Denník N

Poslanci umožnili každodenné vychádzky aj nebezpečným psychiatrickým pacientom

Vo filme Súboj titanov sa ozvalo zvolanie „Vypustite Krakena“. Naši poslanci sa rozhodli vypustiť od 1. marca 2023 medzi ľudí aj životu nebezpečných psychiatrických pacientov.

Obchádzanie základných pravidiel legislatívneho procesu v našom parlamente sa stalo doslova právnou obyčajou. Ak sa do tejto základnej suroviny primieša dávka budovateľského nadšenia, nadmerného aktivizmu, neodbornosti a právnej tupoty, vznikne výbušná zmeska.

V decembri minulého roku prijala Národná rada novelu zákona o zdravotnej starostlivosti pod číslom 495/2022 Z.z. Pôvodný návrh upravoval použitie obmedzujúcich prostriedkov na psychiatrických oddeleniach nemocníc. Lenže v parlamente do návrhu aktivisti, poslaneckí asistenti, komisári, a iní rozprávkoví dobrodeji doplnili paragrafy 11a a 11b, ktorými chceli zákon vylepšiť. Bohužiaľ pozabudli na iné paragrafy zákona a vytvorili, no nazvime to „problém.“

Pozrime sa na psychiatrický §11a, ktorý je životu nebezpečný a vytvára doslova všeobecné ohrozenie* :

Problém právne riešiteľný  – zdravotná dokumentácia

Zákon o zdravotnej starostlivosti umožňuje v §25 ods. 3 odmietnuť nahliadnutie do zdravotnej pacientov psychiatra alebo klinického psychológa, ak by negatívne ovplyvnilo ich liečbu. Súčasne však §11a v písmenku i)   ukladá nemocnici, že musí psychiatrickému pacientovi umožiť nahliadať do jeho zdravotnej dokumentácie a vyhotovovať si z nej kópie. Doslova Hlava 22,  aj môžem odmietnuť, aj musím poskytnúť.

Humorné je, že klinickí psychológovia stále môžu odmietnuť svojim pacientom nahliadať do zdravotnej dokumentácie. Avšak psychiatri, ktorí sa zaoberajú pacientami v omnoho ťažšom stave budú povinní pacientovi s bludmi a halucináciami ukázať dokumentáciu, v ktorej mu napríklad navrhujú obmedzenie spôsobilosti na právne úkony či budú o ňom písať iné nepekné veci.

Moja rada pre lekárov v nemocnici je: odmietajte nahliadnutie, ak to považujete za potrebné. Právny základ pre tento postup je povinnosť zdravotníckeho pracovníka zachovávať život, chrániť, podporovať a obnovovať zdravie, predchádzať chorobám, mierniť utrpenie bez ohľadu na národnosť, rasu, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu, politickú príslušnosť, spoločenské postavenie, morálnu či rozumovú úroveň a povesť pacienta. To vyplýva z Etického kódexu zdravotníckeho pracovníka. Ten musí každý zdravotnícky pracovník dodržiavať.

Moja rada pre parlamentných aktivistov: doplňte na koniec  §11 písm. i) slová „ak tento zákon neustanovuje inak.“

Problém riešiteľný princípom „špina je zdravá“ – intímna hygiena

Pacient na psychiatrii má podľa §11a písm c) právo vykonávať úkony intímnej hygieny bez prítomnosti ostatných pacientov. Ak je potrebné v záujme bezpečnosti, aby zdravotnícky pracovník dohliadal pri sprchovaní na pacienta, má ísť o osobu rovnakého pohlavia. Bohužiaľ, prevažná väčšina zdravotníckych pracovníkov sú ženy, takže sa môže stať, že psychotický muž buď bude musieť čakať až nemocnica zamestná statnú zdravotnú sestru mužského pohlavia.

