Denník N

Vážená pani prezidentka, rodičovský dôchodok je diskriminačný

Pani prezidentku sme požiadali, aby novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá zavádza takzvaný rodičovský dôchodok, nepodpísala. Dôvody sme zhrnuli v liste, ktorý uvádzame v plnom znení.

Vážená pani prezidentka,
dňa 4. októbra bola v Národnej rade Slovenskej republiky schválená novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (parlamentná tlač 972). V nasledujúcom texte si Vám dovoľujeme predložiť argumenty, pre ktoré si myslíme, že by bolo vhodné, keby ste schválený zákon vrátili Národnej rade Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie.

1. Diskriminačný rodičovský dôchodok

Novela zákona obsahuje takzvaný Rodičovský dôchodok, keď rodičovi vzniká nárok na dávku v závislosti od existencie dôchodkového poistenia jeho dieťaťa v systéme sociálneho poistenia. Uvedené považujeme za diskriminačné hneď z viacerých dôvodov.

Dávka nebude poskytovaná dôchodcovi, ktorého dieťa je dôchodkovo poistené v inom systéme, ako v systéme sociálneho poistenia, napríklad v systéme výsluhového zabezpečenia. Domnievame sa, že nastáva nerovnosť v právach, keďže dve osoby prispievajúce počas svojho života do systému sociálneho zabezpečenia rovnakým dielom dostanú na dôchodku rozličnú dávku v závislosti od konania tretej osoby (svojho dieťaťa).

Rovnaká nerovnosť v právach a nespravodlivá diskriminácia nastáva, ak dieťa rodičov nemá dôchodkové poistenie z dôvodu, že zomrelo alebo je choré či ťažko zdravotne postihnuté a objektívne tak nemá možnosť byť aktívnym prispievateľom do systému sociálneho zabezpečenia. Aj v takom prípade dve osoby s rovnakou pracovnou kariérou a výškou príspevkov do systému dostanú rozdielne dôchodkové dávky.

Nie je nám zrejmé, prečo sa do systému dôchodkového poistenia vnáša ideologický prvok. Hmotné zabezpečenie v starobe nemôže byť závislé od toho, či má niekto v živote šťastie alebo nie. Rodičovský bonus nedostanú ani rodičia matky na materskej, ktorá si síce privyrába, ale neplatí starobné dôchodkové poistenie. Rovnako sa to týka aj rodičov živnostníka, ktorý odvádza daň z príjmu, ale odvodová povinnosť mu zatiaľ nevznikla (v takomto prípade nie je naplnené ani znenie Čl. 39 odsek 5 Ústavy SR).

Nakoľko je rodičovský dôchodok opatrením, ktorého odhadované náklady v schválenom znení už v nasledujúcom roku presahujú 390 miliónov eur, zároveň je dôchodkový systém dlhodobo deficitný a rozdiel je financovaný z výberu všeobecných daní, je možné povedať, že rodičia postihnutí tragédiou straty dieťaťa alebo jeho ťažkým zdravotným postihnutím budú svojimi daňami financovať dôchodkovú dávku tých šťastnejších, ktorých podobná tragédia v živote nepostihla.

Do dôchodkového systému, ktorý má viaceré solidárne prvky zamerané práve na ľudí s najnižšími príjmami (minimálny dôchodok, bonifikácia nízkeho osobného mzdového bodu, odstupňovaný 13. dôchodok), sa tak zavádza prvok akejsi opačne zvrátenej solidarity.

2. Zásah do práv sporiteľov v druhom pilieri a zásah do práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe

Ako sme už uviedli, rodičovský dôchodok je mimoriadne drahé opatrenie financované z dlhodobo deficitného fondu dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne. Je poľutovaniahodné, že sa minister práce rozhodol rodičovský bonus čiastočne financovať na úkor dôchodkových úspor sporiteľov v druhom pilieri.

Pozmeňujúcim návrhom poslankyne NR SR za stranu Sme rodina Petry Hajšelovej boli do predmetnej novely pridané novelizačné body, ktoré v nasledujúcich rokoch pozastavili nárast príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Podľa platného právneho stavu mal príspevok v roku 2024 dosiahnuť 6 % z vymeriavacieho základu. Schválením pozmeňujúceho návrhu sa nárast na definitívnu hodnotu 6 % posúva až na rok 2027 a do roku 2024 vrátane zostáva výška príspevku na súčasnej hodnote 5,5 %.

