Denník N

Mestské lesy Pezinka: Tak blízko k vhodnej starostlivosti

Mali sme tak blízko k starostlivosti, ktorá by zladila ochranu prírody, rekreačné využívanie a citlivú lesnícku činnosť v našich lesoch. Prerušilo sa to tesne pred cieľovou rovinkou s poslednou výmenou vo vedení Lesov a zastavením stretávania sa pracovnej skupiny, ktorá vznikla po minuloročnej petícii za Pezinský lesopark. Čo najskôr po voľbách by sme mali nadviazať na všetku prácu a komunikáciu, ktorou sme pripravili pôdu a konkrétne riešenia pre naše Pezinské mestské lesy.

Mesto Pezinok čaká tvorba dodatku určujúceho starostlivosť o les na rok 2023 a toto môže byť jedna z prvých výziev, na ktorej ukážu noví lídri mesta Pezinok kam sa chceme ako mesto posunúť v ďalších rokoch.

Vieme čo naše lesy potrebujú zlepšiť v starostlivosti o ne a potrebujeme opäť oživiť spoločný okrúhly stôl, kde sadnú predstavitelia mesta Pezinok, Lesov SR, odborníci a zástupcovia zoskupení občanov. Spoločné dohody potrebujeme preniesť do zmluvy s Lesmi SR o obhospodarovaní našich mestských lesov.

Zásady ako spoločne vhodne využívať priestor lesa potrebujeme pretvoriť do spoločnej Koncepcie rozvoja mestských lesov. Tak vieme zladiť ochranu prírody, hospodárenie a rekreačné využívanie lesa. Nemenej dôležité je mať za jedným stolom aj poľovníkov a aktívne spoločne riešiť zníženie stavov zveri s konkrétnymi úlohami a záväzkami. Neúmerne vysoké stavy zveri spôsobujú veľké škody nielen vo vinohrade a na poliach, ale aj v našom lese.

Poďme sa teda pozrieť bližšie na vhodné lesníctvo pre Pezinský mestský les.

Výšku objemu ročnej ťažby by sme mali udržať v klesajúcom trende. V roku 2021 sa určila ťažba na 5400 m3, teraz nedávno dohodlo Mesto s Lesmi ťažbu pre rok 2022 na 4000 m3. Pre rok 2023 a tie ďalšie by bolo optimálne držať ťažbu v rozmedzí 3000-4000 m3 ročne.

Samozrejme nie je dôležité len to koľko sa vyťaží, ale najmä ako. Ťažba, ktorá sa vykonáva s cieľom dosiahnuť druhovo a vekovo pestrý, klimaticky odolný les s podporou biodiverzity je taká starostlivosť, ktorá nám dokáže poskytovať okrem dreva všetky ostatné prospešné služby lesa po dlhé roky.

Keď sa pri ťažbe drevo vyťahuje citlivo, s minimálnym poškodením terénu a lesných ciest, nebudeme musieť mať obavy zo zhoršovania vodozádržnej funkcie lesa. Lesy SR plánujú investície do novej techniky a to, k čomu by sme mali smerovať, je čo najviac využívať napríklad vývoznú súpravu. Drevo vtedy neťaháte voľne po zemi uviazané za traktorom, ale vezie sa na vývozke. Čím menej lesnú cestu poškodíte, tým menej financií bude treba neskôr platiť za sanáciu lesných ciest.

V Pezinských lesoch je však potrebné aktívne tvoriť vodozádržné opatrenia, čo sa v doterajšej zmluve 30 rokov nijako neriešilo. Postačuje dohodnúť sa na pridaní tejto služby a jej financovaní. Konečne tak budeme môcť dobehnúť zameškané a dotvárať tak dôležité mokrade, jazierka, prehrádzky a odrážky. Zadržiavanie vody a biodiverzitu podporíme aj ponechávaním časti mŕtveho dreva v lese. Navrhovali sme zaviesť do zmluvy povinnosť nechávať 10 stojacich mŕtvych stromov na hektár, samozrejme vždy po zohľadnení bezpečnosti v okolí chodníkov.

