Denník N

Marcové voľby podľa nového volebného zákona. V čom budú iné?

Nadchádzajúce marcové parlamentné voľby budú prvými voľbami, ktoré budú vykonané podľa novej zákonnej úpravy. Ide predovšetkým o dva zákony, ktoré nahrádzajú pôvodných šesť volebných zákonov. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a zákon o volebnej kampani. Tento článok sa zameriava na prvý z nich.

Vláda Róberta Fica sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že do parlamentu predloží takzvaný volebný kódex; teda predpis, ktorý zlúči a zjednotí vykonávanie všetkých volieb. Volebný kódex začalo Ministerstvo vnútra chystať ešte v časoch vlády Ivety Radičovej. Predpis sa pripravoval niekoľko rokov a na príprave jeho obsahu sa mala podieľať aj skupina odborníkov. O akých odborníkov šlo, je však doteraz neznáme.

Po rokoch prípravy sa návrh zákona dostal minulý rok do parlamentu, kde bol následne schválený. Norma skutočne zlučuje predchádzajúcich šesť volebných zákonov. Je však ale namieste poznamenať, že zlyhala z hľadiska ujednotenia spôsobu, akým sa u nás voľby vykonávajú. Napriek faktu, že Ministerstvo vnútra predpis pripravovalo niekoľko rokov, jeho obsah z veľkej časti len kopíruje ustanovenia z pôvodných šiestich volebných zákonov.

Ministerstvo vnútra sa pri príprave volebného kódexu nevysporiadalo hneď s niekoľkými problematickými aspektmi slovenských volieb. Možno zmieniť napríklad nemonotónnosť prerozdeľovania mandátov vo voľbách do NR SR a EP. V stručnosti ide o situáciu, kedy je pre stranu výhodnejšie, ak by získala menej hlasov; dostala by tak ďalší mandát. Ďalej možno zmieniť nejednotnosť voľby predsedov krajov a starostov (primátorov), nejednotnosť vekovej hranice pre právo byť volený, nemožnosť voliť poštou vo všetkých voľbách atď. Na druhej strane je dôležité vyzdvihnúť, že autori sa k tvorbe zákonu postavili konzervatívne a nepokúšali sa už so zažitým volebným systémom experimentovať. Napriek skutočnosti, že legislatívna zmena toho mnoho nemení, nadchádzajúce marcové voľby budú predsa len v niečom nové.

ÚVK je už minulosťou

Známu skratku “ÚVK”, ktorá znamená Ústredná volebná komisia nahradí pravdepodobne nová skratka. Ústrednú volebnú komisiu vymení Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Nejde pritom len o zmenu názvu. Komisia bude aj inak kreovaná. Na rozdiel od ÚVK, do ktorej mohli svojich zástupcov nominovať všetky kandidujúce strany, do Štátnej komisie môžu zástupcov nominovať iba parlamentné strany. Do tejto komisie môžu členov takisto nominovať aj ďalšie ústavné orgány ako Ústavný súd, Generálna prokuratúra, Najvyšší súd a Najvyšší kontrolný úrad. Nominovaní členovia musia mať najmenej 35 rokov a za svoju funkciu budú poberať mzdu. Za výkon funkcie člena ÚVK sa štandardne odmena nepoberala.

S narastaním počtu kandidujúcich subjektov sa v minulosti logicky rozširovala aj ÚVK. S tým sa spájali isté problémy. Napríklad nevecné protesty zástupcov neúspešných strán a následne nepodpísanie zápisnice. Nový zákon má tak zvýšiť odbornosť a efektivitu tohto orgánu. Problematickou sa však javí skutočnosť, že vyslať svojich zástupcov môžu len parlamentné strany. To napríklad obmedzuje malé alebo nové strany, ktoré majú pravdepodobne aj menej financií, v kontrolovaní financovania kampaní veľkých strán. Kreovanie nižších volebných volebných komisií ostáva nezmenené.

