Denník N

Očakávaňie skľenej Cibuľe

oficiálne Plagáti k obom doterajším Filmom s „veľkím Detektívom“ Benoitom Blancom: vľavo Na Nože (Knives Out, 2019) a vpravo Skľená Cibuľa (Glass Onion, 2022)
oficiálne Plagáti k obom doterajším Filmom s „veľkím Detektívom“ Benoitom Blancom: vľavo Na Nože (Knives Out, 2019) a vpravo Skľená Cibuľa (Glass Onion, 2022)

Nižšie uvedený experimentálny text som pôvodne napísal pre blog stránok 1i.sk. Už roky ma totiž pravidelne kontaktujú „aktivisti“ za zrušenie písmena Y v slovenčine zo stránok ako ipsilon.sk či 1i.sk, lebo vo mne šípia potenciálneho spojenca. Lenže konkrétne predstavy, ako by vyzerala „slovenčina bez Y“, sa líšia. Ivan, prevádzkovateľ stránok 1i.sk, má jednoduchú víziu: všetky Y stačí vymeniť za I a vec je vybavená. V „mojej“ verzii slovenčiny sú však (ako vidno nižšie) aj ďalšie zmeny: napríklad obnovujem mäkčene v slabikách ďe, ťe, ňe, ľe, ďi, ťi, ňi, ľi tam, kde sa tieto slabiky vyslovujú mäkko. Portálu 1i.sk som nakoniec, v reakcii na ich požiadavku, zaslal skrátenú verziu tohto článku v tom variante pravopisu, ktorý preferujú oni. (Už ju zverejnili.) Tu nižšie zverejňujem pôvodnú verziu článku – áno, presne takto vyzerá už od 90. rokov „moja slovenčina“ v textoch, ktoré píšem len sám pre seba (napríklad denník alebo pracovné poznámky).

so Zňepokojeňím som na Portáli 1i.sk zaregistroval Článoček o Pokračovaňí famóznej filmovej Detektíwki Autora a Režiséra Riana Johnsona Na Nože (Knives Out) z Roku 2019.   Pokračovaňie višlo na Vianoce 2022 pod Názvom Skľená Cibuľa (Glass Onion).

už od Vianoc sa chistám pozrieť si ho, no pre enormnú pracovnú Záťaž a aj zdravotné Problémi z posľedních Mesiacow sa mi to zaťiaľ ňepodarilo.

no to som zaregistroval, že Autor Bloger Ivan pred Pokračovaňím varuje.   s tím, že si z ňeho dokázal pozrieť ľen prvích 18 Minút.

toto mňe určiťe ňehrozí; v tíchto Veciach som trochu Neurotik v Štíle Woodyho Allena.   možno si spomeňieťe, že v jeho Filme Annie Hall hlavná Postava (samozrejme, neurotická), hraná Allenom, odmietla vojsť s Frajerkow do Kina, ľebo Film sa už začal a „už bežaľi úvodné Titulki“.

aj moje Heslo zňie:   „buď si pozrieť celí Film, aľebo vôbec žiadni!“   ľebo poznám aj Prípadi, keď sa Film rozbiehal – napríklad počas prvej Polhoďini – veľmi zľe, aľe ňeskôr sa dramaticki zľepšil.

dokonca aj Filmi, ktorích Sľedovaňie ma visloveňe mučilo a považoval som ich za Odpad (napríklad takí snobskow Kritikow do Ňebies vichvaľovaní Občan Kane aľebo aj podobňe gíčoví Vlk z Wall Street), sa vždi prinúťim dopozerať až do Konca.   to preto, abi som ich potom o to oprávňeňejšie mohol kritizovať ako Gíč.

priznávam však, že Pozeraňie tích najhorších Filmow (či už je to Frajer Luke – Cool Hand Luke, aľebo Terapia Láskow – Silver Linings Playbook) si uľahčujem tím, že – ak ich pozerám sólo, ňie v Spoločnosťi – si aspoň zríchlim ich Prehrávaňie.   pokojňe aj na Ríchlosť 110 %, 120 % aľebo až 125 %; a to sú už teda riadňe ríchle Dialógi, to vám poviem!   dokonca som sa raz rozprával s jedním zahraňičním odborním Recenzentom Telenoviel (áno, aj taká Profesia existuje v anglicki hovoriacom Sveťe!), ktorí sa mi zveril, že úplňe všetki Telenoveli, ktoré odborňe recenzuje, pozerá v Ríchlosťi 130 % (ak ňie ešťe viššej).   ľebo vraj:   „inak bi som sa zošaľel, kebi som také Gíče mal pozerať v pôvodnej Ríchlosťi, v akej sa visielajú v Televízii!“

dúfam teda, že na Rozďiel od Ivana ma Pokračovaňie Johnsonovej Detektíwki, nazvané Skľená Cibuľa, ňesklame.   jasné, že Ivanow Článoček som si pre Istotu ňeprečítal celí; veď sotva môže na tomto Sveťe existovať ňiečo horšie ňež Spoileri; a v Žánri Detektívok to plaťí dvojnásobňe!

