Denník N

Pýtajme si od vysokých škôl viac

Foto – archív
Foto – archív

Milí študenti,

v médiách dnes nájdete viacero návodov, ako môžete štúdium čo najlepšie využiť pre svoj osobný rozvoj. Napríklad Dvadsať rád pre vysokoškolákov Denníka N. Máte makať, ísť na Erasmus, na stáž, networkovať, a tak ďalej. Že ďakujeme pekne, keď  slovenský študent má oproti zahraničným kolegom štartovaciu čiaru posunutú o kilometre dozadu. Nechápte ma zle, pod dvadsať rád pre vysokoškolákov sa podpíšem kedykoľvek (teda aspoň pod niektoré z nich), sama často hovorím svojim študentom že úlohou vysokej školy nie je naliať vám vedomosti do hlavy, naopak, vysoká škola vám dá presne toľko, koľko si z nej zoberiete. Preto choďte na erazmy, praxe, stáže, networkujte, knižnicujte a využite každú minútu svojho štúdia produktívne (ehm, niekedy je dobrá debata pri pive produktívnejšia ako dve hodiny čítania skrípt a učebníc, to len aby sme si rozumeli).

Lenže, aká je bežná realita slovenského študenta? Hodiny času strávené hľadaním nedostupnej literatúry v mestských knižniciach, ktoré často nemajú dostatok kníh na zapožičanie, minimálna podpora školy pri hľadaní adekvátnej stáže, dlhé chvíle strávené vo vlaku pri ceste na zápis do ročníka, ktorý by sa dal vybaviť elektronicky, informácie vyvesené na ešte stále existujúcich nástenkách…a niekto nám chce hovoriť, aby sme využili štúdium produktívne?

Mnohé univerzity, ako aj Ekonomická univerzita v Bratislave, na ktorej sama pôsobím, našťastie zavádzajú novinky pre uľahčenie štúdia, snažia sa o efektívne využitie času študentov, prinášajú pravidlá pre spravodlivosť pri hodnotení, či elektronické služby. No bohužiaľ, takýchto škôl je stále ako šafránu. Problémom je, že vysoké školy nie sú motivované tlačiť na kvalitné služby pre študentov a mnohým preto ani nenapadne, aby vzťah škola – študent posunuli aspoň o kúsok za štandardy 19. storočia.

Štát udeľuje študentom podľa Zákona o vysokých školách nasledujúce práva, ktoré však zďaleka nie sú požiadavkou na kvalitu. Uznajte sami:

 1. a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý,
  b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu
  c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil povinnosti
  určené študijným programom alebo študijným poriadkom,
  d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným
  poriadkom a študijným programom: 1. zvoliť si tempo štúdia a poradie
  absolvovania jednotiek študijného programu pri zachovaní ich predpísanej
  nadväznosti a 2. zvoliť si učiteľa pri predmete vyučovanom viacerými
  učiteľmi,
  e) v rámci svojho štúdia uchádzať sa aj o štúdium na inej vysokej škole, a
  to aj v zahraničí,
  f) zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej
  činnosti vysokej školy,
  g) zúčastňovať sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich
  na akademickej pôde (spolkov, zväzov, stavovských združení) v súlade s
  právnymi predpismi,
  h) aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o
  kvalite výučby a o učiteľoch,
  i) slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu,
 2. j) na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia absolventov študijných programov v praxi,
 3. k) ak sa na študenta vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5, rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku študovať bezplatne, ak má na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok,
 4. l) za podmienok určených študijným poriadkom zmeniť študijný program v rámci toho istého študijného odboru alebo príbuzného študijného odboru.

