Denník N

Kampaň Zastavme násilie na ženách 2022 prebiehala aj v regiónoch

Mužstvo dorastu HK Dukla Michalovce - mládež
Mužstvo dorastu HK Dukla Michalovce – mládež

Koncom novembra minulého roku sa uskutočnil 4. ročník celoslovenskej kampane Zastavme násilie na ženách/ Orange the World, ktorý prebiehal počas celosvetovej iniciatívy 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu. Sloganom kampane OSN v roku 2022, ku ktorej sa Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia pripojilo bolo: Orange the world: UNITE! Activism to end violence against women and girls/ Zafarbime svet na oranžovo: SPOJME SA! Aktivizmom proti násiliu na ženách a dievčatách.
S hrdosťou sa na začiatku nového roka obzeráme za mnohými zaujímavými podujatiami, ktoré počas kampane zorganizovali naši regionálni koordinátori a koordinátorky.
ĎAKUJEME za ich prácu, nielen počas dní kampane, ale po celý rok. Iba spoločne sa nám môže podariť pomenovať násilie na ženách, odmietnuť ho a nastaviť účinné opatrenia, ktoré pomôžu ženám zažívajúcim násilie a ich deťom odísť do bezpečia a začať nový dôstojný život.

Regionálne koordinátorky a koordinátori partnerstva multiinštitucionálnej spolupráce Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách zrealizovali v novembri a decembri 2022 osvetové aktivity proti násiliu  na ženách v jednotlivých regiónoch Slovensku. Vďaka ich úsiliu a kvalitnému zosieťovaniu s mimovládnymi organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi v oblasti poskytovania služieb pre ženy zažívajúce násilie, sa na Slovensku celoplošne konali diskusie na školách, fotenia s tabuľou s výzvou Zastavme násilie na ženách a rôzne iné osvetové aktivity.

Cieľom aktivít bolo, okrem zvýšenia povedomia verejnosti o téme násilia na ženách a dôležitosti šestnástich dní aktivizmu aj  iniciovanie novej spolupráce medzi aktivistkami, aktivistkami a najrôznejšími inštitúciami, ktoré by mohli pomôcť ženám a deťom zažívajúcim násilie.

,,Veríme, že rôznorodosť aktivít a ľudí, ktorí sa v roku 2022 zapojili do našej kampane prinesie hlbšie pochopenie témy a myšlienky, že násilie na ženách môžeme zastaviť jedine spoločnými silami a odhodlaním,” povedala Michaela Jankovičová, analytička KMC pre štandardizáciu postupov a koordináciu multiinštitucionálnej spolupráce na národnej úrovni.

Pracovná skupina pre regionálny akčný plán pre prevenciu násilia na ženách v prešovskom kraji.

Koordinátorka Martina Kormošová v Prešovskom kraji zorganizovala v spolupráci s mimovládnou organizáciou Mymamy, oz., multiinštitucionálne stretnutie, kde sa diskutovalo o novej vízií Regionálneho akčného plánu pre prevenciu násilia na ženách a zadefinovali si viacero spoločných úloh pre rok 2023 na ktorých budú pracovať.

,,Práca v regióne je pre mňa osobnou výzvou a zároveň poslaním. Sieťovanie, zdieľanie informácií relevantných organizácií verejnej/neverejnej sféry  a práca na spoločnom cieli je východiskom efektívnej, odbornej a rýchlej pomoci obetiam domáceho násilia. Je to zároveň aj neustála snaha o hľadanie možností a stieranie bariér v rámci regionálnej spolupráce. Verím, že sa nám koordinovanou prácou podarí dosiahnuť to, aby sa k nám postupne pridávali ďalší zanietení pracovníci a pracovníčky a mali motiváciu vytvárať funkčné partnerstvo multiinštitucionálnej spolupráce Prešovského kraja,” doplnila koordinátorka Martina Kormošová.

Náš koordinátor Rastislav Barkasi, ktorý pôsobí v Košickom kraji, využil svoje kontakty a zapojil do kampane proti násiliu na ženách aj športový sektor. Pre košického koordinátora bolo dôležité ukázať, a v neposlednom rade aj diskutovať so všetkým zapojenými do kampane, že násilie na ženách sa týka nás všetkých, treba ho zreteľne odmietnuť a prispievať k jeho eliminácii aj malými krokmi v každodennom živote.

