Denník N

Vzdelávanie detí z Ukrajiny (marec 2022)

Ku koncu apríla evidujeme v školách v SR viac ako 9 700 detí z Ukrajiny, ktoré na Slovensko prišli od začiatku vojny. V blogu sme sa pozreli na viaceré aspekty integrácie ukrajinských detí do vzdelávania na Slovensku. Prezentované údaje pochádzajú z administratívnych zdrojov prevažne z marca, plánujeme ich však pravidelne aktualizovať.

Od začiatku vojny na Ukrajine (24.2.2022) do konca marca 2022 nastúpilo na školy v SR[1] zhruba 5 564[2] ukrajinských detí.[3] Z hľadiska pohlavia je podiel detí vyrovnaný, pričom 51 % tvorili dievčatá. V apríli nastúpilo na školy v SR podľa najnovších údajov ďalších takmer 4 200 detí. Počet detí z Ukrajiny v školách sa tak v apríli zvýšil až na viac ako 9 700 žiakov, zatiaľ čo počet žiadostí o dočasné útočisko (vo veku 3-17 rokov) sa zvýšil o 4 158. Údaje za apríl zatiaľ nemáme v podrobnejšej štruktúre spracované, preto sa v ďalších častiach bližšie pozrieme na deti z Ukrajiny, ktoré v našom vzdelávacom systéme evidujeme ku koncu marca.

Podľa našich odhadov chodilo ku koncu marca do škôl asi 25 %[4] ukrajinských detí vo veku 3-17 rokov z celkového počtu detí, ktoré požiadali o dočasné útočisko (Graf 1). V marci požiadalo o útočisko podľa údajov Ministerstva vnútra 22-tisíc detí vo veku 3-17 rokov. Avšak v školách bolo zapísaných len 5 484 z nich.[5] Zároveň to však neznamená, že zvyšná časť detí je nevyhnutne bez prístupu k vzdelaniu. Časť sa vzdeláva online formou, časť mohla medzičasom opustiť Slovensko. Najnovšie údaje ukazujú, že podiel detí vo veku 3-17 rokov zapísaných v školách v SR sa v apríli zvýšil na zhruba 37 %.

Graf 1: Žiadosti o dočasné útočisko a zápisy na školy u detí vo veku 3-17 rokov od začiatku vojny na Ukrajine (24.2.) do konca marca 2022

Zdroj: MV SR 2022, Rezortný informačný systém MŠVVaŠ 2022

Do škôl nastupovali hlavne deti vo veku 6 až 15 rokov (Graf 2). Podiel detí, ktoré navštevujú školy ku všetkým deťom v tejto vekovej skupine, bol 30 %. Pri mladších deťoch (vek 3 až 5) to bolo len 13 % a pri starších žiakoch (vek 16 až 17) len 15 %[6]. Z detí, ktoré nastúpili do škôl v SR až 76 %, navštevovalo základné školy. Nemalá časť nastúpila aj do materských škôl (13 %) a na stredné školy (10 %). Menej ako pol percenta detí navštevovalo v marci špeciálne školy. Ukrajinské deti sa prevažne zapisovali na štátne školy. Iba 5 % detí nastúpilo na súkromné školy, a 8 % na cirkevné školy.

Graf 2: Podiel detí zapísaných na školách v SR ku počtu žiadostí o dočasné útočisko (v %) podľa veku ku koncu marca 2022

Zdroj: MV SR 2022, Rezortný informačný systém MŠVVaŠ 2022

71 % zapísaných na stredné školy navštevovalo gymnáziá, 15 % stredné odborné školy, 10 % konzervatóriá a zvyšok stredné športové školy a školy umeleckého priemyslu. Táto štruktúra zhruba zodpovedá štruktúre žiakov stredných škôl na Ukrajine, kde v roku 2020 73 % žiakov vo vyššom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 3) navštevovalo všeobecne zamerané programy[7].

Zhruba každé piate dieťa nastúpilo do školy v Bratislave (1 054 detí) a takmer 6 % do Košíc (318 detí). Veľa detí nastúpilo aj v okresoch Nitra (282), Žilina (282) a Trnava (191). Ak zohľadníme počet obyvateľov okresu, tak relatívne najviac ukrajinských detí prišlo do Bratislavy I, kde tvoria ukrajinské deti 2,2 % všetkých žiakov. Vysoký relatívny počet prišiel aj do Krupiny a Sobraniec, kde tvoria zhruba 1,5 % zapísaných. Iba v okresoch Poltár a Turčianske Teplice neboli v marci zapísané ukrajinské deti.

Graf 3: Počet zapísaných ukrajinských detí na školách k 31.3.2022

Zdroj: Rezortný informačný systém MŠVVaŠ 2022

Až 96 % ukrajinských detí sa učilo v triedach s vyučovacím jazykom slovenským. Zhruba 3 % sa vzdelávalo bilingválne, prevažne v slovenčine v kombinácii s ruským (71 detí) alebo anglickým jazykom (64 detí). Iba 12 ukrajinských detí, teda asi 0,2 %  sa vzdelávalo v ukrajinskom jazyku.

 

[1] Zahrnuté sú materské, základné, stredné a špeciálne školy.

[2] Ďalších 3-tisíc ukrajinských detí bolo na slovenských školách zapísaných v septembri 2021. Už vtedy tvorili ukrajinské deti najpočetnejšiu skupinu cudzincov na slovenských školách.

[3] Počet ukrajinských detí zahŕňa všetky deti, ktoré majú ukrajinskú štátnu príslušnosť alebo trvalý pobyt na Ukrajine. Zároveň sme k nim priradili aj deti, ktoré nastúpili do slovenských škôl od začiatku vojny a majú buď ukrajinskú národnosť alebo ukrajinčinu uvedenú ako materinský jazyk.

[4] Obdobný podiel sme zaznamenali aj v údajoch o poberaní finančných príspevkov na ukrajinské deti za mesiac apríl.

[5] Ďalších 80 zapísaných detí bolo buď mladších ako 3 roky, alebo starších ako 17 rokov. 18-ročných a starších sme pri výpočtoch nezahrnuli, keďže časť môže byť zapísaná na univerzitách, prípadne pracovať.

[6] Údaj môže byť skresľujúci, keďže časť detí v tomto veku už mohla ukončiť stredoškolské vzdelanie.

[7] UNESCO (2021). Distribution of enrolment by programme orientation. Dostupné na: http://data.uis.unesco.org/

Teraz najčítanejšie

Inštitút vzdelávacej politiky

Sme analytický tím ministerstva školstva. Veríme, že najlepšie systémové zmeny sa začínajú analýzou založenou na hodnoverných dátach, ako aj na overených domácich a zahraničných skúsenostiach.