Denník N

Chlapci z J&T na raňajky

Včera mestské zastupiteľstvo schválilo návrh chlapcov z J&T, ktorý pripomína kapituláciu v železničnom vagóne pri Compiégne v roku 1918. Korbačka a spol. nielen dostali možnosť búrať PKO (stav budov a financovanie opráv je sporná otázka), ale hlavne si zmluvne a jednoznačne protizákonne chcú vymôcť 100% poslušnosť mesta pri výstavbe ich projektu. Zmluva v prípade podpísania bude niesť všetky znaky korupčného chovania.

Otázka, či má stáť PKO alebo nie, je podľa mňa už po rokoch chátrania pasé. Otázka stojí ináč – čo sa má zachovať a čo tam má stáť? V tejto veci teda nejde vôbec iba o búranie PKO (čo sa dá v rámci PR ľahko – hlavne pre mladšiu generáciu – predať ako búranie starej budovy) ale hlavne o to, čo tam má stáť.

Drzosť chlapcov z J&T vidíme pri ich projekte River Park – nielenže ho postavili na hranici maximálnych možnosti územného plánu, ale ako rozkysnuté cesto ho presiahli – vybudovali si im populárne preliačiny nad cestu – pozemky im samozrejme nepatria. 

River

zdroj: Googlemaps

Konanie chlapcov z J&T má všetky znaky – zatiaľ iba pokusu – o korupciu a podvod. Pozrime sa na vybrané ustanovenia návrhu zmluvy o urovnaní podrobnejšie. Celá je dostupná tu (od. strany 19).

Článok č. VI ods. 8.  Mesto zaväzuje poskytovať Henbury všetku potrebnú súčinnosť (…)

–  poskytovať súčinnosť a uskutočniť všetky potrebné právne a faktické kroky potrebné pre realizáciu a finalizáciu Investičného projektu a Verejného priestoru, a to najmä, nie však výlučne poskytovať súčinnosť uskutočniť všetky potrebné právne a faktické kroky pri zaobstaraní územného rozhodnutia, rozhodnutia o umiestnení stavby, pri zaobstaraní stavebného povolenia a pri zaobstaraní kolaudačného rozhodnutia;

– vydať akékoľvek súhlasy, kladné vyjadrenia, rozhodnutia a stanoviská (a to najmä, nie však výlučne, záväzné stanovisko k investičnej činnosti), ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a to najmä, nie však výlučne, v územnom konaní o umiestnení stavby, v konaní o vydanie stavebného povolenia a v kolaudačnom konaní.

– nepodnikať právne alebo faktické kroky, ktoré môžu mať za následok predĺženie resp. marenie realizácie Investičného projektu alebo Verejného priestoru, a to najmä, nie však výlučne;

– mesto nebude podnikať právne alebo faktické kroky smerujúce k:

• vydaniu rozhodnutia o stavebnej uzávere v zmysle § 39d Stavebného zákona a zabezpečí zrušenie akýchkoľvek rozhodnutí o stavebnej uzávere, ktoré zahŕňajú Investičný projekt alebo Verejný priestor alebo sa ich dotýkajú;

• k zmene územno-technických, urbanistických, architektonických a environmentálnych požiadaviek resp. k vypracovaniu a schváleniu územných plánov, ktoré by sa vzťahovali na Investičný projekt alebo Verejný priestor;

• organizácii urbanisticko-architektonických súťaží, ktoré by sa vzťahovali alebo mali vplyv na Investičný projekt alebo Verejný priestor.

Aby som to zhrnul – hlavné mesto SR Bratislava sa týmto podpísaním zmluvy pod hrozbou pokuty 100 000 € (za každé porušenie) zaväzuje, že nebude namietať zo žiadneho, tj. ani dopravno-kapacitného dôvodu predložený investičný zámer chlapcov z J&T, že bez akýchkoľvek námietok bude súhlasiť s predloženým projektom (bez ohľadu na príslušné zákony, STN, vyhlášky atď.). Tento záväzok má všetky znaky korupčného správania – dokonca chlapci z J&T ho posunuli na vyššiu úroveň buranstva – nedávajú úplatok ale vyhrážajú sa – v zmysle ich tradícii o vnímaní sveta cez optiku korupčno-mafiánskych praktík – pokutou.

Maľovánky vždy J&T išli (zdroj: Henbury Developemet):

river-park-2-vizualizacia-centralneho-namestia

Našťastie Hlavné mesto SR Bratislava môže podpísať v princípe čokoľvek, nič to však J&T nebude garantovať – každý zámer musí prechádzať cez EIA (Zákon 24/2006 Z.z.) a teda budú musieť predložiť napríklad dopravno-kapacitné posúdenie celej lokality (to im vyjsť nemôže, už ich betónový protiatómový bunker Zuckermandel prešiel pod podmienkou rozšírenia celej komunikácie v časti Propeleru o jeden jazdný pruh). Tiež im nemá šancu vyjsť kanalizácia a ďalšie vychytávky, ktoré nebudem prezradzovať :-)

S chlapcami z J&T som mal tú časť, keď som pracoval ako prednosta Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave, keď kvôli projektu Karloveské rameno III chodili za mnou ako na klavír – viem, že ich právnici majú síce drahé obleky a veľkohubé vyhlásenia, ale ináč sú slabí ako trikrát prevarený čaj. Takže ja sa na nich teším. Opäť sa uvidíme :-D

#číslo 33

Moja FB stránka 

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Michal Drotován

Aktívny občan, dlhoročný bloger, celoživotný študent, bežec. Zástanca miest pre ľudí. Viac na www.drotovan.sk