Výsledkom sú jedinečné fotografie, z ktorých vyberáme mužstvo dorastu HK Dukla Michalovce (viď titulná fotka). Rastislav Barkasi v rámci aktivít k šestnástich dní aktivizmu zorganizoval aj zbierku materiálnej pomoci pre OZ Pomoc Rodine. Výsledkom je pomoc sponzorov desiatim rodinám vo forme zakúpenia drogérie  ženám a deťom.

Tréneri slovenskej reprezentácie 16 ročných, Mgr. Ivan Králik a Mgr. Michal Blanár, PhD.

V Trnavskom kraji zorganizoval Juraj Janček diskusiu s riaditeľkou azylového domu Tamara so študentkami a študentmi odboru sociálnej práce Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V druhej diskusii, tentoktát pre študentstvo odboru psychológie, sa koordinátor Juraj Janček rozprával s riaditeľkou a sociálnou pracovníčkou zo zariadenia núdzového bývania Jozefínum. Obe ubytovacie zariadenia poskytujú ženám zažívajúcim násilie ubytovanie a potrebné poradenstvo.

Koordinátor Juraj Janček počas diskusie
Koordinátor Juraj Janček počas diskusie

Regionálna koordinátorka Martina Adeline Kocúrová, ktorá pracuje v Banskobystrickom kraji, realizovala preventívno-osvetovú aktivitu pre študentstvo II. stupňa základných škôl na tému Násilie nie je mýtus. Aktivita sa zamerala na workshop s deťmi venovaný oblasti rodovo podmieneného násilia a znakom zdravého a nezdravého vzťahu.  Martina A. Kocúrová o svojej náplni práce povedala: „Regionálna koordinácia v Banskobystrickom kraji pre mňa znamená v rámci spolupráce s organizáciami, inštitúciami, hľadať najlepšie a najefektívnejšie riešenia pomoci a ochrany pre ženy a ich deti zažívajúce násilie tak, aby výsledkom bol domov, ktorý je bezpečným miestom pre všetkých“.

Koordinátorka Martina Adeline Kocúrová

V Žilinskom kraji sa konalo podujatie WorldCafé pod titulom “Novodobé fenomény násilia a ich prevencia”, ktorého sa zúčastnila spoločne spolu so zástupkyňami mimovládneho a štátneho sektora, aj naša koordinátorka Alena Alscher.

Koordinátorka Alena Alscher a OZ Rovnováha

V Nitrianskom kraji naša koordinátorka Angelika Karasová zorganizovala fotenie s oranžovým bannerom s výzvou kampane pre mnohé významné osobnosti a inštitúcie Nitrianskeho kraja, ako napríklad primátor Nitry Marek Hattas, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Nitra, Mestská polícia Nitra, či Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Doc. PhDr. IVAN RÁC, PhD. a študenti a študentky odboru sociálne služby a poradenstvo

Lucia Mikušová pôsobí ako koordinátorka multiinštitucionálnej spolupráce v Trenčianskom kraji. V rámci šestnástich dní aktivizmu realizovala preventívno-osvetové aktivitu na ZŠ pre pedagogický zbor na tému mýtov a faktov o rodovo podmienenom násilí a rodových stereotypoch v našej spoločnosti.

Kolektív bezpečného ženského domu Luna, n.o., Trenčín.

Naše regionálne koordinátorky a koordinátori pomáhajú budovať a zefektívňovať lepšiu záchrannú sieť pre ženy zažívajúce násilie a ich deti 365 dní v roku. Vďaka ich početným aktivitám však počas 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách v roku 2022 zasvietilo oranžovou výzvou proti násiliu celé Slovensko.

Len spoločne dokážeme zastaviť násilie na ženách!

Autorka textu: Mgr. Michaela Jankovičová, analytička pre štandardizáciu postupov a koordináciu multiinštitucionálnej spolupráce na národnej úrovni Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia páchaného na ženách

Aktivity regionálnej koordinácie KMC sú súčasťou projektu „Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu“, ktorý je realizovaný v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ a financovaný z Grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu SR.

“Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“.

 

 

Teraz najčítanejšie

Zastavme násilie

"Zastavme násilie" je blog Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC), ktoré bolo zriadené Inštitútom pre výskum práce a rodiny (IVPR) a funguje ako súčasť Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie. Hlavným poslaním KMC je predchádzať a znižovať násilie na ženách a domáce násilie prostredníctvom komplexnej celoštátnej politiky. Chceme sa s vami podeliť o zaujímavé informácie, inšpiratívne rozhovory a blogy našich expertiek a expertov.