Denník N

Nie sme zlosynovia ani vydedenci spoločnosti, aj my túžime zveľaďovať a pozdvihovať našu domovinu požívajúc vážnosť a honor, hovorí Martin Fercek stojaci za mafiánskym štrajkom (satira)

Martin Fercek © AZK
Martin Fercek © AZK

Pred dvoma dňami sa začal celoslovenský ostrý štrajk pracovníkov organizovaného zločinu, ktorý má upozorniť na nevyhovujúce pracovné podmienky v tomto odvetví. Štrajk zorganizoval Odborový zväz pracovníkov organizovaného zločinu (OZPOZ) pod vedením Martina Ferceka, ktorý priblížil hlavné problémy týchto dní. Rozhovor publikujeme v plnom znení bez redakčných úprav.

 

Štrajk trvá už druhý deň. Ako ho zatiaľ hodnotíte?

Pomery sa momentálne vyvíjajú excelentne. Za ostatných 48 hodín neprebehla ani jedna fyzická likvidácia, neexplodovalo ani jedno motorové vozidlo, nedošlo ani k jednému fyzickému útoku, a to ani k poškodeniu chrupu, neboli pod hrozbou násilia získané akékoľvek finančné prostriedky od samostatne zárobkovo činných osôb. Nevykonáva sa žiadna činnosť. Napĺňa ma hrdosť na členov našej organizácie.

 

Odborový zväz pracovníkov organizovaného zločinu (OZPOZ) tvrdí, že hlavným cieľom štrajku je zlepšiť pracovné podmienky v odvetví. Aká je súčasná situácia?

Hrozivá, neúnosná a neudržateľná. Na našich zamestnancov sa nevzťahuje zdravotné poistenie, nemajú nárok na nemocenské dávky ani základné sociálne zabezpečenie, nespadajú pod zákon o minimálnej mzde a počet dní osobného voľna závisí výhradne od benevolencie a osobného rozhodnutia nadriadených. Neexistuje preplácanie služobných výdavkov alebo diéty. Pracovný čas nie je stanovený fixne, je nutné nepretržite sa nachádzať v stave telefonickej pohotovosti, bez ohľadu na víkendy, štátne sviatky alebo dni pracovného pokoja. V prípade, že zamestnávateľ požaduje služby aj v nočných hodinách nie je možné vzniesť námietky. Neexistuje systém plánovania pracovných zmien alebo služieb. Prakticky je v účinnosti neustála pohotovosť. Nie je možné si naplánovať cez víkend pobyt s neplnoletými členmi domácnosti alebo družkami. Nespočet ráz som bol informovaný o tom, ako mimoriadne a neodkladné pracovné povinnosti prerušili prvotriedny koitus alebo návštevu kultúrnych podujatí, najčastejšie športových zápasov alebo filmových predstavení. Tak sa zamestnanci bez otáľania zapojili do práve prebiehajúcich operácií. Aby som to vyjadril jadrne, je to zhon a dezorganizácia najhrubšieho zrna.

 

Čo by teraz pomohlo najviac?

Aby sa aj toto odvetvie dostalo pod štátnu kontrolu, aby sa platné zákony vzťahovali na všetkých. Aby sa dodržiaval pracovný čas, bola adekvátne finančne ohodnotená nadčasová práca rovnako aj ako práca v noci, cez víkend a počas dní pracovného pokoja, aby sa zaviedli rizikové príplatky ako v prípade policajného zboru, ozbrojených síl alebo zdravotníckeho personálu. Mnoho zamestnancov predtým pracovalo v týchto sektoroch, hlavne v silových zložkách a po zmene pracoviska hodnotili novú situáciu ako  nevyhovujúcu.

 

Medzi Vašimi požiadavkami je aj platená rodičovská dovolenka. Je to relevantné aj pre Vaše odvetvie, v ktorom pracujú väčšinou muži?

Isteže. Chcete naznačiť, že muži nemajú interagovať s potomkami? Naši zamestnanci chcú investovať čas aj do aktivít nesúvisiacich s ich zamestnaním, požadujú čas na trávenie spoločných chvíľ s rodinou alebo chcú aktívne participovať na výchove neplnoletého mužského potomka podľa svojich predstáv, aby nebol nepriaznivo ovplyvnený neprimerane veľkou prítomnosťou žien. A súčasný stav je neudržateľný. Dôsledkom je narušenie citových väzieb a vzájomné odcudzenie sa, predovšetkým z dôvodu neustálych pracovných povinností alebo výkonu trestu. Uvedené javy majú globálny negatívny transgeneračný dopad agravovaný napríklad marginalizáciou alebo stigmatizáciou detí a mladistvých, , ktorí sú v kolektíve ostrakizovaní z dôvodu zamestnania svojich otcov a to v dôsledku negatívnych konotácií a dehonestujúceho spoločenského diskurzu asociovaného s našou profesiou.

