno oceniť už aj tak povinne budované bezbariérové nájazdy na chodníky, ktoré uľahčia pohyb chodcov po Vajnorskej, parčíku a jeho okolí.
Na záver možno oceniť už aj tak povinne budované bezbariérové nájazdy na chodníky, ktoré uľahčia pohyb chodcov po Vajnorskej, parčíku a jeho okolí.

Negatívne stránky parku na Sadovej

Z nadhľadu pôsobí park chaoticky a nejasná je aj jeho funkcia. Má byť miestom na posedenie pri ruchu Vajnorskej? Alebo to má byť miesto, kde vypustíte svojho psa do priestoru medzi plôtikom či má slúžiť len na posedenie v rámci obedňajších prestávok?
Z nadhľadu pôsobí park chaoticky a nejasná je aj jeho funkcia. Má byť miestom na posedenie pri ruchu Vajnorskej? Alebo to má byť miesto, kde vypustíte svojho psa do priestoru medzi plôtikom či má slúžiť len na posedenie v rámci obedňajších prestávok?

 

Až priam nepochopiteľne pôsobia nedotiahnuté pešie ťahy, kedy sa na jednej strane pohodlne môžete pohybovať po okraji parku, ale z nie jasných príčin sú chodníky vedené iba jedným ramenom písmena X. Ak chcete ísť po druhom ramene, tak vás čaká 5 metrový kus trávnika, ktorý musíte prekonať, alebo ísť okolo trávnika niekoľkonásobne viac metrov.
Až priam nepochopiteľne pôsobia nedotiahnuté pešie ťahy, kedy sa na jednej strane pohodlne môžete pohybovať po okraji parku, ale z nie jasných príčin sú chodníky vedené iba jedným ramenom písmena X. Ak chcete ísť po druhom ramene, tak vás čaká 5 metrový kus trávnika, ktorý musíte prekonať, alebo ísť okolo trávnika niekoľkonásobne viac metrov.

 

V priamom dotyku s parkom sa nachádza okresný súd. Z nepochopiteľných dôvodov nebol jeho kontajner na komunálny odpad zahrnutý do neďalekého kontajnerového stojiska a stojí len tak bezprízorne na chodníku.
V priamom dotyku s parkom sa nachádza okresný súd. Z nepochopiteľných dôvodov nebol jeho kontajner na komunálny odpad zahrnutý do neďalekého kontajnerového stojiska a stojí len tak bezprízorne na chodníku.

 

Ďalším nepochopiteľným krokom je nevyznačenie priechodov pre chodcov v okolí parku. Prirodzené pešie trasy do parku sú tak často zahradené parkujúcimi autami a chodci nemajú pri vstupe či výstupe z parku prednosť pri využívaní cesty.
Ďalším nepochopiteľným krokom je nevyznačenie priechodov pre chodcov v okolí parku. Prirodzené pešie trasy do parku sú tak často zahradené parkujúcimi autami a chodci nemajú pri vstupe či výstupe z parku prednosť pri využívaní cesty.

 

V rámci revitalizácie parku bolo spravené nové osvetlenie za okolo 8000 eur, ktoré však doplnilo to pôvodné. Výsledkom je rad svietidiel, ktoré v noci svietia s intenzitou hodnou nočného futbalového zápasu na neďalekých Pasienkoch.
V rámci revitalizácie parku bolo spravené nové osvetlenie za okolo 8000 eur, ktoré však doplnilo to pôvodné. Výsledkom je rad svietidiel, ktoré v noci svietia s intenzitou hodnou nočného futbalového zápasu na neďalekých Pasienkoch.

 

Zmiešané pocity vyvoláva výber odpadkových košov, ktoré sú síce pomerne objemné, ale sú typovo odlišné od už používaných odpadkových košov, ktoré nájdeme v Novom Meste.
Zmiešané pocity vyvoláva výber odpadkových košov, ktoré sú síce pomerne objemné, ale sú typovo odlišné od už používaných odpadkových košov, ktoré nájdeme v Novom Meste.

 

Na ohraničenie akéhosi prázdneho trávnatého priestoru bol zvolený lacný plastový plôtik s výškou približne 0.7 metra, ktorý pôsobí lacným dojmom a akosi zbytočne.
Na ohraničenie akéhosi prázdneho trávnatého priestoru bol zvolený lacný plastový plôtik s výškou približne 0.7 metra, ktorý pôsobí lacným dojmom a akosi zbytočne.

 

Pozdĺž Vajnorskej architekt umiestnil masívne betónové kvetináče. Žeby to bol pokus o odhlučnenie parčíka a jeho oddelenie od frekventovanej cesty? Kvetináče stáli 1343 eur, ktoré mohli byť radšej použité na výsadbu kríkov či inej odhlučňujúcej zelene..
Pozdĺž Vajnorskej architekt umiestnil masívne betónové kvetináče. Žeby to bol pokus o odhlučnenie parčíka a jeho oddelenie od frekventovanej cesty? Kvetináče stáli 1343 eur, ktoré mohli byť radšej použité na výsadbu kríkov či inej odhlučňujúcej zelene.

 

V rámci peších ťahov sa architekt rozhodol umiestniť zabetónované kamene, ktoré tvoria pascu pre nepozorných chodcov.
V rámci peších ťahov sa architekt rozhodol umiestniť zabetónované kamene, ktoré tvoria pascu pre nepozorných chodcov.

 

Kvetináče aj lavičky z betónu sa namiesto hladkého vybrúseného povrchu charakterizujú skôr odtlačkom OSB dosiek, v ktorých boli odlievané. Drobný, ale viditeľný detail, ktorý stavebníci nedomysleli.
Kvetináče aj lavičky z betónu sa namiesto hladkého vybrúseného povrchu charakterizujú skôr odtlačkom OSB dosiek, v ktorých boli odlievané. Drobný, ale viditeľný detail, ktorý stavebníci nedomysleli.

Teraz najčítanejšie

Matúš Čupka

Novomešťan a rodič naberajúci skúsenosti ako vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy v Mestskej časti Bratislava - Rača. Tu prezentované názory sa nemusia nutne zhodovať s oficiálnymi názormi môjho zamestnávateľa.