Denník N

Etické dimenzie vzťahov medzi človekom a robotom

Potential legal consequences of mistreating robots
Potential legal consequences of mistreating robots

Článok sa zaoberá etickými rovinami interakcie medzi ľuďmi a robotmi. Venuje sa hodnoteniu správania ľudí voči robotom pomocou teórie cností, praktickej múdrosti a moralnych asymetrií. Článok reflektuje aký vplyv má používanie umelých inteligencií na našu morálku a či môžeme považovať takéto správanie za etické.

ChatGPT 3.5 summary in emoticons only:
🤖💕👀🧠🕵️‍♀️🤝💻🏥🚫🤜💔🤕🤖👨‍⚖️📝💰🔒🚔🤖👋👥🔮🤔😊

Etika interakcie medzi človekom a robotom

Etika interakcie medzi človekom a robotom – čím sa myslí akékoľvek zariadenie s umelou inteligenciou, nie nutne humanoidne vyzerajúce, sebauvedomelo pôsobiace a medzi nami kráčajúce – sa týka otázok správania sa k robotom, ktoré môžu odhaľovať morálnu kvalitu človeka. Ak sa k robotom správame zlomyseľne, môže to ukazovať na skryté zákutia našej morálky. Na druhej strane, ak sa k robotom správame láskavo, tak sa to nemusí nutne ukázať ako prejav záslužnosti. Táto asymetria môže byť vysvetlená pomocou niekoľkých faktorov. Napríklad prekariozita cnosti, kde sme skôr schopní kritizovať nevhodné správanie než pochváliť správanie vhodné. Dôležitá je tiež praktická múdrosť, pretože cnosti sú orientované na dosiahnutie nejakej kvality v živote, preto praktická múdrosť vyžaduje znalosť empirických poznatkov a sveta okolo. Praktická múdrosť zahŕňa nielen pochopenie toho, čo je dobré pre náš život, ale aj to, ako konať v rôznych situáciách. To znamená, že musíme poznať aj svet okolo nás. Ak sa teda k robotom správame s láskavosťou, musíme si byť istí, že to robíme z dobrých dôvodov a že je to vhodné správanie v danej situácii. V opačnom prípade to môže byť jednoducho nezmyselné.

V prípade etiky interakcie medzi človekom a robotom je dôležité zachovanie rovnováhy, ktorá uznáva rozdiely medzi robotmi a ľuďmi a zároveň kladie dôraz na to, že by sme mali k robotom pristupovať s určitou mierou morálnej ohľaduplnosti. Pretože ak by roboty mali napríklad podobu ľudí alebo zvierat, ako by sme stále udržiavali dva odlišné prístupy – k robotom a ku skutočným tvorom, aby nedošlo k omylu? Dôležitosť etiky pri interakciách medzi človekom a robotom sa stáva čoraz viac zrejmou. Ľudia majú tendenciu spájať emocionálne vzťahy aj s neživými objektmi a to má vplyv na to, ako s nimi interagujú. V prípade robotov môžeme pozorovať asymetriu voči morálnym hodnotám – kruté správanie k nim sa považuje za zlé, no priateľské správanie nie je považované za dobro. Je dôležité si uvedomiť, že roboti nie sú vybavení morálnymi vlastnosťami, ktoré majú ľudia, preto by sme mali pristupovať k nim so zodpovednosťou a úctou. Zároveň by sme sa však nemali neprimerane priživovať z toho, že nereagujú na naše správanie a zvyšovať tak svoje ego.

Obrázok generovaný Leonardo AI, promt genrovaný Chat GPT 3.5 z textu tohto článku: "Create an image that represents the ethical asymmetry in our relationship with robots. Use contrasting colors to show the difference between good and bad behavior towards robots. For example, use warm colors for kindness and cool colors for cruelty."
Ethical asymmetry in our relationship with robots.

Potenciálne právne dôsledky zlého zaobchádzania s robotmi

Súčasťou rastúcej diskusie o etike v interakcii ľudí s robotmi je aj otázka potenciálnych právnych dôsledkov zlého zaobchádzania s robotmi. V súčasnosti nie sú v mnohých krajinách na svete jasne definované zákony, ktoré by upravovali takéto konanie, pretože roboty sa stále vnímajú ako veci a nie ako subjekty so svojimi vlastnými právami. Avšak, vzhľadom na to, že roboti sú čoraz viac prítomní v našich životoch a často sa používajú v dôležitých funkciách ako napríklad v zdravotníctve alebo pri vojenských operáciách, môže sa situácia v budúcnosti zmeniť. Preto by sme sa mali snažiť vytvoriť etické a právne normy, ktoré by určovali, ako by sme mali k robotom pristupovať, aby sme minimalizovali prípadné negatívne dôsledky a zabezpečili, že ich používanie bude prospešné pre spoločnosť ako celok.

