Denník N

Ako je to s odvozom a likvidáciou odpadu v Bratislave?

Odvoz a následná likvidácia odpadu z kontajnerových stojísk v Bratislave je súčasťou každého bytového domu. Viete ako vypočítať náklady za odvoz a likvidáciu komunálneho zmesového odpadu, a ako sa dajú prípadne ušetriť náklady za jeho odvoz a likvidáciu?

Separovať nič nestojí

 • papier (modré kontajnery),
 • plasty (žlté kontajnery),
 • sklo (zelené kontajnery),
 • oranžové (jedlý olej a tuky),
 • hnedé (kuchynský bio odpad).

sú nádoby, za ktoré ako vlastníci neplatíte.

Odvoz a likvidácia skla, papiera, plastov, kovov, nápojových obalov tzv. tetrapaky je hradená výrobcami a dovozcami príslušných komodít resp. ich zástupcom – spoločnosťou NATUR-PACK, a.s..

Kuchynský bio odpad je hradený z poplatku za zmesový komunálny odpad a jedlý olej a tuky sú hradené z predaja a čiastočne zo zdrojov OLO a.s..

Treba upriamiť pozornosť na fakt, že triediť odpad je naša povinnosť zo zákona a obec má povinnosť vytvoriť podmienky na zber takéhoto odpadu.

Zmesový komunálny odpad

Ide o nádoby veľkosti 1 100 litrov (pre bytové domy), s ktorými sa môžeme stretnúť najčastejšie. Zriedkavo potom buď objemovo menšie nádoby alebo podzemné kontajnery.

Do týchto nádob patrí netriedený komunálny odpad, ktorý vyprodukuje pôvodca odpadu (v našom prípade vlastník). Do týchto nádob v žiadnom prípade nepatrí odpad, ktorý sa triedi teda plast, papier, sklo alebo elektronika, lieky a pod.

To, že nie je v stojisku nádoba na zber elektroodpadu neznamená, že nefunkčný spotrebič je vhodné vyhodiť do nádoby určenej na zmesový komunálny odpad. Takýto odpad zbierajú predajne s elektronikou, lieky po exspirácii zas lekárne. Pneumatiky, tonery, stavebný odpad – všetky tieto veci majú jasne určené miesto, kde ich môžete odovzdať.

Ani staré dobré alibistické opretie matraca o stojisko nezabezpečí jeho odvoz. OLO odváža iba odpad v nádobách, nie mimo nich, ani tie opreté o nádoby v stojisku.

Do nádob nepatrí ani odpad v podobe uhynutých zvierat, horúci popol, výbušný odpad či nebezpečný odpad. Všetky informácie nájdete v príslušnom VZN Hl. mesta Bratislava 12/2021 pod §5 ods. 3 písm. a).

Poplatok za odvoz a likvidáciu

Počet a objem nádob umiestnených v kontajnerovom stojisku sa odvíja od počtu nahlásených osôb bývajúcich v bytovom dome.

Uvedená tabuľka disponuje informáciami o počte osôb a intervaloch odvozu v prípadoch, kedy je bytový dom zapojený do odvozu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Do konca roka 2022, tak musia byť zapojené všetky bytové domy v Bratislave.

# Počet osôb Počet nádob Objem nádob Interval odvozu
1. do 6 1 110 / 120 litrov 1x za dva týždne
2. do 10 1 240 litrov 1x za dva týždne
3. od 10 do 18 1 240 litrov 1x za týždeň
4. do 40 1 1 100 litrov 1x za týždeň
5. 90-105 1 3 m3 (podzemný kontajner) 1x za týždeň
6. 150-180 1 5 m3 (podzemný kontajner) 1x za týždeň

Pre každé z uvedeného platí pravidlo, že ak bude počet osôb prekročený, musí byť zabezpečený ekvivalentný počet zberných nádob, prípadne počet intervalov odovzu. Drvivú väčšinu bytových domov v Bratislave sa týka práve možnosť číslo 4., ktorú si budeme brať ako modelový príklad.

