Denník N

Ako konkrétne pomôct štrajku učiteľov k úspechu a čo potom

V blogu nájdete 12+ spôsobov ako napomôcť splnenie požiadaviek štrajkujúcich učiteľov. Zrealizujete ich aj z tabletu či smartfónu. Majú však obrovský význam pre posilnenie vedomia kompetentných o nutnosti zásadných zmien v školstve a odmeňovaní učiteľov. Zároveň realizáciou aj časti z nich prispejete k upevneniu demokracie u nás a prejavíte sa ako slobodný sebavedomý občan.

 

Ako pomôcť štrajku učiteľov k úspechu a ako po ňom

(List rodičom, starým rodičom,  žiakom a všetkým občanom)

Okrem bezmocného konštatovania zlej situácie v školstve máte možnosť aj  Vy – rodičia, starí rodičia, žiaci,  študenti a  občania osobne prispieť k zlepšeniu dole  uvedenými  12 spôsobmi.

Použiť ich môžete jednak ako občania – súkromné osoby. Rovnako však môžete postupovať aj ako zástupcovia spolkov, mimovládnych organizácií, občianskych iniciatív atď.

Navyše mnohé z nich môžete jednoducho zrealizovať aj z Vášho smartfónu, tabletu apod.

Sú zároveň jednoduchou aktívnou možnosťou prejaviť sa ako sebavedomý slobodný občan, a tým sa osobne pričiniť o upevnenie demokracie.

NAPÍŠTE E-MAIL VÁŠMU POSLANCOVI NR SR

Napíšte e-mail  Vášmu preferenčne zakrúžkovanému poslancovi NR SR so žiadosťou o aktívne zasadzovanie sa o presadenie požiadaviek učiteľov.

Žiadajte a urgenciami trvajte na konkrétnej  odpovedi, čo osobne urobil v tejto veci. Vy ste ho volili, aby zastupoval Váš záujem na celoštátnej úrovni. Máte na vyriešenie tejto veci a takýto postup plné právo.

Odpovede si archivujte. Ak odpoveď nepríde do týždňa, urgujte a pošlite e-mail znovu. Archivujte si všetky e-maily so žiadosťou.

Vytrvajte, kým nedosiahnete želaný výsledok. Ako inšpiráciu pre ostatných zverejnite svoj postup a výsledky na blogu alebo inak.

Tu si nájdete e-maily poslancov NR SR podľa abecedy.

Príklad jednotlivého e-mailu so žiadosťou o vyhovenie požiadavkám štrajkujúcich učiteľov.

Naliehavosť veci môžete posilniť  formou doporučeného listu. Možnosť  doručiť list jeho podaním priamo v podateľni zdôrazní a umocní vážnosť vášho naliehania. Potvrdené kópie, podacie lístky prípadne iné potvrdenia, ale najmä odpovede si archivujte.

Ak očakávaná odpoveď nepríde do týždňa, urgujte a doručte list znovu.

Dôsledne vytrvajte, kým nedosiahnete želaný výsledok. Ako inšpiráciu pre ostatných zverejnite svoj postup a výsledky na blogu  alebo inak.

NAPÍŠTE E-MAIL VŠETKÝM POSLANCOM NR SR

Je dobré, v prípade celospoločensky závažného problému dať na vedomie poslancom všetkých strán Váš názor. Tým je aj situácie v školstve.  Napíšte im všetkým naraz.

Odpovede si archivujte. Ak odpoveď nepríde, urgujte a doručte opätovne.

Opakujte celý postup niekoľkokrát a dôrazne žiadajte stanovisko. E-maily archivujte, postup a výsledok zverejnite v blogu alebo inak.

Tu si nájdete  vykopírované všetky e-mailové adresy  poslancov NR SR. Môžete ich vložiť naraz do Vášho e-mailu.

Príklad e-mailu všetkým poslancom NR SR so žiadosťou o vyhovenie požiadavkám štrajkujúcich učiteľov.

V oboch hore uvedených príkladoch účinnosť rastie s počtom žiadateľov a podporovateľov a najmä ich dôslednosťou a vytrvalosťou. Čím viac sa Vás zapojí a čím dlhšie vytrváte, tým väčšiu pravdepodobnosť úspechu môžete oprávnene očakávať.

