Denník N

Program Teach for Slovakia už po deviatykrát otvoril brány Letnej školy. Nových účastníkov programu navštívil premiér Eduard Heger aj Nadácia Volkswagen.

Letná škola Teach for Slovakia je neoddeliteľnou súčasťou šesťtýždňovej intenzívnej prípravy nových účastníkov programu, ktorí v septembri nastúpia do našich partnerských škôl ako nové prírastky pedagogického zboru. Keďže Teach for Slovakia spolupracuje najmä so školami nachádzajúcimi sa v regiónoch, pre ktoré je typické spoločensky a sociálne znevýhodnené prostredie a generačná chudoba, budúci účastníci zažijú realitu slovenského školstva z tejto strany.

Ako vyzerá deň na Letnej škole?

Na Letnú školu, ktorá sa tento rok konala v dňoch 18.júla až 29.júla na ZŠ Riazanská v Bratislave, nastúpilo viac ako šesťdesiat detí. Hlavná myšlienka sa niesla pod mottom „Budúcnosť sú naše talenty“. Osem nových účastníkov programu počas dvoch týždňoch okrem vedomostnej stránky rozvíjalo aj charakterové vlastnosti žiakov ako napríklad vytrvalosť, spolupráca či chuť objavovať. „Počas Letnej školy sa účastníci z nášho leadership programu, ktorí v septembri nastupujú do škôl, školia ako pracovať s deťmi a ako si pripraviť pútavé hodiny. Na druhej strane je takáto forma letného vyučovania veľkou pomocou pre deti. Môžu si doplniť a upevniť znalosti učiva z uplynulého roka, byť medzi kamarátmi, udržať si denný režim aj počas prázdnin,“ hovorí Ivan Pružinec,  riaditeľ Teach for Slovakia.

Deň na Letnej škole začína rannou komunitou. Jej cieľom je vytvoriť pre žiakov v triednych kolektívoch bezpečný priestor na zdieľanie a prebrať plán dňa. Zároveň ranná komunita slúži ako čas objavovania silných stránok žiakov a toho, ako sa im darí v rozvoji kľúčových charakterových oblastí. Žiaci sa v priebehu dňa učia štyri predmety: matematika, angličtina, prírodné a humanitné vedy. Na každej hodine sa učiteľ zapojený do programu Teach for Slovakia sústredí na to, aby bolo vyučovanie čo najinteraktívnejšie, zohľadňovalo potreby jednotlivých žiakov a aby obsah hodiny spĺňal aj potrebné akademické štandardy. K naplneniu tohto cieľa pomáha taktiež mentor, ktorý je k dispozícii každému účastníkovi nielen počas Letnej školy, ale aj počas nasledujúcich dvoch rokov. Po vyučovacích hodinách, ktoré majú klasickú dĺžku 45 minút, majú deti možnosť stráviť popoludnie na záujmovom krúžku. Tie vedú dobrovoľníci zo širšej komunity Teach for Slovakia. Ponuka krúžkov je pestrá: šport, tanec, finančná akadémia, kreatívne písanie, herný krúžok, kritické myslenie, či bádateľský krúžok.

 

Aký je zmysel Letnej školy?

Tak ako po minulé roky, aj tentokrát boli hosťami na Letnej škole viaceré vzácne návštevy. Osobne prišiel pozdraviť nových účastníkov spolu s deťmi aj premiér Eduard Heger, ktorý sa počas návštevy neváhal zapojiť do práve prebiehajúceho športového dňa a tiež Ivan Juráš, poradca ministra školstva.

“Je úžasné vidieť deti z rôzneho sociálneho prostredia ako spoločne pracujú s vysokým nasadením a záujmom v triedach aj počas prázdnin. Rovnako oceňujem profesionalitu ľudí z Teach for Slovakia v realizácii Letnej školy a ich dlhodobý prínos pre celý systém školstva.  Je dôležité, aby sme zaviedli systémovú podporu overených inovácií do školstva, ktoré znamenajú dlhodobý pozitívny prínos pre Slovensko,” povedal predseda vlády, Eduard Heger počas svojej návštevy Letnej školy.

„Program Teach for Slovakia je jeden z programov, ktorý má nepochybne pozitívny vplyv na deti, s ktorými pracuje, na školy kde sa realizuje a dokonca aj na samotný rezort školstva, v ktorom dnes pôsobia viacerí ľudia z programu Teach for Slovakia. Ministerstvo školstva spolupracuje s Teach for Slovakia,  ďalšími organizáciami z neziskového sektora a Úradom vlády na vytvorení cesty pre vyvážené a konštruktívne partnerstvo v oblasti systémových inovácií vo vzdelávaní. Som presvedčený, že takéto partnerstvo má veľký zmysel a verím, že prinesie silné impulzy, ktoré ešte zvýraznia účinky viacerých významných reformných zmien, ktoré ministerstvo v poslednom období urobilo,“ povedal poradca ministra školstva Ivan Juráš.

