Denník N

Financovanie vysokoškolského štúdia vo Veľkej Británii po Brexite – dá sa to?

British pound banknote

Do septembra 2021 bola Veľká Británia jednou z najpopulárnejších destinácii Slovákov a Sloveniek túžiacich po vysokoškolskom štúdiu v zahraničí. S príchodom Brexitu sa však zmenili podmienky poskytovania finančnej pomoci a z populárnej krajiny sa razom stala krajina finančne nedostupná pre drvivú väčšinou študentov a študentiek. Ak však stále rozmýšľaš nad štúdiom v krajinách Veľkej Británie, v tomto článku sme sa ti pokúsili zhrnúť momentálne možnosti, ktorými môžeš pokryť aspoň čas svojich nákladov.

Tento článok bol uverejnený v mene občianskeho združenia Unimak. Unimak je občianske združenie slovenských a českých študentov a študentiek na kvalitných zahraničných univerzitách, ktorí chcú zdieľať svoje skúsenosti so všetkým, čo štúdium v zahraničí prináša. Poskytujú bezplatnú pomoc stredo- i vysokoškolákom a školáčkam pri prijímacom procese na svetové univerzity.

Jeho autorkou je Lenka Judinová.

Školné

Výška školného pre bakalársky stupeň (undergraduate) pre medzinárodných študentov a študentky, ktorá sa zvyšuje každoročne a určujú ju univerzity samotné, bola v roku 2020 podľa magazínu Times Higher Education v rozmedzí medzi 10 000 až 26 000 libier ročne. Napríklad na takom Oxforde sa školné v r. 2022 nachádza v rozmedzí £27 840 až £39 010. Na pôžičku od Students Loans Company študenti a študentky z EÚ po Brexite strácajú nárok, a tým pádom si školné musia hradiť sami/samé. Študentom odporúčame pozrieť si na oficiálnych stránkach univerzít nanovo vypočítanú výšku školného určeného pre medzinárodných študentov a študentky (Overseas/International students). Na magisterských odboroch sa školné značne líši podľa odboru a univerzity, je teda najlepšie hľadať informácie priamo na stránkach vybraných univerzít. Niektoré univerzity poskytujú magisterským študentom štipendiá, prípadne výhodné pôžičky.

Štipendiá poskytované britskými univerzitami

Na bakalárske štúdium je v Anglicku od univerzít dostupných veľmi málo štipendií. Avšak, aby Anglicko naďalej prilákalo európsky talent aj po Brexite, určité univerzity ponúkajú tzv. EU Support Bursary, ako napríklad na Coventry University, ktoré slúži na to, aby znížilo zvýšené školné pre študentov z EÚ na rovnakú úroveň ako pre Britov a Britky. Podobné štipendium ponúka napríklad aj EU Transition Scholarship – Lancaster University.

Finančná podpora zo Slovenska

Nadácia Tatra Banky – Grantový program Vzdelanie pre vysokoškolákov

V rámci grantového programu sú poskytované finančné granty maximálne do výšky 5 000 EUR na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (max. dva semestre), s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi v niektorej z renomovaných vzdelávacích inštitúcií v zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia. V čase realizácie doplnkového vzdelávacieho podujatia musia študovať formou denného štúdia na niektorej z akreditovaných vysokých škôl na Slovensku alebo v zahraničí.

Nadácia Provida, štipendijný program Krídla

Úspešnými uchádzačmi o toto štipendium sú študenti, ktorí majú ambíciu spoločensky sa angažovať a majú silný potenciál ísť príkladom svojmu okoliu i širšej spoločnosti. Medzi najlepších uchádzačov bude rozdelených 5 000 EUR.

Národný štipendijný program

Štipendium je určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania.  Študenti a doktorandi prijatí na celé štúdium 2. alebo 3. stupňa v zahraničí nie sú oprávnení uchádzať sa o štipendium. Mesačná výška štipendia sa stanovuje v súlade so životnými nákladmi v jednotlivých krajinách.

Štipendium Martina Filka

Štipendium Martina Filka pokrýva študijné náklady (školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov. Oprávnenými žiadateľmi o štipendium sú občania Slovenskej republiky, ktorí sa uchádzajú o štúdium, sú prijatí alebo študujú na vybraných vysokých školách v zahraničí v 2. alebo 3. stupni vysokoškolského štúdia v dennej forme. Cieľom programu je podporiť občanov počas ich štúdia na vysokej škole v zahraničí, ktorí sa majú záujem následne uplatniť vo verejnej správe. Podmienkou získania grantu je záväzok odpracovať po skončení štúdia tri roky vo verejnej správe.

Fond na podporu vzdelávania – Pôžička

Od akademického roku 2022/2023 je možné požiadať o štyri rôzne typy pôžičiek pre študentov.  Minimálna a maximálna výška pôžičky podľa jednotlivých typov pôžičiek:

  • Pôžička pre študentov zabezpečená ručením
      • študenti na I. a II. stupni vysokoškolského štúdia – min. 1 000 eur, max. 5 000 eur
      • študenti na III. stupni vysokoškolského štúdia – min. 1 000 eur, max. 10 000 eur
  • Pôžička pre študentov na excelentných vysokých školách – min. 1 000 eur, max. 20 000 eur
  • Pôžička pre študentov bez zabezpečenia ručením – min. 1 000 eur, max. 2 000 eur

Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2022/2023 je stanovená na 3,5% p.a. Maximálna lehota splatnosti pôžičky je 10 rokov.

Londýn

Životné náklady

Počas štúdia vo Veľkej Británii treba rátať aj s vyššími životnými nákladmi. Celkové životné náklady na akademický rok sa typicky pohybujú v rozmedzí £5 000 – £15 000. Vo väčších mestách ako je napr. Londýn, sú náklady vyššie, hlavne kvôli drahšiemu ubytovaniu a doprave. Ubytovanie vyjde na £350-£700 mesačne, jedlo cca £100-£150 mesačne, školské potreby £50-£150 ročne, doprava na £600-£900 ročne. Všetky čiastky ale vysoko závisia na danom meste a zvolenom životnom štýle. Všetky univerzity uvádzajú odhadované životné náklady na svojich stránkach. Tieto odhady sú väčšinou pomerne štedré a často nie je problém v danom meste žiť s nižšími nákladmi. Práca pri štúdiu je takisto bežná. Minimálna mzda je v súčasnosti £6.56-£6.83/h (18 – 20 rokov); £8.36-£9.18/h (21 – 22 rokov); v prípade Londýna mnohé podniky platia tzv. London Living Wage, ktorá je v roku 2022 na úrovni £11.05.

Ak Vás zaujíma táto téma bližšie, prídite na online webinár, ktorý organizuje Unimak už v stredu, 9. novembra o 17.00 CET. Viac informácii nájdeš na Facebooku.

Teraz najčítanejšie

Unimak

Unimak je občianske združenie slovenských a českých študentov a študentiek na prestížnych zahraničných univerzitách, ktorí chcú zdieľať svoje skúsenosti so všetkým, čo štúdium v zahraničí prináša. Poskytujú bezplatnú pomoc stredo- i vysokoškolákom a školáčkam pri prijímacom procese na svetové univerzity.