Medzi lesníkmi a ochranármi sa už rozbiehajú krásne spolupráce, na ktoré môžeme nadviazať a zahrnúť ich v Pezinských lesoch do bežnej praxe. Asi ste zachytili, že vyznačovanie ťažby sa dá robiť rovno v kombinácii s výberom stromov ponechaných na dožitie. Presne toto sme navrhovali vložiť už aj do zmluvy na tento rok. Je škoda, že to tam ešte nemáme. V Bratislavských mestských lesoch sa ťažba vyznačuje v spolupráci lesníka a ochranára už niekoľko rokov. Lesníci so Štátnou ochranou prírody začali v tomto roku spoločne vyznačovať ťažbu a výber stromov na dožitie aj v hospodárskych lesoch na Píle, kde sa to robí kvôli výskytu chránených druhov vtáctva.

Aj náš Pezinský les je súčasťou chráneného vtáčieho územia a ak nám na ňom záleží, tiež by si zaslúžil takú starostlivosť. Navrhovali sme zaviesť do zmluvy povinnosť ponechávať stromy na dožitie v počte 10 ks/ha. Vieme tak aktívne napomôcť úspešnému zahniezďovaniu chránených druhov. Pomôcť by tomu mal aj návrh pre zavedenie ohlasovacej povinnosti lesníkom na každé novoobjavené hniezdo väčších druhov vtákov, ktorú zatiaľ v zmluve nemáme.

Balík takýchto opatrení sme navrhovali doplniť ešte o vhodnú pestovnú činnosť, s minimom umelej výsadby a dočasným oplocovaním plôch, v ktorých potrebujeme dať priestor prirodzene stromom vyrásť a ochrániť ich na potrebný čas pred zverou.

Na plochách, kde sme prišli pred rokmi o les kvôli kalamite, máme aj problémy s výskytom inváznych druhov rastlín. Mechanizmus ich odstraňovania v súčasnej zmluve nijako neriešime a tento bod je tiež potrebné podchytiť. Je potrebné zmapovať kde a v akom počte ich máme a dohodnúť režim a financovanie ich odstránenia. Čím dlhšie to budeme prehliadať, tým drahšie bude pre Mesto ich likvidácia v budúcnosti.

V spolupráci s mnohými ďalšími ľuďmi sa takto pozerám na naše Pezinské lesy s výhľadom do budúcna. Je to jedna z mojich hlavných tém, ktorým sa venujem a mám záujem ju priniesť do centra diania ak sa mi podarí uspieť vo voľbách na poslankyňu Pezinského mestského zastupiteľstva.

Teraz najčítanejšie

Veronika Koníková

Vždy som žila aktívnym životom a snažím sa angažovať pre dobré veci. Mojimi témami sú lesy, ochrana prírody, ľudia a pomoc opusteným zvieratám. Profesionálne sa pohybujem v téme životného prostredia a študujem lesníctvo. Svojim prvým povolaním som však sociálny pracovník a toto poslanie vykonávam vždy keď treba. Svoj voľný čas preto využívam naplno a angažujem sa aj v dianí tretieho sektora.  Za našu dobrovoľnícku aktivitu vo Zvieracom hotspote na hraniciach pre pomoc ľuďom z Ukrajiny s domácimi zvieratami sme prebrali ocenenie Animal hero Slovakia 2022. S mojou rodinou som tesne po vypuknutí vojny realizovala tiež projekt vytvorenia kontajnerového bývania pre utečencov z Ukrajiny "4 domčeky za 4 týždne". Po roku kontajnerového bývania sme pre naše 3 odídenkyne a ich 40 zachránených zvierat vytvorili trvalé bytové jednotky na dlhodobé bývanie tak, aby mohli u nás ostať aj niekoľko rokov.