Denník N

Prečo nechce SOŠV väčšiu transparentnosť v novom zákone o športe?

Slovenský olympijský a športový výbor na svojej webovej stránke zverejnil článok, v ktorom opisuje 13 faulov nového zákona o športe.

Ponúkam reakciu ako Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

K transparentnosti procesov a komunikácii so športovým hnutím

Ako sme už v minulosti uviedli, v priebehu prípravy novely Zákona o športe boli so všetkými národnými športovými zväzmi (ďalej „NŠZ“) a národnými športovými organizáciami (ďalej „NŠO“) komunikované a prezentované tézy, a zástupcovia mnohých športových organizácií boli členmi pracovných skupín na viaceré témy. Okrem možnosti vyjadrenia sa k prezentovaným témam, športová obec dostala dvakrát priestor aj na oficiálne vyjadrenie v rámci MPK v riadnom legislatívnom procese.

V rámci MPK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej „ministerstvo“) zorganizovalo rozporové konania s povinne pripomienkujúcimi subjektmi a so všetkými športovými organizáciami, ktoré predložili zásadné pripomienky. Nie vždy sa nám podarilo nájsť zhodu, avšak v množstve prípadov sme pripomienky zapracovali alebo sme vzájomne dospeli ku kompromisnému riešeniu. Napr. v rámci rozporového konania so Slovenským olympijským a športovým výborom (ďalej „SOŠV“) bola akceptovaná polovica zásadných pripomienok.

Napriek tomu, že na ostatnom zasadnutí Valného zhromaždenia SOŠV, na ktorom bola jedným z bodov aj informácia o predloženom Zákone o športe, neboli s výnimkou zástupcu Slovenského streleckého zväzu prezentované žiadne závažné pripomienky zo strany NŠZ, vyvolalo ministerstvo opätovne stretnutie kľúčových subjektov reprezentujúcich športové hnutie za účelom prerokovania možných úprav Zákona o športe v priebehu ďalšieho legislatívneho procesu, na základe čoho bol poslancami NR SR predložený a školským výborom NR SR schválený pozmeňujúci návrh.

 K neprimeraným zásahom do autonómie športu, kontrolným orgánom a prekážkam brániacim v rozvoji športu

Ministerstvo plne rešpektuje postavenie členov športového hnutia a podiel zodpovednosti jednotlivých NŠZ a NŠO na rozvoji športu na Slovensku. Je však potrebné uviesť, že v rámci novej zákonnej úpravy boli zohľadnené aj pripomienky a podnety kontrolných orgánov na strane štátu (Najvyšší kontrolný úrad, Úrad vládneho auditu, Hlavný kontrolór športu) z ich kontrolnej činnosti v športových organizáciách. Hlavnými z nich sú zvýšená miera kontrolnej činnosti, ako aj transparentnosť hospodárenia a rozhodovania orgánov NŠZ, čo je sčasti premietnuté do skrátenia niektorých lehôt zverejňovania, zavedenia trojčlenného kontrolného orgánu NŠZ a NŠO v prípade, že má príjem zo štátneho rozpočtu vyšší ako 100.000,- eur ročne, resp. zavedenia povinnosti schvaľovať rozpočet do konca apríla príslušného roku, čo by malo aj pre NŠZ a NŠO, ktoré majú svojím spôsobom monopolné postavenie, byť štandardom.    Zavedenie 7-dňovej lehoty medzi štartmi aktívneho športovca do 23 rokov na súťaži je práve takým opatrením, ktoré výrazným spôsobom podporí pravidelne športujúcu mládež. Na porovnanie členskej základne medzi jednotlivými NŠZ toto opatrenie v konečnom dôsledku nebude mať z matematického pohľadu dramatický význam, avšak výrazne prispeje k transparentnosti a tomu, aby nedochádzalo k umelému navyšovaniu členskej základne niektorými zväzmi, čo ostatné dlhodobo kritizujú.

V prípade zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov ide len o povinnosť ich vyhotovenia a uchovania pre zákonom ustanovený účel, čím je v prípade najvyššieho výkonného orgánu národného športového zväzu len potreba kontroly zo strany kontrolného orgánu. Navyše môže najvyšší orgán zväzu určiť v stanovách, že takýto záznam z rokovania výkonného výboru sa nevyhotovuje, čiže je to ponechané na rozhodnutí samotného zväzu.

K nesprávnej a nejasnej formulácii Terminológia definovaná v aktuálnom Zákone o športe nie je vo viacerých prípadoch jednoznačná a z pohľadu potreby regulácie a aplikačnej praxe využívaná, preto bola táto skutočnosť premietnutá do novej úpravy. Za všetky úpravy spomenieme napr. definíciu vrcholového športu, talentovaného športovca alebo športu pre všetkých, pričom v prípade podpory tzv. „nesúťažného športu“ sa pojem šport pre všetkých síce vypúšťa, ale naďalej je možné, tak ako je to aj doteraz, podporiť aj projekty rozvoja pohybu a nesúťažného športu vo verejnom záujme.   K úprave zmlúv o profesionálnom výkone športu

