Denník N

Pomôže nový zákon o športe našim hokejistom?

Tento týždeň prešla I. čítaním v NR SR novela zákona o športe. Týmto blogom, by som chcel v skratke vysveliť prínos tejto novely, ktorá rieši hlavne transparentnosť, financovanie a zjednodušenie administatívy v športe.

Kedže sa začínajú majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré sú športovým sviatkom nielen na Slovensku, využijem túto príležitosť.

V športe sa pohybujem 35 rokov a verte mi, že viem aké má slovenský šport problémy. Povedzme si to úprimne, zaspali sme a prestali sme nielenže držať krok so svetom, ale na míle sa vzdiaľovať od svetovej špičky (česť výnimkám)!!!  Poďme sa konečne spojiť a začať makať na každej úrovni v športe od detí, až po profi šport a dosahovať svetovú úroveň. Neustále vyplakávanie je už nie že trápne, ale ešte viac nás potápa a nikomu nepomáha. A práve táto novela je len malý, ale veľmi nápomocný nástroj na zlepšenie transparetnosti, financovania, ktorý je tak veľmi potrebný na to, aby sme začali dosahovať svetové štandardy a medaily nielen v hokeji. Je to o ľudoch, ktorí šport vytvárajú aj v hokeji, futbale, florbale, na lyžiach, stoloch, kurtoch atď.

Ambíciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej „ministerstvo“) pri predložení nového Zákona o športe je

 • debyrokratizácia a odstránenie regulácie tam, kde sa nepreukázala jej nevyhnutnosť,
 • zjednodušenie procesov,
 • vypustenie regulácie, ktorá sa preukázala ako nadbytočná.

Na novom zákone sa pracovalo cca dva roky. Najskôr sa pracovalo na novelizácii zákona, avšak v priebehu legislatívneho procesu sa ukázalo, že rozsah zmien je značný. Ministerstvo sa podrobne zaoberalo vznesenými pripomienkami, najmä zo strany športovej obce a prejavilo ambíciu vyjsť zväzom v ústrety a pripomienky zohľadniť, resp. nájsť kompromisy. Po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania (ďalej „MPK“) k novele Zákona o športe v lete roku 2022 tak ministerstvo vzhľadom na rozsah zmien predložilo návrh na nový Zákon o športe.

Najdôležitejšie informácie k predloženému novému Zákonu o športe

Ambíciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej „ministerstvo“) pri predložení nového Zákona o športe je

 • debyrokratizácia a odstránenie regulácie tam, kde sa nepreukázala jej nevyhnutnosť,
 • zjednodušenie procesov,
 • vypustenie regulácie, ktorá sa preukázala ako nadbytočná.

Na novom zákone sa pracovalo cca dva roky. Najskôr sa pracovalo na novelizácii zákona, avšak v priebehu legislatívneho procesu sa ukázalo, že rozsah zmien je značný. Ministerstvo sa podrobne zaoberalo vznesenými pripomienkami, najmä zo strany športovej obce a prejavilo ambíciu vyjsť zväzom v ústrety a pripomienky zohľadniť, resp. nájsť kompromisy. Po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania (ďalej „MPK“) k novele Zákona o športe v lete roku 2022 tak ministerstvo vzhľadom na rozsah zmien predložilo návrh na nový Zákon o športe.

Po MPK k novému zákonu o športe ministerstvo opäť prejavilo záujem komunikovať a popri rozporových konaniach s povinne pripomienkujúcimi subjektmi ministerstvo rokovalo so všetkými športovými organizáciami, o pripomienkach, ktoré označili ako zásadné. Nie vždy sa nám podarilo nájsť zhodu, avšak v množstve prípadov sme pripomienky zapracovali alebo si ministerstvo osvojilo nejaké kompromisné riešenie. Napr. v rámci rozporového konania so Slovenským olympijským a športovým výborom (ďalej „SOŠV“) bola akceptovaná polovica zásadných pripomienok.

K otvorenosti a transparentnosti procesu

Ministerstvo plne rešpektuje postavenie členov športového hnutia a podiel zodpovednosti jednotlivých NŠZ a NŠO na rozvoji športu na Slovensku. Je však potrebné uviesť, že v rámci novej zákonnej úpravy bolo potrebné zohľadniť aj rozsiahle pripomienky a podnety kontrolných orgánov na strane štátu (Najvyšší kontrolný úrad, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu, Hlavný kontrolór športu) z ich kontrolnej činnosti v športových organizáciách.

Na ostatnom zasadnutí Valného zhromaždenia SOŠV, na ktorom bola jedným z bodov aj informácia o predloženom Zákone o športe, neboli s výnimkou zástupcu Slovenského streleckého zväzu prezentované ďalšie závažné pripomienky zo strany NŠZ.

