Denník N

Prečo sa stále kryje karuselový podvod DPH v Košiciach ?

Prečo sa stále kryje karuselový podvod DPH v Košiciach ?

Je to podvod na štát vo výške 925.000,-eur ešte z roku 2012 ? Prečo štát nemá svoje peniaze späť ! Načo sa čaká?

Preukázateľne ide o podvod vykonaný „Kočnerovsky“, cez nehnuteľnosť Mäsiarska 8 v Košiciach. Legalizáciou prímu z trestnej činnosti organizovanej zločineckej skupiny (ďalej OZS) si jej členovia vlastne kúpili beztrestnosť v „právnom štáte“ – Slovensku.

Kto vec mal zákonne rozhodovať?

Senát krajského súdu KE  7To/118/2019 ( JUDr. M. Husťák, JUDr. M. Osif , JUDr. M. Michaľanský ,

Kto vec mal zákonne dozorovať ?

Krajská prokuratúra KE  (JUDr.M.Filičko, JUDr.Kubík)

Kto zastupoval obžalovanú ? A nechcel vidieť organizovanú zločineckú skupinu?

Advokát a pedagóg – prof.JUDr.Sergej Romža PhD z ÚPJŠ

Všetci sú osoby povinné nahlasovať podozrenia v zmysle zákona 297/2008 Zz – Zákon o ochrane pred legalizáciou prímu z trestnej činnosti. Nikto nič nehlásil okrem poškodeného, ktorého práve preto OZS kriminalizovala, prenasledovala a záverom sa pokúšali aj o jeho fyzickú likvidáciu.

Prečo nekonali v zmysle zákona ? Verejný činitelia z radov sudcov ,prokurátorov a polície kryli karuselový podvod DPH organizovanej zločineckej skupiny? Prečo?

Sú sami zločincami? O čo išlo ?

Bývalá exekútorka JUDr.R. Ď. mala povinnosť vyplatiť 912.832,76,-eur na základe súdneho právoplatného Rozsudku Okresného súdu v Humennom  sp. zn. 5C/698/2002-355 z 28.3.2011 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Prešove z 20.3.2012 sp. zn. 9 Co/57/2011

Rozsudok okresného súdu nadobudol právoplatnosť 5.4.2012 a vykonateľnosť 6.6.2012.

Dňa 6.6.2012 bol exekútorskému úradu JUDr. Štefana Barilíka podaný návrh na vykonanie exekúcie exekútorke JUDr.R.Ď na základe peňažnej pohľadávky v sume 912.832,76 EUR s príslušenstvom. Prečo bola táto exekúcia na exekútorku zmarená? Dohľad nad ňou predsa mala vykonávať Slovenská komora exekútorov SKE. Prečo SKE nekonala a spochybnila tak sama funkčnosť tejto dôležitej štátnej inštitúcie.

Zmluvou zo 17.4.2012 fiktívne previedla exekútorka JUDr.R.Ď za sumu 1.800.000,-Eur vlastníctvo nehnuteľností, zapísaných v KN LV  č. 7589, katastrálne územie Stredné mesto, obec Košice- Staré mesto, ako parc. reagistra „C“ č. 561 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 3 597 m2 a dom-sklad s areálom, Mäsiarska č. 8, Košice, súp. č. 430 na parcele 561 na jej spriaznenú firmu SK ELIN s.r.o. Konateľom bol jej druh Ľ.O a otec ich spoločného syna.

Ľ.O. následne zmluvou V-5787/12 už 13.7.2012 previedol vlastníctvo tej istej nehnuteľností, na ďalšiu spriaznenú firmu LUaRE s.r.o. (Ľuboš a Renata ). Kúpna cena ale už bola o 3.750.000,-eur vyššia t.j. 5.550.000,-Eur.  Túto Zmluvu podpisovala tá istá osoba, a to konateľ Ľ.O. spoločností (SK Elin s.r.o. a LU a RE s.r.o.).

S predmetnej fiktívnej a nezákonnej transakcie mala teda povinná SK Elin s.r.o. zaplatiť daňovú povinnosť štátu vo výške 925.000,-eur. Pretože druhá spoločnosť LU a RE s.r.o. si ju od štátu uplatnila.

Je priam nemožné ,že Finančná správa SR zaplatila nadmerný odpočet v plnej výške aj keď SK Elin s.r.o. štátu nezaplatila nič. Jednoznačne muselo dôjsť k proti právnemu konaniu na Finančnej správe. Prečo ani dnes sa vec nevyšetruje? OZS má krytie aj v súčasnosti ?

Organizovaná zločinecká skupina spoločnosť SK ELIN s.r.o. pre istotu nezákonne zlúčila s inými podozrivými právnickými osobami a vlastne vymazala z obchodného registra SR.

