Denník N

Reálna hrozba ? Alebo len strach z následkov vlastného rozhodovania ?

Politici sú povinní sa zodpovedať občanom za svoje rozhodnutia, pretože sú volenými zástupcami občanov a mali by teda presadzovať ich záujem. Inak, keď veselo nadávate občanom, uvedomte si, že sa to môže dotknúť pomerne veľkej masy ľudí. 9 z 10 psychológov by takéto správanie neodporúčalo. Ľudia na verbálne útoky reagujú rôzne.

Statoční a rozhľadení poslanci, ktorí napriek väčšinovému názoru slovenskej spoločnosti, ktorá je tvorená len z nevzdelancov a dezolátov,  zahlasovali za podpis bilaterálnej zmluvy  s USA o obrannej spolupráci, sa ocitli v ohrození, ktoré si podľa múdreho uváženia premiéra krajiny žiada zasadnutie bezpečnostnej rady štátu. Ktosi totiž niektorým poslancom hlasujúcim za prijatie dohody pripevnil na dvere ich príbytkov nápis „tu býva vlastizradca.“

Tento počin občanov niektoré médiá ako aj koaliční poslanci, múdra vláda a mnohí jej priaznivci spojili s útokom opozičného poslanca a volajú po jeho trestnom stíhaní.

Poslanec Smeru totiž zverejnil na svojom FB profile to, čo sa inak dalo dohľadať na stránke Národnej rady SR Schôdze : Hlasovanie : Štatistika hlasovaní klubov : Hlasovanie podľa klubov – Národná rada Slovenskej republiky (nrsr.sk).

Inak, schôdza národnej rady, na ktorej sa o tom rozhodovalo mala veľkú sledovanosť.

Pre informáciu médií ako aj poslancov národnej rady uvádzam, že na stránke Národnej rady SR nájdete bližší profil každého poslanca, s uvedením jeho mena a priezviska, dátumu narodenia, toho, za ktorú stranu kandidoval a tiež aj to, ako hlasoval v parlamente. A nájdete tam aj údaj o tom, z ktorého mesta poslanec je.

Podľa hysterickej reakcie niektorých médií a poslancov usudzujem, že vyššie uvedené bude pre nich asi novinkou. A smutným zistením čitateľov o úrovni ich rozhľadenosti.

Napokon poslanci sa vo svojich rodných mestách nesprávajú nejako nenápadne, myslím, že spoluobčanom dávajú rôznym spôsobom na vedomie, že sú poslancami národnej rady, čo je napokon celkom prirodzené, keďže by mali hájiť záujmy občanov, a preto kandidovali za poslancov. Keď sa vyskytovali na rôznych bilbordoch pred voľbami po celom území Slovenska, nebolo badať ich ostych pred verejným účinkovaním.

Preto napríklad aj obyvatelia Lučenca, odkiaľ pochádzam aj ja, vieme, že naša primátorka je poslankyňou Národnej rady SR  a kandidovala za stranu Za ľudí. A na jej profile pravidelne sledujeme ako hlasuje a s čím v parlamente vystupuje. Poslanci : Zoznam poslancov : PhDr. Alexandra Pivková – Národná rada Slovenskej republiky (nrsr.sk)

Vieme teda, že hlasovala za prijatie dohody s USA a podľa hlavného prúdu teda nepatrí medzi zaostalých dezolátov, ale vyzná sa v geopolitike a vie, čo je pre bezpečnosť našej krajiny najlepšie. Napokon niektorí jej voliči s ňou majú niekoľkoročné skúsenosti z jej pôsobenia v komunálnej politike, takže si vedia o všetkom urobiť vlastný názor.

Navzdory veľkej nespokojnosti súčasnej vládnej nomenklatúry a médií hlavného prúdu, vlastný názor občana na ním voleného politika ešte nebol zakázaný. Toto si bude vyžadovať novelu ústavy, napokon väčšina v parlamente na to možno bude.

Ak si spojíte údaje, ktoré máte na stránke národnej rady s iným verejne dostupnými registrami, asi by bolo aj pre špičkového advokáta ťažké dokázať  opozičnému poslancovi, že k adrese bydliska poslancov hlasujúcich za dohodu sa občania dopracovali výlučne na základe toho, čo zverejnil na sociálnej sieti.

