Denník N

Perfídne lži Igora Matoviča: Odvolala si SaS Janku Bittó Cigánikovú sama?

OĽaNO sa tvári, že Cigánikovú pri odvolávaní podržalo. Matovič sa nám pokúša nahovoriť, že si SaS odvolala Cigánikovú sama. Ani jedno z toho nie je pravda.

Igorovi Matovičovi a jeho squadre sa po odvolaní Janky Bittó Cigánikovej z postu predsedníčky parlamentného výboru pre zdravotníctvo podarilo vcelku úspešne zamoriť verejný priestor dvomi zavádzajúcimi tvrdeniami:

  1. že neúčasť poslancov OĽaNO na odvolávaní bola akýmsi ústretovým gestom vládneho OĽaNO voči opozičnej SaS a podržaním Cigánikovej,
  2. že SaS si svojou zlou taktikou odvolala Cigánikovú vlastne sama a matovičovci SaS svojím majstrovským ťahom nachytali na hruškách.

Ani jedno z toho nie je pravda. Sú to perfídne lži a zavádzanie.

Koaličná strana nemá žiadnu povinnosť robiť ústretové gestá voči opozičnej strane, navyše takej, ktorá len nedávno opustila vládu. Keď sa tak však rozhodne, má pomerne účinné možnosti, ako také ústretové gesto urobiť a odvolávanú predsedníčku parlamentného výboru podržať. Môže to byť napr. účasť na odvolávaní a zdržanie sa hlasovania, alebo prevzatie a neodovzdanie hlasovacích lístkov. Alebo prinajmenšom neúčasť na hlasovaní avizovaná vopred. Takýto postup OĽaNO by zrejme viedol k neúspechu odvolania. Nič také však OĽaNO nespravilo.

Nie je nadpolovičná väčšina ako nadpolovičná väčšina

Aj vopred neavizovaná neúčasť na hlasovaní môže byť ústretovým gestom, napr. v prípade odvolávania predsedu alebo podpredsedu NR SR, alebo pri vyslovovaní nedôvery členovi vlády. Na úspech takýchto aktov je totiž podľa ústavy potrebná nadpolovičná väčšina všetkých, nielen prítomných poslancov NR SR, to znamená, že minimálne 76 poslancov musí hlasovať za odvolanie predsedu, či podpredsedu NR SR, alebo za vyslovenie nedôvery členovi vlády, inak ostávajú vo funkcii. V takýchto prípadoch má neúčasť na hlasovaní rovnaké účinky ako hlasovanie proti, či zdržanie sa hlasovania.

Úplne iná je však situácia pri predsedoch parlamentných výborov, ktorí sa volia aj odvolávajú nadpolovičnou väčšinou hlasov nie zo všetkých, ale len z prítomných poslancov. Neúčasť na takomto hlasovaní znamená len zníženie kvóra a ponechanie rozhodnutia na tých, ktorí sa hlasovania o odvolaní zúčastnia. V situácii, keď sú zvyšní poslanci naladení na odvolávanie približne v pomere tri ku jednej, ako to bolo v tomto prípade, je výsledok hlasovania vopred jasný.

Ústretové gesto á la Matovič

Vopred neavizovaná neúčasť poslancov OĽaNO na odvolávaní predsedníčky zdravotníckeho výboru za SaS bola asi tak „ústretovým gestom“ voči SaS, ako by bolo „pomocou Ukrajine“ rozhodnutie Západu, že Ukrajinu podporí tým, že nebude dodávať zbrane Rusku, ani inak ho podporovať, ale rovnako bude postupovať aj voči Ukrajine. Ešte šťastie, že Západ podporuje Ukrajinu v jej zápase s agresiou Ruska trochu účinnejšie ako takto matovičovsky.

A ešte raz, OĽaNO nemalo povinnosť Cigánikovú podržať. Falošné reči o veľkorysosti a ústretovosti si však mohlo ušetriť, lebo nič také jeho poslanci v tomto prípade nepredviedli.

Ako si SaS sama „odvolala“ Cigánikovú

Rovnako zavádzajúce je aj Matovičovo tvrdenie, že si SaS odvolala Cigánikovú sama. Matovič argumentuje tým, že pri absencii poslancov OĽaNO sa odvolávania zúčastnilo iba 91 poslancov, z toho bolo 67 za odvolanie, takže neúčasť 20 poslancov SaS by spôsobila neplatnosť hlasovania a Cigániková by ostala predsedníčkou výboru.