Výhodou tohto spôsobu je možnosť zapojenia sa aj desiatok tisícov občanov SR – voličov pracujúcich v zahraničí, ktorých pobyt mimo domova a rodiny je často spôsobený aj dôvodnou  nespokojnosťou  so stavom SR a aj napríklad stavom školstva.

Ak takých poznáte v zahraničí, pošlite im link na tento návod.

Tu je 10 konkrétnych odpovedí poslancov na môj hromadný e-mail na všetkých 148 poslaneckých e-mailových adries dňa 25.1.2016 7:39

Názor si urobíte sami.

Napíšte všetkým poslancom NR SR práve teraz (ešte raz)!

Aspoň takýto e-mail: Viď 2. žiadosť poslancom NR SR…

Výsledky Mimoriadneho výboru pre školstvo … NR SR 2.2.2016 ukazujú:

Pokračujte, píšte a žiadajte splnenie požiadavkov štrajku.

Dnes, 11.2.2016, začína mimoriadna schôdza NR SR k školstvu a zdravotníctvu.

Využite to, píšte a žiadajte splnenie požiadaviek štrajku.

Teraz. Nie do 2020…

Takto: 3. ŽIADOSŤ O SPLNENIE POŽIADAVIEK ŠTRAJKUJÚCICH UČITEĽOV

 

Dajte aj Vy  štrajku väčšiu váhu v prioritách premiéra, ministra školstva a NR SR.

Najlepšie sú doporučené listy premiérovi a ministrovi školstva.

Je nutné registrovať ich príjem a zaoberať sa nimi.

Ukazujú dôležitosť veci pre pisateľa ochotného venovať im čas.

Alebo minimálne e-mailami.

Aby bol však Váš e-mail zaregistrovaný riadne ako doporučený list, je nutné mať Elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente. Tak má váhu ako doporučený list.

Samozrejme kontaktujte ďalej všetkých poslancov so žiadosťou o aktivitu na splnenie požiadaviek učiteľov.

Žiadajte vytrvale dookola odpovede, kým ich nedostanete.

 Žiadajte vytrvale dookola opakovane odpovede, kým ich nedostanete.

Vytrvajte.

 

ZATELEFONUJTE VÁŠMU POSLANCOVI NR SR/VYBRANÝM POSLANCOM NR SR

Tí, ktorí majú záujem o občiansku diskusiu a demokratickú komunikáciu majú s istotou ľahko dostupné služobné telefónne čísla.

Podobne, ako aj stránkové hodiny na stretnutia či komunikáciu s občanmi.

Osobné stretnutia a rozhovor je najlepší.

Najmä ak bývate blízko kancelárie Vášho poslanca, využite to.

Publikujte výsledky Vášho stretnutia na blogu.

(Počas štrajku, 25.1.2016, som sa v Bratislave stretol s poslancom NR SR, ktorého som volil. Bol podporiť osobne štrajk.

Povedal mi, čo všetko urobil na zlepšenie stavu školstva s odkazom na konkrétne dokumenty a návrhy. Žiaľ zatiaľ nenašli v NR SR väčšinovú podporu.)

Aj preto je rad na Vás, rodičoch, starých rodičoch a občanoch pýtať sa a žiadať ďalej!

NAPÍŠTE DOPORUČENÝ LIST PREDSEDOVI VLÁDY SR

Aj tu môžte napísať e-mail:  premier@vlada.gov.sk za splnenie požiadaviek štrajku učiteľov.

Rozhodne najlepší je doporučený list. Poštu máte cestou z práce.

Alebo za rohom.

Aj z Londýna, New Yorku  či Berlína je tu doporučený list za pár dní.

 Adresa:

Vážený pán  Robert Fico – predseda vlády SR

Úrad vlády Slovenskej republiky

 Námestie slobody 1

  813 70 Bratislava

Ak ste z Bratislavy, potom môžete podať aj  rovno cez podatelňu Úradu vlády SR

(viď Podaná žiadosť predsedovi vlády).

