Denník N

Čo sa deje s Pezinskými mestskými lesmi?

V Pezinku máme 1170 ha nášho vlastného mestského bohatstva v podobe lesov, o ktorého užívaní môžeme rozhodnúť my občania spolu s vedením Mesta. Málokto o tomto v Pezinku do minulého roka vedel, preto som približne pred rokom otvorila tému petíciou za Pezinský lesopark, ktorú podpísalo 1749 ľudí. Žiadali sme v nej zmeny v prístupe obhospodarovania, pretože mestský les už len podľa svojho názvu nie je klasickým hospodárskym lesom s prevládajúcou funkciou pestovania a ťaženia drevnej hmoty. Teraz reálne hrozí, že Pezinok a my Pezinčania stratíme kontrolu nad vlastnými lesmi.

Mestský les je priestorom, v ktorom dokážeme vhodným prístupom a vhodnými rozhodnutiami nakombinovať všetko to, čo naplní potreby rôznych skupín obyvateľstva. 1170 hektárov nie je málo, aby sme tam mohli mať: zóny prírodného lesa s čo najmenším rušením; zóny rekreačného lesa s pár vtrúsenými prvkami lavičiek, altánkov, či prírodným ihriskom po okrajoch lesa, kde je dobrý prístup aj pre ľudí čo nezvládnu dlhšiu turistiku a zóny aj pre hospodársku činnosť, pretože z lesa potrebujeme získavať aj suroviny.

Toto všetko chceme mať zastrešené v duchu prírode blízkeho hospodárenia a citlivej lesníckej činnosti, ktorá čo najmenej poškodí lesné cesty a plánovaným budovaním menších mokradí a prvkov na zachytávanie vody. Pre plnenie potrieb cyklistov, turistov a iných záujmov rôzneho druhu je treba mať v meste strategický dokument koncepciu rozvoja mestských lesov.

Na všetkých týchto úlohách usilovne už rok pracujem (nielen ja) a rada by som zhrnula čo sa podarilo, čo nie a prečo nám hrozí strata kontroly nad vlastným mestským lesom.

Už pol roka sa na každý mesiac stretávame pracovná skupina rozvoja mestských lesov, kde za spoločným stolom smerujeme k príprave podkladov pre tvorbu koncepcie rozvoja mestských lesov. Pracovná skupina bola na podnet petície zriadená primátorom a prebiehajú v nej stretnutia v úzkom kruhu zástupcov za Mesto, Lesy, ochranu prírody, rekreáciu a poľovníctvo.

Od septembra minulého roka intenzívne komunikujeme s Lesmi SR a výsledkom spoločných rokovaní bola tvorba dodatku k zmluve, kde sme bodovo zhrnuli ako si Pezinok predstavuje starostlivosť o svoje lesy a na akej výške ťažby sa vieme zhodnúť. Dodatok sme tvorili spoločne so zástupcami Lesov SR. K podpisu dodatku na rok 2022 do dnešného dňa neprišlo, je začiatok júla a vyše pol roka fungujeme v provizórnom režime, ktorý mal trvať len veľmi krátky čas počas rokovaní.

Uviaznutie tvorby dodatku je kvôli dianiu v podniku Lesy SR. Nechcem hodnotiť, len konštatujem. Rokovania nám neustále začínajú a končia kvôli zmenám vo vedení podniku. Je to už tretí generálny riaditeľ Lesov SR a tretí riaditeľ odštepného závodu pod ktorý patríme, s ktorým teraz opäť musíme znovu otvoriť rokovania. Čas nám medzitým neúprosne uteká ďalej.

Prísľub, ktorý v septembri 2021 dali predstavitelia generálneho riaditeľstva a odštepného závodu, že nájdeme medzi Pezinkom a Lesmi SR spoločnú vhodnú formu pokračovania existujúcej zmluvy, obojstrannú dohodu o spôsobe obhospodarovania zachytenú v dodatku č. 38 sa podľa všetkých indícií nenaplní. Tými indíciami je obchodná politika Lesov SR, ktorá chce smerovať k maximalizácii zisku podniku z lesníckej činnosti.

Čoskoro sa chystáme na prvé rokovanie medzi Pezinkom a ďalším novým generálnym riaditeľom a novým riaditeľom odštepného závodu. Na tomto stretnutí očakávame, že sa nám už konečne vyjadria Lesy SR jasne. V provizóriu sa fungovať nedá, tak isto ako sa nedá fungovať na prísľuboch. V tomto provizóriu síce Lesy SR nemôžu plánovať ťažbu, ani pestovné zásahy, ale žiadny rozvoj pre naše mestské lesy to neznamená.