Upozorňujeme, že uvedené nielen znižuje budúce dôchodky sporiteľov zo systému starobného dôchodkového sporenia, ale tiež narúša princíp právnej istoty a oprávnené očakávania sporiteľov, budúcich dôchodcov. A to bez akejkoľvek odbornej diskusie či predchádzajúceho pripomienkového konania. Rodičovský bonus presmeroval časť odvodov sporiteľa platených na vlastné budúce dôchodkové zabezpečenie v prospech aktuálnej spotreby, resp. úplne v prospech priebežného vyplácania súčasných dôchodkov.

Domnievame sa, že ide o neprimeraný zásah do práva na hmotné zabezpečenie v starobe, ktoré je garantované v Čl. 39 odsek 1 Ústavy SR. Kým súčasná miera náhrady príjmu dôchodkom je necelých 42 % (priemerná výška vyplácaného dôchodku voči priemernej mzde), Rada pre rozpočtovú zodpovednosť projektuje v nasledujúcich rokoch pokles miery náhrady príjmu z takzvaného prvého dôchodkového piliera až o tretinu. Očakávaný pokles náhrady príjmu má budúcim dôchodcom kompenzovať práve sporenie v starobnom dôchodkovom sporení, čoho predpokladom sú však príspevky do sporenia v primeranej výške čo najdlhšiu dobu.

Napriek tomu, že „primeranosť“ hmotného zabezpečenia nie je v Ústave SR bližšie definovaná, domnievame sa, že konanie smerujúce k jednoznačne nižšiemu hmotnému zabezpečeniu budúcich dôchodcov, a to ešte na úkor súčasných výdavkov, je neprimeraným zásahom do práv časti občanov.

Nedá nám nespomenúť, že schválený zákon negatívne vplýva aj na celkovú udržateľnosť dôchodkového systému. Keďže nekryté budúce výdavky dôchodkového systému v horizonte 50 rokov sú na úrovni 300 % HDP, akýkoľvek zásah zvyšujúci dnešné výdavky na úkor budúcej udržateľnosti pri súčasnom stave verejných financií priamo ohrozuje samotnú realizovateľnosť práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe všetkých dôchodcov, terajších aj budúcich.

3. Ohrozenie plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Ako tretí dôvod, pre ktorý by ste mali zvážiť vrátenie schválenej novely zákona Národnej rade Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie, uvádzame, že novela veľmi pravdepodobne nespĺňa podmienky Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Súčasťou komponentu 18 Dôchodková reforma je zavedenie aktuársky neutrálneho výpočtu predčasného starobného dôchodku. Súčasťou novely zákona sú čiastočné zmeny predčasných dôchodkov, ako aj zavedenie úplne nového typu predčasného starobného dôchodku po odpracovaní 40 rokov. Minister práce Milan Krajniak napriek opakovaným výzvam nepreukázal aktuárskú neutralitu navrhnutého riešenia, resp. nedodal absolútne žiadny výpočet. Podľa vyjadrenia odborných kapacít prijaté riešenie aktuársky neutrálne rozhodne nie je, čo bude mať negatívny vplyv na možnosť čerpať ďalšie finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Vážená pani prezidentka,
dovoľujeme si Vás požiadať o uplatnenie Vášho práva VETO nielen z dôvodu, že prijatím zákona je zasiahnuté nelegitímne do nadobudnutých práv sporiteľov a toto považujeme za osobitne rozporné s právnym štátom. Ak dáme bokom ústavnoprávnu argumentáciu s ohľadom aj na ďalšie okolnosti a dôvody, domnievame sa, že tak vážny zásah do dôchodkového systému by mal byť odobrený aspoň nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. Aj z toho dôvodu, aby tu len „chvíľková a náhodná väčšina“ parlamentu  nerozhodla o takejto kľúčovej zmene, ale opierala sa aspoň o legitímnu väčšinu parlamentu, ktorá dáva dôveru vláde i príslušnému ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny.

Veríme, že po posúdení všetkých predložených argumentov rozhodnete o novele zákona tak, aby bol chránený záujem občanov, terajších aj budúcich dôchodcov.

S úctou,

Richard Sulík, predseda SaS

Peter Cmorej, tímlíder pre Sociálne veci

Teraz najčítanejšie

Peter Cmorej

Venujem sa najmä finančnej oblasti, dôchodkom, daniam a odvodom. Člen strany SaS a komunálny poslanec v Bratislave. A ešte sem tam vyvíjam softvér, radím s investíciami, či chránim spotrebiteľov ;) Viac na mojom LinkedIn.