Ak nevidíte zmenu, ozvite sa znova.

Všetko archivovať a zverejňovať najlepšie na blogu.

Príklad listu predsedovi vlády  so žiadosťou o vyhovenie požiadavkám štrajkujúcich učiteľov.

Odpoveď Úradu Vlády SR zo dňa 29.1.2016 na môj doporučený list so žiadosťou splniť požiadavky štrajkujúcich učiteľov.

Vidíte na nej, že musíme vytrvať a neprestávať žiadať,

ak chceme, aby sme pomohli ako občania s istotou dosiahnuť splnenie požiadaviek učiteľov.

Ide o naše deti a o budúcnosť krajiny.

Žiadajte vytrvale dookola opakovane odpovede, kým ich nedostanete.

NAPÍŠTE DOPORUČENÝ LIST PRÍSLUŠNÉMU  MINISTROVI VLÁDY SR

Aj tu môžte napísať e-mail:  kami@minedu.sk  za splnenie požiadaviek štrajku učiteľov.

Rozhodne najlepší je doporučený list. Poštu máte cestou z práce.

Alebo za rohom.

Aj z Londýna, New Yorku  či Berlína je tu doporučený list za pár dní.

Adresa:

Vážený pán minister Juraj Draxler

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 Stromová 1

 813 30 Bratislava

Ak ste z Bratislavy, potom môžete podať aj rovno cez podatelňu ministerstva.

(Viď Podaná žiadosť ministrovi školstva)

Počkajte na odpoveď. Ak neprichádza v príslušnej zákonnej lehote, list urgujte a doručte znovu.

Všetko archivovať a zverejňovať najlepšie na blogu.

 Príklad listu ministrovi školstva  so žiadosťou o vyhovenie požiadavkám štrajkujúcich učiteľov.

Žiadajte vytrvale dookola opakovane odpovede, kým ich nedostanete.

Nedajte sa odradiť

Napriek odradzujúcim  skúsenostiam či správam vychádzajte z toho, že Vaši zástupcovia sú tu v prvom rade pre Vás.

Len Vy im dávate legitimitu k zodpovednému výkonu služby.

Táto vyplýva z podstaty funkcie, o ktorú  sa dobrovoľne uchádzali  vo voľbách a  žiadali Vašu dôveru.

Dôstojne a dôkladne využite túto možnosť a právo.

Z času na čas to zjavne treba aj pripomínať.

Ste sebavedomí občania s týmto právom. Je to navyše v každom prípade účinnejšie ako obľúbené lamentovanie.

Myslite však aj na to, že Vaši zástupcovia majú na starosti vyše 5 miliónov záujmov.

Vašou úlohou je svojou aktivitou, dôslednou vytrvalosťou a neprerušenou komunikáciou presvedčiť, že Váše požiadavky sú naozaj  skutočným serióznym predmetom vyžadujúcim si ich konkrétne konanie.

A že nie sú len krátkodobým zlomkom sekundy zaujatosti či prechodným odbavením nálady nespokojnosti lajkom na FB alebo podpisom na jednej zo stovák petícií  krúžiacich vo vesmíre  internetu.

To, že zdanlivo nie sú riešené práve Vaše záujmy, môže byť aj dôsledkom toho, že skupiny obyvateľstva, ktorých záujmy sa riešia, dosiahli stav, že v očiach volených zástupcov, majú ich problémy väčšiu politickú váhu a prospešnosť.

Elektronická hromadná žiadosť (eHŽ) na podporu štrajku učiteľov

Pokiaľ viem, nikto zatiaľ túto možnosť nevyužil. Začnite a napomôžte riešeniu problému.

Vláda SR sa zaviazala, že sa bude zaoberať  každou eHŽ, ktorá si dokáže za 30 dní získať minimálne 15 000 podporovateľov.

Toto nebude pri počte štrajkujúcich učiteľov a ich podporovateľov problém.

Zároveň otestujeme, ako dobre fungujú „Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky – eDemokracia a otvorená vláda“ financované aj z EU.