Možností ako sa rokovanie vyvinie je viacero a pre Pezinok znamenajú tri základné scenáre:

  1. Prerokujeme pripomienky nového vedenia k pripravovanému dodatku č. 38, podpíšeme dodatok na rok 2022 a budeme pokračovať v scenári, že sa na každý rok vytvára nový a nový dodatok. Každoročne sa plánuje výška ťažby a objem pestovnej činnosti, prípadne sa dopĺňajú podmienky spolupráce.
  2. Lesy SR nebudú mať záujem sa dohodnúť a pristúpia k výpovedi zmluvy. Ak tento najviac pravdepodobný scenár nastane a Lesy vypovedia zmluvu do konca októbra tohto roku, od 1.1.2023 nebude mať Pezinok s Lesmi SR žiaden zmluvný vzťah. Pre Pezinok to bude znamenať, že stratí kontrolu nad hospodárením vo svojich vlastných mestských lesoch a Lesy SR budú pokračovať ako obhospodarovateľ, pokiaľ Pezinok nenájde nového obhospodarovateľa, alebo si nezačne obhospodarovať lesy sám. Tu musím upozorniť, že ak táto situácia nastane, Lesy SR môžu začať a začnú ťažbu v plnom rozsahu ako im dovoľuje platné PSL, teda priemerne 7200 m3 dreva ročne. Mohli by ťažiť aj viac, ak budú chcieť dobehnúť to, že posledné roky ťažili menej kvôli postupnému obmedzovaniu ťažby zo strany Pezinka. Limitom je pre nich objem ťažby plánovaný na 10 rokov platnosti PSL. Aktuálne sa ťažilo približne 5000 m3 ročne a naša požiadavka v dodatku na rok 2022 je objem ťažby 3700 m3.
  3. Lesy SR nepodpíšu s Pezinkom dodatok, ale ani zmluvu nevypovedia. Tým pádom sa bude predlžovať aktuálne provizórium, ktoré nesmeruje dlhodobo nikam ani pre jednu zo zmluvných strán. Toto je už moment, kedy treba naozaj zareagovať pružne zo strany Mesta a nemá zmysel predlžovať rokovania, ak sme nedosiahli zhodu po trištvrte roku komunikácie. Držať zmluvu s obhospodarovateľom, s ktorým sa nevieme dohodnúť na podmienkach spolupráce predsa nemá zmysel. Ak táto situácia nastane, bude potrebné vytvoriť opäť živý komunikačný kanál medzi občanmi a vedením Mesta a znovu postaviť na stôl pôvodnú požiadavku petície vypovedať zmluvu Lesom SR zo strany Mesta.

Moje prvé otázky, ktoré budem smerovať všetkým kandidátom na primátora Mesta Pezinok budú:

  • Akú má základnú predstavu o využívaní a rozvoji mestských lesov Pezinka?
  • Ako chceme zabezpečiť spravovanie mestských lesov tak, aby táto zmena bola k lepšiemu?
  • Ako sa vysporiada s požiadavkami občanov v pôvodnej petícii za Pezinský lesopark?
  • Či bude pokračovať pod jeho/jej vedením pracovná skupina pre rozvoj mestských lesov? Ako chce zefektívniť, či zlepšiť fungovanie pracovnej skupiny?
  • Či a ako ideme spoločne pripravovať koncepciu rozvoja mestských lesov?
  • Či bude robiť rozhodnutia a plány ohľadom mestským lesov participatívnym procesom spoločne s občanmi, záujmovými združeniami a odbornou verejnosťou? Ak áno, ako bude táto spolupráca vyzerať a kedy začne?

Teraz najčítanejšie

Veronika Koníková

Vždy som žila aktívnym životom a snažím sa angažovať pre dobré veci. Mojimi témami sú lesy, ochrana prírody, ľudia a pomoc opusteným zvieratám. Profesionálne sa pohybujem v téme životného prostredia a študujem lesníctvo. Svojim prvým povolaním som však sociálny pracovník a toto poslanie vykonávam vždy keď treba. Svoj voľný čas preto využívam naplno a angažujem sa aj v dianí tretieho sektora.  Za našu dobrovoľnícku aktivitu vo Zvieracom hotspote na hraniciach pre pomoc ľuďom z Ukrajiny s domácimi zvieratami sme prebrali ocenenie Animal hero Slovakia 2022. S mojou rodinou som tesne po vypuknutí vojny realizovala tiež projekt vytvorenia kontajnerového bývania pre utečencov z Ukrajiny "4 domčeky za 4 týždne". Po roku kontajnerového bývania sme pre naše 3 odídenkyne a ich 40 zachránených zvierat vytvorili trvalé bytové jednotky na dlhodobé bývanie tak, aby mohli u nás ostať aj niekoľko rokov.