 

OZPOZ sa profiluje ako stavovská a profesijná organizácia, ktorá sa hlási k odkazu 90. rokov. Ako vidíte svoje poslanie s meniacimi sa podmienkami v odvetví, nástupom tzv. „bielych golierov“ a „mafiánov vo oblekoch“?

Paradigmatická zmena profesie za ostatné dve desaťročia rezultovala v tom, že našich zamestnancov sa dnes nie je možné verejne zastať, a to aj napriek tomu, že bez nich by bol vzostup „pracovníkov nového typu“ nemysliteľný. Ich vplyv a dominancia sa vytvárala práve v 90. rokoch minulého storočia, a to za výrazného prispenia našich zamestnancov, ktorí eliminovali prebujnelo sa rozvíjajúcu hospodársku konkurenciu  a kooperovali so štátnymi orgánmi, hlavne s tajnou službou, vykonávajúc činnosti, ktoré by boli politicky a spoločensky neakceptovateľné. Bez našich zamestnancov by šlo o marginálny fenomén. Verený diskurz týkajúci sa našej profesie sa obmedzuje na zdôrazňovanie fyzického násilia, o ktorom sa predpokladá, že na jeho vykonávanie nie je potrebná odborná spôsobilosť. Ide však o skreslené vnímanie extrémne komplikovanej reality. V našej profesii sa požadujú zručnosti, ktoré je nutné mať pri nelegálnej zmene majiteľa motorového vozidla, pyrotechnických činnostiach, inhumácii, alebo pri diferenciácii klientov na brachiálne a psychologické zaobchádzanie. Nie sme zlosynovia ani vydedenci spoločnosti, aj my túžime zveľaďovať a pozdvihovať našu domovinu prácou svojich rúk požívajúc vážnosť a honor. Spoločnosť musí tieto požiadavky akceptovať, v opačnom prípade si odmietame plniť svoje záväzky voči štátnej moci a verejným orgánom.

 

Prečo by mal štát podporovať práve Vaše odvetvie, keď často nie sú peniaze ani na zdravotníctvo alebo školstvo?

Opodstatnených dôvodov je naporúdzi niekoľko. Svojou činnosťou priamo prispievame k vzostupu ekonomiky a nepriamo zabezpečujeme stabilnú zamestnanosť v niekoľkých odvetviach, ako napríklad v oblasti fitness, kaderníctva alebo tetovacích štúdií. Už niekoľko rokov zabezpečujeme rentabilitu maloobchodného predaja kožených odevov, športových doplnkov, hlavne na baseball, alebo drevoobrábacích nástrojov. Podobne poskytujeme prácu zdravotníckemu personálu a silovým zložkám. V pohostinstvách zabezpečujeme poriadok a riešime konflikty rezultujúce z neprimeranej konzumácie alkoholických nápojov. Podobne sa angažujeme aj v erotickom priemysle, no tu je percepcia zo strany zákazníkov často veľmi negatívna, pravdepodobne kvôli akútnej cerebrálnej ischémii. V týchto prípadoch pomáha ako deterent genitálna aplikácia urtici dioica, ako to demonštroval prípad z Nitry. Podobný metodický postup by sa mal stať všeobecne záväzným.

 

Ako sa Vám podarilo do štrajku zapojiť skupiny z celého Slovenska, aj keď bežne stoja proti sebe?

Pretože sa nazbieralo kritické množstvo jednotlivcov, ktorí pochopili, že divergentné postupy sledujúce záujmy jednotlivých zamestnávateľov nebudú viesť k zmene statu quo. Konvergencia všetkých síl zasadzujúcich sa o konštruktívnu modifikáciu nášho odvetvia rezultuje z faktu, že bez našich zamestnancov by pracovníci nového typu neboli schopní vykonávať svoje pracovné činnosti a ich vplyv by bol limitovaný iba na mäkké zručnosti. Ak rezultátom dlhodobo neriešených problémov bude neochota našich zamestnancov naďalej vykonávať svoje pracovné povinnosti, bude takýto vývoj pre pracovníkov nového typu likvidačný, pretože prídu aj o základné služby, ako napríklad obsluhu motorových vozidiel. Dôjde k ozbrojenému konfliktu.

 

© Spravodajský portál TRK. Tento článok je satira a opísané udalosti sa nikdy nestali. Akákoľvek podobnosť so skutočnosťou je čisto náhodná.

Teraz najčítanejšie

Dušan Kolcún

Skaut, manžel, otec, syn, brat, stredoškolský učiteľ, pseudointelektuál, kaviarenský povaľač, dobrý kamarát viacerým, blízky priateľ nemnohým, milovník kofoly a slaných tyčiniek, amatérsky gitarista, resp. vlastník gitary, na ktorú v poslednej dobe padá prach, z donútenia kuchár, otec na rodičovskej dovolenke a muž v domácnosti, slniečkár, človek z regiónov a pravdepodobne najväčší nadšenec do vojny vo Vietname v našej dedine, ktorý v rámci boja s nudou a depresiou začal písať takéto hlúposti.