Problém životu nebezpečný –  utekajúci a voľne sa pohybujúci  devianti, agresori a vrahovia

Najväčší problém v §11a predstavuje právo psychiatrického pacienta „zúčastniť sa denne na vychádzke v určených vonkajších priestoroch zdravotníckeho zariadenia.“ Síce v novom §9b je možnosť „pri poskytovaní ústavnej starostlivosti možno voči pacientovi použiť obmedzovací prostriedok len na čas nevyhnutne potrebný na odstránenie priameho ohrozenia“, ale to nevyrieši problém nekrofila alebo sexuálneho sadistu liečeného v nemocnici. Jeho zákonné právo na vychádzku je prejavom totálnej hlúposti a zúfalej nekompetentosti autora tohto nápadu (bez ohľadu na to, akú má či mal funkciu).

Právo na vychádzku má každý pacient, aj ten, ktorého prijali do nemocnica na nedobrovoľný vstup. Rodiny pacientov, ktoré majú problém dostať akútneho psychotika do nemocnice sa potešia. Potešia sa aj nemocnice. Nechajme prehovoriť MUDr. Martina Kalaša, medicínskeho námestníka Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku:

Problém s povinnosťou umožniť vychádzky hospitalizovaným pacientom sa týka aj pacientov vo výkone súdom nariadenej ochrannej psychiatrickej liečby a to aj za obvlášť závažné zločiny ako je vražda, sexuálna vražda, pedofília aj pedofilná vražda, ťažké ublíženia na zdraví  atď. A to aj v prípade ak stav pacienta nie  je uspokojivý, nespolupracuje, je na oddelení agresívny, ťažko usmerniteľný a pretrváva vysoké riziko nielen úteku, ale aj ďalšieho páchania závažnej trestnej činnosti. Pričom nie je možné počas vychádzky zo strany psychiatrií zabezpečiť, aby pacient neušiel a tým nedošlo k ohrozeniu verejnosti.. U takýchto pacientov je jedným z ochranných faktorov pre spoločnosť, aj strážený pobyt v zabezpečenom priestore psychiatrického zariadenia.

Aktuálne sú aj v minulosti boli hospitalizovaní pacient so závažnými trestnými činmi, ktorých stav neumožňoval poskytovať im prechádzku vo vonkajšom prostredí. Boli a sú to pacienti agresívni aj počas hospitalizácie voči spolupacientom a personálu, s vysokým rizikom útekového konania a následného ohrozenia okolia. Na psychiatrii nie je možnosť takého pacienta sprevádzať takým spôsobom, aký by mohol zabezpečiť nemožnosť úteku. Nie sú k dispozícii vycvičení, ozbrojení, fyzicky zdatní členovia personálu ako je to napr. vo väzenstve. Nemožno použiť ani obmedzujúce prostriedky – putá na nohách, rukách, ktoré by vedeli znížiť riziko úteku. Sú k dispozícii dominantne len ženy, často strednej postavy, bez akéhokoľvek výcviku, ktorých schopnosť fyzicky zabrániť úteku je prakticky nulová. Aplikáciou tohto zákona sa teda nemožno vyhnúť výraznému a bezprostrednému riziku, ktoré takáto zákonná podmienka prináša. Pre verejnosť.

Našťastie, ešte je čas tento mimoriadne hlúpy počin opraviť – stačí §11a písm. h zmeniť na „zúčastniť sa denne na vychádzke v určených vonkajších priestoroch zdravotníckeho zariadenia, ak to jeho zdravotný stav umožňuje.“ Čas na opravu je do 1. marca 2023. Ak sa to nepodarí, môže sa stať tragédia.

Pé es: Vo výbore pre zdravotníctva do novembra 2022 ako tak vládol zdravý rozum, zväčša načúvajúci odbornej verejnosti. To už teraz neplatí, ako o tom svedčí prijatie tohto pozoruhodného psieho kusu.

Mysleli to dobre, dopadlo to ako vždy. Tak, ako už veľa ráz pri tomto zložení parlamentu.

* Právnický text čo najmenším písmom: platí od 1. marca 2023, ak sa nestane niečo zásadne nepravdepodepobné – napríklad že zvíťazí zdravý rozum a odborná verejnosť

 

Teraz najčítanejšie