prví „Ďiel“ (v Skutočnosťi iďe o dva celkom ňezávislé Filmi a spája ich ľen Postava „veľkého Detektíva“ Benoita Blanca, ako je v detektívnom Žánri Tradíciow), teda Na Nože z roku 2019, som považoval za majstrowské Ďielo.   o to viac som prekvapení Ivanovím príkrim Odmietnuťím druhého Ďielu.   (veď aj odborná Kritika je Skľenow Cibuľow nadšená a zdá sa, že sa páči aj Väčšiňe Ďivákow; Hodnoťeňie na IMDb má momentálňe solídnich 7,2 – prawda, Na Nože má až 7,9.)   je však možné, že aj ja buďem druhím Ďielom sklamaní podobňe ako Ivan – uviďíme!

pokiaľ však iďe o prví Ďiel, teda Na Nože, som presvedčení, že takto ňejako bi vizeraľi Detektíwki Agathi Christie, kebi veľká Dáma tohto literárneho Žánru bola v Roku 2023 ešťe medzi nami.   som si istí, že Paňi Christie bi Autora a Režiséra Riana Johnsona po Pozreťí Filmu Na Nože radostňe a vďačňe objala, ľebo áno, Film Na Nože presňe visťihol Atmosféru christieowskích Detektívok s Herculom Poirotom či Sľečnow Marplovow.   áno: ľen na Záklaďe prvého Filmu sa mená Benoit BlancHercule Poirot pokojňe dajú visloviť v tej istej Veťe a „jedním Dichom“ a ňezňie to ako Blasfémia.   áno, ak bi som mal usudzovať ľen podľa prvého Ďielu Na Nože, Benoit Blanc je dôstojním Nasľedovňíkom Hercula Poirota pre 21. Storočie.

skutoční Dôvod, prečo som napísal tento Blogočlánok, je však ten, že chcem podporiť Ivanovu Snahu na Portáli 1i.sk – teda Snahu názorňe ukázať, že áno, je bez Problémow možné písať aj čítať Texti v Slovenčiňe bez Písmena Y, ktoré v našej Abeceďe skutočňe ňemá čo hľadať.

prawda, ako vidno, naše Predstavi toho, ako bi mohľi vizerať slovenské Texti po Zrušeňí Y, sa rozchádzajú.   aľe to je v Poriadku.

ako vidno na mojom Texťe, ňieľen bi som zrušil Písmeno Y, aľe aj bi som (okrem iného) obnovil Mäkčeňe v Slabikách ďe, ťe, ňe, ľe, ďi, ťi, ňi, ľi tam, kďe sa skutočňe takto mäkko vislovujú.   veď ňezabúdajme: pôvodním Princípom, ktorím sa chceľi riaďiť Bernolák a Štúr, bolo „píš, ako počuješ“ – a Prehreškom voči tomuto Princípu je ňieľen Používaňie Písmena Y v Slovenčiňe (keďže Hlásku Y v Slovenčiňe ňemáme), aľe aj Ňepoužívaňie Mäkčeňa v Slabikách ďe, ťe, ňe, ľe, ďi, ťi, ňi, ľi tam, kďe sa tieto Slabiki mäkko vislovujú.

prawda, to ňie sú jeďiné Odchílki; veď tu máme napríklad aj Spodobovaňie: píšeme v Škoľe, hoci vislovujeme [f škoľe].   píšeme Vták, hoci vislovujeme [fták].   no osobňe som ňikdi ňetvrďil, že Princíp „píš, ako počuješ“ má v Slovenčiňe plaťiť stopercentňe.   ňie, osobňe som predovšetkím za Odstráňeňie dvoch najhorších Anomálií v súčasnom Pravopise.   a tími sú práve Používaňie Písmena Y a Ňepoužívaňie Mäkčeňow v Slabikách ďe, ťe, ňe, ľe, ďi, ťi, ňi, ľi tam, kďe sa takto mäkko vislovujú.

no ako vidno, zaviedol bi som aj ďalšie Novinki.   najnápadňejšow z ňich je, že všetki podstatné Mená po Vzore Ňemčini píšem s veľkími začiatočními Písmenami.   (táto Konvencia dňes v Roku 2023 funguje už ľen v Ňemčiňe, aľe v dávňejších Storočiach bi sa – ak ňie ako Konvencia, tak aspoň ako občasná Tendencia – dala doložiť aj v našich Končinách a v našich, slovanskích Textoch.)

