Denník N

Košická justícia zahodila váhy a tne mečom!

Je sudca Krajského súdu Košice  JUDr. Martin Kolesár zákonným sudcom ?

 

Pokračovanie k blogu z 7.3.2023 a 29.5.2022

Justičná mafia úraduje naďalej na Košických súdoch ?

Senát Krajského súdu KS KE 11NcC/3/2023 je zákonný ?

Dochádza k vzájomnému krytiu už vydaných súdnych rozhodnutí tých istých sudcov? O čo tu ide ?

Čo je za predmetným kontroverzným až nezákonným postupom súdov ?

Ako súvisí „rozhodovanie “ podpredsedu KS KE s ekonomickou likvidáciou ohlasovateľa rozsiahlej korupcie v justícii a OČTK?

Dňa  9.3.2023 boli v zákonnej lehote podané námietky zaujatosti na JUDr.P.Barabáša s tím , že s poukazom na pomer k mojej osobe a hlavne k pomeru k veci priložili nevyvrátiteľné dôkazy, ktoré dokonca verifikoval aj namietaný sudca JUDr.P.Barabáš v svojom Rozsudku v mene SR z 28.5.2021..

Predmetná vec bola pridelená KS KE 11NcC/3/2023 v zložení sudcov JUDr. M.Greguš , JUDr. Martin Kolesár a JUDr. J.Maruščák. Títo sudcovia náhle rozhodujú už 16.3.2023 bez zjavného preštudovania spisu a nevylučujú JUDr.P.Barabáša z veci vedenej na OS KE I 16Pc/20/2020.

Prečo podpredseda KS KE JUDr. M. Kolesár si nesplnil svoju zákonnú povinnosť ? Ako súvisí jeho rozhodovacia činnosť s ekonomickou likvidáciou celej rodiny bojovníka proti korupcii a následné zahladzovanie jeho vysoko pravdepodobného zneužitia právomoci vo funkcii sudcu.

Podpredseda Krajského súdu v Košiciach  JUDr. M. Kolesár  mal pritom za povinnosť  predmetnú vec na OS KE I 16Pc/20/2020 od dozorovať a urobiť revíziu.

Prečo vec , ktorá mala byť rozhodnutá do 6 mesiacov je nerozhodnutá viac ako 3 roky ?

Tento zaujatý sudca v rozhodovaní v aj v tejto veci preukázateľne zakryl svoje vlastné pochybenia vo funkcii sudcu, ale aj vedenia Krajského súdu v Košiciach.

V súvislosti s namietaním sudcu  JUDr. Martina Kolesára je možné poukázať , na možné protiprávne konanie v prospech justičnej mafie , ktorá preukázateľne sa obohatila nielen na právach subjektu judikovaných rozhodnutiami mimo Košických súdov , ale aj na Slovensku a to preukázateľným karuselovým podvodom bližšie popísanom v blogu z 29.5.2022.

Uvediem aspoň jednu hmatateľnú skutočnosť kedy on sám zmaril spravodlivosť v učebnicovom prípade odporovateľnosti  , ktoré mali za následok  fatálne následky.

Rozsudok  OS KE II 28C/3/2013:

Evidentne si nesplnil ani svoju zákonnú povinnosť v zmysle zákona o legalizácii prímu z trestnej činnosti. Práve na tom základe ho upodozrievam na podieľaní sa na justičnom mega podvode , kde pravidla a rozhodnutia aj ním dotknutých konaniach boli dopredu za judikované a viedli k možnosti zažalovať štát na astronomickú sumu za zlé úradné rozhodnutie.

Je v skutočnosti veľmi podozrivé, že známi svedok bývalí riaditeľ FSJ NAKA  JUDr. Slobodník k predmetnej téme nevypovedal aj keď sú dôkazy, že došlo a podľa zákona aj muselo dôjsť k protiprávnej činnosti nielen  jeho ale aj celej organizovanej zločineckej skupiny vrátane sudcov. Viac v

TO z 4.12.2018:

Menovaný sudca v súdnom konaní na OS KE II sa vedome dopustil nezákonnej formy vedenia pojednávania dňa 04.05.2015, keď nezákonne otvoril hlavné pojednávanie (pod sp.zn. 28C 3/13 o neúčinnosť právneho úkonu s príslušenstvom) bez toho, aby ako vo veci zákonný sudca zohľadnil objektívnu neprítomnosť procesných strán v konaní, čim preukázateľne zneužil svoju právomoc ako sudca – verejný činiteľ na súde.

Nahrávka z HP  OS KE II 28C/3/201 z 4.5.2015:

Rovnako poukazujem kriticky na skutočnosť, že menovaný sudca v súdnom konaní sp.zn.:28C 3/13, ktorá je učebnicovým príkladom odporovateľnosti právneho úkonu, rozhodol napriek evidentným dôkazom a objektívnym faktom vo veci zamietavým rozsudkom, čím takisto deklaruje, že predmetné konanie a jeho spisový materiál poňal zaujato, neobjektívne a rozhodol nezákonne.