Počet nádob na bytový dom

Predstavte si, že bytový dom má 160 osôb. Podľa tabuľky vyššie by ste pri intervale odvozu 1x týždenne mali mať v stojisku 4 nádoby (za každých 40 osôb jedna nádoba). To je dosť veľa, keď si vezmete, že v stojisku máte aj ďalšie nádoby na plast, papier a pod. Kapacita stojiska je značne obmedzená.

Riešenie ako znížiť počet nádob v stojisku, je zvýšiť interval odovzu z 1x na 2x týždenne. V tomto prípade by sa počet nádob zmenil na dve nádoby pri odvoze 2x týždenne.

Počet nádob je ovplyvnený počtom osôb prípadne môže byť korigovaný navýšením počtu odvozov. Čím viac odvozov, tým menej nádob a naopak. Poplatok za odvoz a likvidáciu ostáva rovnaký.

 • 4 nádoby a odvoz 1x týždenne = 3 452,8€
 • 2 nádoby a odvoz 2x týždenne = 3 452,8€

Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadu

Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadu sa skladá z dvoch zložiek.

 • objem nádoby,
 • počet odvozov.

Objem nádoby (On)

Zoberme si, že bytový dom má dve nádoby o objeme 1 100 litrov. Aktuálna cena za 1 liter pre 1 100 litrovú zbernú nádobu je 0,01509€. Vypočítame si cenu jednej nádoby.

1100 x 0,01509=16,60€

Počet odvozov (Po)

Teraz prichádzame k intervalu odvozu odpadu. Modelový bytový dom má odvoz zabezpečený 3x týždenne. Rok má 52 týždňov.

52 x 3=156 odvozov

Výška poplatku (Vp)

On x Po = Vp

do vzorca dosadíme hodnoty:

33,20 x 156=5 179,20€

Ročne bytový dom zaplatí za odvoz a likvidáciu odpadu 5 179,20€.

Teraz si túto sumu môžete prepočítať na počet bytov / nebytových priestorov alebo presnejšie na počet osôb. Ak v bytovom dome býva 160 osôb, tak ročne stojí odvoz a likvidácia odpadu jednu osobu 32,37€, čo predstavuje sumu 2,7€ / mesačne.

Ako ušetriť na poplatkoch?

Jediný spôsob ako ušetriť na poplatkoch za odvoz a likvidáciu odpadu je zmeniť interval odvozu / počet nádob. O túto zmenu môže požiadať Váš správca prípadne predseda SVB.

Musím Vás však upozorniť, že to nie je také jednoduché. Ak má OLO (Hlavné mesto) informáciu, že Vaše nádoby bývajú preplnené, nikdy Vám tento stav nezmení. Ak áno a počas ďalších odvozov zistí, že bývajú nádoby preplnené opäť sa vráti k predchádzajúcemu stavu. O zmenu žiadajte, ak skutočne nádoby bývajú poloprázdne a teda Vaša žiadosť je opodstatnená. Tento stav však zväčša nastane po uzatvorení kontajnerového stojiska.

Ak chcete skutočne ušetriť, je dôležité aby ste:

 • investovali do uzatvorenia kontajnerového stojiska,
 • vzdelávali sa v triedení odpadov a minimalizovali tvorbu odpadu.

Opäť si zobereme náš modelový bytový dom. V bytovom dome je 160 osôb, ktoré bývajú v 48 bytoch, disponujú dvoma nádobami s odvozom 3x za týždeň. Ročne takýto bytový dom zaplatí na poplatkoch za odvoz a likvidáciu odpadu 5 179,20€. Ak by si znížili interval odvozu na 2x týždenne, poplatok by predstavoval 3 452,80€, čo je rozdiel 1 726,40€.

Teraz si túto sumu rozpočítajme na počet osôb v dome a zistíme, že na jednu osobu je to úspora 10,79€ / rok, čo pri trojčlennej domácnosti predstavuje ročnú úsporu 32,37€.

