Denník N

Najnovšie výsledky záchranných archeologických výskumov v okrese Banská Bystrica

Krajské pamiatkové úrady pri ochrane archeologického dedičstva môžu predpísať archeologický výskum aj v súvislosti so stavbami, ktoré sa plánujú na miestach mimo evidovaných archeologických nálezísk. Nie je to samoúčelné. Práve tento druh výskumov slúži na rozšírenie pramennej základne o poznaní pravekých a historických sídelných štruktúr. Napríklad len v posledných dvoch rokoch boli v okrese Banská Bystrica v takýchto prípadoch realizované viaceré archeologické výskumy, ktorých výsledky zásadne doplnili poznanie o osídlení tejto oblasti v dobe bronzovej. K doteraz známym, najmä výšinným lokalitám boli doplnené lokality z nížinných polôh.

Mapa archeologických lokalít: 1. Lučatín, 2. Lučatín-Hriadky, 3. Slovenská Ľupča-Dolný Istebník, 4. Banská Bystrica-Kremnička
Mapa archeologických lokalít: 1. Lučatín, 2. Lučatín-Hriadky, 3. Slovenská Ľupča-Dolný Istebník, 4. Banská Bystrica-Kremnička

V roku 2020 bola v súvislosti s budovaním optickej siete prepájajúcej Banskú Bystricu s Breznom počas výskumu realizovaného Archeologickým ústavom SAV, na ľavobrežnej terase Hrona v chotári Lučatína, identifikovaná tzv. kultúrna vrstva s obsahom keramiky z doby bronzovej a mazanice (hlinenej hmoty) z konštrukcie stien obydlí. Vďaka líniovému charakteru stavby bolo možné vo výkope identifikovať celú šírku sídliska, ktorá dosahovala v smere východ – západ necelých 100 m. Následným povrchovým prieskumom Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica sa podarilo doložiť rozsah sídliska smerom k rieke. Keramika môže byť rámcovo datovaná do doby bronzovej do okruhu lužickej kultúry (cca 1300 – 800 pred Kr.) s výnimkou jedného fragmentu, ktorý na základe typického dvojfarebného výpalu snáď môžeme považovať za import z prostredia kyjatickej kultúry (cca 1100 – 700 pred Kr.) rozšírenej na juhu stredného Slovenska. Tento nález je obzvlášť dôležitý v kontexte polohy náleziska pri brode na rieke Hron na trase pravekej diaľkovej cesty v smere sever juh.

Na protiľahlom brehu Hrona bol v súvislosti s plánovanou výstavbou IBV v apríli 2021 realizovaný súkromnou archeologickou spoločnosťou Midland Adventure archeologický výskum v polohe Hriadky. Podarilo sa identifikovať kultúrnu vrstvu, ktorá bola na základe sporadického pravekého keramického materiálu interpretovaná ako praveká plužina (pole), príp. pasienok. Túto hypotézu podporili aj dve hroble (kopy kamenia zhromaždené pri čistení poľnohospodárskej pôdy) zistené v blízkosti. Pri ich skúmaní boli rovnako získané ojedinelé fragmenty pravekej keramiky. Ide o keramiku typickú pre obyvateľov lužickej kultúry mladšej doby bronzovej (cca 1300 – 1000 pred Kr.), ktorí v tomto období osídľovali stredné a severné Slovensko.

Výsledky oboch výskumov dokresľujú, spolu s už dávnejšie skúmaným hradiskom Ostredky, štruktúru osídlenia v zázemí jedného z najväčších a najvyššie položených hradísk lužickej kultúry na Pohroní – národnej kultúrnej pamiatky hradisko Moštenica, ktoré zrejme prosperovalo vďaka svojej polohe medzi dvomi kľúčovými bodmi na diaľkovej ceste a to brodom na Hrone a priesmykom v Nízkych Tatrách.