Zo zvukovej nahrávky z pojednávania dňa 04.05.2015 zreteľne vyplýva, že sudca JUDr. M. Kolesár si dokonca v samotnom konaní sám protirečil, keď uštipačne poznamenal na vyjadrenie žalovaného v 1. rade, že : ,,odporca v 1. rade nemal z (odporovateľného) právneho úkonu akýkoľvek prospech“…, slovami sudcu (zaznamenaných v čase zvukovej nahrávky 05:20 min): … „nemal žiaden prospech? … Ale vlastní nehnuteľnosti“ ( … dobre no … smiech … ). Z čoho je objektívne možné dedukovať skutočnosť, že odporca získal neoprávnene ,,len“ vlastníctvo k predmetnej nehnuteľnosti – bez platného právneho titulu. Čím zároveň príslušný sudca nepriamo deklaroval skutočnosť, že je si dobre vedomý zjavnej neprávosti, ktorej sa týmto dopúšťa  (stáva sa jej súčasťou),  a ktorú svojim konaním ako sudca OS KE II v predmetnej veci dokonca schvaľuje a vedome s tým nič nerobí, pričom zákon mu takú povinnosť výslovne ukladá ako verejnému činiteľovi podľa §326 TZ, §327 TZ, §340 TZ a §341 TZ, a ako sudcovi najmä podľa §30 zákona č. 385/2000 Z. z. (zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Sudca si v podstate preukázateľne protirečil vo svojom vyjadrením na predmetnom hlavnom pojednávaní a vzápätí hneď aj vyhlásil rozsudok, ktorého následné odôvodnenie je v značnom kontraste so samotným priebehom pojednávania.

Tento kritický aspekt dosvedčuje práve posledná časť zvukovej nahrávky (16:10 min.), kde sudca v odôvodnení v kontraste na hore uvedené skutočnosti sám uvádza, že napriek tomu že odporca je v spore vecne pasívne legitimovaný subjekt, nadobúda vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom tohto sporu, čo jasne vnímam ako značné bezprávie a nespravodlivosť voči mojej osobe v dotknutom konaní.

Zároveň uvádzam, že v časti zvukovej nahrávky (06:35 – 06:50 min.), sa menovaný sudca dokonca ,,sťažuje“ a otvorene komunikuje k odporcovi v 1. rade ohľadom problematiky §118 ods.2 (OSP), ako sú v poslednom čase rozhodnutia okresných súdov často (podľa jeho názoru) – ,,zbytočne“  zaťažované zrušujúcimi rozhodnutiami senátov krajských súdov, čo rovnako odporuje §30 zákona

č. 385/2000 Z. z.. 

Rovnako poukazujem na časť nahrávky (11:50 – 12:50 min), kde príslušný sudca medzi iným zdôrazňuje viaceré moje podania adresované aj na jeho osobu, (a vyhodnocuje ich v podstate ako scestné a bezpredmetné spôsobom: … že vlastne nevie čo tým chcel navrhovateľ povedať“ …), pričom boli podané dôvodne, sú podložené faktami a uvádzam ich v prílohe tohto trestného oznámenia.

Namietaný  sudca JUDr.M.Kolesár, okrem vyššie uvedených okolností  porušil zákon a jeho procesné zásady aj v tej rovine, že sa otvorene a nezákonne na uvedenom súdnom pojednávaní(uvádzam z titulu výkonu svojej nestrannej a nezaujatej funkcie sudcu) podozrivo ,,až kamarátsky – osobne bavil“ (s prvkami irónie, humoru a sarkazmu vo vzťahu k prejednávanej veci,čím znižoval samotnú dôstojnosť pojednávanias protistranou (jej právnym zástupcom v 1. rade – advokátom Mgr. Petrom Česlom.), čím poukazujem jednak na možný (pravdepodobný) mimo procesný styk, ako aj napojenie na organizovanú zločineckú skupinu, ktorá má v predmetnej záležitosti eminentný záujem na výsledku konania, a je ochotná pre svoj ,,úspech – neoprávnený majetkový prospech“ podstúpiť doslova ,,hocičo“ – najmä nástrojmi korupcie ako aj inými formami nezákonného zasahovania do nezávislosti a nestrannosti súdu.

K uvedenému dodávam, že sudca z titulu výkonu  svojej funkcie (verejný činiteľ na súde) má zo zákona priamo povinnosť ohlasovať trestnú činnosť OČTK, a to kedykoľvek keď počas konania na to zistí objektívny dôvod , prípadne má súdne konanie prerušiť, alebo inak zasiahnuť spôsobom, aby nedošlo k mareniu spravodlivosti.

Uvádzanú skutočnosť preukazuje jednak samotná zápisnica o pojednávaní zo dňa 04.05.2015 ale predovšetkým zvuková nahrávka z dotknutého pojednávania, ktorá podrobne zachytáva,  preukazuje a zároveň potvrdzuje moje dôvodné obavy o jednoznačné marenie spravodlivosti v celej záležitosti ale aj v ďalších s predmetným súvisiacich.