Aj napriek uvedeným skutočnostiam vyvolá ministerstvo opätovne stretnutie kľúčových subjektov reprezentujúcich športové hnutie za účelom prerokovania možných úprav Zákona o športe v priebehu ďalšieho legislatívneho procesu.

Kľúčové témy nového Zákona o športe

 • odstránenie nadbytočnej regulácie nesúťažného športovania, ktoré však môže byť naďalej financované z rozpočtu ministerstva na šport (NŠZ, ktoré majú garanciu financovania musia plniť oveľa prísnejšie kritériá ako subjekty žiadajúce o dotáciu alebo príspevok vo verejnom záujme v športe)
 • zvýšenie kontrolných mechanizmov (pri väčších NŠZ zavedenie kolektívneho kontrolného orgánu, dnes môže byť 1 kontrolór)
 • zvýšenie transparentnosti fungovania NŠZ a NŠO predovšetkým smerom k svojej členskej základni (zvukové záznamy z najvyššieho orgánu, skoršie zverejňovanie zápisníc a uznesení orgánov)
 • úprava pracovno-právnych vzťahov v športe, týkajúca sa najmä profesionálnych športovcov v kolektívnych športoch, ktorí budú v špeciálnom postavení SZČO (profesionálni športovci budú v síce platiť priamo odvody ako SZČO, ale budú mať množstvo práv ako keby sa jednalo o zamestnancov)
 • zjednodušenie a zefektívnenie vzdelávania inštruktorov športu v úzkej previazanosti na športové fakulty vysokých škôl (systém 3 kvalifikačných stupňov inštruktorov sa mení na základného inštruktora pre akékoľvek pohybové aktivity a špecializovaného inštruktora pre pohybové aktivity nesúťažného športu),
 • upresnenie metodiky posudzovania aktívnej členskej základne do 23 rokov, aby nedochádzalo k účelovému navyšovaniu počtu členov NŠZ za účelom výpočtu sumy príspevku (medzi dvoma štartmi aktívneho športovca bude musieť byť lehota 10 dní)
 • zefektívnenie a zjednodušenie systému financovania súťažného športu cez NŠZ:
 • začlenenie futbalu a ľadového hokeja do vzorca pre výpočet príspevkov jednotlivým športom
 • začlenenie viacerých neolympijských „neuznaných“ športov do vzorca na výpočet garantovaných financií
 • zvýšenia garantovanej finančnej podpory SOŠV a Slovenského paralympijského výboru (ďalej „SPV“)
 • zavedenie garancie financovania školského športu (vrátane univerzitného športu) a značenia turistických trás

 Pôvodná úprava rozdelenia financovania športu:

 1. 50 % na poskytovanie príspevku NŠZ okrem futbalu a ľadového hokeja,
 2. 17 % na poskytovanie príspevku futbalu a 13 % ľadovému hokeju,
 3. 7 % na poskytovanie príspevku top športovcom,
 4. 2 % na poskytovanie príspevku SOŠV,
 5. 3,5 % na poskytovanie príspevku SPV,
 6. 7,5 % ostatné úlohy ministerstva.

Nová úprava:

 1. 82 % na poskytovanie príspevku NŠZ,
 2. 5 % na poskytovanie príspevku top športovcom bez zdravotného znevýhodnenia,
 3. 2,6 % v roku, v ktorom sa konajú olympijské hry a 2,4 % v roku, v ktorom sa nekonajú olympijské hry, na poskytovanie príspevku SOŠV,
 4. 1,3 % v roku, v ktorom sa konajú paralympijské hry a 1,2 % v roku, v ktorom sa nekonajú paralympijské hry, na poskytovanie príspevku SPV,
 5. 4,5 % na podporu a rozvoj športu zdravotne znevýhodnených,
 6. 2 % na podporu a rozvoj školského športu,
 7. 0,3 % na značenie turistických trás,
 8. 2,6 % v roku, v ktorom sa nekonajú olympijské a paralympijské hry a 2,3 % v roku, v ktorom sa konajú olympijské a paralympijské hry, na ostatné úlohy ministerstva.
 • zavedenie paušálnej sumy na administratívne zabezpečenie menších NŠZ (jedná sa o väčšinu a paušálnu sumu určí Nariadenie vlády SR), zrušenie povinných limitov financovania talentovanej mládeže a reprezentácie SR (ponechané v plnej kompetencii NŠZ) a celkovo zvýšenie percentuálnej časti príspevku, ktorú môžu zväzy použiť na administratívne zabezpečenie a réžiu z dnešných 15% na 20%
 • zavedenie systémového financovania športu zdravotne znevýhodnených na 3 účely:
 • zdravotne znevýhodnení top športovci,
 • NŠO pre jednotlivé druhy postihnutia,
 • NŠZ pre jednotlivé športy, ktoré budú financovať vrcholový šport (prechod spod SPV a Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov).
 • úprava alebo zrušenie ustanovení zákona, ktoré boli v praxi veľmi komplikovane alebo vôbec aplikovateľné, nekontrolovateľné a právne nevymožiteľné (napr. povinné vedenie zoznamu talentovaných športovcov zväzmi, resp. povinné lekárske prehliadky vrcholových a talentovaných športovcov vo všetkých športoch)
 • riešenie sporov v športe na súdoch až po vyčerpaní všetkých možností ich riešenia v rámci orgánov športových organizácií

