Denník N

Odpadová problematika v meste Turzovka

Obrátil som sa so sťažnosťou na Okresnú prokuratúru Čadca s tým, aby preskúmala Všeobecné záväzné nariadenia (ďalej len VZN) o nakladaní s komunálnym odpadom a o miestom poplatku za komunálny odpad a rozhodla, či sú alebo nie sú v rozpore so zákonom. Nakoľko som bol presvedčený, že obe VZN sú v rozpore so zákonom, požiadal som tiež Okresnú prokuratúru Čadca, aby v zmysle zákona o prokuratúre č. 153/2001 Z.z., Mestu Turzovka doručila protest prokurátora.

A ako dopadol môj podnet? Mesto Turzovka ma vo svojej odpovedi zaslanej Okresnej prokuratúre Čadca očierňuje, keď napr. uvádza, že som v pripomienkovom konaní a ani na zasadnutí MsZ nenamietal úpravu VZN. Taktiež mi Mesto Turzovka napr. vyčíta, že som sa obrátil podaním na prokuratúru a neriešil som to cez poslanecké návrhy. Každý, kto si však pozrie zasadnutie MsZ v Turzovke zo dňa 16.12.2021, tak moje pripomienky musel zaregistrovať.

Znamená to, že primátor Mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golis porušuje zákon iba preto, lebo ja som nepripomienkoval predmetné VZN? Za čo berú svoje nemalé platy primátor Mesta Turzovka (cca 4700,-€ mes.), zástupkyňa primátora, prednosta MsÚ, či Ing. Masnica? A ako pracujú komisie, ktoré sú poradné orgány MsZ?

Mesto Turzovka Okresnej prokuratúre Čadca uvádza, že odstránia aj chybu, že nezakotvili do VZN výšku časti nákladov na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov. To znamená, že som mal pravdu a kompostovací zásobník je za poplatok.

Okresná prokuratúra taktiež uvádza, že časť VZN, kde mesto odpočíta z poplatku v poplatkovom roku z nevyčerpaného hmotnostného limitu za uplynulý rok sumu najviac vo výške 50% zaplateného poplatku, tak takáto úprava nemá oporu v zákone. Podľa mňa, je navyše v rozpore z dobrými mravmi nechať si bez primeranej protihodnoty polovicu toho, čo Vám má mesto vrátiť. Vedenie mesta však rado alternatívne na úkor ľudí napĺňa mestský rozpočet, veď napokon sám primátor Mesta JUDr. Ľ. Golis hovorí, že v rozpočte vidí rezervy a asi preto sa občania musia na tieto rezervy skladať aj v rámci odpadového hospodárstva.

Prokuratúra tiež vytýka Mestu Turzovka nevhodné prepisovanie ustanovení zákona o obecnom zriadení a zákona o odpadoch do VZN, čo je neprípustné, rovnako  vytýka, že v §3 odseku 5 novelizácie č. 2/2021 k VZN č. 3/2020 mesto presne nešpecifikovalo, akým spôsobom bude preplatok alebo nedoplatok za odvoz komunálneho odpadu rozpočítaný medzi jednotlivých poplatníkov bytových domov.

A to je zaujímavé. Pretože Mesto Turzovka na základe uvedeného nemôže vedieť, ktorý občan bytového domu aké množstvo komunálneho odpadu vytvoril, a preto mu ani nemôže vydať rozhodnutie s konkrétnou výškou nedoplatku, či preplatku. V prípade uvedeného paušálneho systému zberu odpadu by mala byť podľa môjho názoru stanovená suma, za ktorú bude bytovým domom poskytovaný zber odpadu, a to bez ohľadu na jeho množstvo. Ak by sa aj vyskytol nedoplatok, čo by sa pri paušálnom zbere nemalo stať, tak by sa tento mal každému občanovi bytového domu rozúčtovať v rovnakej výške. To isté by malo platiť aj pri prípadných preplatkoch, ktoré by však pri uvedenom paušálnom systéme zberu odpadu nemali vôbec byť. 

