Denník N

Komisie mestských zastupiteľstiev – vec zbytočná?

Je len otázkou času, kedy moc zneužije prázdny priestor medzi širokou verejnosťou a odborníkmi. Preto pre dobre spravovanú spoločnosť je ich priblíženie sa a vzájomná komunikácia základom.

Odborné komisie mestských zastupiteľstiev majú poradnú, iniciatívnu a kontrolnú funkciu. Výsledky hlasovania uvedené v zápisniciach sú podobné vo všetkých slovenských mestách. Všetci členovia hlasujú ZA navrhované uznesenia a ak sa aj výnimočne niekto zdržal, alebo bol proti, jeho meno sa zvyčajne nedozvieme.

Napríklad v Banskej Bystrici sú za posledných 9 mesiacov 2 komisie, v ktorých sa vždy hlasovalo ZA na 100%. V každej z 5-tich ďalších komisií bol len jeden člen, ktorý len jedenkrát hlasoval inak, ako ostatní. V 3 komisiách som našla po 2, alebo 3 takéto odlišné hlasy a v posledných 3 komisiách ich bolo o niečo viacej, akoby sa našiel „neprispôsobivý“ komisár, ktorý sa zdržal série hlasovaní. To známe, čo odborník to iný názor sa v prípade odborných mestských komisií neuplatňuje.

Pre poslancov v zastupiteľstvách je náročné spochybniť takéto jednoznačné odporúčania odborníkov, čo však môže byť plusom aj mínusom. Závisí predovšetkým na tom, či členovia komisie reprezentujú viacej odbornosť, alebo sú skôr lojálni primátorovi a jeho úradu.

Prípad Banská Bystrica

Komisia pre modernú samosprávu v Banskej Bystrici sa na poslednom stretnutí venovala sprístupneniu audiozáznamov zo zasadnutí komisií verejnosti. Predpoklady sú, pretože v komisiách sú buď priamo volení poslanci, alebo nimi nepriamo volení členovia. Všetci sú odborníci s mandátom voličov, ktorí tak majú na ich kontrolu právo.

Komisie nie sú rozhodovacím orgánom, avšak reálne majú na rozhodovanie silný vplyv práve pre ich 100% odborné odporúčania. Komisie v Banskej Bystrici majú navyše zverené aj rozhodovanie o tzv. dotáciách komisií.

Komisie nie sú len poradným orgánom, ale majú tiež funkciu iniciatívnu a kontrolnú. Práve iniciatívy na základe týchto funkcií, ktoré môžeme nájsť v zápisniciach prezrádzajú nedostatky v odborných riešeniach v práci úradu a nedostatok informácií, ktoré sa členom komisií a verejnosti dostávajú. Na ceste k otvorenej demokratickej spoločnosti to je prirodzené a mestský úrad by mal práve prinášanie nových požiadaviek a odborných trendov od komisií očakávať.

Avšak v zápisniciach sa začal objavovať čas začiatku a konca zasadnutí po tom, ako primátor mesta vyzval komisie, aby limitovali, skracovali čas svojich zasadnutí. Úrad taktiež naznačil, že zverejňovanie audiozáznamu nie je vhodné a zo strany komisie zaznela aj požiadavka nezverejňovať doslovný prepis z rokovaní. (Podľa rokovacieho poriadku ho môže iniciovať jeden člen.)

Prvkom, ktorý znižuje kvalitu rozhodovania členov komisií sú vstupy zástupcov mestského úradu, ktoré prinášajú nové informácie až v čase rokovania. Členovia sú preto v časovej tiesni, nemajú čas na premyslenie si otázok, na konzultovanie s inými odborníkmi, či publikáciami. Preto neprekvapuje, že zo zverejňovania nahrávok môžu mať strach.

Chýba osobná zodpovednosť členov komisií

Posledné rokovanie komisie pre modernú samosprávu sa neuberalo smerom k transparentnejším zasadaniam. Členovia komisie nakoniec požiadali vedenie mesta o právnu expertízu. Avšak firma, s ktorou mesto spolupracuje neodporúča ani len zverejňovanie videozáznamov zo zasadaní zastupiteľstva.

Predpokladám, že právne rozhodnutie členom komisie a ani verejnosti veľmi nepomôže a že by členovia komisie mali nakoniec zvažovať aj osobnú zodpovednosť, ktorá vychádza z ich mandátu od voličov. Mali by si uvedomiť, že sú postavení pred otázku či chcú, alebo nechcú zverejniť svoje názory a názory svojich kolegov. Mohli by tak odkryť veľmi cenné informácie o tom, ako sa v meste o problémoch uvažuje, z akých faktov a argumentov sa vychádza a pomôcť tak tvorbe udržateľnej mestskej komunity, ktorá sa zaujíma a ktorá mesto rozvíja. Rokovania komisií obsahujú takýto potenciál.

Schválenie zverejňovať nahrávky zrejme musí predchádzať zverejňovanie kto ako hlasoval. V súčasnosti si členovia navzájom kryjú chrbát a vystupujú ako jedna komisia, teda bez osobnej zodpovednosti. Navyše akoby existoval nepísaný úzus o potrebe zjednotiť sa. Pripomeniem aj to známe, čo odborník, to iný názor.

Pre dobré spravovanie spoločnosti je priblíženie sa a komunikácia medzi širokou verejnosťou a odborníkmi jeho základom. Potenciál odborných komisií je preto potrebné využiť.

Teraz najčítanejšie