Denník N

Môžu byť aj ženy „Vedcom roka“?

Ilustračný obrázok, zdroj: canva.com
Ilustračný obrázok, zdroj: canva.com

Ak by ste mali niekoho navrhnúť na prestížne ocenenie „Vedec roka“, napadla by vám niektorá z našich vedkýň, alebo by ste intuitívne nominovali skôr svojich mužských kolegov? A ako by to bolo pri ocenení „Vedecká osobnosť roka“?

Možno to znie len ako nepodstatný detail, ale pravda je taká, že slová, ktoré používame, spoluvytvárajú našu realitu a ovplyvňujú aj to, ako sa správame. Napríklad kanadská štúdia z roku 2011 zistila, že ak pracovné inzeráty hľadajú ľudí s „mužsky znejúcimi“ charakteristikami (napríklad líder, súťaživý, dominantný), ľudia si automaticky predstavia mužov. Ženy sa o takto formulované pracovné pozície uchádzajú menej často, než ak by tá istá pozícia bola inzerovaná v neutrálnejšom jazyku. Dôvod je jednoduchý – ženy sa skrátka takýmito inzerátmi necítia byť oslovené.

V kontexte ocenení ako „Vedec roka“ je možné, že si ľudia pri výbere nominovaných s väčšou pravdepodobnosťou spomenú na svojich mužských kolegov, ak vyberajú „vedca“ roka. Za posledných 10 rokov bolo medzi 50-timi ocenenými len 6 žien a to aj napriek tomu, že na Slovensku pôsobí značné množstvo uznávaných vedkýň. V tejto súvislosti sa teda natíska otázka, či nepomer ocenených mužov a žien nesúvisí aj s maskulínnym názvom samotného ocenenia „Vedec roka“. Jednoduchou zmenou názvu ocenenia na „Vedecká osobnosť roka“ by sme symbolicky a aj prakticky spravili zo žien a mužov rovnocenných kandidátov.

Otvorený list za zmenu názvu so značnou podporou akademickej obce

V minulosti boli viaceré pokusy o zmenu názvu neúspešné. Preto sa teraz tím okolo Sofie Trommlerovej, výskumníčky v oblasti ekonómie a zástankyne rodovej rovnosti, rozhodol situáciu zmeniť. Tím napísal Otvorený list trom organizáciám zastrešujúcim ocenenie „Vedec roka“: Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV), Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). V liste požadujú upraviť názov tak, aby bol inkluzívny a zároveň reflektoval stratégiu Európskej únie smerom k uplatňovaniu rodovej rovnosti. Napríklad od roku 2022 Európska komisia vyžaduje, aby inštitúcie uchádzajúce sa o elitné výskumné granty „Horizont Európa“ mali aj tzv. Plány rodovej rovnosti. CVTI SR aj SAV nedávno takéto plány schválili a zaviazali sa v nich aj k používaniu rodovo vyváženého jazyka.

Otvorený list mal v slovenskej akademickej obci veľký ohlas – zozbieralo sa pod ním už vyše 200 podpisov. Pätnásť z nich je priamo od laureátov a laureátky ocenenia „Vedec roka“ z uplynulých rokov. Pridali sa aj ďalšie známe mená slovenskej vedy ako napríklad Mária Bieliková, Michaela Musilová, Silvia Pastoreková, Pavol Čekan, Alexander Duleba či Michal Vašečka. Plné znenie Otvoreného listu nájdete nižšie, aktualizovaný zoznam všetkých signatáriek a signatárov zase tu (pôvodný zoznam sa nachádza tu). Vaše prípadné reakcie môžete smerovať na [email protected].

PS: Ak vás téma rodovo vyváženého jazyka zaujala, zmiatla, rozhorčila alebo ak sa vo vašej hlave skrátka vyrojili otázky, s ktorými si neviete rady, odporúčame krátku a výstižnú príručku od Jany Cvikovej, prípadne rozšírenú publikáciu väčšieho autorského kolektívu. Aj slovenčina už totiž má odpovede na to, ako sa dá používať jazyk berúc do úvahy ženy i mužov.

Sofia Karina Trommlerová vyštudovala medzinárodnú ekonómiu na Georg-August-Universität Göttingen v Nemecku a ekonómiu rozvojových krajín na ženevskom inštitúte Graduate Institute of International and Development Studies. Ako výskumná pracovníčka pôsobila na hágskom inštitúte International Institute of Social Studies (súčasť Erasmus Universiteit Rotterdam) a na Universitat Pompeu Fabra v Barcelone. Po 16-tich rokoch zbierania skúseností v zahraničí sa v roku 2022 vrátila na Slovensko s prestížnym grantom Európskej komisie MSCA Postdoctoral Fellowship. Aktuálne pracuje na Univerzite Komenského v Bratislave, kde sa venuje interdisciplinárnemu výskumu rôznych aspektov života žien a detí v európskom a celosvetovom kontexte. Sofia je zástankyňou rodovej rovnosti a spoluzakladateľkou novovznikajúcej Slovenskej Asociácie Výskumníčiek a InovÁtoriek SAVIA.