Je zvláštne, ako rýchlo vedenie mesta zabudlo na základnú motiváciu separovania odpadov a síce znižovanie poplatkov za odvoz odpadu. Pri dnešnej miere možnosti separovania a faktu, že Turzovka znáša ekologickú záťaž prostredníctvom skládky na Semeteši sa domnievam, že by občania bytových domov dokázali vyseparovať odpad tak, že by zmesový komunálny odpad takmer neexistoval a takíto občania by nemali za odvoz odpadu platiť vôbec! Sieť subjektov, ktorá na odpade a separovaní zarába sa vytvorila rýchlo, ale občania z toho nemajú žiaľ nič.

Ak by Mesto Turzovka chcelo od obyvateľov bytových domov vymáhať nedoplatky alebo im vyplácať preplatky, musela by mať každá domácnosť v bytovom dome svoju zbernú nádobu označenú QR kódom.

Celú odpoveď a ďalšie nálezy Okresnej prokuratúry Čadca nájdete tu:  https://www.scribd.com/document/595510213/VZN-Odpady-Protest-Prokuratora

Vyzývam primátora Mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golisa, aby na úradnej tabuli Mesta Turzovka zverejnil nález a inštrukcie z Okresnej prokuratúry Čadca smerujúce k odstráneniu zistených pochybení.

Zároveň sa týmto pýtam nasledovné:

Prečo primátor Mesta Turzovka vyberá daň za komunálny odpad, keď spomínané VZN boli vyhodnotené, že sú v rozpore so zákonom?

Taktiež vyzývam primátora Mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golisa, zástupkyňu primátora MUDr. V. Belkovú a prednostu MsÚ JUDr. F. Mravca, aby verejne prevzali osobnú a finančnú zodpovednosť za takto zbabrané VZN a tiež sa zaviazali uhradiť všetky škody, ktoré z tohto titulu Mesto Turzovka má alebo bude mať.

Tento stav tiež poukazuje na to, ako kvalitne pracujú komisie pri MsZ v Turzovke. V najbližších dňoch sa možno dozviete, že som sa nezúčastňoval zasadnutia finančnej komisie a ostatných komisií. Taktiež to, že som ani raz nepodporil rozpočet Mesta.

To je samozrejme pravda. Na komisie bude mať totiž zmysel chodiť iba vtedy, keď sa ich nebude zúčastňovať primátor Mesta, zástupkyňa primátora a prednosta MsÚ. Svojou účasťou totiž ovplyvňujú prácu komisií a nedovolia im prijímať vlastné rozhodnutia. Na komisiách totiž majú mať právo prezentovať svoje názory občania, nie vedenie Mesta. Veď na to sú komisie tvorené.

Čo sa týka rozpočtu Mesta Turzovka, tak nikdy nebudem hlasovať za veci, kde sa porušuje zákon, alebo keď sa nehospodárne nakladá s verejnými zdrojmi. Vy by ste podporili rozpočet, ktorý ráta s príjmami zo zvýšených daní za komunálny odpad o vyše 400%?

Podporili by ste tiež rozpočet, keď by ste zistili, že Mesto Turzovka z verejných zdrojov financuje čierne stavby a nehospodárne nakladá s verejnými zdrojmi?

Niekoľko občanov  Mesta ma oslovilo s otázkou, či je pravda, že pijeme vodu zo Závodia, t.j. z Kysuce a nie z Novej Bystrice. A do Kysuce sa predsa vlieva Semetešský potok. Bohužiaľ to pravda je. Časti Mesta Turzovka ako Bukovina, Vyšný koniec, Hlinené, Predmier, či Závodie sú napojené na tento vodný zdroj. Táto informácia je potvrdená priamo zo SEVAK-u, ktorú nájdete tu:  https://www.scribd.com/document/595511749/SEVAK-ziadost-odpoved

Je poľutovania hodné, že primátor Mesta JUDr. Ľ. Golis s týmto súhlasí a problém nerieši hoci je povinný to riešiť. Veď zákon o obecnom zriadení č. 369/ 1990 Z.z. hovorí nasledovne: § 4- Samospráva obce, odsek 3, písm. h: ,, utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,“

g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom,5c) udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu.