Domnievam sa, že v samotnom súdnom konaní Sp.zn.: 28C 3/13 konaním menovaného sudcu dokonca došlo aj k možnému – účelovému zásahu do vyhotovenia zvukovej nahrávky zo súdneho pojednávania zo dňa 04.05.2015 spôsobom že v hneď v jej úvode dotyčný sudca cituje: ,,Opravujem“, čo takisto nemá logickú oporu o hodnovernosť a transparentnosť vedenia pojednávania z jeho strany, čím sa ako osoba verejne činná takisto vedome dopustil marenia dôkazu a trestného činu s tým vecne súvisiacim.

Hore uvádzanému procesnému postupu súdu ako aj jeho právnej úvahe nerozumiem inak, ako spôsobom, že v predmetnom konaní došlo jednoznačne k mareniu spravodlivosti a zneužitiu funkcie verejného činiteľa – sudcu OS KE II s napojením na organizovaný zločin v oblasti justície a súdnictva, na ktorú je preukázateľne napojená protistrana ako aj jej právny zástupca prítomný na pojednávaní dňa 04.05.2015.

Uvádzam, že protistrana vystupujúca v tomto konaní  (sp.zn.:28C 3/2013) ako odporca (žalovaný) na OS KE II je napojená na organizovanú zločineckú skupinu do takej miery a rozsahu, že okrem zmarenia tohto súdneho konania, jej vplyv, moc a dosah siaha aj na ďalšie moje civilné ako aj trestné konania. Majú dokonca takú moc a evidentne aj prístup ku kompromitujúcim materiálom a citlivým informáciám, že dokážu reálne (narušiť vzťahy) ,,odstaviť“ aj právne zastúpenie v súdnom konaní, presne ako v mojom prípade, kedy môj advokát sa správal mimoriadne neštandardne a v podstate spor právne nechránil iba sa pasívne zúčastnil a držal ,,poloúčasť“.

Advokát JUDr. Dušan Antol bol vydieraný alebo kúpený ? zradil klienta v prospech mafii , ktorá robí karuselové podvody na Štát.

V civilných konaniach, mi svojim dlhodobým vplyvom zavinila (postupne likvidačný) ekonomický úpadok na mojej obchodnej spoločnosti PERAKO, spol. s. r. o. (v konaní sp.zn.:28C 3/2013 ako navrhovateľ/žalobca), ktorá je v súčasnosti  už v takom zlom stave, že je voči svojim dlžníkom dokonca v druhotnej platobnej neschopnosti, pričom z tejto spoločnosti som mal svoj jediný a výlučný zdroj obživy, z ktorej som financoval aj celú svoju rodinu a maloleté deti. Tento uvádzaný dlhoročný a cielený vykorisťovací útlak na nepohodlnú osobu, spôsobil dokonca aj vážne zdravotné problémy,

Čo sa týka roviny súdnych konaní voči ohlasovateľovi korupcie, táto organizovaná zločinecká skupina takisto ,,neodpočíva“. Dlhodobé ataky  rôznymi nepodloženými obvineniami a intrigámi, ktoré sa opakujú, účelovo vynárajú z minulosti, či dokonca v časovom slede návalovo v súhrne v dané  (nepohodlné) obdobie  ,,útočia“ !

Je pritom evidentné aj z ľahko dostupných verejných zdrojov, že prenasledovaný nemôže mať objektívne nič spoločné. Napriek tomu namietaný sudca JUDr. Barabáš predmetné použije vo svojej sudcovskej funkcii  a žurnalizuje to v rozsudku z 28.5.2021. Krajský sudcovia predmetné čelovo a pravdepodobne na objednávku Justičnej mafie prehliadajú.

Hore uvedeným sú teda oprávnené podozrenia prítomnosti organizovanej zločineckej skupiny v podobe ,,bielych golierov“?, ktorej prevažná časť pôsobí práve v oblasti justície a uvedeným spôsobom z podozrení z trestnej činnosti nadobudla nezákonným spôsobom zisky a majetky v aj v pomeroch SR enormných rozmeroch.

Tieto zisky sú z časti využívané na korupciu a presadzovanie svojich ľudí do rozhodujúcich štruktúr v štátnej správe a justícií. Práve Sudca JUDr. Martin Kolesár  miesto toho, aby za svoje konanie bol zbavený sudcovského talára, bol vymenovaný za Krajského sudcu, –  údajne práve preto, lebo sa práve v tomto prípade osvedčil organizovanej zločineckej skupine ako ich ,,lojálny sudca“.

Justičná mafia tohto už osvedčeného sudcu , využila v ďalších konaniach proti Ing. Ladislavovi Petrášovi a jeho rodine a to v spotrebiteľskom spore vedenom na OS KE I 15C/177/2013.

Teraz najčítanejšie

KANGAL

Ladislav Petráš

Príhovor Justičnej mafii : Vy máte v rukách moc, ale ja mám pravdu. Tú moc vám nezávidím a netúžim po nej, mne stačí tá pravda. Lebo je väčšia a silnejšia ako moc. Kto však má v rukách moc, ten si myslí, že môže pravdu potlačiť. Odsúdiť či Zabiť alebo i Utýrať. Ale pravda dosiaľ ešte vždy vstala i vstane z mŕtvych.