Denník N

pozemkové úpravy: katastrofa pozmeňovacích návrhov

dlhé roky sa snažíme, aby sa pozemkové úpravy netýkali priamo vzniku alebo zániku nájomných zmlúv, čím by sa stali prijateľné pre všetkých. a v okamihu, keď sa to podarí, príde pozmeňovací návrh, ktorý to všetko obráti.

tak sa zdá, že pozmeňovacie návrhy sú nástrojom, ako zmeniť čokoľvek. a nestačíme sa čudovať, ak pozmeňovací návrh  k vladnemu návrhu novely zákona č.330/1991 Zb. podáva poslanec vládnej strany, ktorý určite vie, ako presadiť návrhy a zmeny v priebehu konania. mal na to dosť času a prostriedkov.

je faktom, že právna úprava nájmu pozemkov na poľnohospodárske účely je na Slovensku jednoznačne nastavená v prospech nájomcu. zvýšená miera ochrany nájomcu má svoje opodstatnenie, ktoré  vychádza z povahy hospodárenia na pôde. to ale nemôže byť dôvodom na neprimerané povyšovanie záujmov nájomcu nad záujmami prenajímateľa. najvýraznejšie sa nepomer v postavení zmluvných strán prejavuje pri skončení nájomnej zmluvy a vrátení pozemku. na druhej strane pozemkové úpravy umožňujú, resp. umožnia problém ukončenia nájomných zmlúv vyriešiť.

problém ukončenia nájomných zmlúv sa do zákona dostal v roku 2004 (explicitné ukončenie nájomných zmlúv) a postupne sa dostal do stavu, kedy sa síce nájomné zmluvy ukončili, ale za istých podmienok, napríklad, že si nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy o nájme pôvodných nehnuteľností, mohli zmluvy pokračovať aj napriek vôli vlastníka využiť právo na ukončenie. pri presadzovaní a aplikácii tohto odseku sa argumentovalo presne takými istými dôvodmi ako sa argumentuje teraz v prospech explicitného ukončenia nájomných zmlúv: „Užívateľ má tri až sedem rokov na to, aby si ten vzťah s tým, s ktorým tam mal, upravil. To nebude zo dňa na deň. Takže berte tak to, že neni to diskriminačné, a myslím, že urobíme priezračnosť vzťahov vlastník – užívateľ“ (Martin Fecko). myslím, že by priezračnosť vzťahov vlastník – užívateľ spravila novelizácia alebo nový zákon o nájme pozemkov a hlavne register užívacích vzťahov a nástroje na vrátenie pozemkov (§12a, zákona č.504/2003 Z.z.).

tak sa zdá, že autor novely si vyslúžil a potvrdil povesť nevyspytateľného politika, ktorého hlavnou agendou je podkopávať pozemkové úpravy. problém týchto pozmeňovacích návrhov nespočíva v samotnom návrhu, ale v spôsobe. veľkým počtom (takmer odborných) návrhov a zmien otupiť pozornosť a vniesť do zákona skoro čokoľvek.

myslím, že autor návrhu veľmi dobre vie, aké reakcie budú na všetkých stranách. nehovorí však ani o rizikách takéhoto ukončenia nájomných zmlúv. ukončenie nájmu otvára možnosti vstupu špekulatívneho kapitálu, likvidácie užívateľov neúmernými požiadavkami na výšku nájomného, možnosti, že značná časť pôdy sa nebude užívať, lebo si nenájde kvôli vysokým požiadavkám vlastníkov svojho užívateľa. proti tejto novele budú tak malí ako aj veľkí farmári a výsledok bude opäť to, že všetci budú proti pozemkovýcm úpravám, lebo zvyšujú riziko straty predmetu nájmu a teda výrobného prostriedku. a tak si bude môcť koalícia umyť ruky nad nevykonávaním pozemkových úprav: to vlastníci alebo užívatelia ich nechcú.

zámerom tejto novely nebolo dať dobrú tému opozícii. bohužiaľ, práve to sa jej podarilo.

Teraz najčítanejšie