Rozhodnutie súdu o stíhaní človeka za týranie robota by sa mohlo stať bežnou praxou v budúcnosti. Napríklad, ak by bol niekto zadržaný za zneužívanie a poškodzovanie robota používaného v nemocnici na sledovanie pacientov, mohol by byť odsúdený za trestný čin poškodzovania majetku. Ak by sa preukázalo, že táto osoba týmto spôsobom ohrozila pacientov, mohla by byť dokonca obvinená z trestného činu zanedbávania povinností lekára alebo zdravotnej sestry. Následky neetického správania voči robotom môžu mať závažné následky nielen pre jednotlivca, ale aj pre spoločnosť ako celok.

„Why did the robot cross the road? To get away from the humans who kept asking, ‚What are you thinking?'“

Vplyv robotov na ľudské správanie

Roboti majú vplyv aj na ľudské správanie. Ľudia sú náchylnejší k imitácii agresívneho správania, pretože sa môže javiť ako prirodzená reakcia na frustráciu. To znamená, že ak sú nám ponúknuté možnosti agresie voči robotom, môže to mať negatívny vplyv na naše správanie aj voči iným ľuďom. Na druhej strane, roboti môžu byť tiež využití na tréning ľudského správania, najmä pre deti alebo pre osoby s určitými poruchami správania. Zameranie sa na pozitívne správanie voči robotom môže pomôcť posilniť pozitívne vlastnosti ľudskej povahy, ako sú trpezlivosť a súcit.

V dnešnej dobe rýchlo sa rozvíjajúcej technológie, kde umelá inteligencia a robotika majú čoraz väčší vplyv na náš každodenný život, je dôležité, aby sme si uvedomovali etické dôsledky našich interakcií s robotmi. Ako sme sa dnes dozvedeli, naše správanie k robotom môže odrážať našu charakterovú kvalitu, a preto je dôležité zachovávať niektorú úroveň morálnej úcty voči robotom. Virtuálna etika a praktická múdrosť môžu byť použité na hodnotenie našich interakcií s robotmi a môžu nám pomôcť lepšie porozumieť etike a zabezpečiť, aby naše vzťahy s robotmi zostali v rámci normálnych etických parametrov. Na druhej strane, robo-technika môže prinášať aj pozitívne zmeny do spoločnosti, najmä v oblasti zdravotníctva, kde môže pomôcť zlepšiť kvalitu a efektívnosť liečby pacientov. Avšak, vzhľadom na potenciálny vplyv robota na naše správanie, je potrebné zabezpečiť, aby bola robo-technika používaná na prospech spoločnosti ako celku a aby nedošlo k nežiaducim morálnym následkom. Zároveň je dôležité, aby sme zohľadnili prípadné právne dôsledky zlého zaobchádzania s robotmi. Aj keď nie sú v súčasnosti zákony, ktoré by regulovali tento problém, môžu sa v budúcnosti objaviť nové legislatívne opatrenia, ktoré budú konať v záujme ochrany práv robotov. Preto je dôležité, aby sme boli informovaní o etických a právnych dôsledkoch našich interakcií s robotmi a aby sme zachovávali zdravý rozum a rešpekt voči technológii a robotom, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou našich životov.

Abstract

The article discusses the ethical dimensions of human-robot relationships and explores the role of virtue ethics in evaluating human behavior towards robots. The author argues that while cruel behavior towards robots is morally significant and reflects a negative character, kind behavior towards robots is not necessarily virtuous. The article also addresses the potential legal consequences of mistreating robots and highlights the impact of robots on human behavior, particularly in the healthcare industry. Finally, the author emphasizes the need for a balanced approach that acknowledges the differences between robots and humans while treating robots with moral consideration. The findings suggest that using a virtue ethical framework to evaluate our relationships with robots can help us comprehend ethics and the essence of the good life.

Keywords: human-robot interaction, virtue ethics, practical wisdom, moral asymmetry, legal consequences, impact on behavior.

Kľúčové slová: etika, robotika, interakcia medzi človekom a robotom, praktická múdrosť, cnosti, morálne asymetrie, legálne dôsledky, vplyv na ľudské správanie.

Obrázok od Leonardo.AI, "Create an image of a person interacting with a robot, showcasing the ethical dimensions of their relationship" (Prompt generovaný Chat GPT 3.5 z textu člávnku)
A person interacting with a robot

Tento text je podkladom pre seminár z kurzu Science technology and humanity na Katedre aplikovanej informatiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, Unvierzity Komenského v Bratislave.

Teraz najčítanejšie

Tomáš Gál

Tomáš Gál

A lot of people never use their initiative because no-one told them to. (Banksy)
Nie som typický IT manažér. Učím na univerzite. Študoval som religionistiku. Našiel som svoje odpovede. Veľmi si cením slobôd jednotlivca, ako je autonómnosť a sloboda rozhodovania sa. Verím v sekulárne hodnoty. Rád cestujem, učím sa nové veci.