 

Otvorený list ohľadom ocenenia „Vedec roka“

Vážené organizátorky a organizátori ocenenia „Vedec roka“,

Ako komunita vedkýň, vedcov a ľudí pracujúcich v oblasti technológií a inovácií Vás oslovujeme s návrhom na zmenu názvu jedného z najprestížnejších vedeckých ocenení na Slovensku „Vedec roka“. Keďže veda je nositeľkou pokroku, žiadame, aby vedecké inštitúcie na Slovensku išli príkladom a napomáhali pri odstraňovaní rodových nerovností, ktoré sa premietajú aj do jazyka.

V symbolickej rovine tak môže urobiť Slovenská akadémia vied (SAV), Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) uplatňovaním rodovo vyváženého jazyka v rámci prestížnych vedeckých ocenení, ktoré sú so záujmom sledované aj širšou verejnosťou. Navrhujeme preto, aby namiesto súčasného názvu „Vedec roka“, ktorý má podobu tzv. generického maskulína, sa používal inkluzívnejší a aj fakticky správnejší výraz „Vedecká osobnosť roka“.

V podobnom duchu navrhujeme názvy aj pre zvyšné kategórie ocenenia „Vedec roka“, a teda celková úprava názvov by vyzerala takto:

Kategória 1: Vedecká osobnosť roka

Kategória 2: Mladá vedecká osobnosť

Kategória 3: Osobnosť roka v inováciách

Kategória 4: Osobnosť roka v technológiách

Kategória 5: Osobnosť medzinárodnej spolupráce (ostáva pôvodný názov)

Zdôvodnenie:

Nerovné postavenie žien a mužov vo sfére vedy a výskumu sa spája aj s častým zneviditeľnením žien prostredníctvom jazyka, čo sa prejavuje napríklad nadmerným alebo výlučným používaním tzv. generického maskulína.

Spoločenskovedný výskum dlhodobo upozorňuje na to, že používanie konkrétnych slov (napr. výlučne mužských alebo výlučne ženských variantov namiesto inkluzívneho jazyka) má dôsledky v reálnom svete. Výskumy napríklad ukazujú, že pri inzerátoch používajúcich mužské gramatické tvary slov alebo charakteristiky tradične späté vyslovene s mužmi, sa ženy necítia byť oslovené a v menšej miere sa uchádzajú o takto formulované pracovné pozície (pozri napr. Gaucher, Friesen & Kay 2011). Je vysoko pravdepodobné, že aj ľudia navrhujúci možných laureátov a laureátky ocenenia si s väčšou pravdepodobnosťou vybavia mená mužských kolegov, ak majú nominovať niekoho na ocenenie „Vedec roka“.

Naše podvedomé skreslenia a biasy sú silnejšie, než si mnohí sme ochotní priznať, majú však reálne dopady na každodenný život a na svet okolo nás. Používaním rodovo vyváženého jazyka alebo, ako minimum, rodovo neutrálneho jazyka sa tieto dopady dajú zmierniť. V praxi to znamená, že sa spomínajú ženské aj mužské gramatické tvary napr. pracovných pozícií alebo že sa uvádza také pomenovanie, ktoré nie je bezprostredne späté ani s mužmi ani so ženami. ESET Science Award ide v tejto oblasti príkladom a udeľuje ocenenie „Výnimočná osobnosť vedy“. SAV, CVTI SR a ZSVTS majú jedinečnú príležitosť pridať sa k snahám o rodovo vyvážené prostredie vo vede a výskume a o priblíženie Slovenska k európskym štandardom v tejto oblasti.

Koncom roka 2021 prijala SAV a viaceré slovenské univerzity aktívne vo výskume Plány rodovej rovnosti (PRR), kde sa zaviazali aj k používaniu rodovo vyváženého jazyka. Rovnako aj CVTI SR vypracovalo svoj vlastný PRR a aktuálne pomáha ďalším slovenským vedeckým inštitúciám pri tvorbe a implementácii ich PRR v rámci štrukturálneho projektu SK4ERA.

Veríme, že prijatie nášho návrhu na úpravu názvu vedeckého ocenenia je plne v súlade s Vašimi záväzkami a získa tak u Vás podporu.

Prispejme k tomu, aby bol svet slovenskej vedy rovnejší a modernejší! 

Iniciátorky a iniciátor Otvoreného listu v abecednom poradí:

  • Doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. –  Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v.v.i.
  • Prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. – národná delegátka v Standing Working Group on Gender Equality in Research and Innovation pri Európskej rade, Filozofická fakulta UMB a Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV v.v.i.
  • Ing. Lenka Belicová, PhD. – MSCA Postdoctoral Fellow, Karolinska Institutet, zástupkyňa občianskeho združenia Žijem vedu a projektu Férová akadémia, spoluzakladateľka Slovenskej Asociácie Výskumníčiek a InovÁtoriek (SAVIA)
  • Mgr. Janka Kottulová, PhD. – riešiteľka projektu Equal4Europe, Filozofická fakulta UK
  • Mgr. Zuzana Staňáková, PhD. – kontaktná osoba pre rodovú rovnosť vo výskume a inováciách, CVTI SR
  • Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. – Filozofická fakulta UK
  • M.A. Sofia Karina Trommlerová, PhD. – MSCA Postdoctoral Fellow, Prírodovedecká fakulta UK, spoluzakladateľka Slovenskej Asociácie Výskumníčiek a InovÁtoriek (SAVIA)

 

Teraz najčítanejšie

Žijem vedu

Žijem Vedu je platforma, ktorá dáva priestor všetkým slovenským vedkyniam a vedcom prispieť k napredovaniu vedy na Slovensku.