Denník N

Minister dopravy Andrej Doležal sa pri príprave diaľnic a rýchlostných ciest hlboko mýli

V predošlých dňoch ma udivil postoj ministra dopravy, ktorý tvrdí že v procese prípravy rýchlostnej cesty R4, ale aj diaľnice D3 a dokončenia diaľnice D1 po hranicu s Ukrajinou prešľapuje na mieste rok a pol preto, lebo nemá hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze. Preto mylne považuje za krok vpred poslaneckú novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest, ktorá znefunkční odporúčania v hodnotení ÚHP.

Blog je vyjadrením súkromného názoru autora a nie je oficiálnym stanoviskom ÚHP ani MF SR.

Minister Andrej Doležal sa mýlil, ak tvrdí že v procese prípravy rýchlostnej cesty R4, ale aj diaľnice D3 a dokončenia diaľnice D1 prešľapuje na mieste rok a pol preto, lebo nemá hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze. Z toho vyplýva ďalší omyl v podobe poslaneckej novely zákona 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest, ktorá pre vyššie uvedené projekty posúva povinnosť vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti a následné hodnotenie ÚHP až na záver projektovej prípravy, k vydaniu stavebného povolenia.  

Len pre celkový obraz, ide o veľmi veľké projekty, ktorých investičné náklady spolu presiahnu 3,5 mld. EUR. Podstatou štúdie uskutočniteľnosti a následného hodnotenia ÚHP je pri týchto projektoch identifikovať úspory a efektívnejšie či lacnejšie technické riešenia. Toto je najlepšie možné robiť v počiatočnej fáze projektovej prípravy, teda v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) alebo územného konania, kedy sa rozhoduje o tom, kadiaľ trasa diaľnice povedie, aké budú mosty, násypy, tunely, tvary križovatiek či nutné ostatné vyvolané opatrenia. Tieto faktory tvoria viac, ako 90 % všetkých nákladov v samotnej výstavbe.  

To, čo presadzuje minister Doležal, že projekt po vypracovaní územného rozhodnutia upravia podľa výsledkov štúdie a odporúčaní ÚHP, je čisto teoretické a nezodpovedá praxi. Napr. zmena riešenia zo štvorpruhu na dvojpruh alebo úpravy mostov, či križovatiek si podľa zákona vyžaduje doplňujúce posúdenie vplyvov na životné prostredie EIA, zmenu územného rozhodnutia a rozsiahle prekreslenie dosiaľ navrhnutej dokumentácie. Inými slovami, návrat o niekoľko krokov vzad a stratu niekoľkých rokov prípravy. Príkladom takéhoto „urýchlenia“ prípravy je práve výnimkovaná diaľnica D3, ktorá sa posledných 25 rokov sústavne preprojektováva, stále nestojí a ľudia trávia čas v mimoriadne dlhých zápchach. 

Príkladom, ako sa odporúčania štúdie a ÚHP zlepšiť projekty nikdy nezapracujú je nedávny príklad rýchlostnej cesty R4 severného obchvatu Prešova. Projekt bol prvýkrát posudzovaný v roku 2017, keď sa už pripravovali projekty pre stavebné povolenie, čiže tak ako dnes navrhuje minister Doležal. Odporúčania ÚHP v roku 2017 boli jednoznačné, a to posúdiť prínosy severného obchvatu ich porovnaním s relevantnými možnosťami a alternatívnymi trasami, zvážiť výstavbu dvoch nových križovatiek Fintice a Kapušany.

V roku 2019 si preto NDS vypracovala internú analýzu, ktorá obsahovala vážne technické a metodické chyby, ktoré mali vplyv na jej závery. Povinná štúdia postavená na týchto dátach bola NDS zverejnená až v roku 2021, kedy hodnotenie ÚHP už nemohlo nič zmeniť. Vláda na základe týchto chybných podkladov následne rozhodla o realizácii projektu v plnom profile podľa pôvodného, neupraveného projektu. Bez nových križovatiek.

Z praxe vidíme, že navrhovaná poslanecká novela neušetrí žiaden čas a prípravu môže len spomaliť. Čo však spôsobí celkom určite sú chybné rozhodnutia politikov na základe chybných podkladov. A realita dnešných dní ukazuje, že chybné rozhodnutia sú tie najdrahšie.

Teraz najčítanejšie

Tomáš Mišovič

Analytik ÚHP, odborný konzultant v oblasti verejných investícií, dopravy a zmluvnej agendy FIDIC