A keďže platí, čo je uvedené vyššie, spojiť 24 hodinové zablokovanie FB statusu poslanca práve so zverejnením vyššie uvedeného je prejavom poľutovaniahodného zúfalstva. Zablokovanie napokon malo súvisieť s úplne iným príspevkom týkajúcim sa oveľa cenzurovanejšej témy, než nejaké prijatie dohody so Slovenskom  a tou je očkovanie. Pochybujem, že by si USA dali tú námahu, aby blokovali niekoho, kto upozorní na ľudí, ktorí hlasovali za dohodu, o ktorej v USA už dlhé roky uvažujú, ako o podpísanej ( v rôznych médiách v čase, keď s ňou prišiel ešte predchádzajúci minister zahraničných vecí,  odznelo, že ešte predtým, ako prišla prvýkrát verejne na pretras, sa objavili informácie o organizovaní verejných obstarávaní v USA  na stavebné práce na Slovensku, prirodzene médiám nemožno bez výhrad dôverovať).

Nápis „tu býva vlastizradca“ by na základe pomerne ustálenej rozhodovacej praxe Ústavného súdu, ale aj ESĽP, patril do kategórie slobody prejavu a z nej do kategórie prejavov politických. Ak vychádzam z toho, že poslanci netušia, čo je o nich samých zverejnené na stránkach národnej rady, nemusia vedieť ani to, že ako poslanci sú povinní zniesť najširšiu mieru kritiky svojej osoby a politickej činnosti a správania sa vo verejnom, ale sčasti aj súkromnom živote. Proste to tak je. 

V kontexte akom sa nápis objavil na bráne je jasné, že sa jednalo o vyjadrenie nesúhlasu so spôsobom ich hlasovania o prijatí dohody, ktoré občania považujú za vlastizradu. Na takýto názor občania  nepotrebujú mať právoplatné rozhodnutie súdu. Ani na iný názor.

Ak si priblížime z Trestného zákona ako je tam definovaná skutková podstata trestného činu vlastizrady, ktorý je vždy zločinom, asi by mali byť poslanci radi, kým im takéto vysvedčenie vystavujú “ len“ občania a nie aj súdy Slovenskej republiky.

Je to § 311 zákona číslo 300/2005 Z. z. , ktorý znie „Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.“

Nespokojní občania SR sa nikdy nedočkajú odsudzujúceho rozsudku voči poslancom, ktorí zahlasovali za prijatie dohody, ak by  jej prijatie bolo naplnením  skutkovej podstaty vlastizrady, pretože v čase hlasovania  platil článok 78 Ústavy v znení “ Za hlasovanie v Národnej rade Slovenskej republiky alebo v jej výboroch nemožno poslanca stíhať, a to ani po zániku jeho mandátu.“

Toto sa prirodzene nevzťahuje na členov výkonnej moci.

Spoliehať sa, že platia pravidlá hry možno len vtedy  kým sú veci a chod spoločnosti ako- tak v poriadku. Kým sa veci nepostavia z nôh na hlavu a kým ako tak udržíme sociálny zmier a právny štát. Pravidelne vo svojich blogoch varujem tých, čo sú zodpovední za chod štátu pred jeho decimovaním, pretože na to môžu doplatiť aj oni sami. Žiaľ práve poslanci a výkonná moc sú lídrami a výkladnou skriňou porušovania zákonov v našom štáte. Čo ich vedie  k takémuto spôsobu správania ja pochopiť nedokážem. Čakala som, že nám ukážu, že vedia vládnuť lepšie, ako tí pred nimi.

Ak poslanci hlasovali za dohodu bez toho, že by si jej obsah prečítali a dali  si možnosti, ktoré zmluva dáva obom zmluvným stranám vysvetliť nestrannému právnikovi, nech to už teraz ani nerobia.

My všetci, ktorí sme mali tú pochybnú česť sa s obsahom podpísanej dohody oboznámiť a rozumieme tomu, aké práva dáva nášmu zmluvnému partnerovi na našom území, sa môžeme spoločne úporne modliť.

Modliť za to, aby novodobá generácia romantikov, ktorá ďaleko predčí snívanie štúrovskej generácie a jej nasledovníkov o všeslovanskej vzájomnosti a o cárskom Rusku, ako o veľkom dube, ktorý naše malé národy ochráni, mala o vysnívanom obraze USA pravdu. Jedine viera v pravdivosť zidealizovaného obrazu USA, ktorý nám tu maľovali obhajcovia dohody, pomôže nielen zástancom jej podpisu, ale celej spoločnosti. Ako advokát sa na zmluvu pozerám očami právnika. Zmluva má byť garanciou, dobrá zmluva robí dobrých priateľov. Táto zmluva umožňuje druhej strane na našom území urobiť čokoľvek. Samozrejme, rétorikou ministerstva obrany, prečo by to USA robili ? Očami advokáta, lebo im to zmluva umožňuje. 11 rokov je dlhá doba a dnešná politika USA, nemusí byť rovnakou o 11 rokov, tak napríklad aj preto. A aj preto, ako sa roznecuje rusko-ukrajinský konflikt.