Pravdou je, že 91 – 20 = 71, čo je menej ako 76. Avšak, aby mala neúčasť poslancov SaS na hlasovaní o odvolávaní nejakú logiku, musela by SaS informáciou o neúčasti poslancov OĽaNO disponovať vopred. Napríklad, ak by to OĽaNO verejne dopredu povedalo, alebo by to aspoň SaS vopred oznámilo. To sa však nestalo.

Ako prebieha hlasovanie

V inej situácii by sa možno dalo niečo odčítať aj zo správania poslancov pri hlasovaní. Predsedovia výborov sa volia a odvolávajú v tajnom hlasovaní, čo sa deje prostredníctvom hlasovacích lístkov. Ak by bolo hlasovanie o odvolaní Cigánikovej v tomto termíne jediným hlasovaním a nikto z poslancov OĽaNO by do hlasovacej miestnosti nešiel, dalo by sa z toho vytušiť, že sa hlasovania nezúčastnia.

Lenže v rovnakom čase ako odvolávanie predsedníčky zdravotníckeho výboru prebiehala zároveň aj opakovaná voľba podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorej sa poslanci OĽaNO zúčastnili. Z dvoch ponúkaných lístkov si poslanci OĽaNO prevzali len jeden. To ale nebolo zvonka nijako viditeľné a touto informáciou disponovali vlastne len skrutátori, ktorí hlasovacie lístky poslancom vydávali. Maximálne si to ešte mohli všimnúť aj niektorí z hlasujúcich poslancov, ale to až počas hlasovania priamo v hlasovacej miestnosti a tiež nemohli vedieť, v akom rozsahu sa to deje a najmä nevedeli o tom vopred pred hlasovaním.

Čo všetko hrozilo?

Ak by SaS vopred vedela o neúčasti poslancov OĽaNO na odvolávaní, tak by sa zrejme ani poslanci SaS hlasovania nezúčastnili dúfajúc, že sa ho zúčastní menej ako 76 poslancov. Keďže však SaS takouto informáciou nedisponovala, urobila rozhodnutie, ktoré bolo v danej situácii najprirodzenejšie a najlogickejšie – jej poslanci sa hlasovania zúčastnili a hlasovali proti návrhu, s ktorým nesúhlasili.

Ak by SaS špekulovala a jej poslanci sa odvolávania nezúčastnili, mohli by výsledkom byť ešte čudnejšie situácie ako tá, ktorá nastala. Napríklad, ak by sa poslanci OĽaNO hlasovania zúčastnili a hlasovali by za odvolanie, neúčasť poslancov SaS by znamenala, že proti odvolaniu by nehlasoval nikto alebo takmer nikto. Alebo keby sa poslanci OĽaNO hlasovania zúčastnili a zdržali by sa hlasovania, ale boli by vďaka neúčasti špekulujúcej SaS prehlasovaní poslancami Smeru, Hlasu, fašistov a SME RODINY, ktorí hlasovali za odvolanie, pričom účasť SaS na hlasovaní by tomu zabránila. A Cigániková by bola odvolaná z dôvodu, že sa poslanci SaS hlasovania nezúčastnili a nepodržali ju. Ani si radšej nejdem predstavovať, akým škodoradostným statusom by to okomentoval Igor Matovič.

Takže nie, nie je to tak, že by SaS neovládala parlamentné počty, ako to vcelku úspešne nahovoril verejnosti Matovič. SaS sa zachovala racionálne. Keďže nemala informáciu o tom, že by relevantný počet poslancov plánoval odvolávanie obštruovať, poslanci SaS sa hlasovania zúčastnili a hlasovali proti.

Čo znamená neplatná voľba?

Nad rámec vyššie uvedeného možno ešte dodať, že neplatí ani to, že by neúspešné hlasovanie o odvolaní viedlo k zotrvaniu Cigánikovej na čele výboru. Teda k zotrvaniu dlhšiemu ako pár dní. Nie je dokonca ani úplne jasné, aké následky by malo neplatné hlasovanie o odvolaní.

