Denník N

Nový slovník KSSJ online?
(Otvorený list Matici slovenskej a JÚĽŠ)

KSSJ v priebehu desaťročí: jeho 1. vydanie vyšlo už v roku 1987
KSSJ v priebehu desaťročí: jeho 1. vydanie vyšlo už v roku 1987

Kľud či pokoj? Krabica či škatuľa? Hranolky či hranolčeky? Aj o tom píšem v otvorenom emaili/e-maili/emaile/e-maile obom slovutným inštitúciám.

​Dobrý deň všetkým zainteresovaným!

Matica slovenská vydala v roku 2020 nové (piate) vydanie Krátkeho slovníka slovenského jazyka (KSSJ), čo je teda v súčasnosti na Slovensku najnovší kompletne vydaný výkladový slovník.

Rozsiahlejší Slovník súčasného slovenského jazyka (SSSJ), ktorý vydáva Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra (JÚĽŠ), sa online zatiaľ prepracoval len k písmenu N. Písmeno Z je zrejme v nedohľadne v ďalekej budúcnosti, keďže s písmenom A sa začalo už v roku 2006.

Neuvažuje, prosím, Matica slovenská o tom, že by nové vydanie KSSJ sprístupnila online v elektronickej podobe? (Mohlo by byť pokojne aj za – mierny – poplatok.) Pôsobím (aj) ako profesionálny korektor a papierové slovníky sa dnes už typicky nepoužívajú – listovanie v nich by v práci príliš zdržiavalo a najmä my v novinách pred uzávierkou často v časovom strese bojujeme o každú minútu a sekundu.

Prípadne neuvažuje Matica slovenská o spolupráci s JÚĽŠ, aby JÚĽŠ sprístupnil nové vydanie KSSJ prostredníctvom svojho skvelého slovníkového portálu ​​slovnik.juls.savba.sk? To by, pravdaže, bolo úplne najlepšie riešenie.

Je smutné, že dnes v roku 2023 nám portál pri vyhľadávaní slov zobrazuje výsledky z vydania KSSJ z roku 2003, hoci už existuje novšie vydanie KSSJ z roku 2020.

Dvojnásobne smutné je to pri slovách, ktoré sa začínajú na písmená OZ, keďže pri takých budú údaje z KSSJ z roku 2003 tie „najnovšie“, aké sa z výkladového slovníka objavia. 20 rokov je však z hľadiska vývoja jazyka veľmi dlhý čas – takmer celá jedna generácia.

Otázka „kodifikácie“ je pre mňa osobne – a myslím, že pre mnohých z nás z korektorskej/jazykovej brandže – nepodstatná. Škriepky o visačku „kodifikačnej príručky“ radi prenecháme našim kultúrnopolitickým orgánom.

Z hľadiska každodennej jazykovej praxe je však dôležité, aby sme pri práci mohli pohotovo nazrieť do čo najväčšieho počtu jazykových príručiek – teda pri riešení jazykových problémov sa virtuálne poradiť s čo najširším okruhom odborníkov. Viac hláv – viac rozumu.

Nijako mi neprekáža, ak by nové vydanie KSSJ z Matice slovenskej z roku 2020 nemalo visačku „kodifikačnej príručky“. Tak ako nám to neprekáža pri novo vydávanom, monumentálnom SSSJ, ktorý nemá visačku „kodifikačného“ slovníka, no v každodennej jazykovej praxi mu v prípade rozporov medzi slovníkmi dávame prednosť pred starým vydaním KSSJ z roku 2003 už len z toho jednoduchého dôvodu, že SSSJ je aktuálnejší slovník.

Visačku „kodifikácie“ teda vo svojej jazykovej praxi nijako nepotrebujem (osobne nepracujem s právnymi dokumentmi a ani pre štátne orgány) – úplne mi stačí vedomie, že za nové vydanie KSSJ z roku 2020 v Matici slovenskej zodpovedá (pôvodný) kolektív renomovaných slovenských jazykovedcov/jazykovedkýň. Už len preto by som jazykové problémy rád riešil aj pomocou „konzultácie“ s novým vydaním KSSJ.

