Denník N

Vizualizovali sme oficiálne údaje o škôlkach. Kde je najväčší problém s kapacitami?

Dostupnosť a kvalita škôlok je významná služba pre rodiny, ktorú z veľkej časti zabezpečuje samospráva (hoci rastie aj počet súkromných a cirkevných škôlok). Samospráva tým nielen vplýva na kvalitu života svojich občanov ale napomáha aj ku zlepšeniu komplexu služieb pre rodičov, ktoré napokon (napr. v prípade škandinávskych krajín) vedú k vyššej pôrodnosti. V posledných rokoch však počet detí rastie, ponúkané kapacity však v niektorých regiónoch zaostávajú za dopytom. Výsledkom je veľký tlak na škôlky a tisícky neprijatých detí. Čo nám o tomto probléme vedia povedať oficiálne zverejňované údaje?

Cieľ

Cieľom vizualizácie škôlok je sprostredkovať rodičom, samosprávam (zriaďovateľom) a verejnosti zaujímavé a predovšetkým interaktívne informácie o škôlkach v kombinácii s demografickými údajmi a údajmi na mape. Myslíme si, že takýto nástroj je užitočný pre rodičov, ktorí si môžu vyhľadať škôlky vo svojom okolí na základe rôznych parametrov. Samosprávam môže vizualizácia pomôcť vývoj počtu zapísaných detí a počtu detí ktorým nebolo vyhovené, sledovať demografický vývoj a demografickú prognózu a na základe nej dimenzovať svoje kapacity tak, aby rodičia nemali problém s umiestnení detí do škôlok

Pozrite si vizualizáciu

Počet škôlok

Posledné údaje zo septembra 2021 hovoria o 3102 škôlkach, 173 tis. deťoch, takmer 18 tis. učiteľoch a viac ako 500 asistentoch. Najviac škôlok sa nachádza v okrese Prešov (109), Nitra a Košice okolie. Najmenej naopak v okresoch Košice 3, Poltár a Medzilaborce (7). Pre každý okres sme tiež vypočítali priemerný počet detí na učiteľa, ktorý sa vo väčšine okresov pohybuje okolo 10. Najviac je to v okrese Stará Ľubovňa, 12,64. Najmenej, 5,81 je to v okrese Turčianske Teplice.

Počet detí v škôlkach a počet detí v demografickej skupine 3-6 rokov

Významný faktor, ktorý určuje potrebu budúcich kapacít je počet rodičov, ktorí dajú svoje dieťa do škôlky. V súčasnosti je povinná predškolská dochádzka pre päťročné deti, v budúcnosti sa ale počíta s tým že bude povinná aj v skoršom veku. Podľa dát o škôlkach v kombinácii s demografickými údajmi Štatistického úradu SR sme zistili, že sa veľmi líši teoretický počet detí vo vekovej skupine v ktorej môžu navštevovať škôlku (3-6 rokov) a skutočný počet zapísaných detí. Najvyšší rozdiel je zaznamenaný v Košickom kraji – 60% (podiel detí v škôlkach na celej demografickej skupine). Naopak najvyšší podiel detí zapísaných do škôlok vzhľadom k počtu detí v demografickej skupine evidujeme v Trenčianskom kraji (71%). Tieto údaje treba brať orientačne, lebo v škôlkach sa nachádza aj istý počet mladších detí ako 3 roky (podľa posledných dát približne 4%) a starších ako 6 rokov (tento počet je skôr zanedbateľný).

Vývoj počtu detí v škôlkach

Celkový počet zapísaných detí za posledné 4 roky narástol o 6,6%, čo je približne 10 tis. detí. Situácia sa však líši v rôznych regiónoch Slovenska. Najvyšší nárast, blížiaci sa k 20% bol zaznamenaný v okresoch Senec, Košice-okolie a Stará Ľubovňa. Ide o okresy kde sa sťahuje veľa mladých rodín s malými deťmi, respektíve v prípade Spiša a Oravy, kde je vysoká pôrodnosť. V niektorých okresoch bol zaznamenaný aj pokles, ide ale o menšie jednotky alebo desatiny percent, najviac to bolo v okrese Ilava, takmer 4%.