S brodom na rieke Hron, tentokrát situovaným v Slovenskej Ľupči, zrejme súvisia aj výsledky výskumu realizovaného spoločnosťou Midland Adventure v polohe Dolný Istebník na ploche plánovanej výrobnej haly. Tu boli identifikované pozostatky rozsiahlej stavby stĺpovej konštrukcie. Nálezová situácia je rámcovo datovaná do praveku, pravdepodobne do mladšej doby bronzovej (cca 1300 – 1000 pred Kr.). Stavba sa konštrukčne hlási k svojim náprotivkom zisteným v Kováčovej, Ladomerskej Vieske alebo Detve. Svojimi impozantnými rozmermi (20 × 8 m) je však v tomto prostredí unikátna a jej interpretácia bude ešte predmetom ďalšieho výskumu.

Slovenská Ľupča-Dolný Istebník, okres Banská Bystrica, stavba stĺpovej konštrukcie z mladšej doby bronzovej. Autor: Midland Adventure
Slovenská Ľupča-Dolný Istebník, okres Banská Bystrica, pozostatky stavby stĺpovej konštrukcie z mladšej doby bronzovej. Vo vnútri obdĺžnikovej plochy stavby je ako mierka uložená jedna 5 m dlhá lata a dve 1 m dlhé výtyčky. Autor: Midland Adventure

Najnovší zo série nálezov doby bronzovej predstavuje výskum spoločnosti Midland Adventure v súvislosti s výstavbou logistického areálu v Banskej Bystrici, Kremničke. Precíznym a systematickým rozmiestnením  51 archeologických sond na celej ploche plánovaného areálu sa podarilo identifikovať pomerne plytký objekt zahĺbený do podložia, interpretovaný ako odpadová jama. Z výplne objektu boli získané početné fragmenty keramiky pilinskej kultúry zo strednej až mladšej doby bronzovej (cca 1600 – 1200 pred Kr.) a tiež dôležitý nález kamenného mlatu so žliabkom. Podobné mlaty sa nachádzajú v areáloch ťažby nerastných surovín a slúžili na drvenie rudy. V banskobystrickom okrese ich poznáme z medených baní v Španej Doline, ako aj z bane na kamennú surovinu z Horných Pršian. Nález takého predmetu zo sídliskového objektu zatiaľ nepoznáme, preto môže mať táto lokalita kľúčový význam pri štúdiu spracovania nerastných surovín v dobe bronzovej. Výskumné práce budú pokračovať druhou etapou v súbehu zo zemnými prácami predmetnej stavby.

Banská Bystrica-Kremnička, okres Banská Bystrica, objekt pilinskej kultúry. Autor: Midland AdventureBanská Bystrica-Kremnička, okres Banská Bystrica, objekt pilinskej kultúry pri jeho odkrytí. Autor: Midland Adventure
Banská Bystrica-Kremnička, okres Banská Bystrica, kamenný mlat so žliabkom. Autor: Midland Adventure

Napriek skutočnosti, že archeologické výskumy doplnili mapu osídlenia v dobe bronzovej v banskobystrickom okrese, vedomosti o situovaní pohrebísk sú zatiaľ len sporadické. V okrese evidujeme len ojedinelé hroby, prípadne je existencia takýchto pohrebísk objavených pred mnohými rokmi skôr tradovaná, ako zaznamenaná v odbornej literatúre. Ďalšie poznatky môže priniesť systematické nariaďovanie archeologických výskumov na plochách, kde na základe zvyklostí kultúr z doby bronzovej môžeme takéto pohrebiská predpokladať.

Monika Fratričová a Martin Miňo, archeológovia, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica

Teraz najčítanejšie

Pamiatkari

Sme slovenskí pamiatkari, máme radi pamiatky aj svoju prácu. Je nás veľmi málo, no o to viac si uvedomujeme zodpovednosť za naše kultúrne a archeologické dedičstvo. Na tomto blogu vás budeme informovať o našej práci, o našich objavoch a o aktuálnych problémoch ochrany pamiatkového fondu.