Denník N

Biľakov dvojaký meter

Tomu sa povie rovnosť pred zákonom á la Svidník. Za ten istý skutok (pomaľovanie Biľakovej tabule), za ktorý majú ísť Peter Kalmus a Ľuboš Lorenz do basy, mám ja zaplatiť pokutu 30 eur. Oni vraj spáchali trestný čin, ja priestupok. Im poslal prokurátor obžalobu, mne okresný úrad poštovú zloženku na zaplatenie pokuty. Oni by mali ísť na súd, ja na poštu.

Čo sa týka tolerovania zločineckých režimov, je dvojaký meter na ponovembrovom Slovensku už tradíciou. Skúste si predstaviť, žeby dnes niekto v Spolkovej republike Nemecko dostal z úradu dokument, v ktorom by sa uvádzalo toto:

Ulrike Schneiderová k predmetnej veci uviedla, že súčasne vykonáva funkciu predsedníčky Krajinskej rady NSDAP so sídlom Marienstraße 121, Düsseldorf pričom je poverená zabezpečovať všetky záležitosti týkajúce sa pôsobenia NSDAP v spolkovej krajine Severné Porýnie – Vestfálsko. Ulrike Schneiderová ďalej uviedla, že pri príležitosti 70. výročia úmrtia Dr. Josepha Goebbelsa sa Krajinská rada NSDAP rozhodla zhotoviť mu pamätník v meste Rheydt ako rodákovi z uvedeného mesta. Nakoľko sa Ulrike Schneiderová dňa 15.10.2015 dozvedela o zámere Mgr. Hansa Becka pomaľovať pamätnú tabuľu Dr. Josepha Goebbelsa, informovala o tom spolkovú políciu a bezpečnostnú službu, ktorá zabezpečuje ochranu pamätnej tabule, pričom bola dňa 16.10.2015 informovaná o skutočnosti, že sa Mgr. Hans Beck osobne pokúsil pomaľovať pamätnú tabuľu Dr. Josepha Goebbelsa, v čom mu zabránila spolková polícia. Menovaná dodala, že po tejto skutočnosti vykonala obhliadku pamätnej tabule Dr. Josepha Goebbelsa v meste Rheydt, ktorá je nepoškodená, teda uvedeným konaním Mgr. Hansa Becka subjektu NSDAP nevznikla žiadna škoda.“

Biľakov Goebbels a Goebbelsov Biľak

Sci-fi, nie? Asi si dosť ťažko predstaviť, žeby dnes nemecké úrady na žiadosť legálne pôsobiacej nacistickej strany chránili pamätnú tabuľu Hitlerovho šéfpropagandistu Josepha Goebbelsa. Na dnešnom Slovensku je to však realita. Stačí vymeniť Goebbelsa za Biľaka (doktor ako doktor), Düsseldorf za Prešov, Goebbelsovo rodisko Rheydt za Biľakovo rodisko Krajnú Bystrú a vymyslenú Ulrike za reálnu súdružku Polanskú.

Bilak a Goebbels

Lebo toto bolo naozaj uvedené v Rozkaze o uložení sankcie za priestupok, ktorý mi prišiel z Okresného úradu Svidník:

„Helena Polanská k predmetnej veci uviedla, že súčasne vykonáva funkciu predsedníčky Krajskej rady Komunistickej strany Slovenska so sídlom Ul. Sabinovská 121, Prešov pričom je poverená zabezpečovať všetky záležitosti týkajúce sa pôsobenia KSS v Prešovskom kraji. Helena Polanská ďalej uviedla, že pri príležitosti jedného roka od úmrtia Dr. Vasiľa Biľaka sa Krajská rada Komunistickej strany Slovenska rozhodla zhotoviť mu pamätník v obci Krajná Bystrá, okr. Svidník ako rodákovi z uvedenej obce. Nakoľko sa Helena Polanská dňa 15.10.2015 dozvedela o zámere Mgr. Ondreja Dostála pomaľovať pamätnú tabuľu Dr. Vasiľa Biľaka, informovala o tom políciu a bezpečnostnú službu, ktorá zabezpečuje ochranu pamätnej tabule, pričom bola dňa 16.10.2015 informovaná o skutočnosti, že sa Mgr. Ondrej Dostál osobne pokúsil pomaľovať pamätnú tabuľu Dr. Vasiľa Biľaka, v čom mu zabránila polícia. Menovaná dodala, že po tejto skutočnosti vykonala obhliadku pamätnej tabule Dr. Vasiľa Biľaka v obci Krajná Bystrá, okr. Svidník, ktorá je nepoškodená, teda uvedeným konaním Mgr. Ondreja Dostála subjektu Komunistická strana Slovenska nevznikla žiadna škoda.“

Helena Polanská

Kde soudruzi ze Svidníku udělali chybu

Z rozkazu som sa dozvedel dve zaujímavé veci.

  1. Kto na mňa do Krajnej Bystrej zavolal policajtov, ktorí mi celý čas tvrdili, že ich nikto nezavolal a ich prítomnosť nemala s mojim pokusom pomaľovať Biľakov pamätník vôbec nič spoločné.
  2. Že dvojaký meter sa na Slovensku neuplatňuje iba vo vzťahu k verejnému prejavovaniu sympatií ku komunistickému a fašistickému režimu, ale aj vo vzťahu k vyjadreniu nesúhlasu s verejnou propagáciou jedného z nich.

Výtvarníci Peter Kalmus a Ľuboš Lorenz pomaľovali Biľakov pamätník, svidnícka polícia to vyhodnotila ako trestný čin a svidnícky prokurátor proti nim podal obžalobu. Ja som sa pokúsil urobiť to isté, svidnícka polícia to vyhodnotila ako priestupok a svidnícky okresný úrad mi uložil pokutu 30 eur. Podľa § 14 ods. 2 Trestného zákona „Pokus trestného činu je trestný podľa trestnej sadzby ustanovenej na dokonaný trestný čin.“ Ak teda Kalmus a Lorenz spáchali trestný čin, ako môže byť iba priestupkom pokus o spáchanie toho istého trestného činu?

Našťastie nie sme na vojne. Rozkaz nie je potrebné poslúchnuť. Možno proti nemu podať odpor, čo v zákonom stanovenej lehote urobím. Aby bola šanca zistiť, kde soudruzi ze Svidníku udělali chybu.

Aj priateľov si sú súdružkou Poľanskou volíme odlišných.
Aj priateľov si so súdružkou Poľanskou volíme odlišných. Takto to vidí Facebook.

Teraz najčítanejšie