Nadácia Volkswagen, ktorá sa rozhodla podporiť aj Letnú školu si o zmysle našej práce myslí nasledovné: “Nadácia Volkswagen Slovakia sa dlhodobo venuje podpore vzdelávania pod mottom Vedomosti tvoria budúcnosť. Od svojho vzniku v roku 2008, na podporu vzdelávania a pomoc znevýhodneným vyčlenila už viac ako 10 miliónov eur. S organizáciou Teach for Slovakia úspešne spolupracujeme už piaty rok a jej letnú školu podporujeme najmä pre jej zmysluplnosť a dôležitosť pre fungovanie celého programu. Práve vzdelávanie a rozvoj budúcich lídrov v školstve považujeme za kľúčové pre pozitívnu a systematickú zmenu vzdelávacieho systému na Slovensku“ hovorí Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie Volkswagen Slovakia.

Ambasádorka programu Teach for Slovakia, Marta Hlavatá, ktorá si programom sama prešla a tento rok po druhýkrát pôsobila v roli riaditeľky Letnej školy, potvrdila, že ohlasy a reakcie rodičov boli veľmi pozitívne. Podľa jej slov sa cieľ vytvoriť a zabezpečiť žiakom bezpečné a podnetné prostredie na vzdelanie darí už niekoľko rokov napĺňať, o čom svedčí aj fakt, že niektoré deti sa na Letnú školu vrátili už po tretíkrát.

Inšpirácia aj pre ministerstvo školstva

Expertíza a skúsenosti s realizáciou Letnej školy Teach for Slovakia boli nápomocné aj pre ministerstvo školstva. Na konci prvej vlny pandémie koronavírusu na jar 2020, keď museli byť zavreté školy na niekoľko mesiacov, prišlo ministerstvo školstva s návrhom celoplošne organizovať letné školy. Tie sa odvtedy realizujú každé leto v mnohých regiónoch Slovenska.

Teach for Slovakia v priebehu rokov nahromadil skúsenosti, ktoré v kombinácii s know-how z medzinárodnej siete Teach for All, boli veľkou pomocou v celej tejto situácii. „Mali sme konštruktívne diskusie na rôznych úrovniach ministerstva a jeho organizácií práve o letných školách. Považujeme za vynikajúce, že ľudia, ktorí riadia tento rezort chceli vedieť, ako robíme našu letnú školu od roku 2014. Najviac sa spolupráca rozvinula v prípade Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ), kde sme po rozhovoroch s jeho riaditeľkou  identifikovali dve formy spolupráce: jednak na metodickej a organizačnej príprave, ponúkli sme k dispozícii naše materiály, hlavne kurikulá predmetov, ktoré vyučujeme na našich letných školách a tiež odbornú pomoc našich zamestnancov, ktorí sú k dispozícii pre konzultácie a účasť v pracovných skupinách,“ hovorí Roman Veverka, šéfkoordinátor spolupráce s partnerskými školami Teach for Slovakia.


ČO JE TEACH FOR SLOVAKIA?

Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, pôsobiacej v 61 krajinách sveta, zameriavajúcej sa na systémovú zmenu vo vzdelávaní s dôrazom na zlepšenie situácie žiakov zo znevýhodnených prostredí. Na Slovensku pôsobí od roku 2014.

Záštitu nad programom na Slovensku drží prezidentka republiky Zuzana Čaputová a na jeho implementáciu dohliada správna rada, v ktorej sú medzi inými Alena Kanabová z medzinárodnej spoločnosti Accenture, Jana Bavoľárová, riaditeľka partnerskej školy Teach for Slovakia, či Ján Hero, splnomocnenec vlády pre rómske komunity. Program na Slovensku funguje pod organizáciou Manageria a je realizovaný s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.

Programy v sieti Teach for All si počas svojej histórie vybudovali a navzájom zdieľajú know-how, ako pristupovať k vzdelávaniu žiakov z chudobného a náročného prostredia. Kľúčovými piliermi sú: motivácia, úzka spolupráca s rodičmi a komunitami, rozvoj charakteru a akademický posun. Unikátny prínos programov je v tom, že sa do vzdelávania snažia dostať nové talenty a ľudí s líderským potenciálom, ktorí by inak v školstve pravdepodobne nepôsobili.

Cieľom programu nie je – ako je často mylne vnímané – zlepšiť pár desiatok škôl, ktoré sú kvapkou v mori, ale prispieť k zlepšeniu celého školstva a úrovne vzdelania všetkých detí. Model Teach For All chce túto zmenu dosiahnuť tým, že priťahuje do školstva výnimočných mladých ľudí a pripravuje ich na dlhodobú životnú dráhu, aby prevzali a potom zvládli náročné role v systéme školstva, cez ktoré je možné realizovať systémovú zmenu. Veríme, že kriticky veľká skupina takýchto ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť z terénu a potom pôsobia dlhodobo v rôznych častiach systému školstva, dokáže byť kľúčovým katalyzátorom udržateľných zmien.


Viac o Teach for Slovakia ⇒ www.teachforslovakia.sk

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.