Vývoj počtu detí vo veku 3-6 rokov

Na tento ukazovateľ má najväčší vplyv pôrodnosť a migrácia najmä v rámci Slovenska. Markantné sú rozdiely medzi krajmi, kedy všetky kraje zmenšili v porovnaní s rokom 2000 veľkosť tejto demografickej skupiny. Výnimkou bol Bratislavský kraj, kde sa naopak výrazne zvýšil počet detí v predškolskom veku, dokonca o viac ako 60%. Kým v roku 2000 mal Bratislavský kraj túto demografickú skupinu 7. najväčšiu spomedzi krajov, dnes je na 3. mieste. V rámci kraja tento vývoj najviac ovplyvnili okresy Senec a Bratislava III, pričom najmä Senec od roku 2000 prakticky strojnásobil počet detí v predškolskom veku.

Demografická prognóza

Demografická prognóza ponúka prognózu vývoja demografickej skupiny 0-4 roky pre okresy a kraje. Prognóza v súčasnosti počíta s poklesom počtu detí v tejto skupine vo všetkých krajoch okrem Bratislavského kraja. V okresoch, kde prognóza ukazuje celkový pokles môže počet detí vo vybraných obciach aj rásť v dôsledku migrácie medzi okresmi.

Podiel nevyhovených žiadostí pre nedostatok miesta

Podľa informácií CVTI ide o žiadosti, ktoré neboli vyhovené z dôvodu kapacity a riaditeľ nemá informáciu o tom že by sa dieťa podarilo umiestniť do inej škôlky. Pri tomto zisťovaní môže byť otázna presnosť a správnosť informácií riaditeľa. Počet nevyhovených žiadostí dávame do pomeru s celkový počtom zapísaných detí. Ako najhoršie okresy dopadli okresy Bratislava II a III. Podiel nad 20% je ale vo všetkých bratislavských okresoch, tiež však v širšom okolí Bratislavy, Nitre, v okolí Košíc, v Banskej Bystrici, Prievidzi a Považskej Bystrici. Najviac okresov kde neevidujeme problémy s nedostatkom kapacít je v Banskobystrickom a Košickom kraji.

Pre zlepšenie kvality dát o nedostatočných kapacitách škôlok by bolo potrebné v budúcnosti zaviesť konzistentnú metodiku evidencie počtov detí, ktoré sa nepodarilo umiestniť do žiadnej škôlky z kapacitných dôvodov.

Mapa škôlok

Mapa vizualizuje umiestnenie škôlok. Škôlky je tiež možné filtrovať pomocou filtrov na pravej strane obrazovky. Pokiaľ používateľ podrží kurzor myši nad bodom na mape, dozvie sa ďalšie informácie o škôlke. Pokiaľ používateľ klikne na bod na mape a následne klikne na tlačidlo „Prejsť na web škôlky“, otvorí sa v okne prehliadača webová stránka škôlky (pokiaľ je vyplnená).

Záver

Údaje o škôlkach sú veľmi dôležité z hľadiska informovania rodičov ale aj rozhodovania samosprávy a plánovania ich kapacít.  Je dôležité aby tieto údaje boli transparentné, kvalitné a pravidelne zverejňované ako otvorené dáta.

Viac informácií o zdrojových dátach a ďalších pohľadoch vo vizualizácii (spádová oblasť MŠ, zriaďovatelia) sa dočítate v článku na webe Alvaria.sk.

Teraz najčítanejšie

Alvaria

Sme občianske združenie Alvaria a od svojho vzniku veríme v potenciál dát, inovácií a informačno-komunikačných technológií. Sme presvedčení, že dáta majú potenciál transformovať spoločnosť, posúvať nás vpred a robiť lepšie rozhodnutia. Tento potenciál narastá, ak ide o dáta verejné. Tie nám hovoria, ako je spravovaná naša spoločnosť a štát.