Teda to, že predseda výboru nie je v dôsledku neplatnej voľby odvolaný, jasné je. Ale čo sa má diať ďalej, nie. Ak totiž pri bežnom hlasovaní o nejakom návrhu nie je NR SR uznášaniaschopná, neznamená to, že je tým takýto návrh odmietnutý. Znamená to iba toľko, že sa hlasovanie bude opakovať. A bude sa opakovať dovtedy, kým sa hlasovania nezúčastní aspoň 76 poslancov. NR SR totiž môže o návrhu rozhodnúť iba v platnom hlasovaní a to tak, že ho schváli alebo odmietne. V prípade, že NR SR nie je uznášaniaschopná, neudeje sa ani jedno, ani druhé, a preto sa musí hlasovanie opakovať.

Druhou možnosťou je považovať neplatné hlasovanie s účasťou menej ako 76 poslancov za odmietnutie návrhu. Tak sa postupuje napr. v celoštátnom referende, ktorého sa nezúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Malo by sa v prípade neplatného hlasovania o odvolaní predsedníčky výboru postupovať rovnako ako pri iných hlasovaniach, keď nie je NR SR uznášaniaschopná, teda hlasovanie opakovať, alebo podobne ako pri referende, keď sa nedostatočná účasť na hlasovaní považuje za odmietnutie predloženého návrhu?

A čo na to rokovací poriadok?

Zákon o rokovacom poriadku NR SR na túto otázku nedáva jednoznačnú odpoveď. Vo vzťahu k odvolávaniu predsedov výborov obsahuje v § 16 zmienku o tom, že sa pri ňom primerane použije postup podľa § 15, ktorý upravuje voľbu predsedov výborov. A § 15 okrem odlišného kvóra pre voľbu predsedov výborov obsahuje odkaz na postup pri voľbe predsedu a podpredsedu NR SR, ktorý je upravený v § 14 ods. 2. Ani ten však neobsahuje jednoznačnú inštrukciu, ako postupovať, ak sa voľby nezúčastní nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a NR SR je teda neuznášaniaschopná.

Rovnako sa jednoznačná inštrukcia, ako v takejto situácii postupovať, nenachádza ani vo Volebnom poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov NR SR. Proces voľby je v ňom upravený oveľa podrobnejšie ako v zákone o rokovacom poriadku, ale ani v ňom nie je úplne explicitná odpoveď na otázku, ako postupovať v prípade neplatnej voľby (a teda aj neplatného odvolávania).

V oboch dokumentoch možno nájsť argumenty v prospech jedného i druhého z vyššie uvedených výkladov. Ale nie jednoznačnú inštrukciu, ako postupovať v takejto konkrétnej situácii. Podľa mojich zistení takáto situácia dosiaľ nenastala, takže odpoveď nemožno nájsť ani v stanoviskách ústavnoprávneho výboru NR SR, ktorý podáva výklad rokovacieho poriadku, ak existujú pochybnosti o tom, ako postupovať.

Bez ohľadu na vyššie uvedené, NR SR by sa určite so vzniknutou situáciou nejako vysporiadala a neplatné odvolávanie predsedníčky zdravotníckeho výboru nejako interpretovala. Ak by niekto z poslancov výklad namietol, vyjadril by sa k veci zrejme ústavnoprávny výbor. Ale aj v prípade, že by sa NR SR priklonila k výkladu, že neplatným hlasovaním je návrh na odvolanie predsedu výboru odmietnutý, vôbec nič by nebránilo tomu, aby s rovnakým návrhom neprišiel poslanec Čepček alebo ktokoľvek iný už o pár dní a Janka Bittó Cigániková by tak mohla byť z funkcie odvolaná na schôdzi, ktorá začne o dva týždne.

Summa summarum

Zhrnuté a podčiarknuté

  1. OĽaNO sa síce tvári, že Cigánikovú pri odvolávaní podržalo, ale nepodržalo,
  2. Matovič sa nám pokúša nahovoriť, že sa SaS prepočítala a odvolala si Cigánikovú sama, ale SaS postupovala najlogickejším spôsobom, akým v danej situácii a pri informáciách, ktorými disponovala, postupovať mohla,
  3. ak by aj zhodou okolností Cigániková nebola odvolaná minulý týždeň, nič nebránilo tomu, aby sa to neudialo už na nasledujúcej schôdzi.

Nechajme Matoviča, nech sa zadúša svojou škodoradosťou a nenávisťou, ale nemali by sme sa nechať obalamutiť jeho perfídnym prekrúcaním reality. Ani v tomto prípade nám totiž nehovorí pravdu.

Teraz najčítanejšie

Ondrej Dostál

Predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a poslanec NR SR (klub SaS).