Dňa 27.06. 2018 schválilo MsZ v Turzovke uznesenie č. 138-27/6-2018 /str. 44/, v ktorom ukladá MsÚ min. 1 krát za 2 mesiace zabezpečiť monitoring vody zo Semetešského potoka a o výsledku priebežne informovať poslancov MsZ. Výsledky monitoringu mali poslanci k dispozícii možno 2-3 krát. Už dlhšiu dobu poslanci MsZ na vedomie nič od primátora Mesta Turzovka nedostali, takže možno predpokladať, že Mesto Turzovka monitoring vody v Semetešskom potoku zrejme nerobí. Link: Uznesenia zo zasadnutí MsZ – Oficiálna stránka mesta Turzovka

Rád by som Vám dal na vedomie, že od 25.02.2022 je na webovej stránke Mesta Námestovo zverejnená zmluva medzi Mestom Námestovo a WOOD ENERGY, s.r.o. Podvysoká o odbere, preprave a likvidácii komunálneho odpadu. V nej vyplýva, že na skládke Semeteš, ktorá je v katastri Mesta Turzovka skončí v priebehu nasledujúcich štyroch rokov 32 000 ton odpadu. Link: 2022 | mesto Námestovo (namestovo.sk)

Bola podpísaná dohoda o pristúpení k zmluve o odbere, preprave a likvidácii komunálneho odpadu, ktorá je na stránke Mesta Námestovo zverejnená dňa 25.04.2022. Z nej vyplýva, že spoločnosť WOOD ENERGY, s.r.o. Podvysoká bude odoberať komunálny odpad aj s obcí: Bobrov, Beňadovo, Klin, Krušetnica, Lomná, Mútne, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Oravská Lesná, Rabča, Rabčice, Sihelné, Ťapešovo, Vasiľov, Vavrečka, Zákamenné a Zubrohlava.

A to z dôvodu, že skládka odpadu v Zubrohlave musela byť uzatvorená. Otázka však je, za akú dobu sa takto naplní skládka na Semeteši a kde potom napr. za cca 10 rokov budeme voziť náš odpad, resp. koľko za neho budeme platiť?

Je potrebné si uvedomiť, že som vyššie uvedené VZN Mesta Turzovka na Okresnej prokuratúre Čadca napadnúť nemusel. Ak by som to ale neurobil, malo by to za následok, že by platili nezákonné VZN a boli by poškodení všetci občania. Chcem týmto obyvateľov Mesta Turzovka uistiť, že funkciu poslanca MsZ nevykonávam pre peniaze, či iné výhody, ale vždy mi ide o záujem občanov, ktorých zastupujem.

Zároveň Vás týmto prosím, aby ste zaujímali o dianie vo Vašom meste, či obci a o problémy, ktoré sa riešia.

Dňa 29. októbra 2022 budú občania Mesta rozhodovať, ako sa Mesto Turzovka bude vyvíjať ďalšie roky. Nejsť k voľbám a sťažovať sa doma, či v kruhu blízkych nič nevyrieši. Ak nie je ste spokojní s tým, čo a ako sa aj vo Vašom meste, či obci robí, resp. ako sa vyvíja, tak teraz prichádza čas, kedy to môžete zmeniť. Grécky filozof Platón totiž povedal: ,,Nakoniec Vám budú vládnuť Tí najneschopnejší z Vás. To je trestom za neochotu podieľať sa na politike.“ Som toho názoru, že v Turzovke to už žiaľbohu platí tiež.

Teraz najčítanejšie