To čo o obsahu dohody hovorili jej obhajcovia, ako bude fungovať v praxi, totiž nevyplýva z jej znenia. Tí čo ju čítali a počuli prejavy jej obhajcov, by sa bez doplnenia kontextu nedovtípili, že sa hovorí o tom istom. Namiesto obsahu zmluvy, bola verejnosť informovaná o  úprimných  želaniach jej obhajcov a ich predstavách o tom, ako sa  postaví k dohode  ich spojenec USA. Slová poslanca koalície v tom duchu, že s USA už naveky, niekomu možno znejúce ako zlý sen, iným pripomenú známy slogan z čias socializmu “ So Sovietskym zväzom na večné časy a nikdy inak“.

Žiaľ, ak by  aj niekto úprimne chcel byť so Sovietskym zväzom na večné časy, jeho sen sa nesplní, lebo Sovietsky zväz zanikol. Pre tých, ktorým je dôverne známa vnútropolitická situácia v USA, neznie ani túžba po večnej blízkosti s USA ako reálna, ale  sen to môže byť.

Či bude pekný bude závisieť od toho, ako sa USA postavia po podpise dohody k Slovákom. Tých, ktorí sa napríklad  obávajú, že uzatvorená dohoda umožňuje rozmiestnenie akýchkoľvek, a teda aj jadrových zbraní na území SR, by mala upokojiť interpretačná doložka. V  kontexte toho, že spory, ktoré medzi zmluvnými stranami budú, podľa dohody nesmie riešiť nezávislý arbiter, sa javí rovnako zbytočná, ako aj všetky články zmluvy, okrem jej podpisu, ktorý dáva voľnú ruku USA.  Ale USA  nás ubezpečujú takto :

Uznávajúc, že jadrové odstrašenie je základom kolektívnej obrany NATO viac ako 70 rokov, že jadrové zbrane USA sú ďalej rozmiestňované na územiach niektorých spojeneckých štátov NATO s ich plným súhlasom a sú v súlade so Zmluvou o nešírení jadrových zbraní, a že Dohoda nepovoľuje ani nezakazuje rozmiestňovanie konkrétneho druhu zbraní, Spojené štáty nemenia svoj pohľad, už skôr komunikovaný zo strany NATO v Zakladajúcom akte o vzájomných vzťahoch, spolupráci a bezpečnosti medzi NATO a Ruskou federáciou (Zakladajúci akt NATO-Rusko), že členské štáty NATO nemajú “žiaden zámer, plán ani dôvod” rozmiestňovať alebo skladovať jadrové zbrane na území jej nových členov, vrátane Slovenska.

O zámeroch NATO vo vzťahu k umiestneniu jadrových zbraní v Európe, ak sa Nemecko rozhodne, že ich na svojom území nechce mať, hovoril Jens Stoltenberg napríklad aj na Konferencii NATO 19.11.2021 NATO – Opinion: Speech by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the German Atlantic Association ‚NATO Talk‘ Conference 2021, 19-Nov.-2021

„The alternative to NATO nuclear sharing is different kinds of bilateral arrangements and also the risk of having, you know, nuclear weapons also . . . so, of course, Germany can, of course, decide whether there will be nuclear weapons in your country, but the alternative is that we easily end up with nuclear weapons in other countries in Europe, also to the east of Germany.“

Bez nášho súhlasu však USA neurobia nič, hovoria ministri, prezidentka a svojím súhlasom s dohodou aj poslanci. Uvidíme, či ten súhlas bude tak slobodný,  ako bolo hlasovanie o schválení dohody v parlamente.

Teraz najčítanejšie

Viktória Hellenbart

Smelo môžem napísať, že sa celý život venujem právu, hoci som pôvodne chcela robiť všetko okrem práva, a najviac zo všetkého som túžila byť veterinárom, ale veci sa vyvinuli inak. Od júla 2001 mám samostatnú advokátsku prax v Lučenci a som teda celý život "vidieckym advokátom". Láska k prírodným vedám ma od začiatku viedla k porovnávaniu a hľadaniu prírodných zákonov v práve. Napriek, a verím, že len "zatiaľ"prevažujúcim skúsenostiam, som si istá, že morálne zákony v spoločnosti sú rovnako nemenné a neporušiteľné ako zákony prírodné. Gravitačný zákon nie je neporušiteľný v tom, že nemožno jednoducho vyskočiť z 12. poschodia, ale následky jeho porušenia sa dostavia a tie sa už ignorujú ťažšie. A rovnako fungujú zákony morálne, možno ich porušiť, ale následky sa dostavia a v tomto prípade ich pocítime všetci..