Prostredníctvom elektronickej hromadnej žiadosti môže verejnosť adresovať svoju požiadavku na vládu SR, ktorá je povinná sa ňou  zaoberať.

Rozdiely medzi petíciou a touto žiadosťou.

PETÍCIA NA PODPORU ŠTRAJKU UČITEĽOV

Tu nájdete rad petícií podporujúcich Iniciatívu slovenských učiteľov – organizátora tohto štrajku.

Sú dobré, no je oveľa lepšie podporiť ich nielen pasívnym podpisom, ale aj aktívnym príspevkom,  ako je napríklad aj návod v uvedených bodoch.

Úsilie a čas venovaný dosahovaniu cieľa dáva váhu celej aktivite. Pasívny riadok vášho podpisu ničím nevyváži  aktívnosť Vášho osobného príspevku napríklad  e-mailom  a vytrvalé následné dožadovanie riešenia vašich občianskych požiadaviek a potrieb.

CHOĎTE PODPORIŤ ŠTRAJK UČITEĽOV DO ULÍC

Príďte a podporte najbližie:

(ak  nemôžte, použite ostatné spôsoby z tohto blogu):

Aktualizovaný kompletný program demonštrácií a akcií štrajkujúcich učiteľov

Urobte si transparent, uveďte, čo podporujete.

Napr. RODIČIA ZA SPLNENIE POŽIADAVIEK UČITEĽOV.

Alebo choďte aj bez transparentu.

Zároveň dajte vedieť učiteľovi/učiteľom Vašich detí, Vašich vnukov či Vášmu učiteľovi a/alebo učiteľom, že ich aktívne podporujete a idete vlastným spôsobom s nimi štrajkovať.

Pozvite tam tiež známych, priateľov a rodinných príslušníkov.

 

KONTAKTUJTE VÁŠHO ŠTRAJKUJÚCEHO UČITEĽA/VAŠICH UČITEĽOV

Urgentne potrebujú minimálne psychickú podporu od okolia.

Na štrajku v Bratislave bol však aj prípad učiteľky z BB VÚC.

400€ v čistom. Každý mesiac ide na doraz…

Pre názornú ilustráciu:

Učiteľ v Bratislave, ca. 2,5 roka praxe, základná škola, vrátane príplatkov za triednictvo a suplovanie(, čo mnohí učitelia nemajú) =

573,18 EURO netto mesačne.

Pozrite si jeho výplatnú pásku. Zaslal mi to na zverejnenie na blogu.

 

ŠÍRTE TENTO NÁVOD

E-mailom, FB, sms čo najväčšiemu počtu možných podporovateľov.

Uložte si tento návod pre budúcnosť na disk stlačením Ctrl+S.

KOMBINUJTE VIAC SPôSOBOV PODPORY ŠTRAJKU UČITEĽOV

5 minút Vám napr. zaberie:

Skopírovať požiadavky učiteľov zo vzorových textov hore. Alebo napíšte vlastný názor +

Poslať všetkým poslancom NR SR e-mailom +

Poslať premiérovi e-mailom +

Poslať ministrovi školstva e-mailom.

Nezabudnite sa podpísať a uviesť poštovú adresu. Dáva to váhu.

A  máte hneď tri spôsoby vyjadrenia Vášho názoru.

Takto môžete kombinovať. Čím viac urobíte, tým lepšie. Hlavne buďte aktívny.

AKO POTREBUJE MOMENTÁLNE POMôCŤ Iniciatíva slovenských učiteľov

Opýtajte sa ich. Určite privítajú Vašu pomoc, solidaritu a podporu.

Kontakty na štrajkový výbor Iniciatívy slovenských učiteľov a regionálne iniciatívy na podporu štrajku možno aj vo Vašom okrese.

BUĎTE TRPEZLIVÍ

Ak sú zrazu školáci a škôlkári na nečakaných prázdninách, je možno komplikované nájsť zrazu niekoho na dohliadnutie, no oveľa nepríjemnejšia pre ich aj Vašu budúcnosť je pretrvávanie či prehlbovanie úpadku školstva bez neodkladného okamžitého riešenia. Myslím tu aj na často opomínané materské školy.