 

Ešte tam zabudli napísať, že má študent právo dýchať a ísť cez prestávku na toaletu…

Ďalšie práva si upravujú vysoké školy samy – v študijných poriadkoch a vnútorných systémoch kvality. Zväčša kopírujú práva študentov zo zákona, a hneď za nimi nezabúdajú uviesť desiatky povinností, ktoré si má študent strážiť. A samozrejme sankcie, ktoré ho postihnú, ak by si všetky úlohy svedomito nesplnil. Áno, súhlasím, nároky majú byť vysoké a pravidlá sú na to, aby sa dodržiavali, ale študenti by predsa mali mať nielen povinnosti, ale aj skutočné práva!

#SIEŤ chce preto spoločne s aktívnymi študentmi sformulovať „listinu práv študenta“, ktorá ustanoví základný štandard služieb, na ktoré má mať študent nárok. Po ukotvení listiny práv do zákona o vysokých školách budú mať vysoké školy slobodu v tom, akým riešením zabezpečia naplnenie týchto práv, ale na splnenie štandardov bude viazaný významný balík ich finančných prostriedkov. Lebo dobrá škola má slúžiť svojim študentom.

 

Keď sme sa v #SIETi zamýšľali nad požiadavkami na kvalitu, ktoré by zlepšili situáciu, aby roky strávené na vysokej škole študenti využili na vzdelávanie, nie na administratívu, a aby im škola vytvárala dobré podmienky a nekládla zbytočné polená pod nohy, vyšlo nám toto symbolické desatoro:

 1. Právo vytvoriť si tému záverečnej práce a konzultovať ju s vedúcim práce, ktorého si samostatne vyberie na základe časových možností a výskumných tém vedúceho.
 2. Právo na spravodlivé ohodnotenie študijných výsledkov a efektívnu ochranu pri nespravodlivosti.
 3. Právo na preskúmanie vlastného ohodnotenia, možnosť spätne nahliadnuť do hodnotených materiálov a konzultovať výsledok.
 4. Právo na zverejnené ročné anonymné hodnotenia predmetov a vyučujúcich (v súhrnnej podobe), ktoré sa dnes povinne vypĺňajú, ale výsledky ankety nemusia byť zverejnené
 5. Právo na absolvovanie odbornej stáže, pre ktorú vysoká škola vytvorí vhodné podmienky
 6. Právo na ustanovenie celouniverzitnej lehoty na oznámenie výsledkov testu, skúšky, či písomnej práce
 7. Právo na to, aby vyučujúci používali elektronické nástroje dostupné na vysokej škole v maximálnej možnej miere
 8. Právo na dostupnosť študijnej literatúry každému študentovi, napríklad v knižnici či v elektronickej podobe, a to v dostatočnom počte.
 9. Právo na dostatočné otváracie hodiny univerzitnej/vysokoškolskej knižnice, v ktorej sú podmienky a pohodlie na štúdium – dostupné nápoje, ticho, wifi a kopírovacie služby.
 10. Právo na mimoriadne a rýchlo dostupné sociálne štipendium, ak sa študent dostane do ťažkej situácie, ktorá finančne ohrozuje štúdium.

 

Možno nič prevratné, poviete si, ale som presvedčená, že je nevyhnutné sformulovať základné štandardy, ktoré by definovali postavenie študenta na vysokej škole a zaručili mu dôstojné „štartovacie“ podmienky, na základe ktorých potom môže vlastným úsilím obohacovať a skvalitňovať svoje vysokoškolské štúdium. Možno potom budeme mať viac motivovaných a spokojných študentov. Možno nám potom prestanú tí najlepší odchádzať do zahraničia. A možno to bude prvý krok k hlbokej, systémovej zmene slovenského vysokého školstva, ktoré zmenu tak veľmi potrebuje.

Milí študenti, teraz máte priestor prejaviť svoj názor. Súhlasili by ste s týmito právami? Chýba vám v nich niečo? Budem rada, ak mi svoje skúsenosti a námety napíšete na kcsefalvayova@siet.sk. A ja Vám sľubujem, že budem robiť čo bude v mojich silách, aby nezostali len na papieri.

Vaša

Katka

Teraz najčítanejšie