Ďalšia vec, na ktorej sa dá ušetriť je zrušenie služby dočisťovanie kontajnerového stojiska. Mnohé bytové domy ju vďaka nezodpovedným vlastníkom platia. Ide o službu, ktorú si ako bytový dom platíte, aby zazmluvnená firma prišla napr. 1x do týždňa a zobrala zo stojiska odpad, ktorý nebol umiestnený v nádobe alebo išlo o nadrozmerný odpad v podobe skríň, kobercov či pneumatík. Nás to stálo okolo 65€ / mesiac.

Ide o zvýšené náklady pre bytový dom, len na úkor pár vlastníkov, ktorí svoj starý nábytok alebo pneumatiky neodvezú svojpomocne. Nikdy som nebol zástanca riešení, kde sme sa skladali na odvoz nezodpovedným vlastníkom alebo na ich pohodlnosť. My sme po uzatvorení stojiska túto službu zrušili, a už 6 mesiacov sa žiaden nadrozmerný odpad v stojisku neobjavil.

Uzatvorenie kontajnerového stojiska

Uzatvorenie kontajnerového stojiska prináša mnohé benefity. Jedným a hlavným benefitom je fakt, že dostanete pod kontrolu kto vstupuje do stojiska, a v prípade inštalácie kamerového systému, aj čo v ňom zanechá. Videl som uzatvorené kontajnerové stojiská, u ktorých stav pretrváva ako v prípade neuzatvoreného stojiska. Otázne je, na čo si ho uzatvorili?

TIP: Nezabudnite, že sa môžete každý rok uchádzať o dotáciu na uzatvorenie kontajnerového stojiska 

Uzatvorenie stojiska je prvý krok k tomu ako stav zlepšiť, treba mať však na pamäti, kto do stojiska aktuálne vstupuje:

 • ľudia mimo bytového domu,
 • ľudia z bytového domu.

Ľudia mimo bytového domu

Ide prevažne o bezdomovcov, ktorí sa v nádobách prehrabujú a odpad často vyhadzujú mimo nádob. Nádoby v neuzatvorenom stojisku sú tiež vďačným cieľom pre každého, kto sa chce vyhnúť poplatku za odvoz a likvidáciu odpadu. Využívajú to hlavne rôzni podnikatelia alebo ľudia bývajúci mimo hlavého mesta v rodinných domoch, ktorí po ceste do práce vyhodia svoj odpad do týchto „verejne“ prístupných nádob. Takto šetria a Vám zvyšujú náklady na odvoz a likvidáciu odpadu.

Stav stojiska pred uzatvorením.
Stav stojiska po 6 mesiacoch od uzatvorenia.

Ako správne uzatvoriť stojisko

Rád by som upriamil pozornosť na to, akým spôsobom uzatvoriť stojisko. Mnoho bytových domov šetrí nad spôsobom uzatvorenia kontajnerového stojiska.

Obyčajný kľúč je síce lacné riešenie, ale do pár mesiacov ho má okopírovaný ktokoľvek. Tento typ uzatvorenia nemáte pod kontrolou a tým sa uzatvorenie stojiska míňa účinku, je to ako mať najlepšie bezpečnostne dvere na trhu a obyčajným zámkom. Jediný benefit je, že sa do stojiska nedostanú bezdomovci, ktorí často odpad z nádob povyberajú a rozhádžu po stojisku.

DEK kľúč (nazývaný aj magnet, DALLAS, iButton), ktorý sa vo veľkom aplikoval do väčšiny bytových domov po roku 2000, je už dnes dávno prekonaný a technologicky zastaralý, jeho klonovanie je dnes úplne bežné v každej kľúčovej službe.

Odporúčam siahnuť po tom najlepšom, čo aktuálne trh ponúka. My sme siahli po technológii Mifare DESfire – RFID. V skratke, tieto čipy si nikto nenaklonuje a prístup máte tak plne pod kontrolou. Výmenu sme zabezpečili aj v bytovom dome a tak máme jeden čip od vchodu aj od stojiska.

