Denník N

20 rokov odlivu mozgov: V Česku vyštudovalo medicínu už 5-tisíc Slovákov. Odchádza aj veľa študentov sociálnych a ekonomických odborov

Veľa mladých ľudí na Slovensku odchádza za štúdiom do zahraničia a viacerí v zahraničí aj trvalo zostanú. Kam študenti odchádzajú a v akých odboroch je problém odlivu mozgov vypuklejší?

Každý piaty slovenský vysokoškolák (pre lepšiu čitateľnosť používame v texte iba mužský rod) študuje v zahraničí. V porovnaní s inými krajinami ide o mimoriadne vysoký podiel [1]. Od roku 2017 sa síce počet našich vysokoškolákov v zahraničí  drží zhruba na rovnakej úrovni, okolo 32-tisíc študentov, no záujem o zahraničné štúdium je stále vysoký [2].

Migrácii za štúdiom do zahraničia prischla v slovenskom prostredí prezývka „odliv mozgov“, keďže odchádza (budúca) vysoko-kvalifikovaná pracovná sila, z ktorej nemalá časť v zahraničí po štúdiu zostane [3, 4]. Problém je ešte zvýraznený tým, že do zahraničia odchádzajú tí lepší maturanti [5].

Ako sa vyvíja to, kam študenti odchádzajú a aké odbory preferujú?

Bilingválne štúdium – cesta do zahraničia

Spomedzi absolventov stredných škôl odchádzajú do zahraničia vo vyššej miere absolventi gymnázií a bilingválnych programov, vyplýva z analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky a Inštitútu sociálnej politiky [6]. V nej sa autori pozreli na to, čomu sa venujú absolventi stredných škôl, ktorí štúdium zavŕšili v roku 2020, rok po jeho dokončení.

Z absolventov odboru „gymnázium“ študovalo v zahraničí rok po maturite 19 %. V prípade odboru „gymnázium – bilingválne štúdium“ to bolo až 35 % a v rámci odboru „obchodná akadémia – bilingválne štúdium“ 14 % absolventov.

V iných populárnych odboroch na stredných školách je podiel študentov odchádzajúcich na zahraničné školy nižší, napríklad odbor technické lýceum (9,9 %), elektrotechnika (9,5 %), obchodná akadémia (4 %) či hotelová akadémia (2,4 %).

Český magnet

Približne 70 % študentov, ktorí odchádzajú do zahraničia, študujú v Česku, ktoré je dlhodobo najčastejšou destináciou slovenských študentov v zahraničí. V roku 2022 tu navštevovalo vysoké školy (vrátane súkromných) takmer 21-tisíc Slovákov.

Zdroje: UNESCO 2023 [8], MŠMT 2023 [9]

Preferencie študijných odborov v Česku sa v čase menia. Na popularite stratili odbory právo, politické vedy a občianska náuka. Klesol aj počet Slovákov študujúcich v oblasti technika, výroba a stavebníctvo, ktorá však naďalej zostáva vysoko populárna. V posledných rokoch sú čoraz viac obľúbenými odbormi informačné a komunikačné technológie, manažment a správa a ekonómia.

Zdroj: MŠMŤ [7]. Pre lepšiu čitateľnosť sa v grafe nachádzajú len vybrané oblasti s vyšším počtom študentov. Študijná oblasť je širší pojem, ktorý spravidla zahŕňa viaceré odbory.

Popularitu si udržuje aj štúdium lekárstva (humánna medicína), ktoré v roku 2022 študovalo 2 700 Slovákov. Od roku 2001 absolvovalo lekárstvo v Česku takmer 5-tisíc Slovákov.

Welkom namiesto willkommen

Zatiaľ čo Česko si svoju popularitu udržuje, Rakúsko a Nemecko priťahujú menej študentov. V Rakúsku klesol od roku 2003 počet slovenských študentov o viac ako polovicu. V Nemecku navštevovalo vysoké školy na vrchole popularity vyše 1 600 slovenských študentov, no od roku 2017 to nikdy nebolo viac ako 1 000.

Zdroje: OECD 2022 [10], UNESCO 2023 [11], Nuffic 2022 [12], Statistics Austria 2023 [13], BMBF 2023 [14]

Holandsko je čím ďalej, tým populárnejšie. Od roku 2006 do roku 2021 narástol počet Slovákov viac ako 10-násobne z asi 100 na 1 100 študentov. Raketový nárast popularity vidíme aj v prípade Dánska, kde počet Slovákov stúpol medzi rokmi 2013 a 2017 takmer 4-násobne.

Prepad v popularite sledujeme aj v prípade Veľkej Británie, kde sa počet novo-zapísaných študentov v Británii z krajín EÚ v roku 2021 prepadol na polovicu a v prípade slovenských študentov sledujeme medziročný pokles celkového počtu študentov o zhruba 23 % (z 2 100 na 1 620) [15]. Podľa vládnej agentúry HESA je hlavným dôvodom Brexit, s ktorými prišlo zavedenie vyššieho školného pre nových študentov z krajín EÚ a prísnejšie podmienky pre študentské pôžičky [16].

Odchádzajú aj budúci psychológovia a ekonómovia

Na rozdiel od Česka nie sú Rakúsko, Nemecko ani Holandsko častou destináciou pre budúcich slovenských lekárov a informatikov. Študentov zo Slovenska lákajú v týchto krajinách skôr sociálne a ekonomické odbory.

V prípade Holandska je najobľúbenejším študijným odborom psychológia, no aj iné sociálne vedy ako politológia alebo európske štúdiá. Preferované sú aj ekonomické odbory ako medzinárodné podnikanie.

Zdroje: Nuffic 2022 [17], Statistics Austria 2023 [18], BMBF 2023 [19]

V prípade Rakúska študuje najviac Slovákov odbory v oblasti sociálnych a ekonomických vied (31 %); nasleduje oblasť strojárstva (23 %) a humanitných a kultúrnych vied (16 %).

Aj v Nemecku sú najobľúbenejšou oblasťou štúdia sociálne a ekonomické vedy (vrátane práva), ktoré v roku 2021 navštevovalo 37 % Slovákov. 20 % študentov navštevovalo strojárske odbory a 19 % humanitné vedy.

Z týchto dát vyplýva, že zahraničné štúdium láka pestrú škálu absolventov, od medikov, cez informatikov, až po ekonómov. Odliv mozgov však nie je čierno-biely. Ak sa absolventi vrátia môžu na Slovensko priniesť cenné vedomosti, expertízu, inovatívne prístupy a medzinárodné skúsenosti. Problém nastáva vtedy, keď v zahraničí trvalo zostanú. Preto potrebujeme efektívne politiky zamerané ako na prilákanie zahraničných absolventov domov, tak na zatraktívnenie domáceho štúdia. Bez nich budeme pravdepodobne aj naďalej prichádzať o „mozgy“, ktoré svoj potenciál zužitkujú inde.

Ondrej Škvarenina (Inštitút vzdelávacej politiky)

Teraz najčítanejšie

Inštitút vzdelávacej politiky

Sme analytický tím ministerstva školstva. Veríme, že najlepšie systémové zmeny sa začínajú analýzou založenou na hodnoverných dátach, ako aj na overených domácich a zahraničných skúsenostiach.