Denník N

Ako štát zverejňoval otvorené dáta v roku 2022?

Portál data.gov.sk už desať rokov slúži na zverejňovanie otvorených dát, ktoré môžu byť využité pre komerčné a nekomerčné analýzy, aplikácie a vizualizácie. Na portáli v súčasnosti nájdete viac ako 2900 datasetov od 95 štátnych organizácií. Otvorené dáta zverejňujú ministerstvá, Štatistický úrad SR, ale aj Parlament, Úrad pre verejné obstarávanie a mnohé ďalšie štátne orgány. V tomto článku sa venujeme stavu zverejňovania otvorených dát na portáli, jeho problémom a výzvam do budúcnosti.

Kto zverejňuje najviac datasetov

V súčasnosti najviac datasetov na portáli zverejňujú (vrátane podriadených organizácií):

 • Štatistický úrad SR (1023 datasetov)
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (491 datasetov)
 • Ministerstvo zdravotníctva SR (435 datasetov)
 • Úrad pre verejné obstarávanie (127 datasetov)
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (100 datasetov)
 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR (83 datasetov)
 • Ministerstvo životného prostredia SR (82 datasetov)

Počet datasetov však zaostáva za možnosťami, keď každý ústredný štátny orgán by mal disponovať minimálne desiatkami, tie väčšie aj stovkami datasetov. Pomaly však pribúdajú tie, ktoré sa k týmto číslam blížia. Za posledný rok najväčší pokrok zaznamenali Štatistický úrad SR, Protimonopolný úrad a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorí zverejnili najviac nových datasetov. Pozitívne je aj to, že dve tretiny orgánizácií publikovali aspoň 1 nový dataset.

Celkový počet datasetov

Počet datasetov postupne rastie, v rokoch 2020 a 2021 približne konštantným tempom. Pokiaľ sa pozrieme na percentuálny nárast v porovnaní s minulým rokom, zaznamenali sme v roku 2022 rast 21 %, čo je najlepší výsledok za posledné 4 roky. Počet datasetov za posledný rok sa zvýšil o takmer 500.

Kvalita datasetov

Minimálne rovnakým problémom ako je kvantita (počet) datasetov je aj ich kvalita. To znamená najmä dostupnosť v strojovo spracovateľnom formáte (teda nie v PDFkách alebo wordovských dokumentoch), otvorená licencia (ktorá umožňuje právne čisto a jednoducho údaje ďalej využívať) a metadáta (teda popis údajov, kontakty na autorov, atď.).

Najväčšie problémy v kvalite datasetov sú:

 • neuvedená alebo nedostatočne otvorená licencia – až 60% datasetov používa licenciu, ktorá nie je dostatočne otvorená (odporúčané licencie sú Creative Commons 0 a BY),
 • strojovo nespracovateľný formátstovky datasetov sú zverejnené v nevyhovujúcich formátoch (odporúčané formáty sú CSV, JSON, XML),
 • chýbajúce metadáta (chýba kontakt na autora datasetu, chýba popis datasetu),
 • neaktuálne údaje,
 • nedostupný dataset (chybný odkaz).

Štandardy a iniciatívy

Pozitívne hodnotíme iniciatívy, ktoré sa podarilo v poslednom roku naštartovať alebo významne posunúť ďalej. Sú nimi napríklad Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2022-2024, ktorý obsahuje úlohu mapovanie dopadu otvorených dát, taktiež príprava nového portálu, ktorý by mal poskytovať lepšiu funkčnosť ako súčasný, zavedenie publikačného minima pre štátnu správu a eurofondová výzva Manažment údajov inštitúcie verejnej správy, ktorá pomohla financovať tieto aktivity.

Používanie portálu

Počet zobrazení portálu v rokoch 2017 – 2020 stagnoval, ba až klesal. To koreluje s počtom datasetov, ktorý v týchto rokoch tiež stagnoval. V rokoch 2021 a 2022 počet datasetov rastie, rastie aj počet zobrazení. Rok 2022 zatiaľ je len približne v polovici, v prípade ak by tempo rastu zodpovedalo prvému polroku, môžeme hovoriť o 600-700 tis. zobrazeniach za celý rok 2022, čo je nárast oproti roku 2021 o viac ako 50 %.

V uplynulom roku 2021 boli najpopulárnejšie tieto datasety (podobné datasety boli vynechané):

 • Register adries (MV SR) 35 tis. zobrazení
 • Vestník Úradu priemyselného vlastníctva 21 tis. zobrazení
 • Zoznam liekov (MZ SR) 6 tis. zobrazení
 • Počet prístupov UPVS za deň (MIRRI SR) 3 tis. zobrazení
 • Zoznam vyplatených faktúr PPA 2,5 tis. zobrazení

Na portál je možné pridávať aj aplikácie, vytvorené s použitím otvorených dát. Momentálne je k dispozícii 11 aplikácií. Registrácia aplikácie na portál je však pomerne komplikovaná z čoho vyplýva nízky počet registrovaných aplikácií.

Odporúčania

Odporúčania sú určené prevádzkovateľovi portálu, ktorým je NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby) alebo Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré je gestorom témy otvorených dát. Celkový počet odporúčaní je 33, z toho 15 je nových.

Najdôležitejšie odporúčania:

 • Zabezpečiť prioritné zverejnenie datasetov a API, ktoré vzišli z prieskumov dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a API.
 • Zverejniť návrhy na zverejnenie údajov na portáli otvorených dát v anonymizovanej podobe ako dataset v pravidelnej periodicite najmenej raz ročne.
 • Publikovať manuál a/alebo videonávod ako napojiť existujúce portály otvorených dát automatizovane na centrálny portál a v prípade záujmu OVM k tomuto usporiadať workshop.
 • Umožniť používateľovi podať návrh na zverejnenie údajov na portáli otvorených dát aj formou e-mailu alebo vo formulári bez nutnosti elektronického podpisu.
 • Znižovať podiel datasetov bez uvedenia licencie (hodnota „iná“), datasetov s nedostatočne otvorenou licenciou (napr. CC-SA, CC-NC), okrem odôvodnených prípadov.

Viac informácií o kvalite datasetov, používaní portálu, štandardoch a iniciatívach spojených s otvorenými dátami za posledný rok a viac odporúčaní sa dočítate v analýze. Pozrieť si môžete aj interaktívny dashboard.

Tento článok čerpá z Analýzy zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát za rok 2022, ktorá je vypracovaná na základe úlohy B.10 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019, schváleného Uznesením vlády SR č. 104/2017 a Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2020 – 2021, schváleného Uznesením vlády SR č. 553/2019. Analýzu za rok 2022 vypracoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s OZ AlvariaMartinom Šechným (SOIT).

 

Teraz najčítanejšie

Alvaria

Sme občianske združenie Alvaria a od svojho vzniku veríme v potenciál dát, inovácií a informačno-komunikačných technológií. Sme presvedčení, že dáta majú potenciál transformovať spoločnosť, posúvať nás vpred a robiť lepšie rozhodnutia. Tento potenciál narastá, ak ide o dáta verejné. Tie nám hovoria, ako je spravovaná naša spoločnosť a štát.