Po MPK k novému zákonu o športe ministerstvo opäť prejavilo záujem komunikovať a popri rozporových konaniach s povinne pripomienkujúcimi subjektmi ministerstvo rokovalo so všetkými športovými organizáciami, o pripomienkach, ktoré označili ako zásadné. Nie vždy sa nám podarilo nájsť zhodu, avšak v množstve prípadov sme pripomienky zapracovali alebo si ministerstvo osvojilo nejaké kompromisné riešenie. Napr. v rámci rozporového konania so Slovenským olympijským a športovým výborom (ďalej „SOŠV“) bola akceptovaná polovica zásadných pripomienok.

K otvorenosti a transparentnosti procesu

Ministerstvo plne rešpektuje postavenie členov športového hnutia a podiel zodpovednosti jednotlivých NŠZ a NŠO na rozvoji športu na Slovensku. Je však potrebné uviesť, že v rámci novej zákonnej úpravy bolo potrebné zohľadniť aj rozsiahle pripomienky a podnety kontrolných orgánov na strane štátu (Najvyšší kontrolný úrad, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu, Hlavný kontrolór športu) z ich kontrolnej činnosti v športových organizáciách.

Na ostatnom zasadnutí Valného zhromaždenia SOŠV, na ktorom bola jedným z bodov aj informácia o predloženom Zákone o športe, neboli s výnimkou zástupcu Slovenského streleckého zväzu prezentované ďalšie závažné pripomienky zo strany NŠZ.

Kľúčové témy nového Zákona o športe

 • odstránenie nadbytočnej regulácie nesúťažného športovania, ktoré však môže byť naďalej financované z rozpočtu ministerstva na šport (NŠZ, ktoré majú garanciu financovania musia plniť oveľa prísnejšie kritériá ako subjekty žiadajúce o dotáciu alebo príspevok vo verejnom záujme v športe)
 • zvýšenie kontrolných mechanizmov (pri väčších NŠZ zavedenie kolektívneho kontrolného orgánu, dnes môže byť 1 kontrolór)
 • zvýšenie transparentnosti fungovania NŠZ a NŠO predovšetkým smerom k svojej členskej základni (zvukové záznamy z najvyššieho orgánu, skoršie zverejňovanie zápisníc a uznesení orgánov)
 • úprava pracovno-právnych vzťahov v športe, týkajúca sa najmä profesionálnych športovcov v kolektívnych športoch, ktorí budú v špeciálnom postavení SZČO (profesionálni športovci budú v síce platiť priamo odvody ako SZČO, ale budú mať množstvo práv ako keby sa jednalo o zamestnancov)
 • zjednodušenie a zefektívnenie vzdelávania inštruktorov športu v úzkej previazanosti na športové fakulty vysokých škôl (systém 3 kvalifikačných stupňov inštruktorov sa mení na základného inštruktora pre akékoľvek pohybové aktivity a špecializovaného inštruktora pre pohybové aktivity nesúťažného športu),
 • upresnenie metodiky posudzovania aktívnej členskej základne do 23 rokov, aby nedochádzalo k účelovému navyšovaniu počtu členov NŠZ za účelom výpočtu sumy príspevku (medzi dvoma štartmi aktívneho športovca bude musieť byť lehota 10 dní)
 • zefektívnenie a zjednodušenie systému financovania súťažného športu cez NŠZ:
 • začlenenie futbalu a ľadového hokeja do vzorca pre výpočet príspevkov jednotlivým športom
 • začlenenie viacerých neolympijských „neuznaných“ športov do vzorca na výpočet garantovaných financií
 • zvýšenia garantovanej finančnej podpory SOŠV a Slovenského paralympijského výboru (ďalej „SPV“)
 • zavedenie garancie financovania školského športu (vrátane univerzitného športu) a značenia turistických trás

Aj napriek uvedeným skutočnostiam vyvolá ministerstvo opätovne stretnutie kľúčových subjektov reprezentujúcich športové hnutie za účelom prerokovania možných úprav Zákona o športe v priebehu ďalšieho legislatívneho procesu.

Teraz najčítanejšie

Richard Nemec

Momentálne štátny tajomník pre šport na Ministerstve školstva. Dlhoročný reprezentant vo volejbale. Viacnásobný majster SR. Tréner detí aj dospelých. Poslanec Národnej rady SR.
Šport ma naučil pokore a disciplíne. Som hrdý otec 3 dcér a starý otec nádhernej vnučke.