A ČO ROBIŤ STÁLE (AJ PO ÚSPEŠNOM ŠTRAJKU UČITEĽOV…)

MAJTE HLBŠÍ a aktívnejší ZÁUJEM O STAV VAŠEJ ŠKOLY/MATERSKEJ ŠKOLY

Je dobré robiť viac ako len prísť na rodičovské združenie či skladať sa donekonečna na všetko.

Na to, na čo školy nedostávajú prostriedky od ich zriaďovateľov, či rezortu.

Tým sú často nútené dožadovať sa prostriedkov na úkor existenčných zdrojov z rodín ich žiakov.

Určite ste sa už skladali a určite nie naposledy!

Pozrite si Vašu výplatnú pásku v časti daň či Vaše daňové priznanie.

Uvedomte si, že aj po ukončení vzdelávania Vašich detí budete platiť  dane aj na školstvo.

Z tohto vám vyplýva právo, ako občania – rodičia, ale aj  starí rodičia očakávať a požadovať  adekvátny prístup ku školstvu.

Porozprávajte sa s triednym a/alebo riaditeľom školy/materskej školy Vašich detí.

Identifikujte hlavné problémy školy a ich príčiny.

Vypracujte spolu s učiteľmi a ostatnými rodičmi plán na ich riešenie. Rozdeľte si úlohy. Buďte dôslední a vytrvalí.

Veď ide o Vaše deti či vnukov a o prostredie, v ktorom strávia oveľa viac času ako s Vami, a vplýva na rozvoj kvality ich schopností a osobnosti v najdôležitejšom období .

Vráti sa Vám to. Vráti sa nám to všetkým.

Príklad, čo urobiť na Vašej škole:

Postavte sa ako rodičia- voliči a občania v koordinovanej akcii za zlepšenie materiálnej a personálnej vybavenosti  školy, jej stavu financovania, ale aj  sociálnej a existenčnej spokojnosti jej zamestnancov  Požiadajte preto riaditeľku či riaditeľa ZŠ, MŠ či ZŠ s MŠ zaslať Vám do konkrétneho dátumu zoznam:

  1. najakútnejších problémov školy
  2. informáciu, koľko peňazí, na ktoré zo znenia zákona a iných predpisov vyplýva nárok,  škola nedostáva od ministerstva
  3. informáciu, koľko peňazí, na ktoré zo znenia zákona a iných predpisov vyplýva nárok, nedosáva od mestskej časti či obce
  4. aktivít, žiadostí a iných krokov, ktoré vedenie školy podniklo za posledných päť rokov na zlepšenie tohto stavu (komu boli adresované, aká bola odpoveď)
  5. Vytvorte si tiež ešte katalóg požiadaviek formulovaných zástupcami rodičov v koordinácii s orgánmi v rámci školy (Rada školy, Rodič. združenie).

Zástupcovia tried v spolupráci  so zástupcami školy vytvoria akčný plán na zlepšenie tejto situácie s konkrétnymi cieľmi a harmonogramom a začnú ho realizovať.

Cieľom je, ako rodičia aktívne prispieť a pomôcť  škole a jej vedeniu pri snahe o riešenie potrieb a rozvoja školy.

Namiesto suplovania inštitúcii osobnými príspevkami z rozpočtu rodín.

PREČO PODPORIŤ ŠTRAJK UČITEĽOV

Budúcnosť v tejto krajine si pridlho „ovplyňujeme“ svojim  mlčaním.

Ale tvoriť ju môžeme a musíme sami, kvalitou osobného prístupu k verejným potrebám.

Aj k školám našich detí a vnukov.

Blog priebežne aktualizujem o 

odpovede kompetentných,

moje ďalšie žiadosti smerom na nich a 

dôležité udalosti.

Vráťte sa sem občas a prečítajte si novinky.

Želám Vám veľa aktivity a vlastného pričinenia o zmenu.

P.S. Návod je po drobných modifikáciách a prispôsobení na pomery nemocníc a zdravotníctva vhodný aj pre zdravotné sestry a ich problémy, takmer každý je niekedy pacient.

Teraz najčítanejšie