Voliči sa budú podpisovať

V marcových voľbách sa voliči už nebudú musieť preukazovať nutne len občianskym preukazom. Nový zákon umožňuje preukázanie totožnosti aj iným úradným dokladom, ktorý obsahuje fotku, rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Pas ani vodičský preukaz tieto podmienky nesplňujú. Zbrojný pás áno. Po preukázaní totožnosti si volič prevezme hlasovacie lístky a obálku. Prevzatie bude musieť potvrdiť podpisom.

Pokuty za vynášanie hlasovacích lístkov

Jedným z najväčších problémov volieb bolo v minulosti kupovanie hlasov. Dialo sa to, mimo iného, aj vynášaním neodovzdaných hlasovacích lístkov. Následne tak mohla prebehnúť “kontrola”, ktorú stranu dotyčný volič volil. Nový zákon umožňuje udeliť pokutu 33 eur osobe, ktorá nepoužité hlasovacie lístky neumiestni do schránky na to určenej. Túto pokutu ukladá okresný úrad. Či sa v praxi budú takéto pokuty reálne ukladať, je však otázne. Okrsková volebná komisia v tejto záležitosti nemá žiadne právomoci. Môže ale pri takomto konaní kontaktovať políciu a poskytnúť jej súčinnosť.

Schránka, do ktorej sa budú nepoužité hlasovacie lístky ukladať, bude zapečatená obdobne ako volebná urna. Zlé umiestnenie takejto schránky môže predovšetkým v malých a preplnených miestnostiach spôsobiť, že volič vhodí hlasovací lístok do nesprávnej urny.

Niektoré volebné miestnosti sa presťahujú

Nová právna úprava vyžaduje od starostov (primátorov), ktorí určujú, kde sa volebná miestnosť bude nachádzať, aby prihliadali na prístupnosť miestnosti pre zdravotne postihnuté osoby. Toto ustanovenie síce nevyžaduje, aby boli všetky miestnosti bezbariérové, no apel na starostov (primátorov) je jasný. Preto sa domnievame, že niektoré ťažšie dostupné miestnosti sa už nemusia nachádzať tam, kde sa zvykli.

Sľub už len písomne

V predchádzajúcich voľbách musel nominovaný člen okrskovej volebnej komisie skladať sľub do rúk starostu (primátora). V praxi s tým ale vznikali určité problémy. Obyčajne zvolal starosta (primátor) zasadnutie volebnej komisie, na ktorom všetci členovia zložili hromadne sľub do jeho rúk a ujali sa funkcie. Problém však vznikol, keď sa niektorý člen tohto zasadnutia nemohol zúčastniť. Následne musel dotyčný člen starostu (primátora) vyhľadať a tak zložiť sľub do jeho rúk. Vo väčších mestách však primátori neboli vždy k zastihnutiu, príp. nemali čas alebo neboli ochotní sa s členom komisie stretnúť. Takýto člen sa preto nemohol ujať funkcie. Niektoré obce (mestá) tiež takýchto členov mylne informovali, že sľub už nie je možné zložiť. Nová právna úprava už nevyžaduje zloženie sľubu do rúk starostu (primátora), ale iba jeho podpísanie. Ujať sa funkcie člena okrskovej volebnej komisie bude na základe toho jednoduchšie.

Iné pravidlá pre volebné kampane

Hoci sa voľby s príchodom nového volebného zákona výrazne nemenia z hľadiska ich organizácie a spôsobu vykonania, podstatne sa menia pravidlá predvolebnej politickej mobilizácie. Tie upravuje nový zákon o volebnej kampani. Aké novinky pre nadchádzajúce voľby prináša tento zákon, predstavíme v ďalšom článku.

Daniel Kerekes
Foto: Wikipedia (ilustračné foto)

Teraz najčítanejšie

POLITICALCONSULTING.SK

Blog sa venuje problematike volieb, politickému marketingu a manažmentu a politickej komunikácii.