Denník N

Aj sociálni pracovníci si zaslúžia vyššie platy!

Presné štatistiky o počte sociálnych pracovníkov na Slovensku neexistujú. Sú iba odhady, ktoré hovoria, že na Slovensku máme približne 5000 sociálnych pracovníkov, ktorí pracujú v priamom kontakte s klientom pri riešení jeho problémovej sociálnej situácie. Môžeme ich stretnúť priamo v teréne, kde pracujú s marginalizovanými skupinami obyvateľstva  medzi ktorých patria nedostatočne sociálne prispôsobiví spoluobčania, drogovo závislí, prostitútky, mladiství delikventi alebo občania inej etnickej skupiny. So sociálnymi pracovníkmi tiež prichádzame do kontaktu na úradoch pri vybavovaní rôznych žiadostí,  dávok v hmotnej núdzi, kompenzačných pomôcok, na sociálnej kuratele a pod. Svoje nezastupiteľné miesto majú aj v zariadeniach sociálnych služieb, kde sú ich klientelou mentálne postihnutí občania, občania ťažko zdravotne postihnutí, v detských domovoch deti a v zariadenia pre senioroch občania vyššieho veku.

Ich úlohou je prispievať k zlepšeniu sociálnej situácie svojich klientov. Svoje poznatky a zručnosti poskytujú klientom. Vedú klienta k zodpovednosti za vlastné konanie.  Úlohou sociálneho pracovníka je, ale aj pochopiť svojho klienta, zaujímať sa o neho, vcítiť sa do neho a  prijať ho takého aký je.

Ale nie o tomto som chcela písať, ale o tom, ako ich s pribúdajúcimi sociálnymi problémami táto spoločnosť potrebuje a ako ich hodnotí. Kedy sa kto zamyslí nad ich spoločenským statusom, podmienkami na výkon práce a ich mzdou? Sociálny pracovník je odborník s vysokoškolským vzdelaním a jeho nástupná hrubá  mzda je 476 €. Po desiatich rokoch praxe zarába 537 €. Po dvadsiatich rokoch praxe 592 € (uvádzam základný tarifný plat).   Je verejná diskusia o mzdách učiteľov a zdravotných sestier a na sociálnych pracovníkov sa zabudlo? Oni si vyššiu mzdu nezaslúžia? Nestoja ani za spomenutie?

Sociálne problémy v tejto spoločnosti každým rokom pribúdajú. Bojujeme s dlhodobou nezamestnanosťou.  Na dávky v hmotnej núdzi bolo na konci novembra 2015 celkovo odkázaných 243-tisíc osôb, čo je 4,48 percenta z celkového počtu obyvateľov na Slovensku. Pribúdajú občania so závislosťami, stúpa trestná činnosť, rozvodovosť …. Na jedného sociálneho pracovníka v zariadení pripadá aj sto klientov. Na sociálneho pracovníka na úrade, ktorého klientmi sú rozpadávajúce sa rodiny pripadá 250 klientov… Takto by som so štatistikou mohla pokračovať. Dá sa to vôbec zvládnuť?

Zamyslela sa nad tým táto sociálna vláda alebo si myslí tak ako za socializmu, že človek nemá problém a nie je čo riešiť? O tomto názore ma totižto presviedčajú aj toho času prebiehajúce reklamy o tom, v akej vyspelej  a rozvíjajúcej krajine žijeme. Ale tak to nie je!

Teraz najčítanejšie