K úprave pracovno-právnych vzťahov v športe, týkajúcej sa najmä profesionálnych športovcov v kolektívnych športoch, ktorí budú v špeciálnom postavení SZČO (profesionálni športovci budú v síce platiť priamo odvody ako SZČO, ale budú mať množstvo práv ako keby sa jednalo o zamestnancov), sa pristúpilo na podnet zväzov a najmä z dôvodu, že v praxi na základe aktuálne platnej úpravy už viac ako 90% takýchto športovcov vykonáva profesionálny šport ako SZČO, čo môže v mnohých prípadoch znamenať, že to nie je v súlade so zákonom o dani z príjmov. Istým riešením by bolo zavedenie výnimky nižších odvodov športovcov v prípade, že by zostali výhradne v režime zamestnancov, čo však nebolo opakovane akceptované zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a dlhodobé tzv. „odvodové prázdniny„ v podstate športovcom smerom do budúcna výrazne uškodili.

K zbytočnej preinformatizovanosti športu Nový zákon oproti medializovaným informáciám redukuje informačné povinnosti NŠZ a NŠO, pričom napr. vytvorenie registra financovania športu požadujú okrem vyššie uvedených kontrolných orgánov štátu aj poslanci NR SR. K financovaniu športovej infraštruktúry a podpore športových podujatí

Financovanie športovej infraštruktúry rieši systematicky Zákon o Fonde na podporu športu. Aktuálne znenie zákona o športe explicitne neuvádza ako dotačný titul podporu tradičných športových podujatí, napriek tomu je podľa zákona v súčasnosti realizovaná. A práve naopak, aktuálna verzia návrhu Zákona o športe rozoznáva organizáciu významných súťaží ako samostatný dotačný titul. Zároveň netreba zabudnúť na aktuálnu úpravu Zákona o Fonde na podporu športu, v rámci ktorej je možné podporiť organizáciu významných medzinárodných podujatí na základe návrhu ministerstva.

K vypusteniu inštitútu straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov

 Na základe tohto inštitútu alebo iných sankčných mechanizmov je i podľa dnešného znenia zákona možné, aby športové organizácie prišli o finančné prostriedky štátu. Niektoré boli lepšie, niektoré veľmi ťažko aplikovateľné, v praxi však boli veľmi zriedkavo využívané. Ako sme uviedli vyššie, nedostatočnú kontrolu a vymožiteľnosť opravných prostriedkov ministerstvu pravidelne vytýkajú kontrolné orgány štátu. Našou úlohou je preto vytvoriť taký systém, aby sankcie boli adekvátne pochybeniam a aby bolo zohľadnené aj to, o ako závažné porušenie ide. Na základe komunikácie so zväzmi bola napr. zjemnená prísnosť ustanovenia o pozastavení možnosti čerpania verejných prostriedkov športovými organizáciami v období posledných 3 rokov v prípade spáchania správneho deliktu s tým, že k danému musí dôjsť opakovane, závažným spôsobom a v období posledných 2 rokov.

K financovaniu športu a skvalitňovaniu vzorca na rozdeľovanie financií

Návrh Zákona o športe obsahuje viacero návrhov úprav samotného vzorca (napr. zavedenie paušálnej sumy pre všetky NŠZ na zabezpečenie administratívy) a skvalitnenia vstupných údajov do vzorca (napr. úprava definície aktívneho športovca). Zároveň sa realizuje prechod financovania zo zdroja odvodov z lotériových hier na odvody zo stávkových hier, a to z dôvodu logickej previazanosti stávkových hier, ktorých predmetom je šport, s financovaním športu. Táto úprava bude znamenať v najbližších rokoch nárast finančných prostriedkov na šport. Vzhľadom na možné medziročné rozdiely vo výške odvodov zo stávkových hier a schvaľovania rozpočtu na šport sa upravuje aj stabilita financovania športu tým, že medziročne nedôjde k poklesu finančných prostriedkov určených na šport.

Vo všeobecnosti

Opakovane sa stáva, že v rámci niektorých medializovaných výstupov ohľadom zákona o športe sú uvádzané informácie, ktoré sú zavádzajúce a nie sú v súlade s návrhom predloženým do NR SR vrátane schváleného pozmeňujúceho návrhu. Dokonca sa zdôrazňujú neaktuálne úpravy, ktoré boli zmenené ešte v rámci prerokovania pripomienok pred schválením zákona vo vláde SR. Ministerstvo s nevôľou vníma fakt, že sa predstavitelia najvýznamnejších športových stakeholderov sústreďujú na zopár nekorektne prezentovaných inštitútov nového návrhu zákona, a pri tom zaniká pozornosť na veľký obsah zmien, ktoré budú nepochybne prínosom pre život športových klubov, ako aj zväzov.

Teraz najčítanejšie

Richard Nemec

Momentálne štátny tajomník pre šport na Ministerstve školstva. Dlhoročný reprezentant vo volejbale. Viacnásobný majster SR. Tréner detí aj dospelých. Poslanec Národnej rady SR.
Šport ma naučil pokore a disciplíne. Som hrdý otec 3 dcér a starý otec nádhernej vnučke.