OLO má svoj vlastný APS systém na prístup do kontajnerových stojísk, ktorý je potrebné inštalovať na stojisko. V prípade obyčajného kľúča, im odovzdáte kópiu kľúča. OLO DEK kľúče nepoužíva.

Kamera v stojisku

Stojisko môžete vybaviť aj kamerou, rôznymi tabulami, ktoré upravujú správanie v stojisku, či edukačnými tabuľami pre prípad, že by niekto nevedel kam odpad vhodiť.

Ak ste práve pohŕdavo pokrčili nosom nad slovom kamera, vedzte, že už len jej prítomnosť rieši mnohé situácie a na mnohé prídete práve vďaka nej. Treba si uvedomiť, že iba samotné uzatvorenie stojiska rieši bariéru medzi ľudmi mimo bytového domu, nerieši však ľudí z bytového domu.

Možno sa to niekomu zdá už cez čiaru, ale ak Vám niekto v stojisku nechá celý gauč, ktorý OLO neodvezie a jeho odvoz musíte zabezpečiť vy (ak bol umiestnený v stojisku), tak si myslím, že by ste v tu chvíľu radi vedeli komu je potrebné ísť zaklopať.

Pravidlá

Nemenej dôležité je jasne odsúhlasiť na schôdzi vlastníkov spôsob prístupu do stojiska obyvateľom bytového domu. Ak má vstup do bytového domu mama niektorého z vlastníkov, neznamená to automaticky, že bude mať vstup do stojiska.

Je dobré nastaviť pravidlo, že odpad vyprodukovaný v bytovom dome, obyvateľmi bytového domu sa vynáša do nádob, a za toto platíte a nevynáša sa doň odpad vyprodukovaný priateľom niektorej susedy alebo odpad dovezený zo záhrady obyvateľa bytového domu.

Iba kombináciou uzatvorenia stojiska, edukáciou a nastavenými pravidlami môžete dospieť k úspore, ktorú pocíti každý byt v bytovom dome.

Oplatí sa to?

Ak sa pýtate, či sa to oplatí, áno oplatí. Existujú dotácie na uzatvorenie stojiska, ale aj keby nie, stále je tu obrovská úspora pre bytový dom. Ak uzatvoríte stojisko, zabezpečíte edukáciu obyvateľov a budete im vysvetľovať prečo to je všetko dobré, podarí sa Vám znížiť interval odvozu / počet nádob, prípade zrušiť dočisťovanie stojiska.

Takto sa Vám môžu do pár rokov „vrátiť“ vynaložené finančné prostriedky na jeho uzatvorenie. Samozrejme nikdy sa Vám nevrátia na účet, ale prejaví sa to v šetrení na platbách za služby jednotlivých vlastníkov.

V tabuľke môžete vidieť ročné náklady spojené s kontajnerovým stojiskom s dvoma nádobami. Pri prepočte na jedného obyvateľa, rátame s tým, že jeden bytový dom má 160 obyvateľov.

Neuzatvorené stojisko Uzatvorené stojisko
Dočisťovanie 780€
Odvoz 3x týždenne 5 179,20€
Odvoz 2x týždenne 3 452,76€
Spolu bytový dom 5 959,20€ 3 452,76€
Spolu na jedného obyvateľa 37,25€ 21,58€

Ako môžete vidieť rozdiel je ročne na jedného obyvateľa 15,67€. V prípade trojčlennej domácnosti 47,01€. Keď si zoberieme, že by rekonštrukcia stojiska stála napr. 10 000€, tak pri rozdiely 15,67€ na jedného obyvateľa, by to znamenalo pre 160 obyvateľov ročne 2 507,20€. Za 4 roky máte náklady vynaložené na uzatvorenie kontajnerového stojiska späť.

Teraz najčítanejšie

Zdenko Pek

Zástupca vlastníkov, ktorému záleží na správnom a poctivom fungovaní bytového domu. Bratislavčan-Petržalčan, ktorému záleží na meste a hlavne mestskej časti, v ktorej žije. Rád premýšľam "out of the box" a nepoznám "nedá sa". V prípade otázok ma môžete kontaktovať na blog@pek.sk.