Denník N

Aký je rozdiel medzi vedením podvojného účtovníctva a daňovej evidencie

Ako SZČO máte na výber, akým spôsobom budete evidovať svoje podnikateľské aktivity. Zvoliť si môžete okrem iného medzi podvojným účtovníctvom a daňovou evidenciou. Prečítajte si, aké sú medzi nimi hlavné rozdiely a ako vám ich vedenie uľahčí účtovný softvér.

Fyzické osoby väčšinou podvojné účtovníctvo nevedú, pretože je pre ne administratívne menej náročné viesť daňovú evidenciu alebo jednoduché účtovníctvo. Prípadne uplatňujú výdavky percentom z príjmov, tzv. paušálne výdavky.

Kto môže viesť daňovú evidenciu

Daňovú evidenciu môžu viesť SZČO, čiže napríklad poľnohospodári, živnostníci, lekári, notári, architekti, daňoví poradcovia, ale aj iné samostatne zárobkovo činné osoby, ku ktorým patria športovci, znalci, tlmočníci, finanční sprostredkovatelia a prípadne aj autori a umelci. Okrem nich je možné viesť daňovú evidenciu aj k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti.

Kto povinne vedie podvojné účtovníctvo

Účtovníctvo vedú povinne všetky právnické osoby, teda všetky firmy – napr. spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciové spoločnosti. SZČO sa môžu rozhodnúť viesť účtovníctvo dobrovoľne.

Rozdiely medzi podvojným účtovníctvom a daňovou evidenciou

Hlavný rozdiel medzi týmito dvomi spôsobmi evidencie podnikateľských aktivít spočíva v odlišnom stanovení základu dane. Zatiaľ čo pri daňovej evidencii sa zisťuje odpočítaním výdavkov od príjmov, v podvojnom účtovníctve sa vypočíta ako rozdiel výnosov a nákladov.

Pri vedení daňovej evidencie je rozhodujúce, či došlo k skutočnému pohybu peňažných prostriedkov. Príjmy predstavujú prírastok peňazí v hotovosti alebo na bankových účtoch, výdavky, naopak, úbytok.

Náklady v podvojnom účtovníctve vyjadrujú spotrebu – vstup materiálu, práce a podobne (napr. oprava stroja na faktúru). Výnosy sú peňažné sumy, ktoré podnik získal zo svojich činností za určité obdobie bez ohľadu na to, či došlo k ich úhrade (napr. tržba za predané výrobky).

Jednoduché účtovníctvo

Okrem podvojného účtovníctva existuje na Slovensku aj jednoduché účtovníctvo. Ide o menej zložitú verziu účtovníctva, ktorá je určená pre SZČO. Fyzické osoby, ktoré podnikajú, si tak môžu vybrať medzi:

 • podvojným účtovníctvom,
 • daňovou evidenciou,
 • paušálnymi výdavkami
 • a jednoduchým účtovníctvom.

V drvivej väčšine prípadov sa podnikateľom viac oplatí daňová evidencia alebo paušálne výdavky. Obe sú administratívne jednoduchšie.

Keď vediete jednoduché účtovníctvo, máte viac povinností, napríklad pravidelné zostavovanie účtovnej závierky. Zvyčajne pri ňom potrebujete aspoň čiastočnú asistenciu účtovníka.

Ako funguje daňová evidencia

Pri daňovej evidencii evidujete iba:

 • príjmy a výdavky,
 • hmotný a nehmotný majetok,
 • zásoby a pohľadávky
 • a záväzky.

Základom daňovej evidencie je evidencia príjmov a výdavkov. Do nej pri podnikaní priebežne zapisujete:

 • príjmy (na základe peňažných prostriedkov pripísaných na bankový účet z faktúr odoslaných alebo na základe tržieb v hotovosti)
 • výdavky (v hotovosti podľa pokladničných bločkov alebo z bankového účtu z úhrad faktúr prijatých za nákup tovaru, materiálu či služieb).

Ako viesť daňovú evidenciu

Ako platitelia aj neplatitelia DPH si na účely evidencie príjmov a výdavkov vystačíte aj s jednoduchou excelovou tabuľkou. Prípadne využijete účtovný softvér, ktorý za vás skontroluje správnosť údajov, alebo vám predpripraví podklady pre daňové priznanie.

Ako funguje podvojné účtovníctvo

V podvojnom účtovníctve sa všetky položky zapisujú takzvaným podvojným spôsobom. Používajú sa dva účty a na každom z nich sa účtuje na dvoch opačných stranách – „Má dať“ (MD) na ľavej strane jedného účtu a „Dal“ (D) na pravej strane druhého účtu. Každá položka na jednom z týchto účtov je spárovaná s údajom na druhom účte.

Keď vám napríklad dodávateľ pošle faktúru za spotrebovanú elektrinu, vznikne vám náklad a zároveň záväzok. Faktúru zachytíte na účet 502 (MD) a 321 (D). Aby ste mohli účtovať, potrebujete poznať účtovú osnovu a zostaviť si účtový rozvrh.

Účtová osnova obsahuje niekoľko tried – napr. dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, zúčtovacie vzťahy, náklady, výnosy. Účtové triedy sa ďalej členia na účtové skupiny a v rámci nich sú jednotlivé účty. Na základe týchto kategórií si zostavíte svoj účtový rozvrh – inými slovami zoznam účtov, ktoré budete používať pri vedení účtovníctva.

Účtovné jednotky, ktoré vedú podvojné účtovníctvo, majú povinnosť viesť:

 • účtovný denník (účtovné zápisy sú v ňom zoradené chronologicky),
 • hlavnú knihu (účtovné zápisy sú v nej usporiadané vecne, tzn. systematicky).

Ako viesť podvojné účtovníctvo

Aby ste mohli viesť účtovnú evidenciu, musíte sa vyznať napríklad v problematike spracovania miezd, dane z príjmov či DPH. Okrem toho musíte nepretržite sledovať zmeny v legislatíve.

Ak si na kompletné vedenie podvojného účtovníctva sami netrúfate, alebo naň nemáte čas, zverte ho kvalifikovanej internej účtovníčke. Prípadne zvážte spoluprácu s externou účtovníčkou. Môžete jej zveriť celú účtovnú agendu alebo len určité činnosti.

Softvér na spracovanie účtovníctva

Na rozdiel od daňovej evidencie sa pri vedení podvojného účtovníctva len ťažko zaobídete bez spoľahlivého programu. Cena závisí od počtu udelených licencií a modulov (napr. sklad, mzdy a personalistika alebo evidencia majetku), ktoré pri podnikaní potrebujete.

TIP: Vyskúšajte Money S3 – účtovný program zadarmo. Otestujete si, či vám (alebo vašej účtovníčke) softvér vyhovuje a až potom sa rozhodnete, či si zakúpite platenú verziu.

Teraz najčítanejšie