Chcem zdôrazniť, že si to nepredstavujem tak, že by sa zo slovníkového portálu odstránilo staré vydanie KSSJ (2003) a nahradilo sa novým (2020).

Optimálne riešenie je také, aby sa pri vyhľadávaní slov cez slovníkový portál JÚĽŠ objavili ich definície súčasne aj zo starého, aj z nového vydania KSSJ. Veď komu by to prekážalo, môže si jednu z oboch verzií vypnúť.

Už dnes som nadšený tým, že slovníkový portál pri vyhľadávaní zobrazuje aj definície z prastarého Slovníka slovenského jazyka (SSJ) z 50. – 60. rokov minulého storočia. Je to síce neaktuálny slovník, no naďalej užitočný a impozantný svojou šírkou spracovania slovnej zásoby i bohatstvom ilustračných príkladov najmä zo slovenskej klasiky, ktorá je predsa nehynúca.

SSSJ ašpiruje byť pre 21. storočie tým, čím bol pre 20. storočie SSJ, no ako sme skonštatovali, na jeho dokončenie si ešte počkáme pekných pár rokov, ak nie desaťročí. Je možné, že keď v SSSJ konečne vyjde zväzok s písmenom Z, zväzok s písmenom A (z roku 2006) už bude ​medzitým ​beznádejne zastaraný.

Online verzia starého slovníka SSJ okrem iného krásne ukazuje, že vývin jazyka vôbec nemusí byť lineárny, ale že niekedy je aj „cyklický“. Napríklad slová kľud či krabica označoval SSJ zo 60. rokov za prijateľné; naproti tomu KSSJ, prvotne koncipovaný v 80. rokoch, za neprijateľné; ale najnovšie SSSJOGS z dielne JÚĽŠ v 21. storočí už obe slová znova označujú za prijateľné. Ako je to asi v novom vydaní KSSJ (2020) od Matice slovenskej?

Minule sme sa v redakcii zamýšľali napríklad aj nad tým, či slovo páchnuci už nadobudlo status adjektíva. Túto možnosť naznačuje OGS (Ortograficko-gramatický slovník od JÚĽŠ z roku 2016, ktorý existuje len v online verzii) – no OGS je skôr len „glosárom“ či zoznamom slov; nie je to výkladový slovník a začíname vnímať rozpory už aj medzi OGS a jednotlivými zväzkami SSSJ.

Zaujímalo by nás, či sa slovo páchnuci v novom vydaní KSSJ už takisto klasifikuje ako adjektívum alebo „ešte nie“. No papierovú verziu nového KSSJ si preto nekúpime.

Ani nehovoriac o tom, že je beztak vypredaná, čo je ďalší silný argument v prospech elektronickej verzie.

Vopred ďakujeme Matici slovenskej a Jazykovednému ústavu Ľudovíta Štúra, ak by sa v záujme našej slovenčiny dokázali dohodnúť a sprístupniť online aj novú verziu KSSJ. Ideálne na existujúcom centralizovanom slovníkovom portáli JÚĽŠ, ktorého kvalita má už dnes špičkové svetové parametre.

[P. S.: Komentár k otvorenému listu z nasledujúceho dňa.]
[Druhé P. S. z 1. apríla 2023:
Ako na otvorený list zareagovali Matica slovenská a JÚĽŠ.]

Teraz najčítanejšie

Alexander Avenarius

Prekladateľ, korektor, tlmočník, učiteľ jazykov, správca serverov. Milovník elektronickej literatúry a mobilných prístrojov (čiže digitálny knihomoľ), študent filozofie a filmov, polyglot, grafoman, hobby-recenzent. Tvorca alternatívneho rozloženia slovenskej klávesnice. Môj alternatívny blog je na adrese extempore.top. Svoje knižné, filmové a iné recenzie posielam – vzhľadom na prehlbujúcu sa nefunkčnosť portálov IMDb a Amazon – aj do blogu AveKritik.com.