ďalšia Novinka, ktorú používam vo svojich Textoch, je Zrušeňie veľkého Písmena na Začiatku Viet; namiesto toho dávam pred Začiatok Veti vždi až tri Medzeri.

zjednoťil som aj Koncowki -ou-ov na Koncowku -ow, ľebo (áno, uhádľi sťe!) práve tak sa vislovuje: ňevislovujeme v ňej aňi [u], aňi [v], aľe ňiečo „medzi tím“ – čiže [w].   áno, to isté [w], ktoré sa v Angličťiňe nachádza hňeď dvakrát v Slove window.

je mi jasné, že moje Návrhi Číslo 2 až 5 (čiže ďe, ťe, ňe, ľe, ďi, ťi, ňi, ľi s Mäkčeňmi; všetki podstatné Mená s veľkími začiatočními Písmenami; namiesto veľkích Písmen na Začiatkoch Viet tri Medzeri; Zjednoťeňie Koncoviek -ou-ov na -ow) ňemajú veľkú Šancu presaďiť sa ako celospoločenskí Štandard.   to je v Poriadku; ľen hlásim, že ja osobňe takto svoje súkromné Texti (napríklad Ďeňňík a pracovné Poznámki) píšem už od 90. Rokow.

naproťi tomu kďe si misľím, že je Šanca na celospoločenskí Úspech a Prijaťie, je Návrh Č. 1, ktorí nás z „anti-ipsilonovej Komuniti“ všetkích spája: čiže Zrušeňie Písmena Y v Slovenčiňe.   príľiš bi ma ňepoťešilo, kebi sa zrušilo Y, aľe Slabiki ďe, ťe, ňe, ľe, ďi, ťi, ňi, ľi bi sa naďaľej písaľi bez Mäkčeňow; no ešťe stáľe bi som to považoval za ľepšie Riešeňie ňež dňešní Staw, čiže Používaňie Písmena Y v Slovenčiňe, hoci nato ňie je žiadne logické aňi jazikové Opodstatňeňie.

je to čistá „panslavistická Nostalgia“, no práve dňes, v Roku 2023, keď viďíme, ako sa dva slovanské Národi na Víchod od našich Hraňíc navzájom vražďia, musíme uznať, ako hlboko pomíľená je akákoľvek Idea „všeslovanskej Vzájomnosťi“.   ak si to ňiekto ňevšimol už v Roku 1968, tak minimálňe dňes v Roku 2023 bi to už malo biť jasné každému: žiadna „všeslovanská Vzájomnosť“ ňeexistuje; vzájomné Vražďeňie a Zotročovaňie medzi Slovanmi, to áno, to kedikoľvek – aľe „Vzájomnosť“ je Fikcia.

hoci si teda misľím, že Šanca na Zrušeňie Y existuje (dokonca som presvedčení, že skôr či ňeskôr sa Písmeno Y v Slovenčiňe zruší!), v Roku 2023 ju ešťe hodnoťím ako veľmi malú.   dňes je zaťiaľ ešťe malá, aľe ako sa hovorí – Náďej aspoň bliká.

to hlavné, čo dňes buďe pôsobiť proťi Snahám o Zrušeňie Y, je Tendencia ľudskej Misľe Veci ňemeňiť.   mi Ľuďia sme od Prírodi ľeňiví; a dvojnásobňe to plaťí pre mozgovú Ľeňivosť.   ňeznášame akékoľvek zásadňejšie Zmeni.   preferujeme, abi všetko už navždi zostalo tak, ako sme si na to Rokmi, Ďesaťročiami a Storočiami zvikľi.   Vedci majú na túto Tendenciu našej Misľe – na našu Ľeňivosť – aj veďecké Visvetľeňia.   túto Tendenciu máme ako ľudské Bitosťi jednoducho zakódovanú v Génoch od Praveku.   naši Predkovia museľi v prvom Raďe vždi konzervovať Energiu, abi po jej nahromaďenej Zásobe mohľi siahnuť v kritickích Chvíľach, keď na ňich ňeočakávaňe zaútočil Ňepriaťeľ: či už Mamut aľebo iné ďivé Zviera, aľebo konkurenční Kmeň.   toto Nastaveňie Misľe sme si preňiesľi z Praveku až do Roku 2023, a aj preto má dňes na Slovensku Heslo „so Sovietskim Zväzom na večné Časi a ňikdi inak!“ takú Renesanciu.

Teraz najčítanejšie

Alexander Avenarius

Prekladateľ, korektor, tlmočník, učiteľ jazykov, správca serverov. Milovník elektronickej literatúry a mobilných prístrojov (čiže digitálny knihomoľ), študent filozofie a filmov, polyglot, grafoman, hobby-recenzent. Tvorca alternatívneho rozloženia slovenskej klávesnice. Môj alternatívny blog je na adrese extempore.top. Svoje knižné, filmové a iné recenzie posielam – vzhľadom na prehlbujúcu sa nefunkčnosť portálov IMDb a Amazon – aj do blogu AveKritik.com.