Na prvý pohľad to vyzeralo, že práve z podvodného nadmerného odpočtu chcela exekútorka s druhom zaplatiť súdnu pohľadávku.

Organizovaná zločinecká skupina napojená na najvyššiu politiku však získala v 2012 ešte väčšiu moc nad súdmi, OČTK a v podstate nad všetkými orgánmi štátnej správy. Stačilo zrejme správne odvádzať a všetko sa malo ošetrovať-korumpovať cez najvyššie miesta v štáte.

Dôkazom je aj krytie organizovanej zločineckej skupiny špeciálnym prokurátorom JUDr.D.Kováčikom. Sp.Zn.: VII 2 Gn 159/17/1000  z 27.5.2019 a Sp.Zn.: VII 2 Gn 54/20/1000-3  z 3.3.2020.

Celé roky nikto s hore uvedených nič nevidel. Dokonca KS KE 7To/118/2019 dňa 14.12.2020 už bývalú exekútorku súd oslobodil.

OZS po zadržaní ich čističa Duška 22.10.2020 sa zľakla tak potrebovali umlčať nepohodlnú osobu-poškodeného a tak oslobodiť bývalú exekútor ešte pred účinnosťou zákona-trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Tr. zák.

Po takomto oslobodení bývalá exekútorka s „advokátom/profesorom“ si údajne chystali už žalobu na štát za nezákonné rozhodnutie na astronomickú sumu, ktorú mali v konečnom dôsledku zaplatiť daňový poplatníci.

Keďže nepohodlný svedok prežil vďaka azylu, tak mohol podať podnet na dovolanie Ministrovi Spravodlivosti SR a podnet Generálnemu prokurátorovi SR .

Dňa 3.8.2021 bolo dovolanie Ministrom spravodlivosti vydané s poukazom na fiktívny karuselový podvod DPH organizovanej zločineckej skupiny s poškodzovaním veriteľa v existenčnom rozsahu.

Od toho času sa Generálna prokuratúra zmenila na slepú hluchú a jej podnet k dovolaniu Ministrovi spravodlivosti ako keby ani nebol.

Čo sa stalo na GP SR? Zo zákona malo predsa dôjsť k hromadnému stíhaniu všetkých zainteresovaných , ktorí preukázateľne zneužili svoje právomoci a marili spravodlivosť ako Verejný činitelia. Nestačí ,že exekútor JUDr.Š.Barilík už nie je exekútorom. V predmetnom sú priamo sudcovia zaplatení a osobitne JUDr. M.J.Žoldáková , ktorá dokonca na nezákonne z legalizovanú nehnuteľnosť chodila v čase keď sa rozhodovalo o osude poškodeného.

Čo sa stalo? Myslíte ,že „nepreliezkové“ priateľstvo podozrivého konateľa Ľ.O. s Borisom Kolárom a bratmi Pčolinskými mohlo zahýbať Generálnou prokuratúrou SR. GP SR tak spochybnila svoje vlastné skoršie rozhodnutia v predmetnej veci?

Bude spravodlivosť slepá a zaplatia tento justičný megapodvod daňoví poplatníci?

Alebo spravodlivosť zvíťazí bez ohľadu ,že sa jedná aj o ľudí , ktorí ako chameleóny  sa dokážu dostať na kobylku zrejme slabším článkom v každej vláde.

Študenti ÚPJŠ Košice majú možnosť sa pýtať profesora trestného práva prof. JUDr. Sergeja Romžu PhDr. ,či zákon bude platiť rovnako pre každého už v krátkej budúcnosti. Alebo je tu opäť éra nových nedotknuteľných s povinnosťou ich kryť cez profesorské kapacity. Tie predsa majú akademickú povinnosť vykladania zákona bez ohýbania práva a tak ho striktne dodržiavať .

Profesor trestného práva sa v konaní vedenom na OS KE I 10T/63/2016 a následne na KS KE 7To/118/2019 prejavil a ukázal svoju pravú tvár.

Je smutné že vyzerá to tak, že majú profesori učiť ako to na Slovensku je a ako si to oligarchia naďalej prajú. Aj preto Slovensko je a zrejme aj bude vzdialené právnemu štátu.

Status Quo celého je také ,že OZS je beztrestná ,vlastní celú nehnuteľnosť za ktorú vlastne ani reálne nezaplatila, získala od štátu podvodne nadmerný odpočet ,naďalej poberajú zisky s takto nezákonne zlegalizovanej nehnuteľnosti. Exekútori sú len štatistami ich trestnej činnosti a reálne zneužívajú svoju funkciu pod taktovkou Krajskej prokuratúry v Košiciach.

Teraz najčítanejšie