Denník N

Pracovisko ako priestor pre prácu

V dôsledku dopadov zmien, ktoré sú rozsiahlejšie a citeľnejšie ako kedykoľvek predtým, sa zaoberám myšlienkou – ako veľmi nás ovplyvňuje naše pracovné prostredie. Ak sa pozorne zapozeráme okolo seba zistíme, že na pracovisku je prepojených niekoľko generácií. Každá generácia má svoje hodnoty, návyky či spôsob komunikácie. Tieto závažné rozdiely vnímania vzťahov ovplyvňujú aspekty výkonu, akými sú práca, pracovný čas, a teda aj pracovné prostredie. Podľa štatistík ľudia trávia v budovách približne 90 % svojho času.

Medzigeneračné rozdiely by mali byť podporované pozitívnym prístupom k odlišnostiam tolerancii a rešpektu.

Zabezpečovanie kvalitného priestoru s cieľom vytvoriť moderné pracovisko je neľahkou úlohou každého Facility manažéra.

V poslednom čase nás všetkých zasiahla svetová pandémia COVID-19, čo spôsobilo aj tvrdý dopad na naše pracovné prostredie. Hygienické opatrenia redukovali počet pracovníkov na plochu a štandardom sa stala aj práca z domu (HOME OFFICE).

Tak ako museli byť splnené odstupy 1,5 m na recepciách, štíty, dezinfekcie či ochranné plexisklo, tak  aj FM manažéri museli  pohotovo reagovať na požiadavky usmernení a vytvárať komunikáciu v pracovnom prostredí zamestnancov (nálepky, usmernenia, oznamy a pod.).

Limity boli aj v konferenčných miestnostiach. A práve to spôsobilo, že sa začali využívať viac online nástroje na stretávanie sa. Zároveň takéto prostriedky neboli súčasťou všetkých  pracovísk. A keď aj boli dostupné, nevyužívali sa v maximálnej možnej miere, čo však ochorenie COVID-19 natrvalo zmenilo.

Aj vo verejnom sektore a v samospráve sa dospelo k záverom, že je nevyhnutné komunikovať elektronicky aspoň z časti. Avšak zrodil sa nový problém, a to digitálna nepripravenosť. Pracovné miesta v kanceláriách museli nahradiť notebooky. Spisové kartotéky nahradili databázové systémy a zasadačky online diskusie. Nie všetko sa dalo ihneď a nie všetko sa zrealizovalo. Ale pandémia prispela k rozhodnutiu, že digitalizácia je spôsob riešenia a prináša množstvo výhod.

Žijeme v náročnej dobe – dopad pandémie, vysoká inflácia či vojna na Ukrajine. Tieto všetky aspekty majú nezvratný dôsledok, ktorým je spustenie množstva otázok. Stanovenie budúcich cieľov už nie je jednoznačné a je preto potrebné prehodnotiť náklady, výnosy, ako aj pridanú hodnotu. V oblasti Facility sa očakávajú závažné rozhodnutia pre minimalizáciu nákladov a vyrovnanie  cenového dopadu zvyšujúcich sa cien energií. S ohľadom na životné prostredie je potrebné si zadefinovať aj ekonomiku prostredia, klimatické zmeny a použité technológie.

Ciele, ktoré si definujeme, by mali rešpektovať zoznam poskytovaných služieb prihliadajúc na množstvo vynaložených prostriedkov, pretože kvantita a rozsah zabezpečenia služieb má dosah na náš zoznam každodenných úloh.

Teraz najčítanejšie

Peter Vrábel

Som človek, ktorý má svoje zásady a ciele. Zároveň pristupujem ku svojim rozhodnutiam zodpovedne. Snažím sa uvažovať nad pohľadom protistrany a hľadám dôvody ich rozhodnutí. Aktívne sa venujem inovačným projektom a ich implementácií do praxe.